Délmagyarország, 1962. február (52. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-18 / 41. szám

Vasárnap. 1962. február ML 2 -V Az országgyűlés elfogadta az idei költségvetést Pál Jéaos Cvagyad w>g?>i képviselő; Az áruforgalom növekedésének terve megfelel a dolgozók pénzbevétele emelkedésének az ipar gyártson több zseb­lámpaelemet es andótelepet. Végül Páí .Tánoe hangoz­tatta, hogy a vitát lezárta, majd Nyers Rezső pénzügyminiszter vá­laszolt az elhangzott észre­vételekre. A» elnök ezután szavazást az idei költségvetés is meg • • egyezik pártunk eéttcitúsé- rendelt el. seivel. a második ötéves A* orsiággyiilés ax terv irányelveivel, és igy évi állami költségvetésről dolgozó népünk nty|veltsé- azóta törvényjavaslatot ál- Napárenúen szerepéi a gi. anyagi jólétének to- talánossagban é» reszletei­vábbi emelését szolgálja. Kro egyhangúlag elfogadta Interpellációk, válaszok Pá! János Csongrád me­gyei képviselő felszólalása elején arról a nagy rá álta­lános előrehaladásról be­szélt, amely az elmúlt évek­ben jellemző volt egész nép­gazdaságunkra. Iparunk és mezőgazdasá­gunk évről évre fokozza termelését és ezzel egyidó­ben kereskedelmünk for­galma is növekszik. A kereskedelem helyzeté­ről és forgalmáról sok bi­zonyító számot sorolt fel. Ha az 1000-as évet nézzük és ezt öasaehasonlitjuk ax 1961-cs év forgalmával, ak­kor az emelkedés 2 százalé­ksa. Itt kall azonban meg­jegyezni. bogv a 2 százalé­kos emelkedés ellenére ter­vét. sem az állami kereske­delem, sem a szövetkezeti kereskedelem nem teljest­tette Ehhez nagyban hozza- tartja\ővábbr» »*a kon- gátboritó —, 'illetve mn« járult, a tavalyi aszályos r\, ^^ az ^ktsségáruk, gyű- megtelelő választék. A kép­stnelv nemcsak a kereslte- mölcstevek, különféle déli- viselönö megkerdezte a bel­delemre, hanem egera nep- gyümölcsök, valamint gyár- kereskedelmi minisztertói: a gazdasagunkra kihatott. matáruk biztosítását a nö- hianyos.iápok meoszvntetésé- s a második ötéves terv idő­A tavalyi áruforgalomra vpkvd fényeknek meg/ele- re milyen intézkedéseket szakában mintegy 200—2íW> tcllenizó volt. hogy erotcl- hoztak, illetve tendernek. millió forint ál! rendel ké­jesén meggyorsult as elei- Ezután Pái János rámu- Tausz János belkeresk*- zésre a színesfémkohászat — miszerck forgalma. tátott, hogy a tavalyi tapasz- delmi miniszter elmondotta, tehát az alkatrészekhez szúk­A vendéglátó egysegekben es talatokat figyelembe véve, hogv ma már a tartós fo- séges anyag termelésének — bal toki van 6,4 szazalekkal idpn a tartós, nagvértékü fo- gyasztási cikkek gyártásával fejlesztésére. A kereskedelmi bizottság nak a Pétii Nv.rog/nmurek gyár bővítése, is, erre asaak­éa a Csongrád megyei kép- műtrágyatermelésének nőre- ímbeeek mar barom külórv­vfeelőcsoport nevéltea olío- lésére a gyar bővítésé™:' béző tarvéerárá dolgoztak lei a adta a költségvetést, » az Czottner Sándor az inter- — fegyelembe véve. hogy m országgyűlésnek elfogadásra pellációra válaszolva Kfftiö-. vagy a földgázkrázle­ajánlotta. mondta, hogy az elmúlt tekét használjuk-e fel a jö­Mtutin több hozzászóló a években jelentősen fejlesz- vőben műtrágya 'előállítás**­költségvetéshez nem jelent- tettük a nitrogén- és a SZÜ- hoz. Hozzá kell tennem azorv­kezett. Rónai Sándor elnök perfoszfát-műtrágyagynrakat. ban. hogy mivel a bővítés, A kazincbarcikai műtrágya- ennek kapcsán a gázvezeté­kek építése is igen nagy Q*0r műtrá Rzpgekpt igényeltjein tud­gyagyár építésére 2,7 mil­liárd leriatoi költ aepgaz­daságimk, ex hazánk teg­nacyohh ilyen üzeme tesz. gyárat bővítjük. A tiszapalkonyai juk a gyár fejlesztését rövid időn belül megvalósítani. Az interpellációra adott vákaart Csornai Kárólv kép­viselő és az országgyűlés al­péti fogadta. Problémák AZ épületek: tervezésénél Qáah Györgv képviselő san mérni tudják Trautanaon Rezső epi'-ráúgyi Eddig aaeg csak mini sztec heg intézett kér­dést: Mihályné képviselő lffeó-tg 4700rét gyártunk, igy ~ J® te: a lakosság gyak- a/. Ikarus dol«wé- a totwsi- J^ZTT^L*. i Ezután in terpeHáciék kö- négyhengeres motorokból vetkeztek. egyébként terveink szerint szóvá tette: a lakosság gyak­ran a ,ezie: * V-TTtó, "ok olyan megoldásokat, panaszolja, hagy hiány- lejarata szerzodesben vállalt ' reskedelem fontos zanak egyes apró iparcikkek, alkatrészek — például ke­rékpárlanc. villamossági és vizvezetékszerelésx anyagok, feladati- műanyag tankönyv- és fii kötelezet taageütnek fe eráget tehetnek. — Az alkatrészellátás ja­vítására a Koho- én Gép­ipari Minisztérium már tóbb intézkedést tett. A Csepel Vas- és Fémmű szitásékét alkalmaznak, ame­lyek a használhatóságot sem­a lahás­epítke/ésakre dolgoztak ki kötelező erejű költségmu­tafeL Hamarosan bevezetik a kul­turális, egészségügyi és szo­ciális, valartuni egyéb beru­házások építési költs égnau­mivel sem javítják de tó- tatéit. fe. s még az idén sor nyögésén megnövelik a költ­ségeket. Akadnak tervezők, akik & hazainál jobban ked­velik a külföldi anyagokat. vekben alapanyaggyartó ******* "Hmtktí, . üxemet rendeztek he, drágítják az építkezéseket. kerül további költségmuta­tók kidolgozására is Mindeze* eredménvekéo.t — előreláthatólag jövője — a kormány elé terjeszthetik a megbízható mérésen alapuló A tervezőik ugyanis ma még anyagi ösztönzési javaslatéi több élelmiszert adtak el ta- ^^ cikkekből fe any- egyidőhen gondoskodnak az A kohó- rá gépipari mi- JTITT'TT* ^^ázők^é- totó a" régebbiekhez ^^npotlasró, is1_A niszter « ^fe.. Igg* ££ SSU^rá vSUott a nincsenek kellőképpen érde­kelve abban hogy csökkent­sék a beruházások költsé­geit. Ezért javaslom — mondta a képviselő —, hogy az epületek tervezésénél új A kSJóTrá gépipari mi- premizálási módszert vezes­a jelenleginél hatékonyabb premizálási fórmák beveze­tésére. A núriiszter a továbbiak­ban hangsúlyozta: a kétség­telenül meglevő hiányossá­gok mellett ls megáll apitj ben. A legkülönbözőbb élei- /Vlisárl6k' igényeit kielÓKtti. muí évton kíseTletUppen, képviselő rá « OrátagftdBrá "Tm^nvü SriXt m,szerekből _ kiveve a ser- Ezién tübb radió televízió, több megyében nyitottak elfogadta- ho™ mpr,nv,f bántanak teahust. vajatés_ tojáet — fo- motorkerékpár. ' bútor stb! lyamntcwnn rá tudtuk látni a bőeégeeen ei vásárlókat kerül forgalomba. Megállapította, | Figyelemre méltó az áru- nvabban szükséges forgalom növekedésébe a nagyértékű tartós fogy ása­tási cikkek forgalma. Bútorból 6 százalékkal, sze­mélygépkocsiból 73 száza­lékkal, televízióból 99 száza­lékkal. porszívóból 55 száza­lékkal adott el többet a ke­reskedelem tavaly, mint. 1969-ban. Ha megnézzük hatéko­e lesegí­teni, hogy csökkenjen a be­fejezetlen vagy üzembe nem helyezett beruházások állo­mánya. A kereskedelem beruhá­úgynevezett ezer aprócikk üzleteket s ezeknek hálóza­tát, az Idén tovább fejlesztik. A miniszter a továbbiakban elmondotta: a hiányomágak felszámo lására felhasználják anyagi ösztönzést is. meg az Országos Tervhiva­talban meghatározott irány­árakból Az építésügyi mi­niszteriéi art kerdezem: van-e lehetősetj a javaslat Gyimóthy Dénes Veszprém megvalósításéra, ropj •»«», megyei képviselőnek « basonlo módszer kidolgo ' gyomirtó vegyszerekkel kap- ««tar«. interpellációjára Trautmann Rezső építés- magukat Van lehetősét a műtrágyagyártás növelésére helyzet. Kgráaséges voeások jelent­keznek a tervexők nagy fe­nén ek szemléletébeB. Mértéktartóan valasztjak meg az építési anyagukat ixjstcrvek kidolgozásával ia csökkentik a költségeket. Er­kölcsileg is felelősnek érzik nagyszabású la­A Vállalatokat néhánv *rá csofatos interpellációjara Trautmann Rezső epites- magukat a zári tevékenységének lő mukrakevrato „kitizet/Wrá. Czottner Sándor nehézipari ügyi miniszter valaszaban kasepfté® program megvalo­iránya a nagykereskedelmi Z^L ^Srn rázfö^uT minisster válaszolt. elmondotta: egyetért Oláh attasaért. w. . valialatok raktárfcjlesz- MáT^iSIült Sewitatatni Válaszát a képviselő is az György indftvanyaval Hoz- Az mtorpetlál* kepsnsteAe. tráe. Í'O aprtoikk hiá^Tft A bo" ^szágmpilét elfogadta. zátette: az újfajta ösztön- az országgyűlés elfogadta.0Z Idén újabb Csongrád megveheti az ilyen d&fér áls nifAfW4' ^ alkalmazottait fe i pWMSfer hőévl a keltté trtték M érde­megál lapít hatjuk. hoter trá de még nem oldja meg elértük, illetve több cikk- a raktárproblémát — Megyénk. valamint irányú vásárlást. f akkor rak tartani let .^Ez igen jelen- ^LLraitraé^ aprÓCÍk,Cek I,ehetővé vált, hogy a bel­kereskedelem egyes kisebb árucikkeket a helyiiparral kráaittessen el. Tausz János többek között azt is megemlítette, hogy nem minden hiánycikk — hiánycikk. Előfordul, hogy egy-egy késatményból meg Csornai Károly képviselő zési módszert azonban csak építésügyi miniszter vála­a nehézipari miniszterhez akkor vezethetik be. ha szát. intézett kérdést: mind az előirányaatokat. Ax országgyűlés üleeeaakat — Milyen lehetőségek van- mind a megtakarítást reali- Rónai Sándor zárta b«. ból túl is haladtuk a/, or­szágos forgalmi átlagot. Az üzemi dolgozók, a ter­melőszövetkezeti gazdak ter­veiben legtöbbször szerepel televízió, mosógép, porszívó, motorkerékpár vásárlása. Ez ax igény a következő évek­ben is megmarad és s kereskedelemnek lépésit kell tartania ax igények­kel. A továbbiakban a keres­kedelmi hálózat korszerúsí­téeérül, valamint a bolthá­lózat gyarapításáról szólott. Rámutatott, hogy ónszehan­goltabb lett az állami rá szövetkezeti kereskedelem összhangja. Számottevő a Sxeged kereskedelmi háló­zata — állapította meg — az idén is tovább javul, szépül, részben állami be­ruházásokból. részben he­lyi erőforrásokból. A megye varosaiban 10 pe­remből t építésére lesz lehe­tőség. Szegeden négy. Hód­FONTOS POSZTON Szeged. Kossuth Lajos su- Idén a megyében három , gárut, Csongrád Megyei milltó forintot fordítanak a telelő keszlet aH rendel ke- j Gyógyszertári Központ. 7i»- gyógyszertárak további kor­" " J" neu irányttják a megye váró- szerüsítésére, illetve új zésre, ugyanakkor a rende­Vó^fS^llráóS. ^rok^tC" lés' az p,osztós- v«y 3 szál" sainak és falvainak gyógy- gyógyszertárák építésére A * R lftrá hianvoeeagai miatt ávi-, szcrellátását. Az igazgató és központban, miután a régi LUi.. | : , . .. . . _ i . - i - • ... egy-egy házán. Morahalmoc új bolt épül. Az épülő új lakóházakban Szegeden hét. a nsegve többi városaiban öt üzle­tel építenek. A megyében én Szegeden to­BBBV^H^H^xMi Maiakat, TaniéglüW WBBWIWWIBi fejlődés a korszeni kiszól- egvoegeket korszerűsítenek, » ter válaazat mind az inter gálári forma bevezetésében dj kiszolgálási formákat ve- pelláló képviselő, mind at Növekedett a kereskedelmi retnek be. országgyűlés elfogadta dolgozók szakmai műveltségé _ jó lenne — mondotta A következő interpelláló fe. A középfokú oktatást _ ha a félkész és konyha- Mari József budapesti kep­nyújtó technikumokban je- kész ételeket gyorsan meg ts viselő. Csergő János kohó- es lenleg 4309 rendes tagozatú lehetne főzni, illetve melegf- gépipari miniszterhez intézte diák rá közel 0900 felnőtt ta- ^„1. Erre n célra kiválóan sárlók hiába keresik. Ilyen tennék például a kétlapos villanyfóző is, amelynek hiányát ugyan­csak szava tett* Berki Mi­hályné. A belkereskedelmi minix» nul. Ez is biztosítja, hogy következő években tovább növekszik a kereskedelmi dolgozók szakmai műveltsé­ge. ezzel egj-utt tovább ja­\-ul a vevők kiszolgálása, va­lamint az áruk szakszerű ke­zelése. — At idei népgazdasági terv — mondotta — 72.5 milliárd forint kiskereske­delmi forgalmat Irányzott elő. Ez 4.8 százalékkal több, mint az elmúlt évi forga­lom. A forgalom összetételé­nél az 1961. évi vették alapul rá élelmiszereknél 5,5 százalék­kal nagyobb, az iparcikkek értékesítésénél pedig 3.7 százalékos emelkedésével számolnak. A tervezett emel­kedés megfelel a dolgozók pénzbevétele emelkedésének alkalmas a propán-butángáz­felszerelés. Ehhez azonban nehéz hozzájutni. Csongrád megyében — Szegedet Is beleértve — több ezer gázpalack-igény­lés van a tanácsok keres­kedelmi osztályán. Az igénylés évről évre emel­kedik. a gázpalack-klntalás azonban ezzel korántsem tart lépést. kérdéséi — Az Ikarus-gyár dolgozói megbíztak azzal, hogy hiv­jam fel a figyelmet, hogy az uj tijiusu autóbuszok soro­zatgyártásának megkezdésit megfelelő teljesítményű mo­torok hiánya gátolja. Milyen intézkedést terveznek az ioény kielégítésére? A képviselő következő in­terpellációjában az elektro­egyben fővegvész. dr. Mesó raktár kicsi, Vilmos szobájában gyakran A falvakba cseng a telefon. Különféle ügyekben keresik, rá az így jó, természetes. Több mint két évtizede A központhoz több mint öt­száz ember tartozik. Közöt­tük a gyógyszerészek száma 176. E tény rá az egészség­rendelkezráek lehetőséget aduk. Az igazgató — a helyi pártszervezettel egyetertésben — rendezte ezt a kérdést is. Vannak azonban »népsze­nltlen* feladatok is. Figyel­meztetni is kell embereket különböző dolgokért. Súlvo­Kérem az illetékes szerve- „iosberendezések alkatrész­kei. hogy segítsenek megöl- htanyát tette Siova df.ni ezt a kérdést, mert fon­tos az asszonyok munkájá­keresletet nak megkönnyítéséért. Ezzel ezért az együtt, azonban — ha lenne elegendő gázpalack — tűzi­fát rá szenet is jelentős mennvlaégben tudnánk meg­takarítani, s ez a népgazda­ságnak ls előnyös lenne. — A Szegedi Nagykeres­kedelmi Vállalattól érdeklód A kereskedelem helvesen tem a televíziós készülékek takinti fontos feladatának, hogy gyorsan elkészíthető etelekhez jussanak a fo­gyasztók. Ezért fokozódik a nyers mezőgazdasági termé­kek nagyüzemi feldolgozása Ezzel egvidőben növekszik a félkész és konyhakész termékek érté­kesítése la. Ezek is könnyítik s dolgozó nők -második műszakját*, il­rr. in ősege iránt Elmondták, hogy a televíziók 30 száza­lékát 10—15 perces üzemel­tetés után vissza kellett kül­deni a gyártó vállalatnak. A televíziók üzemeltetése közben is gyakori a meg­hibásodás. A gyártó válla­latoknak ezért sokkal gon­dosabb munkát kell végez­niük. Sok a szép táska- rá telepes Csergő János kohó- rá gép­ipari miniszter válaszában rámutatott: — A járműfejlcsztrái inté­zet már kidolgozta egy hat­hengeres. 180 lóerős, továbbá egy négyhengeies. 120 lóerős motor konstrukcióját. A mo­torok az előírt próbautakat megtették, s így 1963-ban a 180 lóerős motorokból 250 darabot gyárt iparunk rá megszervezi a sorozatgyár­tást fe. Ez mintegy 250 mil­lió forintos beruházást igé­nyel. K jelentós tétel szerepel ötéves tervünkben, tehát nem sxükséges terven fe­lüli beruházás. Az Ikarus-gyár részére szük­séges nagy teljesítményű mo­torokat iparunk 1962-től meg­újat építenek gyógyszereszek kellenek. Mert Szegeden sok, sabb esetben fegyelmi eljá­a megye többi részében ke- rást is szükséges folytatni, vés a gvógvszerész. Vállalja ezt is az igazgatá — Vállalkoznak-e a fiatal meri rendnek kell lenni Eta gyógyszerészek faluéi mun- vigyáz — és ebben is segít a IcáraJ — kérdezem az igazga- helyi pártszervezet —, hogy tót a döntés mindig iparsago* — Azt felelhetem, hogy ál- legyen, falában igen. A dolog azon- közeleti ember dr. Mesó ban egyáltalán nem egysze- Vilmos. A népfrontban tevé­ügyi intézmény hivatása már rű. Mert a gyógyszerésznek kenykedik, előadásokat tart jelzi, hogy az igazgató fe- lakás ls kell, er pedig prob- a falvakban is. s ott is po­lelóségteljes, fontos poszton lémát jelent. Ennek megöl- litizál a szövetkezeti gazdák­áll. dasa nemcsak a miniszteri- kai. Tanít a gyógyszertári — Hogy mikor lettem ok- um, hanem a községi taná- asszisztensképző tanfolyamon, leveles gyógyszerész? — is- csok feladata is. Hiszen tevékenykedik a TIT-ben. métli a kérdést. — Több egészségügyről van szó. ami- De tanul maga is. Lépést tart mint húsz éve. Voltam faiu- ért mindannyian felelősek a fejlődő gyógyszerészénél, st patikákban, dolgoztam Bu- vagyunk hiszen neki. mint igazgató­dapesten. Közben elvégeztem Jó hallani a rsenpelei pél- nak a legtöbbet kell tudnia, az egyetem állam- és jog- dát. Itt a tanács a község- Az üres szavak nem elegsé­tudomanyi karát, s 1948-ban fejlesztési alappal segíti új gesek. Végzi a marxista—le­ügyvédi vizsgát tettem. orvoslakás és gyógyszertár, ninista esti egyetemet. Má­Aztán a faluról beszélünk, valamint gyógyszerészlakás sok mondják, hogv kitűnő amit szintén ismer, s ahol megtermelését. Asotthalmon eredménnvel vizsgázott. Em­új életét építi a parasztság, azonban rossz a helyzet. A litem ezt is, es a valass: — A mezőgazdaság szoci- falusi gyógyszerész. Magyar alista átalakítása hacsak János egyetlen kicsi földes gyógyszerész-szemmel nézzük szobában lakik, házakkal is, igen nagy fnnlosságú. A odább a patikától. Ha éjsza­falusi betegeskedők —, akik ka fölkeltik, a patikaha is el közül sokan egyéni gazda kel] mennie, hogy kiadja a korukban nem gyógyíttatták gyógyszert. Magvar János I magukat —, most szövet ka- azonban átérzi hivatását, ott dora közvetlen. Egyszemélyi zeti emberként orvoshoz m«n- marad a faluban. felelős vezető, de fontos kér­nek. Az orvos pedig'minden Ezek a kérdések is azon- désekben fanóoakoiik mun­gyágyszert felír, s meg is bf)n gondot jelentenek az katársaival. Vitatkoz-nak ts, kap.ia a beteg. A népegész- igazgatónak. A megoldás ha kell, de mindig haszonnal, -A szakmai tudás mellé marxista műveltseg is kell. A kettő együtt jó!* Ha kall... Az igazgató 47 éves Me­sé.giigy tehát jelentősen ja- nem is könnvü tml a tanyavilágban. Ezt fe j«lenti a tsz. A kettő együtt Öröm és gond az ügy érdekében. Közben azonban ismét nyí­lik sz ajtó, keresik dr Meaő Vilmost. Aztán a parttitkar­nő is bejön a szobába. Szóba kerül a pártalapszervezet tae­letve a íózrá gondjait A ke- radjó. Kérés azonban, hogy felelő szamban biztosítja. A Dr. Mesó Vilmos járja a szegedi rá a falust gyógyszer­Megnőtt a gyógyszerto- tárakat, beszélget az embe- gyűlése is, ahol a munkáról, gyasztás. Okai között első rekkel. Korábban sokat pa- a megve gyógyszerellátasá­helyen szerepel, hogy a fa- naszkodtak amiatt a gyógy- nak kérdéseiről is sokat b*. lusiak — miután a szövetke- szerészek, hogy az országos beszélnek. S hívják a párt­zeti tagoknak ingyenes az átlagnál alacsonyabb a fize- taggyűlésre ar. Igazgatót orvosi ellátás és a gyógyszer tésük Igazuk volt. A gvógy- Különben rlr. Mesrf Vilmos — gyógyíttatják magukat, szerészek nem kapták azt a igazgató pártonkívüli. Ennek is csak örülni latot, fizetrát amira a törvényéi Morvay Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom