Délmagyarország, 1961. január (51. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-08 / 7. szám

Vasárnap, 1961. január 8. KÖNYVESPOLC Magyar Pál: ALFÖLDFASlTAS Dollármentők és szeszesüregek E fakszimile kiadványhoz a Széchenyi Könyvtár példá­nyait vette alapul a kiadó. Köztudomású, hogy fában papírját a diósgyőri papin­szegény ország vagyunk, s gvár állította elő 110 gr-os, a faellátás nyomasztó gon- sárgás merített, bordázott dot okoz. Ezen a helyzeten famentes kivitelben. A kö­aaonban sokat lehet segíte- téstervet Sasvári Dezső ké­iti az Alföld fásításával. Ezt szl'tette. a fontos népgazdasági prob­lémát tárgyalja a szerző műve. amely most látott napvilágot az Akadémiai Kiadó gondozásában. A tudományos mű anyaga két részre tagolódik. Az I. rész rámutat az erdőtelepí­tések, fásítások jelentőségé­re, betekintést nyújt az Al­föld múltjába, tájékoztat termőhelyi viszonyairól, ter­mészetes növénytakarójáról sth. Külön említést érdemel a csaknem 200 növényrajz, amely az Alföld, főleg a ho­moki vidékek legfontosabb növényeivel ismerteti meg az olvasót A második kö­tet a fásítás részletkérdé­seit tárgyalja. A könyv szinte felbecsül hetetlen segítséget nyújt nemcsak a fásítással foglal­kozó mezőgazdasági szak embereknek, hanem a tsz­tagoknak is, hiszen a fásí­tás ma már közügy. A fa­ellátás gondjaínak enyhíté­sén túl nagy szerepe van a mezővédő erdősávok létesí­tésében, illetve a magasabb mezőgazdasági terméshoza­mok kialakításában te. Az aiafttylcezu etntec Szerdán délután, miután mozgása, energikus tekinte­kitöltöttem a szelvényemet te meghazudtolta a korát s kiléptem a lottózó-helyi- _ Szahadna kérem.„ _ ra^™ >»V szólott s intett megnye­körülnéztem, merre is van tö mosollyal; és tétovázó a láda, hogy bedobjam csal- kezemből máris kivette „ hatatlan ttppemet. Ebben a szelvényt _ Majd _ pillanatban egy alacsony, tette hoz,á partfogó hangon. Figyelmesen megnézte, jól lépett elém, jó hetvenes le­hetett már, de Szekel Estvan: CHRONTCA Csak őszinte ámulássa! le­het kézbe venni az Akadé­miai Kiadó legújabb remek­művét, amely Krónika ez világnak jeles dolgairól cí­met viseli és Székely István -szép tudományú nevezetes ember* írta 1559-ben Krak­kóban. A gyönyörű bőrköté­sű fakszimile kiadvány 1960­ban készült Budapesten, de Az amerikai dol- hogyan józanít- Megtiltotta a kül­lár újabban na- hatnák ki a dol- földön szolgálatot gyon bizonytala- lárt, s adhatnák teljesítő amerikai nul áll a lábán, vissza egyensú- katonáknak, hogy Meg-megtántoro- lyát De aa Egye- külföldi gyártmá­tíik és... esik — sült Államok kül- nyú italt igyanak, az árfolyama. földi katonai ki- Ez nem akarlen­Az Egyesült Al- adásainak csök- ni holmi -száraz lamok hadügymi- kentésére persze törvény*. Igyanak nisztériuma — a nem gondoltak, a katonák, ameny­Pentagon — ag- Megtalálták 6k a| gódik. Fél, hogy maguk, ritkamód utóbb még a dol- eredeti receptjét lár is sárba esik, Az amerikai akár az amerikai hadügyminiszté­tekintély. rium történelmi A tábornokok jelentőségű pa­törték a fejüket, rancsot adott kL nyi beléjük fér, de csak hazai, amerikai szeszes­italt! Kíméljék az Egyesült Államok aranykészletét! Nehogy még job­ban tántorogjon — a dollár!... van-e kitöltve, majd az ur­ruganyos ^ nyílásába csúsztatta szakavatottan, a kis színes papírt. — Igy ni... — mondotta kedves, ravaszkás mosollyal, elégedetten —, most már megy a dolog a maga út­ján ... Megy, mint a kari­kacsapás. Tessék nyugodt lenni, mindenki mondja, hogy aranykezem van, az biz', színarany! Nem nagyon értettem, hogy mit akar. Talán borra­valót* Zsebembe nyúltam zavartan — de 6 máris le­intett: Gitlyetyliírzk 1961-ES SZOVJET BÉLYEGEK szovjet gyermekekkel fog­lalkozó új sorozat is jelenik meg, Az 1961. évi szovjet poo- WILI1ELM PIECK-EMLÉK­tabélyegek első sorozata BÉLYEG AZ NDK-BAN úgynevezett standard, vagy­is nem különleges bélye- A Német Demokratikus gekből fog állni. A sokmiP ^XSc" / && hó példányszámban forga- Wilhelm Pieck elnök emié­lomba kerülő standard bé- kére bocsátanak ki új bé­lyeglek a január 1-ével ér- lyeget Az emlékbélyeg ja­oínvV,. M i nuár 3-án. Pieck 85. szüle­vénybe lépő új árakon 1, téenapJán jelerilk ^ 20 2, 3 és 6 kopejkás ertekben pfenniges értékben. rajta kerülnek forgalomba. Wilhelm Pieck arcképe, var lamint születésének és el­i • S í ouaapesren, ae A steTldard so^t első lamint születésének és valósával árasztja magaből hét bélyegből áll, halálozásának dátuma. a magyar reformáció kor-' _ C7íwif,t ^„.x. xj T^J^l^L. ^^i^Snkliát ábráznák.Te? 1960 ŐSZEBB BÉLYEGE A Monte-Carlóban meg­rendezett nemzetkört bé­lyeg szépségverseny 1960. első, magyar nyelven megje- vezőiük. V Zavialov 41 o- v TOJJ UK, V. z^ívjaiov, lentetett történeti mű. Szen­czá Molnár Albert 1610-ben a következőket írta róla la­tin nyelvű Uj magyar gram­má tiká- ja ajánlólevelében: -Nemzetünk és nyelvünk múltjáról csak igen keveset tudtam felkutatni, ama köz­ismerteken kívül, amik la­tin és német historikusok­nál, valamint Bonfinisnél olvashatók. Valamennyi könyv közül pedig, miket eddig összekerestem, a leg­régibb: Székely István ma­gyar nyelven írt Világkróni­kája .:.« Székely munkájából arány­lag sok maradt fenn — kb. 40 példányát ismerjük. Ma­gyarország és Románia szin­te minden nevezetesebb könyvtárában megtalálható, azonban a legtöbb csonka. bé­Szovjetunió legidősebb lyegművésze. A szovjet postabélyeg 40. . . . . ..... éves jubileumára (1961-ben) ** elso díját Nagy-Bntan­Zavjalov befejezi a szovjet nda nyerte el egy Erzsébet balettről készülő sorozatát királynőt ábrázoló bélyeg­A standard bélyegeken gel. A bélyeg hátterében a kívül 1961 januárjában windsori kastély láthatd. Összeállították a Szegedről készült kiállítást Plovdivnak Szeged mai életéből állí- előzetesen Szegeden rende­tott össze gazdag kiállítási zik meg és mutatják be a anyagot a Hazafias Nép- Hazafias Népfront Vörös­front A kiállítási anyagot marty u. 7. szám alatti vándorkiállításként küldik nagytermében. A kiállítást Bulgáriába, Plovdivba, Sze- szerdán délután 5 órakor ged testvérvárosába, vala- nyitják meg. Megnyitót Sár­mint más bolgár városokba, közi István, a városi párt­A vándorkiállítás anyagát bizottság tagja mond. Pályázati hirdetmény Könyvvitel-tervezés szakos tanári állásra a szegedi Közgazdasági Technikum ipart és mezőgazdasági ta­gozatánál pályázatot hirde­tünk. Kizárólag Szegeden föbérleti lakással rendel­kezők pályázhatnak. Határ­idő: azonnal. Mjv. tanács v. b. Művelődésügyi Osz­tálya, Szeged. * A férjnek ötös, a feleségnek négyes találata van Az 1961. első heti lottó- előtt jelentkezett a Sport­szelvények értékelése köz- fogadási és Lottó Igazgató­ben öttalálatos szelvényt ta- ságon. láltak. Ez a szelvény A boldog nyertes egyelőre 1466 565 forintot nyert. nem kívánja felfedni ki­Az öttalálatos szelvény ,étét­tulajdonosa szombaton dél- de elmondotta, hogy az au­tókereskedelmi vállalat egyik budapesti részlegénél dolgozik, s immár három éve tíz szelvénnyel rendsze­resen lottózik. Ugyanazok­kal a számokkal játszik. A felesége, aki műszaki tiszt­viselő, alig maradt el a férj szerencséjétől. Az asszony ugyanis négy találatot ért el ugyanezen a játékhéten, s így a közel másfélmillió forintos nyerményen felül még 34 918 forinttal gazda­godik a család. Ez az év valóban jól kezdődik — mondotta a szerencsés nyertes. Most készülünk házasságunk 25. évfordulójára. Végre telje­sült a család régi kívánsá­— Bocsánat, meg ne sért­sen ... Dehogy is fogadott el bor­ravalót! Csak átnyújtott va­lami papírost. Egy névjegy­kártyát, melyen öreges kéz­írással neve és címe állott egy formás versike alatt; Tíz, húsz, vagy százezer, gondoljon rám, ha nyer és küldjön el nekem öt százalékot szívesen .., FORGÁCS (FORTUNATUS) ALAJOS nyugdíjas iktató III. Örömvölgy utca 8. Ránéztem elismerően és dicsértem kiváló ötletét O szelíden, vidáman bóloga­tott. Bágyadtfényű, derűs, világoskék szemek pillogtak pirosbőrű arcában; nagy ka lapja alatt olyan volt, mint­ha az öreg, bölcs Silenus lé­pett volna elébem á Mldas királyról szóló görög mesé­ből... Nem küldtem el az őt per­centjét — mivel nem nyer­tem semmit. De hiszen, hogy akadt olyan, az »ügy­fe lei* között, akinek ötös, négyes, vagy legalábbis hármas találata lett. Es az, hiszem, becsületbeli adós­ságának tekintette. hogy postára adja Fortunátus Alajosnak, az Örömvőlgy ut­cába, a nyereményből öt méltán megillető részese­dést. Az Bt ten Aladár, hol vagy*... százalékot, szíve­Barát Endre Jógalecke után A féllábú skót temetése A Szegedi Ingatlankezelő Vállalat keres építész­technikusi képzettségű 3—5 éves gyakorlattal rendel­kező műszaki elieaört azonnali belépésre. 15335 Mély fájdalommal tudat­luk, hogy szeretett férj, édesapa és nagyapa, TABOBOSI JÁNOS t. hó 6-án életének S«-ik évében bosszú szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 5-én 15 órakor az alsóvárosi teme­•ő kápolnájából. Gyászoló család Mély fájdalommal tudat­ijuk. hogy szeretett jó fe­lleségem, édesanya és nagy­| anya, FARKAS FERENCNF Garabon Brigitta j f. hó 7-én életének 76-ik levében hosszas szenvedés fután elhunyt. Temetése f. hó »-én 13 Korakor az alsóvárosi tem«­|tő ravatalozójából. Gyászoló család a nyereményből lakást veszünk a lányom részere. Ezenkívül gépkocsit ve­szünk, mert régi tervem, hogy a családommal együtt végigbarangoljuk az ország legszebb tájait. * A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztató közleménye szerint csupán egy darab öttalálatos szel­téiiy akadt. A négytalila­tos szelvények száma 42, ezekre egyenként 34 918 forintot fizetnek. A 3691 darab háromtalálatos és a 96 762 darab kéttalálatos szelvényre 397, illetve 15 forint 10 fillért fizetnek szelvényenként, Max és Móric a két rosszcsont hét csinytevéso Irta és rajzolta: Vilhelm Busch Harmadik csíny Bök szabót, jól ismeri, A falunkban mindenki Ünneplőt, zekét, kabátot, Frakkot, mellényt és nadrágot Varr ö, ha kell éjjel-nappal Szakszerűen szorgalommal. Nagy is az ő tekintélye Falunk fiatalja, véne Tisztelettel veszi körül, Mire büszke s nagyon örül. Ám egy napon Max és Móric Ügy gondolják az lesz jó vicc, Ha Bök szabót, megtréfálják A módját már kifundálták. Bök mesternek háza alatt. Sebesen folyik egy patak. A víz felett visz egy palló, Melyen által jár a szabó. Bök szabó türelmes ember Jó tréfáért senkit sem ver, De ha ezt a gúnydalt hallja Rögtön feléled haragja. Ezért méterrúdját fogva. Máris rohan a pallóra, Mert ismét hangzik az ének; Bosszúságára: -mek, mek, mek­Persze a híd ketté szakad, Derék szabónk súlya alatt. Max és Móric most nem lusták Es titokban ketté vágják. Zimme-zum-zum jár a fűrész S a gonosz cselhez a mű kész. Most egy gúnydalba kezdenek: -Bök, Bök kecske Mek, mek, mek*. Max és Móric ugrál, nevet: -Eltűnt a szabó mek, mek, mek!* Amikor történt e hiba. Épp arra úszott két liba. Bök szabó küzdve a vésszel Lábukba kap görcsös kézzel. Magát jó erősen tartva, Repül ki a száraz partra Persze, ha az ember nedves. Az egy cseppet sem kellemes Különösen akkor, ha Víz kerül a gyomorba. De Bök néni jó feleség. Dicsérni kell okos eszét Mert egy tüzes vasalóval Ját tesz a vizes szabóval. Nemsokára Bök megszáradt S vígan varrja a ruhákat * Ez volt a harmadik csinyűk Nem soká jön a negyedik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom