Délmagyarország, 1959. november (15. évfolyam, 257-281. szám)

1959-11-29 / 281. szám

Vasárnap, 1959. november 22. 4 Magyar államférfiak üdvözlő o J távirata albán államférfinkhoz Hadzsi Lc'shi elvtársnak, az Albán Népköztársaság Nemzetgyűlése elnökének. Enver Hodzsa elvtársnak, az Albán Munkapárt Köz­ponti Bizottsága első titkárának, Mehmed Shehut elvtársnak, az Albán Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének. Az albán nép nagy nemzeti ünnepe, a fasiszta iga alóli felszabadulásának 15. évfordulója alkalmából Dobi István, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Ká­dár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, dr. Münnich Ferenc, a forra­dalmi munkás-paraszt kormány elnöke iidvözlö táviratot küldött, amelyb'en további hatalmas sikereket kívánnak az albán népnek szocialista hazája építésében. Dr. Sik Endre, népköztársaságunk külügyminisztere ugyancsak táviratban üdvözölte Behar Shtylla albán kül­ügyminisztert. Kos?orúzási ünnepség Albánia felszabadulásának 15. évfordulója alkalmából szombaton délelőtt Edip Cu­ci, az Albán Népköztársaság magyarországi nagykövete és a nagykövetség munkatársai megkoszorúzták a szovjet hősök Szabadság téri emlék­művét. A koszorúzásnál je­len volt dr. Pesta László Budapest főváros tanácsa végrehajtó bizottságának el­nökhelyettese, Zsatkulák Nándor, a Magyar Népköz­társaság tiranai rendkiviili és meghatalmazott nagykö­vete, a Külügyminisztérium és a Honvédelmi Miniszté­rium több vezető munka­társa.. Részt vett a koszorúzáson T. F. Stikov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete és a nagykövetség több tagja. fi Szoviefunió emberbaráti politikája alapián nyáj! segítséget más országoknak — mondottá Mexikóban Mikojan Mikojan, a Szovjetunió ján nyújtunk segítséget más ket, hogy műszaki segítséget Minisztertanácsának első el- országoknak. A hitelek után nyújtsanak, nökhelyettese Csütörtökön, évi 2.5 százalékos kamatot Befejezésül Mikojan kije­Mexikóban t&t körútjáról kérünk. Ez nem okoz ne- lentette: az enyhülés folya­visszaérkezve, Mexikó City- künk veszteséget, dc nagy mata megkezdődött s kétség­be, az ország fővárosában nyereséget sem hoz. Ezenkí- telenül folytatódni is fog, egy tiszteletére rendezett fo- vül minden ellenszolgáltatás ami megkönnyíti a kapcso­gadáson mondott beszédében nélkül gépek és egyéb gyárt-, latok megszilárdítását, töb­hangsúlyozta: az ideológiai mányok szabadalmait bo- bek között a Szovjetunió és és társadalmi rendszer kii- csátjuk az elmaradott orszá- Mexikó között is.' lönbözö volta nem lehet há- gok rendelkezésére. Ha ké- Mikojan pénteken indult ború, vagy ellenségeskedé- rik, elküldjük szakemberein- vissza Moszkvába. sek forrása s nem lehet Washington kétbalkezes diplomáciája akadalya a nepek közeicde- 1 sének és kölcsönös megérté- Az Economist című londo- tött Argentínával, s brazil sének sem. Mi - húzta alá ÍV MiV°jaV mexikói Jt FT^FIT í™Idöttséff taT' _,.,.' ., járói írt figyelemre melto tazkodik Moszkvaban. Mikojan — a társadalmi cikkében többek között meg-. Mexikó jelenleg igen ne­rendszerek békés versenyét állapítja: Moszkvának az a héz helyzetben van. Fő ex­kh'ánjuk, mert ez hasznos a döntése, hogy olyan szemé- portcikkeinek árai a mély­népeknek és biztosítja a bé- lyhréget küldött Mexikóba, a pontra süllyedtek. Ezek: a szovjet árumintavásár • meg- kávé. a gyapot, az olom. A szovjet minisztertanács nymára, mint Mikojan, Mexikó a legél^b k^es­elsö elnökhelyettese ezutáh matat]a, hogy milyen ébe- kedelmi forgalmat pillanat­el^meréssel beszéít mexikói ™ « a TfZFJZTsTZn' látoaatásn sórán szerzett. 'a- latin-amerikai lehetőségekre. kai bonyolítja le, s nyilván­StEaS £ d SíiS1 déiiké^S SrboTU^SS és szellemi sötétséget hagy- kalmat ^ujt a Szovjetünió a Szovjetunxo - fejeződik tak örökül a népekre — óv- számára. A Szovjetunió ke- be az Economist érdekes cik­százados uralma alatt egyes reskedelmi egyezményt Fő- ke. népek nem haladhattak a fejlődés útján, sőt visszafej­lődtek. Ezért fontos és ha­laszthatatlan kérdés, hogy milyen gyorsan emelik a gazdaságilag elmaradott or­szágok népeinek anyagi és kulturális színvonalát . — mondotta. Utalt arra, hogy a szóban­forgó országok előtt áll a példa a gyors fejlődésre: a Szovjetunió és a többi szo­cialista országok példája, majd hangsúlyozta: ha "á szovjet leszerelési tervet megvalósítják, a felszabadu­ló összegből segíteni lehet az elmaradott országokat. — Mi segítséget nyújtunk a gazdaságilag nem eléggé fejlett országoknak — foly­tatta Mikojan. — Mindenki tudja, hogy a Szovjetuniónak nincsenek gyarmatai, kon­cessziói, nem zsebel be nagy nyereségeket mások rovásá­ra. Lelkiismeretünk tiszta: A francia kormány „megúszta" a bizalmatlansági szavazást A francia nemzetgyűlés A szavazástól tartózkodó vek. Rávilágított a vita és pénteki ülése foglalkozott az- képviselők állásfoglalását is az azt követő furcsa szava­zal a bizalmatlansági indít- a kormány támogatásának zási eredmény arra is, hogy vénnyal, amellyel hatvan el- tekintik. A szavazás eredmé- a jelenlegi rendszer a parla­lenzéki képviselő kérte a nyeképpen — mint az vár- mentarizmus komédiája. A Debré«kormány gazdaságpo- ható volt — a nemzetgyűlés szónoki emelvényen kiala­litikájának elutasítását. A elfogadta a kormány költség- kult ellenzéki többség elle­vitát heves jelenetek tarkí- vetési tervezetét és azt át- nére az urnák előtt a kor­tották, amikor Jean-Marie tette a szenátushoz. mány mégis játszi könnyed­Le Pen független, korábban * réggel nyerte .a csaták voujadista képviselő de A vitában a kommunisták Gaullenak Algéria örirendel- , A kormány megbuktatásé- álláspontját Waldeck Rochet kezén ioaáról szóló szentem- hoz a nemzetgyűlés abszo- ismertette. kezén' jogáról tzoto szeptem többségének megfelelő - Elítéljük a kormány ber 16-i beszedet dltamcriny- 27? szavázat kellett v*taa visszafelé húzó politikáját, nek nevezte. A nemzetgyu- A ^ rendkívül a hatalom rendsze­es elnöke megtiltotta hogy hangú, helyenként viha- rét - hangoztatta. Rávilágí­Le Pen az államfőt tamadja. Az egész ország részvéte kísérte utolsó útjukra a munkában hősi halált halt szűcsi bányászokat Harmincegy koporsót állt a párt, mint a kősziklára. mok beiszapolásával fojtot­kerül szombaton a gyászolók Itt, a sírjuknál megfogad- tak el. Amint azonban most sokasága: annak a 31 hős juk, hogy családtagjaikat, kiderült, a tűz tovább lap­bányásznak a koporsóját, akiket annyira szerettek, he- pangott, mert a bánya fö­akik a szűcsi tízes aknában lyettük is szeretni fogjuk, lőtt levő igen vékony íedő­kéletkezett tűz következté- akiket gyámolítottak, mi fog- réteg repedésein keresztül ben, kötelességteljesítés köz- juk tovább gyámolítani, hogy levegő szivárgott be. Az ben életüket vesztették. A elviselhetővé tegyük a nagv ugyanilyen módon ide be­koporsók körül a családta- csapást. Utolsó tiszteletadás- szivárgott víz gőzzé válto­gokkal, a bányásztársakkal ként meghajtjuk előttük a zott és a tűz nyomán kelet­együtt lélekben ott volt az munkásosztály pártjának vö- kezett gázzal együtt megtöl­egész ország gyászoló népe. rös zászlaját, és emléküket tötte az ottani üregeket. Bár A kormány saját halottjai- megőrizzük. f az iszapolással határolt bú­nak tekintette a szerencsét- Czottner Sándor nehez- nyarészben a szokásos elleíi­lenség áldozatait és a hősi ipari miniszter a forradalmi őrzés során előzőleg semmi­halottakat megillető gyász- munkás-paraszt kormány és féle rendellenesség nem volt pompával rendezte meg te- a Nehézipari Minisztérium tapasztalható, a vízgőz és a metésüket. Szűcsiben 13 hősi nevében búcsúzott. gáz november 25-ről 26-ra halottat búcsúztattak, Ecsé- — A bányatűz, az alatto- virradó éjszaka 0,55 órakor den négy. Gyöngyöspatán és mos ellenség akkor rontott hirtelen kitört a vágatokba. Rózsaszentmártonban három- rá a most eltávozott hősökre, Amikor a bányából jelen­három bányász koporsóját amikor egyre szebb lett ná- tés érkezett az eseményről, kísérték a temetőbe. Egy-egy lünk az élet, amikor olyan azonnal megkezdődött a bányászt temettek Lőrinci- jó fiatalnak lenni és van mentés, amelyben hősies ben, Heréden, Horton, Ecse- tartalma a családi életnek, odaadással vettek részt a gen. Apcon, Tarnamérán, a amikor nagyobb gondok nél- Mátravidéki Szénbányászati Békés megyei Kaszaperen és kül élhetünk — mondotta. — Tröszt mentőosztagával a Hajdú megyei Püspökla- Glyan munkáshősöket vesz- együtt a salgótarjáni, a do­dányban. A falvak lakossága tettünk el, akik életcélul rogi és a tatabányai bánya­mindenütt virággal halmozta tűzték ki népünk számára mentő csapatok, valamint a el a hős bányászok sírját, s nélkülözhetetlen hivatásukat megyei egészségügyi, ésmen­koszorút helyeztek a sírra a és akik ezzel bebizonyítot- tőszolgálat tagjai is. párt és a kormány kiküldőt- ták, hogy hű gyermekei a A helyszínen azonnal vég-' tei is. hazának és az ország leg- rehajtott intézkedéseknek, a Szűcsi község csaknem va- bátrabbjai közé tartoznak. bányamentők és az egészség­iamennyi házán gyószlobogó A gyászszertartás végezte- ügyi dolgozók önfeláldozó jelezte. hogy a tragédia ál- vei a koporsókat a bányász- munkájának köszönhet.), dozatai között ez, a falu is himnusz és az Internacionálé hogy az éjszakai műszakban 13 hős bányászfiát siratja, hangjai mellett bocsátották a bányában tartózkodó 175 A ravatalnál bányász mun- le sírjukba. A sirhalmokata bányász közül 144 idejében kásőrök és egyenruhás bá- koszorúk százaival borítot- el tudta hagyni a bányát, nyászok álltak díszőrséget. A ták be. illetve sikerült őket meg­Magyar Szocialista Munkás- * menteni. Tizenegy dolgozót párt Központi Bizottsága ne- A Mátravidéki Szénbánya- gázmérgezéssel kórházba vében Sznrdi István, az szati Tröszt szűcsi 10. számú szállítottak, de azóta vala­MSZMP Központi Bizottsá- aknájában november 26-án mennyien egészségesen el­gának tagja búcsúzott vala- történt szerencsétlenség kö- hagyták a kórházat, mennyi hősi halottóL rülményeinek megvizsgáló- Á kormány mélységes — A bányászok munkájú- sára kiküldött bizottság meg- részvéttel és együttérzéssel' ról csakugyan el lehet mon- állapította, mi idézte elő a fordul a hősi halált halt bá­dani hogy az a becsület a katasztrófát: nyászok hozzátartozói felé, és dicsőség, a hosiesseg dolga Ez év elejen a 10. akna ....... . _ — mondotta. — Sok száz qgyik pontján tűz keletke- mtezkedett, hogy családtag­méterre a föld alatt dolgoz- zett, amelyet a szokásos mó- jaikról minden vonatkozási nak. hogy több szenünk és don, nagy mennyiségű ho- ban gondoskodni kelL ércünk legyen a békésebb, a < boldogabb- jövő, a szocializ- A szakszervezet és a KISZ részvétét fejezte ki ir.us felépítéséhez. Ebben a a szerencsétlenül járt bányászok hozzátartozóinak nehéz munkában kovácsolod- A' megrendítő szerencsét- — Néma gyászunk fogaia­nak a bányászok testvéri lenség egész dolgozó társa- lom, amely nem pótolhatja egységbe, ezért építhet rá- dalmunkban osztatlan rész- ugyan e hősök családjainak juk az egész munkásosztály, vétet keltett. A Szakszerve- veszteségét, de fájdalmukat zetek Oiszágos Tanácsa az talán enyhíteni fogja együtt­egész munkásosztály, a szer- érzésünk, megbecsülésünk és vezett dolgozók, a Bánva- szeretetünk, nem szűnő tá­ipari Dolgozók Szakszerveze- mogatásunk. -A munká hősi tének elnöksége a bányász- halottai között huszonnyolc dolgozók, a Magyar Kommü- ifjúkommunista volt, akik nista Ifjúsági Szövetség Köz- életükkel, munkájukkal pél­ponti Bizottsága a fiatalok dát mutattak a fiataloknak. nevében fejezte ki részvétét Ifjúsági szövetségünk meg­őrzi legkiválóbb fiainak em­a szerencsétlenül jart ba- lékét- — hangzik a KISZ nyászok hozzátartozóinak. megemlékezése. ros vita előzte meg. A vita tott, hogy egy igazi parla­emberbaráti politikánk alap-ták össze: ezek száma 109. A vita végén szombatra számós tanulsággal szolgált, mentre a Debré-kormány virradó éjszaka elrendelt Megmutatta, hogy a reakci- nem tudná ráerőszakolni a szavazásban a francia nem- ós kormánytöbbség egy ré- maga népszerűtlen intézke­zetgyúlés uj eljárási szabaly- sze ^ tudatában van a kor- déseit. Az új rendszerben a zata szerint csak a bizalmat- mány poutikája népszerűt- kormánynak lehetősége van lansági indítvány mellett le- lenségének, az országban arra, hogy figyelmen kívül adott szavazatokat számlál- mutatkozó elégedetlenség- hagyja a népképviseletet. Harmincnégy darab négytatólaios lottószelvény A lottó 48. játékhetére be­érkezett 3,580 060 szelvény. Oltalálatos szelvény nem volt. Négy találatot 34 fo­gadó ért el. A nyeremény­összeg egyenként 78 972 fo­rint 50 fillér. A háromtalá­latos szelvények száma 2767. ezekre a szelvényekre egyen­ként 485 forintot fizetnek. Két találatot 80 639 foga­dó ért el, nyereményösszeg egyenként 16.60. Érdekes kiállítás nyílt a lengyelországi GHvricében. Itt az ország minden részéből bemutatják a kézmű­ipar újdonságait. Felvételünk ezen az országos öszi kézműipari vásáron.készült, az Argos-cég kötőgépeinek bemutatása közben. VÁLASSZA KI AJÁNDÉKÁT CSILLAG áruházban *>v Lenin krt. és Károlyi c sarok EGY HELYEN MINDENT MEGKAP! NAGY VÁLASZTÉK! Szövet-, selyem-, cipő-, fehérnemű-, kötött-, divat-, rövidárukból. Tekintse meg kirakatainkat! laaaaaaaaaaF Niaiiaaaar aBaaaa»aak iiHHiariiito jSmíaoaoaia DIVATOS CIPŐK, FÉRFI-, NÖI, GYERMEKPAPUCSOK, A.IANDÉKCSOMAGOLAS A CSILLAG ÁRUHÁZBAN, Dobi hfrán fácirafa Josxip Brox-Titóhox Joszip Broz-Tito elvtárs­nak, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság elnökének a Jugoszláv Népköztársaság nemzeti ünnepe alkalmából Dobi István elvtárs, a Ma­gyar Népköztársaság Elnö­ki Tanácsának elnöke üdvöz­lő táviratot küldött. Ebből az alkalomból dr. Sik Endre elvtárs, külügyminiszter táv­iratban fejezte ki jókívánsá­gait Kocsa Popovics elvtárs­nak, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság külügyi ál­lamtitkárának. December vógón lesz az ez évi uoisó bókeköicsön-sorsolás Egy hónap múlva ismét megperdülnek a békeköl­csön-sorsolás szerencsekere­kei. Az Országos Takarék­pénztár december 29-én és 30-án Budapesten, az Egye­temi színpadon rendezi meg az idei utolsó államkölcsön­húzásokat. Ezúttal a máso­dik, a harmadik és a negye­dik békekölcsön nyeremé nyeit sorsolják. A második békekölcsönt december 29­cn, kedden, a harmadikat és a negyediket pedig 30-án. szerdán sorsolják. A kétnapos húzáson ösz­szesen 89 millió forintot sor­solnak ki nyeremény és tör­lesztés formájában. A má­sodik békekölcsönből 25 mil­lió forint, a harmadikból 41 millió forint.. a negyedikből pedig 23 millió forint jut majd a kötvénytulajdonosok­nak. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom