Délmagyarország, 1959. december (15. évfolyam, 282-306. szám)

1959-12-30 / 305. szám

^mnmHmimnmmfi rmrmnnHBmnDHSiruiuü i: XV. évfolyam, 305. szám Ára: 50 fillér Szerda, 1959. deeember 30. A második békekölcsön sorsolásának nyerőszámai Az SZKP Központi Bizottságának plénumán Hruscsov a szovjet mezőgazdaság kérdéseiről beszélt Népfürdőt építenek Mórahalmon | A moszkvai lapok keddi számukban közölték N. Sz. Hruscsov beszédét. Az SZKP Központi Bizottságának első titkára e beszédét a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának plé­numán mondotta el decem­ber 25-én. Bevezetőben Hruscsov meg­állapította: a Szovjetunió­nak kedvező lehetőségei vannak, hogy az 1959—1965­ös, hétéves tervidőszak vé­gére utóiérje az Egyesült Ál­lamokat az egy főre eső hús­termelésben. Ehhez a Szov­jetunióban 1965-ben 20—21 millió tonna húst kell ter­melni a hétéves tervben elő­irányzott 16 millió tonna he­lyett, vagyis évente körülbe­lül 16 százalékos növekedést kell elérni. Hruscsov megjegyezte, hogy »a Szovjetunió mezőgazda­sága jó úton, igen jól fejlő­dik«. Az idén az állami szervek 2 845 000 000 pud kenyérga­bonát vásároltak fel. Az el­múlt négy esztendő alatt a kenyérgabona felvásárlásá­nak átlagos szintje 3 mil­liárd pud volt, szemben az azt megelőző négy esztendő 2 milliárd pudos átlagával (1 pud = 16,38 kg — a szerk.). A Szovjetunióban az idén 8,6 millió tonna húst ter­meltek. Az 1959-es esztendő első 11 hónapjában a kolho­zok és a szovhozok húster­melése 32 százalékkal emel­kedett, a felvásárlás pedig 36 százalékkal. Gyapotból 4 669 000 tonnát takarítottak be. »Ez több, mint a szovjet gyapotterme­lés egész történetének bár­melyik esztendejében« — mondotta Hruscsov. A szocialista mezőgazdaság nagy győzelme Az SZKP Központi Bízott- na vajat termelt, vagyis fe­Ságának első titkára hang- jenként átlag négy kilo­ynyózta, hogy a kolhozok <*> grammiul. Az amerikai fóTd­e szovhozok az államilag felvásárolt húsnak 83 szá­zalékát, a tejnek pedig . 9? százalékát adták.. »f£z a szo­cialista mezőgazdaság nagy győzelme — mondotta Hrus­csov. — A szocialista szek­tor lett a városok fő hús­és tejszállitója. A kolhozok és a szovhozok kielégítik a hús- és tejszükségletet«. Hruscsov megállapította, hogy az egy főre jutó vaj­t'-rmelésben a Szovjetunió idén megelőzte az Amerikai Egyesült Államokat. A Szov­jetunió az idén 845 000 ton­Most nemcsak a vetéste­rületeket kell bővítenünk — folytatta —, hanem jobb ag­rotechnikával növelnünk kell a terméshozamot is, nagyobb termelékenységre kell töre­kednünk, csökkentenünk kell az önköltséget »A mi • útunk nem a kül­terjes gazdálkodás, amely elsősorban a vetésterület nö­velésén alapszik, hanem a nagy szaktudást igénylő bel­terjes gazdálkodás, amely minden hektár földről, min­den befektetett munkaegy­ségre maximális terméshoza­mot biztosít« — hangsúlyoz­ta Hruscsov. Hruscsov rámutatott, hogy a mezőgazdaság fejlődésében még sok komoly fogyatékos­ság mutatkozik. így például Kazahsztán az idén nem birkózott meg a kitűzött fel­adatokkal és nem végezte el kielégítően a legfontosabb mezőgazdasági munkákat: A kazahsztáni rossz mun­kaszervezés következtében az állam súlyos kárt szen­(Folytatás a 2. oldalon.) i Az egykori földhöz ragadt alsótanyai parasztnak még gg I egyáltalán nem volt szüksége ilyesmire. A mai mórahal- §j miak azonban már fontos közszükségletnek tekintik a nép- = fürdőt. Megépítésére évek óta készült a falu. Mint képünk || is bizonyítja, nagy erővel láttak hozzá a szép létesítmény js építéséhez, melyre mintegy másfélmillió forintot forditanalc. ff Több mint egyméteres átmérőjű csövekből 600 méter hosz- = szú földalatti vízvezetéket építenek. Ez teszi majd lehetővé, s hogy az 50 méter hosszú és 20 méter széles úszómedence |§ vizét sűrűn és gyorsan cserélhessék. Diákotthon — vagy kollégium SAKK művelésügyi minisztérium becslése szerint az Egyesült Államokban az idén 658 000 tonna vajat termelnek, vagy­is egy főre 3,7 kilogramm jut. Hruscsov kijelentette, hogy a mezőgazdasági termelés növelésének döntő feltétele a munkatermelékenység to­vábbi emelése. »A munka­termelékenység fokozása a gépesítés kérdése, a techni­ka meghonosításának kérdé­se. Nekünk különös figyel­met, kell fordítanunk erre« — mondotta. P • • ' \ \ Egyenes vonalú beépítés az Oskola utcában A városi tanács végrehajtó bizottsága javaslatot fogadott el képzőművészeti alkotóház létesítéséről Készül az Ady-szobor A városi tanács végrehajtó bizottságának tegnapi ülésén többek között döntés szüle­tett az Oskola utca rendezé­sénél nemrégiben felvető­dött kérdésben. Mint ismeretes, az Oskola utca és környékének rende- árkádosítására az Oskola ut­zésére kiírt országos pályá- cai részen. Ezzel vagyis a Dóm felé esőre- tériuni képviselői és a ter­szen pedig keskenyebb vező is egyetértettek, lesz. Az előterjesztés során a A későbbiek során sor ke- végrehajtó bizottság meg­rül a Somogyi utca és az tárgyalta a művelődésügyi Oskola utca sarkán lévő volt osztály javaslatát Hungária szálló épületének a Tömörkény Leánygimná­zium mellett képzőművé­szeti alkotóház létesítésére. (Siflis felv.) Átadta megbízólevelét az áj-koreai nagykövet Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke kedden fo­gadta Li Don-Gen rendkívüli és meghatalmazott nagykö­vetet, a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság új magyarországi nagykövetét* aki átadta megbízólevelét. A megbízólevél átadása­kor Li Don-Gen nagykövet és Dobi István beszédet mondott; zaton Borvendég Béla sze­gedi tervező munkáját fo­gadták el. Ez a terv lehe­tővé teszi, hogy korszerű városrész alakul­Rudapesten 1960-ban méltó szobrot állítanak Ady End­rének. Felvételünk a Képzőművészeti Alap öntödéjében készült, ahol mar a befejező munkálatok folynak a nagy­méretű bronzszobron az új utcavonallal és az A végrehajtó bizottság egyet­árkádositással meglehető- értett a javaslattal és utasí­sen kiszélesedik majd az totta a szakigazgatási szer­Oskola utca veket, járjanak el a Müvelő­és alkalmas lesz a szabad- désügyi Minisztériumban és . , „ , , . téri játékok idején megnő- a Képzőművészeti Alapnál, jon ki az Oskola utca es vekvö közúti és gyalogos kérjék, hogy ezek a szervek Í-. u ' -ii « • forgalom lebonyolítására. A is nyújtsanak anyagi tárno­kul, nogy a .jelenlegi va- végrehajtó bizottság dönté- gatást a szegedi képzőmüvé­roskep csorbát szenvedne. ^ Építósügyi Minisz_ szeti aikotoház létesítésére. E terv egyik részletmegoldá­sát, mégpedig az Oskola ut­ca keleti oldalának terve­zett beépítését azonban a szegedj közvélemény megle­hetősen kifogásolta. Borven­dég Béla terve szerint ugyanis a most lebontott és még lebontásra kerülő épü­letek helyién lépcsős beépítési móddal alakult volna ki az új utcavonal. Minden új lakóépületet a másiktól bel­jebb kellett volna megépíte­ni Borvendég elgondolása alapján. Ezt a megoldást a városi tanács végrehajtó bizottsága sem találta megfelelőnek, mivel ellenkezik a kialakult szegedi építésmóddal. A teg­napi ülésen hosszas vita után (a vitában részt vett Perczel Károly, az Építés­ügyi Minisztérium város- és községrendezési főosztályve­zetője, valamint maga a ter­vező is) újabb döntés szü­letett ez ügyben. Az Oskola utca keleti oldalán eltérnek az eredeti tervtől. Az utca keleti oldalán egyenes vo­nalban építik az új lakóhá­zakat, az utca a Roosevelt térte­lói szélesebb, a volt Hnn­Minél előbb üljön össze a leszerelési bizottság — indítványozzák az érdekelt szocialista országok A szovjet kormány Bulgá- ságot. Amennyiben azonban ria, Lengyelország, Csehszlo- a nyugaü hatalmak erre nem vákia és Romania korma- . ., ,,, ,.. nyával egyetértésben hivata- hajiandok, az említett orsza­losan közölte, hogy az öt or- S°k kormányai nem emelnek szág kormánya hozzájárul a kifogást a bizottság összehí­tízhatalmi leszerelési bízott- vására a nyugati hatalmak ság Genfben, 1960 március álta, javasolt idö 15-en, vagy mas, ehhez ka- p u" Új sziget a Káspi-tengeren December 25-én Bakutol mintegy 75 kilométerre, a Káspi-tenger egyik szigetén dolgozó geológusok vulkáni­kus kitörést észleltek a szi­get közelében. A mintegy 15 perces vulkánikus kitörés kezdetekor hatalmas szökő­kút emelkedett az ég felé, majd 200 méter magas láng­oszlop tört ki a viz szirté alól. A lángoszlop rövid idó alatt kihunyt, helyét sűrú füst foglalta el, IA füst el­oszlása után a vulkánikus kitörés helyén mintegy egy­kilométer hosszú, fél kilo­méter széles sziget maradt zeli időpontban történő ösz* szehivásához. A nyugati ha­talmak kormányainak erre irányuló javaslatát a francia kormány december 22-én kelt emlékirata tartalmazza. A szovjet kormány emlék­iratában, amelyet Valerian Zorin szovjet külügyminisz­terhelyettes nyújtott át Mau­A balese'mrintes k-ö^lelcedés ¿rdeVébon Vetítőtükrök a szegedi utcán Érdekes jetensegre figyel- ték üzembe azzal a szándék­fel foenfP » déli kai, hogy megszüntesse a ... jakban a szegedi járókelők, város két forgalmas pontian rice Dejean francia nagykő- A főposta es a Kallay Ödön az eddig feimáüó bajSeti vetnek, az áll, hogy a Szov- utca kereszteződésénél, vala- veszélyt. A tükörből ugyanis jetunió, Bulgária, Lengyel- ^JLS?*"3***- ép/leté" a gépkocsivezetők mártnesz­• , , , * nek vegeben nagyméretű ve- sziról meglátták a villám» ország, Csehszlovákia es Ro- títőtükröket szereltek fel a közeledtét ! » viliim^ mánia hajlandó 1960-ban a hegedi közlekedésrendészet zető is időben észreveszi a iehetó legkorábbi időpont- dolgozói. A forgalmi vetítő- közeledő gépjármüvet. A gá«a szálló saroképülete, ban összehívni a tízes bízott- SKtalKK^^ £££

Next

/
Oldalképek
Tartalom