Délmagyarország, 1961. november (51. évfolyam, 258-282. szám)

1961-11-04 / 261. szám

Szombat, 1961. november C. 6 RcHHcLeh. HOVOS, SZELES IDO Várható Időjárás szombat estig: kelet fel* terjeszkedő frlhősbdés. élénkülő déli, délnyugati, ydSmbatnn északnyugatira fordulő szél, tőbb helyen eső. Várható legmagasabb nap­palt hőmérséklet szombaton keleten 13-16. nyugaton 1—12 fok kőzött. Távolabbi kilátások! va­sárnap északnyugati szél, hűvös Idő. A fodrász Európa-bajnok IMI. november 4, szombat NEMZETI SZÍNHÁZ Este fél 8 őrakor: Nabueeo. — Bemutató előadás. Csokonai­bérlet. Vége ltb. 11 óra. KAMARASZINHAZ Este 1 órakor: Kevés a férfi. A BÁBSZÍNHÁZ VASARNAFI MŰSORA Vasárnap délelőtt 11 órákor Ludas Matyi bérletben és dél­után 3 órakor bérletizünetben: Aladdin csodálámpAJn. MOZIK Szabadságé Fél 8 és fél 8 órakor: Esterina. — Olasz—francia film. 14 éven nlul nem ajánlott. No­vemb'n- 3-lg. Vörös Csillagt 6 és 8 órakor: A búcsú. — Magyarul beszélő nyugatnémet filmdráma. 14 éven alul nem ajánlott. November Fáklya: Fél 6 és fél 8 órakor: Háború és béke. II. resz. Szí­nes amerikai film. Korhatár nél­kül. November 6-ig. Postás Mozi: fél 8-kor Rocco és fivérei. Olasz film. Csak 18 éven felülieknek. Kétrészes film. Dupla helyárakkal. Dugonics Mozi: 5 és 7 órakor: Puskák és galambok. Magyar film. Korhatár nélkül. ALLATORVOSI INSPEKCIÓ® SZOLGALAT Szeged város területér* November 4-töl u-ig este I órától reggel 6 óráig (vasát" és ünnepnap nappal is) tnspekclós dr. Rosti Ince állami állatorvos, lakik: Gogol u. S. Telefon: 36-48. A/, állatorvos kiszállításiról a hívó fél kóteles gondoskodni. — SZEGED mj. városi ta­nács végrehajtó bizottsága felkéri a város lakosságát, M üzemek, állami vállalatok és intézmények dolgozóit, hogy a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom évfordu­lójának tiszteletére üzemei­ket. épületeiket vörös és nemzetiszínű zászlókkal dí­szítsék fel. — Három csehszlovák tudo­mányos film díjat nyert Ma­rokkóban. Rabatban, a Tudomá­nyos Film Nemzetközi Társa­ságának XV. Kongresszusén há­rom dlíat nyert a csehszlovák filmgyártás. A három csehszlo­vák tudományos film az öröklő­dés titkairól, a testen kívüli vérkeringés problémáiról és á borsófélék sarjádzásl mechaniz­musáról szók ORIAS METEORIT UKRAJNA FELETT Október hónapban olyan orlás-mcteoritot figyeltek meg Klev felett, amely esés köz­ben a Holdnál sokkal erósebb fényt bocsátott kl. A tudósok most a meteorit becsapódásá­nak helyét kutatják. özlemények x .Szabás-varrás tanfolyam In­dul kezdők es hHladók részére az Epltftk Művelődési Ottho­nában (Kossuth Lajos sgt. 53. szám). Tanfolyam 2X2 hóna­pos, hetenként 2x2 órás tanl­tasi idővel. Négy hónap elvég­zése után a hallgatók vizsga­bizonyítványt kapnak. Jelent­kezni lehet november 15-lg de. 18-től, du. 6-lg. x Őszirózsa hált rendez a Ju­hász Gyula Művelődési Otthon (Vörösmarty utca 5.) november 6-án. hétfon este fél 8-tól reg­gelig. Tombola, nivküldl. Be­lépődíj 8. Ft. x Teadélután a Hungárlaban november 7-én délután 4 órától. Közreműködik a Dixileand ze­nekar Énekel Qyőry Géze. » Felhívjuk a Fodrász Szak­osztály figyelmét, hogy novem­ber 3-én, vasarnap az üalsteket zárva, november 6-an. hétfőn nyitva tartsak. KIOSZ Járási csoport titkárság, 7762 x Vására rtáal hirdetmény. A városi tanács szolgáltató üzeme közhírré teszi, hogy a szeged— dorozsmai úu (rókual) vásárté­ren: tMl. évi november hó 11­cn és ia-«n országos állat- és kirakodó vásárét tart. Szeged területéről es egyéb véezmentes helyről szabalvszerú marhale­véllel mindenféle állat felhalt­ható. iparosok és kereskedők lparlgazolványukat hozzák ma­gukkal. mert a vasár alkalmá­val azt a hatósági közegek fel­hívására felmutatni tartoznak. 338 x Gyerekek flgvelem! Novem­ber «- és 7-én délelőtt 10 óra­kor me-i-müT a Dugonics Mo­ziban. Belénödtt 1.— Ft. Hans Bundy 18 íves osztrák fodrász az idei fodrász Európa-bajnok EZER IIOROASZ A „SZAIIAZ" VAROSBAN Ez a száraz város Debre­cen. Kevés a vize. A nóta mondja: „Debrecennek van egy vize, kinek Hortobágy a neve..." Az is 40 kilo­méterre van a várostól. Ezek szerint sokan úgy vé­lik, hogy Debrecen nem bővelkedik horgászokban. Tévednek, mert több mint ezerre tehető azoknak a száma, akik rendszeresen ál­doznak a horgászás szen­vedélyének. A városban hat horgászegyesület van és a postások kivételével vala­mennyi rendelkezik horgász­tanyival a Hortobágy part­ján. Az egyesületek az el­múlt évben 12 mázsa, ez év­ben hat mázsa halivadékot telepitettek. Igen népes a Hortobágy partfa, nemrégen a csárda közelében 25 kilós harcsát ls fogtak. — New Orleansban beomlott egy mozL A Mississippi állam­beli New Orleansban egy dél­utáni előadás közben hatalmas robajjal beomlott egy mozi mennyezete. A szerencsétlenség­nek egy halálos áldozata és 50 sebesültje volt. A legtöbb se­besült gyerek. A moziban — Jel­lemző módon — „A gyilkosság" című filmet vetítették. RÁFIZETTEK A PIACI SZABÁLYTALANSÁGOKRA A lakosság érdekében rend­szeresen ellenőrzik a különböző hatósági szervek a piacot. Ilyen ellenőrzés során értek szabály­talanságon több személyt. Kéri Mihályné, Szeged, Partizán utca 3 szám alatti lakos, kiskereske­dő a vlszonteledókra megállapí­tott vásárlási Idő előtt vett át különféle árukat a piacon. Ozv. Peták Károlyné, Szeged. Lenin körút 34 szám alatti lakos ár­kalkuláció nélkül árusított. Így árainak helyességét ellenőrizni nem lehetett. Az I. kerületi ta­nács a szabálysértőkre száz. Il­letve kétszáz forint bírságot szabott kl. Temesvári Ferencné. Oncsá­telep 45 szám alatti lakos az elő­írtnál alacsonyabb zsírtartalmú vajat és Juhtúrót hozott forga­lomba, őt 328 forintra bírságolta a II. kerületi tanács Igazgatási osztálya. — Nemzetközi kaleidoszkóp a képernyőn. Október 22-én, vasarnap délután a dán televí­zió képernyőjén német, romén, spanyol és szovjet televíziós adások színes kaleidoszkópját láthatták a meghökkent dán né­zők. Egy koppenhágai sportra­jongó, legnagyobb örömére, ro­mán és szovjet labdarúgó-mér­kőzésekben gyönyörködhetett. A vártlan „közvetítések" oka a különleges atmoszferikus hely­zet volt, amelynek pontos ma­gyarázatát egyelőre nem Isme­rik. KOSZTOLÁNYI EMLÉKKIÁLLÍTÁS Most 25 éve, 1836. november S-án halt meg Kosztolányi De­zső, a Nyugat költőnemzedéké­nek kiemelkedő egyénisége, A negyedszázados évforduló em­lékére müveiből kiállítást ren­dezett a Somogyi Könyvtár, az olvasóterem folyosóján. Két tár­lóban regényeit, versesköteteit és műfordításait mutatják be a könyvtár látogatóinak. A köny­vek között több korabeli első kiadás is látható. A kiállítás hasznosan segíti elő Kosztolányi életművének megismertetését. AZ INDIAI-OCEAN MÉLYÉNEK TITKAI A szovjet Oceanológiai Intézet és más szovjet tudományos In­tézetek most dolgozzák fel a „Vityaz" nevű kutatóhajó leg­utóbbi útjának eredményeit. A hajó Afrika partjaitól Indoné­ziáig és Indiától a 40. széles­ségi fokig több mint 30 ezer mérföldet tett meg. Az út tel­jes hosszában áUandó mérése­ket végeztek a tengerek mély­ségéről és megállapították, hogy az Arab-tenger és a Ben­gállal-öböl legmélyebb pontjain viszonylag sík a tengerfenék, egyes helyeken mély völgyek találhatók. Az óceán központi részén, különösen az Indiai­óceánban több ezer vulkánt fedeztek fel. Hatalmas hegylán­colat vonul 550 mérföldön ke­resztül Ceylontól délkeletre. Ugyancsak hatalmas hegylán­colat található Szumatra köze­lében ls. A tengerfenéken vég­zett kutatások megállapították, hogy a Karácsony-szigeteket és a Kokos-szlgetet hatalmas hegy­lánc köti egymással össze. Úszók a „mérlegen" • • • Egy-egy bajnoki idény után a sportág vezetői összeülnek és értékelik az eredménye­ket, számba veszik a hiá­nyosságokat. Az úszók is be­fejezték a versenyidényt, s rövid pihenő után megkez­dik a felkészülést az új sze­zonra. Azon a bizonyos mérlegen vannak pozitívumok és van­nak negatívumok. Határo­zottan dicséretükre válik, hogy a versenyzési lehetősé­geket igyekeztek maximáli­san kihasználni. Minden jelentősebb verse­nyen elindultak a szegedi úszók * és általában sikeresen sze­repeltek. így például a Vi­dék-bajnokságon a SZAK az ötödik, a SZEAC a hatodik helyet szerezte meg. Az ál­landó versenyzési alkalmat biztosító csapatbajnokságon is kielégítően szerepeltek a szegedi egyesületek: az ab­szolút ranglistán a SZAK 14., a Kinizsi 23., az SZVSE 25. és a SZEAC 45. lett. A SZAK balszerencsével csu­pán két ponttal maradt le az NB I-be jutásról, míg a Kinizsi és az SZVfcE meg­őrizte tavaly megszerzett he­lyét §zépen szerepelt az egyetemi gárda, amely, mint csoportjának győztese, beju­tott a II/B osztályba. Néhány egyéni, vagy váltóteljesít­mény is figyelmet érde­mel: Révai Irén, a SZAK ifjúsági versenyzője 100 méteres mellúszásban 1.27.9 kiváló időt ért el. Ezzel az országos ifjúsági ranglistán második helyre került Rutinhiánya akadályozta meg a bajnok­ságokon való jobb szerep­lésben. Szép eredményt ért el a SZEAC 4x100-as gyors­váltója is: 4.24 idejével. Az egyetemisták úgylátszik a váltóra specializálták magu­kat, mert 4x100 méteres ve­gyesváltójuk Korpássi, Ka­sza, Thékes, Szalai összeállí­tásban az országos bajnok­ságon ötödik lett, míg a fő­iskolai bajnokságot meg­nyerte. A mérleg negatív oldalá­hoz tartozik viszont az a tény, hogy városi válogatot­tunk a pécsiektől kétszer is ve­reséget szenvedett. A vereséget az is "elősegí­tette*, hogy a válogatottat fiatalokból állították össze. Az utánpótlás nevelése jól halad. Néhány olyan ver­senyző bontogatja szárnyait a szegedi egyesületekben, akikből később kiváló ver­senyző válhat Különösen Csonka Katalin (SZVSE), Bökönyi Éva (Szegedi Kini­zsi) és Kispéter Éva (SZAK) előtt áll szép jövő, ha szor­galmasan készülnek. Végre ismét van szegedi az országos válogatottban, a műugró Bugyi Csaba (SZVSE) személyében, az if­júsági keretben. A fiatal versenyző szép sikereivel és egyre javuló stilusával hívta fel magára a szakem­berek figyelmét. A vízilabdázók határozot­tan sikeres évet búcsúztatnak majd szilveszterkor. A SZAK osz­tályozó nélkül került az NB II-be. Csupán egyetlen pon­tot vesztett a vidéki csapa­tokból összeállított csoport­bajnokságban. Ebből a cso­portból viszont kiesett a Ki­nizsi együttese és helyére az egyetemi csapat került. A SZEAC ugyanis pontveszteség nélkül lett első csoportjában. Reméljük, s SZAK gárdája ugyanolyan sikerrel szerepel majd az NB II-ben is, és a SZEAC is megállja helyét a maga­sabb osztályban. A javuló eredmények lát­tán lassan fogynak az "Ob­jektív akadályok* la. Ha­marosan megkezdik a me­leg vizei szolgáltató kút fú­rását. így a szabadban való edzés ideje is kinyúlik. A fedett uszodára még egy ki­csit várni kell, de ami ké­sik, nem múlik ... Kiss Aurél Biztassuk a SZEAC-ot... A legutóbbi hazai mérkő­zéseken a nézők nemigen biztatták a SZEAC-ot. Az el­múlt vasárnap több, mint 600 utassal, különvonatot In­dítottak Csepelre és ott a szegediek kitettek magukért. A Hétfői Hírek meg is írta tudósításában: "A mérkőzés akár Szegeden is lehetett volna, mert a közönség meg­lepetésre, főként a vendég­csapatot buzdította*. A SZE­AC pártoló tagsága most ar­ra kéri a szurkolókat, főleg azokat, akik Csepelen Jártak, hogy a Ferencváros elleni mérkőzésen is biztassák a csapatot. A nézőtér állóhely felöli részén az egyesületi zászló köré gyülekezznek, amely a leglelkesebb SZEAC-drukkerek helye... Kikapott az U. Dózsa Amszterdamban Bjax Amszterdam-!). Dózsa 2:1 (2:0) Csütörtökön este került sor Amszterdamban, Hol­landia fővárosában az Alax Amszterdam—U. Dózsa ta­lálkozóra a kupagyőztesek kupája nyolcaddöntőjének keretében. A 25 ezer néző előtt leját­szott mérkőzés első félidejé­ben a holland csapat táma­dott többet. A válogatott H. Groot már a 2. percben be­lőtte a holland csapat első gólját (1:0). Húsz perc múl­va ismét H. Groot lőtt ka­pura. Török, az újpestiek kapusa fogta ugyan a hol­land csatár hatalmas bom­báját, de labdástól a gólvo­nal mögé esett, s a bíró gólt ítélt (2:0). Szünet után fel­jött a magyar csapat is, de Kuharszki révén — a 74. percben — csak szépítenie sikerült az eredményen. S=0=R=fl=X=2=I=N Hioiót*? Kisorsolták a lottó október havi tárgynyereményeit A tárgynyeremény-sorsolásban a 43. hét szelvényei vettek részt Az eheti nyerőszámok: 22, 40, 42, 51, 55 A hónap első lottósorsolását pénteken délelőtt a má­tyásföldi Ikarus művelődési házban tartotta a Sportfoga­dási és Lottó igazgatóság. Ezúttal a 44. heti nyerőszámo­kat és az októberi tárgyjutalmakat sorsolták. A 44. hit nyertes számai a következők: 22, 40, 42, 51, 55. Ezután a 43. játékhét szelvényei között 553 értékes tárgyjutalmat — köztük főnyereményként öt öröklakást, egy bárhol felépíthető családi házat, Warsawa személy­gépkocsit — sorsoltak ki. Az alábbiakban csupán a szegedi Totó—Lottó körzeti iroda területén eladott is tárgynyereménnyel kisorsolt lot­tószelvények számait közöljük. 215 504 telvízló. 223 978 ro­bogó. 685 735 villanytűzhely. 686 811 hűtőgép. 697 266 var­rógép. 714 723 karóra. 721 424 padlókefélőgép. 3 035 553 hű­tőszekrény. 3 035 997 csemege ajándékkosár. 3 054 906 vá­sárlási utalvány. 3 060 435 vásárlási utavány. 3 060 959 rádió. 3 077 903 pianínó. 3 089 448 moped. 3 108 808 hű­tőgép. 3119 135 karóra. 3 136 213 vásárlási utalvány. 3 148 198 utalvány könyvekre. 3 152 685 kerékpár. 3 154 566 kerékpár. 3 156 724 rádió. 3 180 122 vásárlási utalvány. 3 185 943 villanytűzhely. 3 193 262 pianínó. 3 194 366 vásárlási utalvány. 3 218 274 Leltározás November 8—15-lg Szeráru, hengerelt ée húzott vasáru raktárunknál az árukiadás ezekből a cikkekből szünetel. Agróker (volt MEZÖSZÖV) Hódmezővásárhely 44 415 szobabútor. 3 223 937 ajándék­kosár. 3 226 821 kerékpár. 3 227 925 rédló. 3 231 549 rá­dió. 3 250 232 vásárlási utal­vány. 3 260 503 lemezjátszó. 3 264 882 karóra. 3 273 496 csillár. 3 281 810 vásárlási utalvány. 3 303 341 teljes konyhaberendezés. 3 309 660 vásárlási utalvány. 3 343 922 vásárlási utalvány. 3 360 392 csillár. 3 371 303 karóra. 3 385 298 rádió. 3 402 224 vá­sárlási utalvány. 3 404 500 rádió. 3 416 007 karóra. 3 428 715 kerékpár. 3 437 392 vásárlási utalvány. 5 111 959 fényképezőgép. 5 112 263 egyszoba hallos fő­zőfülkés öröklakás a Flórián téri Lottó-házban. 5 113 948 bőrkabát. 5 123 635 bunda. 5 142 836 karóra. 9 131 466 vá­sárlási utalvány. 9 530 959 fotelgarnitúra. 9 535 084 vil­lanytűzhely. 9 550 742 karóra. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, igy az esetleges számhibákért fele­lősséget nem vállalunk. A ki­sorsolt szelvényeket novem­ber 20-ig keli bemutatni a Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóságon, a toto-iotto kiren­deltségeken, vagy bármelyik OTP-fiókban. (MTI) Holnap, vasárnap két me­gyei bajnoki labdarúgó-mér­kőzés lesz. Szegeden a Tex­tilművek-pályán játsszák 2 órai kezdettel a Textilmű­vek—Dorozsmai MEDOSZ, Szőregen pedig a Rákóczi— Szegedi Dózsa találkozót ne­gyed 3 órai kezdettel. * A Szegcdi Dózsa NB Il-es ökölvívó-csapata vasárnap este Nagykőrösön vívja meg idei utolsó bajnoki mérkő­zését. Ha a szegcdiek győz­nek, akkor bennmaradnak, de lehetséges, hogy a dön­tetlen eredmény is elég lesz a kiesés elkerülésére. A pa­pírforma alapján a Dózsa megnyerheti a mérkőzést. Teljes csapattal állnak ki. A múlt héten megsérült Reg­don — aki bemelegítés köz­i -n válirándulást szenvedett — valószínű, hogy még nem jön rendbe, s ezért helyette a nemrégiben igazolt Elek. vagy Halál versenyez majd Nagykőrösön. Szőreg és Vidéké Körzeti Földmüvesszövetkezet fél­hívja azon vásárlók figyel­mét. akik a TÜZÉP-telepel­ken téglát vasároftak és még 1961. október 1. előtt váltott utalvánnyal rendelkeznek, utalványai­kat n nap alatt váltsák be a Téglagyári Egyesülésnél. Amennyiben téglát részük* re nem tudnak biztosítani, a Téglagyári Egyesülesnél utalványaikat a TÜZEP-te­lepeken váltsák vissza, mert 1961. november 13 utnn 1961. szeptember 30-a előtti utalványokat nem fogjuk figyelembe venni, Illetve utalványa elvesz 336. tmiikiiti Vége felé közeledik a bu dapesti Maróczy-emlékver­seny, amelyen a világ legki­válóbb sakkozói mérik össze tudásukat, "minden idők leg­nagyobb magyar sakkozójá­nak*, a mi Maróczy Gézánk­nak emléke jegyében. Érde­mes tán emlékeztetnünk a sakk szegedi híveit, hogy a világhírű mester szegedi szü­letésű, így ránk, különleges kötelezettségek hárulnak kultuszában. "Tisza-parti ma­gyar gyereknek születtem* — vallja Maróczy büszkén "így kezdtem .. .* c. önélet­rajzában. Ha ő igy vall szü­lővárosáról, Szeged sem fe­ledkezhet meg nagy nevű fiáról! A Maróczy-emlékverseny is kiváló alkalmat kínál ar­ra, hogy a Török utca 6 sza mú szülőházáru, a szegedi sakkozók emléktáblát helyez­zenek cl, s leleplezésére meghívják a verseny részt­vevőit. Talán még nem is késő? Halmi János DE L-MAGYARORSZAG A Magyar Szocialista Munkás párt szegedi bizottságának és Szeged m. j. város tanácsának lapja Megjelenik hétfő kivételével mindennap. Szerkeszti a szerkesztő bizottság Felelős szerkesztő Nagy István Szerkesztőség: Szeged, Sztálin sétány 10. Telefon: 33-35, 30-03, 40-80 Éjszakai telefon: 35-06 Kiadja a Csongrád Megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó.: Kovács László Kiadóhivatal: Szeged, Klauzál tér S. Telefon: 36-00, 31-16. (Beküldött kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza.) A lapot nyomja a Szegedi Nyomda Vállalat Szeged, Kárász utca 9. A lapot árusításban és előfize­tésben a Csongrád megyei pos­tahivatalok terjesztik. Előfizetési díj egy hónapra 11 Ft. Előfizet­hető bármely postahivatalnál és kézbesítőnél

Next

/
Oldalképek
Tartalom