Délmagyarország, 1962. február (52. évfolyam, 26-49. szám)

1962-02-18 / 41. szám

3 Vasárnap, 1962. február 16­ELVÉGZI A GÉP Kézi kivarrással javították eddig az Újszegedi Kender­Lenszövő Vállalatnál a szövetekben előforduló különféle szövési hibákat. Kísérletképpen most beállítottak egy erre a célra átalakított speciális varrógépet, mely máris jól be­vált, mert a szövetek kijavítása gyorsabb és könnyebb. ötven tsz adatait elemzik A Mezőgazdasági Üzem­szervezési Kutató Intézetben vizsgálatot kezdtek a terme­lőszövetkezeti gazdálkodás különböző időszerű problc- j máinak feltárására és meg­oldásuk tudományos megala­Í iozására. Több éves kísér­et után most kerül sor első ízben két járás — az oros­házi és a kaposvári —- va­lamennyi termelőszövetkeze­te gazdálkodásának elemzé­sére. A mintegy ötven szö­vetkezet 1961. évi gazdálko­dásáról több száz adatot dolgoznak fel. A vizsgálatok. kai. elemzésekkel elsősorban azt akarják megállapítani, hogy a gazdálkodás színvo­nala és adottságai hogyan befolyásolják az áruterme­lés, a jövedelmezőség és önköltség alakulását. BÜSZKESÉGGEL VALLJUK BARÁTSÁGUNKAT az Példaképeink i Szovjetunió kommunista brigádjai As SZM I versenyfelhívása a szocialista brigádokhoz és a megye dolgozóihoz műszaki ismeretek gyara- Ennek érdekeben szervezzék pításáva! szárnyalják túl meg a szabad idő helyes fel­a munka termelékenységé- használását, gondoljanak a nek élenjáró üzemei ipar- családdal való fokozottabb ági szintjeit, törekedjenek törődésre, a kulturált szóra­a termelt áruk, termékek, kozásra, testedzésre, stb. ráfordítási költségei- Nyújtsanak elvtársi se­nek csokkentesere. gítséget a műhely, munka­Az üzemi demokrácia fő­hely, vagy az egész gyár, vállalat kollektívájának a szocialista műhely, üzem­rész stb. cím elnyeréséhez. Hazánk felszabadulásának 17. évfordulója alkalmából ismét meghirdetjük "Példa­képeink a Szovjetunió kom­munista brigádjai* a szocia­lista brigádok versenyét az 1963. évi tervek gazdaságos teljesítéséért. Javasoljuk, hogy a verseny időtartama alatt a szocialista rumain, mindenekelőtt a ter­brigádoís, és e címért küzdő melési tanácskozósokon való munkaskollektívák az aláb- aktív, személyes részvételük- __ J| bi főbb célokat tűzzék ma- kel mélyítsék munkatársaik igényeljék munkájúk érté­guk elé: felelősségét a termelés irá- kelését, társadalmi ellenőrzé­A brigádok tagjai érje- nyitásáért, a munkaszerve- sét Ezért pontosan vezessék nek el kimagasló egyéni zés javításáért és mutassa- a brigádnaplót és a termelési munkaverseny eredménye- nak Példát a termelésben tanácskozásokon a gazdasági ket az 1962. évi termelési jelentkező nehézségek leküz- vezetőkkel együtt terjesszék tervek teljesítésében. dégeben. az Üzem dolgozói elé vállulá­Versenvezzenek mindannyian balese elháritas óvó- saik teljesítését elbírálás, jó­„Sf kiSló dotáozó •:endf-abölyait • bri8ad Váhágyáa végett. a megtisztelő mvaio aoigozo den tegja ismerje meg, tart- A Szakszervezetek Csöng­őimért, oklevelert es jelve- h„ a halesetvesz/iveket -a ^•4aKSZelZLZPleK V,, 8. nyert. Példák vonzó ereje- grja%* SSSSS^A ^JJ® iSlÍS & bfigad tagjai közü! n* váfSS^inSnyek sto: sar sss^s szenvedjen ssa* sa ^sniiS s™-® védnökséget a minőség fe- gégékét lett, érjék el a selejt teljes Növeijék a tagok politikai, megszüntetését, az exportra általános műveltséget, -mun­keszult aruk minosegenek kaban, tanulásban, szórako­gondos, szervezett tarsadal- zásban, a közéletben, szűkebb mi ellenőrzését, baráti és családi körben is Újítások kidolgozásával, erősítsék a brigádtagok alkalmazásával, szakmai, szocialista jellemét. Rendellenes Időjárás Európában i Harmincnégy fokos hideg Jugoszláviában Gátszakadás Hollandiában Charlerp-i íparva­A heves hóviharoktól ki- közeli Sért újabb hideghuUám csak- rgst ip­nem egész Európára áttér- A Francia-Alpokban erő­jedt. sen havazik. Igére megye egy A vihar szinte minden részében már két napja észak-európai országban megszűnt az áramazolgálta­súlyos károkat okozott. tás. gátakat tört át, háztetőket A godort el és árvia^ket oko­zott. amelyek vetésterülete­ket öntöttek el. A jugoszláv hírszolgálati iroda, a Tanjug jelentése szerint a Szarajevó környé­kén levő Igman térségében pénteken mínusz 84 fokot mértek. A Bjeiasnica-hegyen levő megfigyelőállomás nő­mérője az éjszaka 24 fok hi­deget mutatott. A jugoszláv meteorológu­sok szerint a hideg idő Pireneusokban több utat hatalmas hóiavinák torlaszoltak el. DéJ-Franpiaország egyes ré­szelt szintén vastag hótakaró borltja. Ugyancsak az AP jelenti, hogy uz ausztriai Innsbruck kö­zelében légi úton gondos­kodnak hétszáz szoronga­tott helyzetbe került építő­munkásról. eredményeket elért brigádok részére tűzzenek ki vcrsenyjutal­makat. Ezzel mindenek­előtt segítsél!, hogy a leg­jobb brigádok kiutazhas­sanak a Szovjetunióba, a testvéri szocialista orszá­gokba. A szakszervezeti bizottságok az üdültetésnél részesítsék előnyben azokat a szocialista brigádtagokat, akik egyéni munkateljesítményeikkel el­érték a kiváló dolgozó cí­met. Felhívjuk a szocialista brigádok tagjait, e címért küzdő dolgozókat, a műszaki vezetőket, hogy az 1962. évi termelési tervek figyelembe­vételével vizsgálják felül _ a Ezeket ugyanis a na©' hóla­niég néhány napig eltart- vinák valósággal elvágták a hat. külvilágtól. (MTI) Mint nyugati hfrügynöksé­alapján módosítsák azokat. A szocialista birgádok ver­senyben való részvételükről 1962. március 31-ig értesít­sék az üzemi szakszervezeti bizottságot. A szakszerveze­tek megyei, üzemi, műhelyi én munkahelyi bizottságai, a bizalmiak segítsék elő lesztesét. i A SZAKSZERVEZETEK CSONGRÁD MEGYEI TANÁCSA február lg-án Moszkvában aláírták népköztársaságunk és a Szovjetunió képviselői a két ország barátsági, együtt­működési és kölcsönös segélynyújtási egyezményét, nem egy új kapcsolatokat rögzítő szerződés kezdetében állapodtak meg, hanem a két nép között már hosszú évek óta meglevő kölcsönös megbecsülés­ből és tiszteletből következő és a közös ér­deken nyugvó további együtthaladás köte­lezettségét vetették papírra. Ami bennünket illet, minden, ami em­beri és tartalom életünkben, az 1945-ben kezdődött felszabadulásunkkal. A szovjet nép páratlan győzelmeinek eredményeként történelmünk során először jutottunk valóban önálló állami léthez, s mindahhoz, ami ezzel gazdasági és politikai síkon együttjár. S ettől kezdve járhatunk emelt fő­vel, alakíthatjuk életünket körül­ményeink szerint, képességeink ma­radéktalan latbavetésével. S az új élet első fontos állomása, a barátság és az együtt­működés törvénvbeiktatása volt tizennégy évvel ezelőtt, azzal a néppel, amely annyi­szor bizonyította be, hogy legjobb bará­tunk. Következetes és önzetlen támogatá­sával számoltuk fel a háború pusztításait, majd tettük meg segítségével meg a töb­bi testvérországgal együttműködve a fejlő­dós utjain mind erőteljesebb lépéseinket s jutottunk el a gazdasági és kulturális fej­lődés korábban nem remélt magaslataira. Amikor 1956 őszén az ellenforradalom Súlyos veszélyével küzdött népünk, ismét csak a Szovjetunió volt az. amely katonai, majd gazdasági segítségével lehetővé tette felemelkedésünket és biztosította számunk­ra a fejlődés új perspektíváit. Népünk most megelégedéssel állapithat­ja meg, hogy a Szovjetunióval való baráti és testvéri együttműködés egyik eredmé­nyeként a legtekintélyesebb európai nem­zetek sorában foglal helyet. A szocialista világrendszer újabb és újabb nagy sikerei révén ez a tekintély tovább erősödött, bizonyságául annak, hogy országunk az emberiség előrehaladásának szolgálatába állította szerény képességeit s ebben a ke­retben tudja azt maradéktalanul megvaló­sítani. Jóleső érzés, hogy a testvéri szovjet nép az utóbbi esztendőkben nemcsak behozta a Nyugat nagyra tartott technikai és tudomá­nyos előnyeit, de olyan mértékben tovább Is fejlesztette, hogy a Nyugatnak most mér kevés reménye van az "egyenlítésre*. A vi­lágűr meghódítása — hogy csak ezeket a világraszóló eredményeket említsük — örökreszóló dicsősége marad a szovjet tu­dósoknak és szakembereknek s a technika és tudomány Szovjetunióban elért más vo­natkozású és nagyütemű fejlesztése a vi­lág megérdemelt tiszteletét és csodálatát váltotta ki. P ersze, nem csupán a technika és a tudomány az, ahol a Szovjetunió ve­zető szerepe nélkül nem képzelhetők el újabb nagy eredmények. Az a lehetőség, amely a szovjet ember mindenirdnyú fej­lődésének elősegítésére a Szovjetunióban adva van, páratlan a világon — az egyéni jövedelem emelkedésének fokán csakúgy, mint ^szociális Jogok érvényesítésében. Felszabadulásunk óta elért szédületes ütemű előrehaladásunk és mindazok a ma­gaslatok, amelyeket a Szovjetunió az embe­ri haladás területén meghódított, büszke­séggel töltenek el bennünket Büszkék va­gyunk, hogy olyan szövetséges és barát oldalán haladunk fejlődésünk útján, mint a Szovjetunió, amelynek oly sokat köszön­het az emberiség. Magyar és szovjet államférfiak táviratváltása 9 megyvr- szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezmény megkötésének évfordulóján N. SZ. HRUSCSOV elvtársnak, a Szovjetunió Kommunista Pártja unió minisztertanácsa elnökének, G. I. BREZSNYEV elvtársnak, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksége elnökének, Kedves Elvtársak! kialakult. Barátsági és köl­A magyar—szovjet barát- esönös segélynyújtási seer­sagi, együttműködési és zödésünk alapján népeink, kölcsönös segélynyújtási országaink kapcsolatai egy­szerződés megkötésének 14. re szélesebbkörűvé Pálnak, évfordulóján a Magyar Nép- s együttműködésünk népeink köztársaság Elnöki Tanácsa, jólétét, a szocializmus világ­a Magyar Szocialista Mun- unéreXű győzelmét, s a ncm­káspárt Központi Bizottsága, zetközt békét ós biztonságot a Magyar Népköztársaság szolgálja, Amikor szivbdl forradalmi munkás-paraszt jövő üdvözletünket küldjük kormánya, az egész magyar önöknek a barátsági szerző­nép és a magunk nevében dés aláírásának évforduló­forró üdvözletünket és test- jón. ugyanakkor forró köszö­i'éri jókívánságainkat küld- netet js mondunk <i Szovjet­jük önöknek és személyük- unió Kommunista Pártjának, ben a kommunizmust építő kormányának és népeinek a szovjet népnek. sokféle áldozatos segítségért, A magyar—szovjet barát- amellyel népünket, « Ma­Központi Bizottsága első titkárának, a SlóVjat­célkitűzéseiket ós javaslatuk Isági, együttműködési és köl- gyar Népköztársaság életét s mAfWrozt CSönös segélynyújtási szerző- felvirágzását mindenkor dés ragyogó távlatokat nyi- védték és támogatták, tott meg népeink kapcsola­tainak történetében. Ez a történelmi jelentőségű egyez­mény a proletár internacio­nalizmus magasztos elveire, a nemzeti érdekek kölcsö­nös tiszteletbentartására épül és maradandó kifejegő­a szocialista brigádmozgalom, junnak a testvéri barátság­ai munkaverseny valamennyi iamelv népeink között Hatékony formájának fej- j J J 1 KADAR JÁNOS elvtársnak. a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Uizottsaga első titkárénak, a magyar forra­dalmi munkás-paraszt kormány elnökének, DOBI ISTVAN elvtársnak, A Magyar Népköztársaság A magyar nép, mint a töb­bi szocialista ország népei, mint minden békeszerető, ha­ladáséri küzdő ember, szív­ből örül azoknak a sikerek­nek, amelyeket a nagy •szov­jet nép a kommunizmus épí­tése világtörténelmi feladatá­nak teljesítése során elér. Felfegyverkezve az SZKP hu­MOSZKVA szonkettedik kongresszusának lelkesítő eszméivel, a Szov­jetunió népei példát mutat­nak az egész világnak a bé­kéért, a társadalmi halada­sért vívott harcban. A magyar nép az összes szocialista or­szágok népeivel együtt szív­vel-lélekkel támogatja ezt a harcot és kiveszi részét a küzdelemből. Engedjék meg kedves elv­társak, hogy az évforduló al­kalmából jó egészséget es Sikereket kívánjunk nek felelősségteljes mun­kájukhoz. Porrá iidvöeletün­ket, legjobb kívánságainkai küldjük a nagy szovjet nép­nek. KADAR jANOh. a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke DOBI ISTVÁN. a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsanak elnöke gek közlik, az észak-hollan­diai schiarmopikoog-szige­tet körülvevő gát. két halyen átszakadt. A hatóságok moz­gósították a sziget minden muhkakepes lakosát a gátré­pek betömésére. Ugyancsak átszakadt egy gát Rotterdamtól 32 kilo­méterrel délkeletre. A nyugat-németországi Brtmerhaven közelében szin­tén több gátszakadás történt. Az AP amerikai hírszolgálat jelentess szerint az ennek következtében keletkezett árvíz több ki­sebb helységet teljesen el­zárt a külvilágtól. Vit alá került a dél-bel­giumi Chatelet város egy ré­• sze is. A megduzzadt Samb­re-folyó árvízzel fenyegeti a Gyógyszer észdoktorokat és gyógyszerészeket avattak A Szegedi Orvostudományi Gyógyszertári Központja ve­Egyetem Tanácsa ünnepélyes zető szakfelügyelőjét és külsőségek között tartotta Mohay Jenónát, a Veszprém meg tegnap déli 12 órakor megyei tanács Gyógyszertári gyógyszerőszdoktor- és Központja analitikusát, gyógyszerészavató tanácsúié- Az Idén végzett gyógysze­rét az egyetem aulájában. részjelöltek közül Ötven­Ünnepi beszédet mondott egyen vizsgáztak sikeresen, dr. Növik István professzor, és avatták őket gyogy­a gyógyszerészkar dékánja, szerésszé. Köztük kiváló ta­Summa cum laude minő- nulmányl eredménye jutal­sítéssel avatták doktorrá mául kitüntetéses oklevelet Regdon Gézát, a Szegedi kapót dr Klivónyi Ferenc, Orvostudományi Egyetem a Szegedi Orvostudományi Gyógyszerészeti Intézetének Egyetem Gyógyszerészi tanársegédét, Mohay Jenőt, Vegytani Intézetének ad­a Vegyprém megyei tanáes junktusa Elnöki Tanaeaa elnökének, BUDAPEST ciaíiíta Munkáspárt vezeté­sével a szocializmus építése­ben ért el és újabb nagy si­kereket kiván Magyarország dolgozóinak békés építő Kedves Elvtársak! gon, a függetlenség és a szu­A Szovjetunió és a Magyar verénitás kölcsönös tisztelet­Népköztársaság barátsagí, bentartásán, a testvéri köl­együttmúködési és kölcsönös csönös segítésen alapuló segélynyújtási szerződése szerződés az országaink né­megkötésének, 14. évforduló- peit összefűző megbonthatat- munkájukban, o viiig béke ja alkalmából a Szovjetunió Ion barátság és a szoros léért vívott harcukban Kommunista Pártjának Köz- együttműködés sokoldalú fej- Éljen a Szovjetunió és a ponti Bizottsága, a Szovjet- lesztésének és elmélyítésé- Magyar Népköztársaság né­unió Legfelső Tanácsának nek rendkívül fontos alapja, peinek örök és megbontho­Elnöksége és a Szovjetunió Elősegíti a szocialista orszá- tat len barátsága! Minisztertanácsa a szovjet gok egységének és összefor­nép nevében szívből jövő üd- rottságának. a szocialista vi­vözletit és jókívánságait kül- lágrendszer hatalmának to­di a Magyar Szocialista Mun- vébbi erősítését. A szovjet káspárt Központi Bizottsága- nép, amely nagy lelkesedés­nak. a Magyar Népköztirsa- sel váltja valóra a kommu­ság Elnöki Tanácsának, a for- nista társadalom epitésének radalmi munkás-paraszt kor- programját, őszintén örül mánynak es a testvért Ma­dolgozó- aí0knúk a kimagasló sike­Qvarország minden jának. reknek, amelyeket a testvéri Ez a teljes egyenjogúsi- magyar nép a Magyar Szo­N. HRUSCSOV, az SZKP Központi Bizottságának első titkára, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke L. BREZSNYEV, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa . Elnökségének elnöke

Next

/
Oldalképek
Tartalom