Délmagyarország, 1959. november (15. évfolyam, 257-281. szám)

1959-11-01 / 257. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I BBBBHHHHHBBHBHDHHBHHHBHnH A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA XV. évfolyam, 257. szám Ara: 60 fillér Vasárnap, 1959. november L A párt politikáját mindig a dolgozók érdekei vezérlik Véget ért a Szovietunió Legfelső Tanácsának ülésszaka Délmagyarország zenei fejtörőjének nyertesei Megkezdődött | a jövő évi kenyér­! gabona értékesítést ü l I szerződések kötése Eredményes munkát végzett a megyei pártértekezlet Sokrétű hozzászólások a vitában A Csongrád megyei pártértekezlet szom­baton, Hódmezővásárhelyen folytatta ta­nácskozását. A megyei pártbizottság be­számolója után — amelyet lapunk tegnapi számában ismertettünk -már pénteken dél­után megkezdődtek a hozzászólások. A me­gye különböző részeiből felszólaló elvtársak nagy felelősséggel és hozzáértéssel beszél­tek a megye legkülönbözőbb gazdasági és kulturális kérdéseiről, az előttünk álló ' Á pénteken délután kez­dődő vitában elsőként Balogh Lajos elvtárs, a csongrádi Vörös Csillag Termelőszövetkezet elnöke szólalt fel. A gépi munka nagy jelentőségéről beszélt a mezőgazdaságban; Han­goztatta, hogy a Csongrádi Gépállomás gépeinek kor­szerűsítését tovább kell folytatni, mert bizony itt még vannak tennivalók. Különösen az állattenyész­tés gépesítésére kell nagy gondot fordítani. Beszámolt arról, hogy termelőszövet­kezete szinte ugrásszerűen fejlődött, s jövedelmük­nek nagy részét az állat­tenyésztés adja. A tsz-ben elvégezték a betakarítást; s a vetést már befejezték. *A párt helyes agrárpoliti­kája az alapja szövetkeze­tünk- fejlődésének — mon­dotta. — Az állami segít­ség találkozott a tsz-tagok szorgalmával, így jól előre­haladunk.* A Szegedi Kenderfonó­gyár dolgozója? ö r d ö g h Andrásné eh'társnő hozzá­szólása első löszében arról a nagy munkáról beszélt, amelyet a párt együtt a dolgozó néppel az ellenfor­radalom óta végzett. — A munkások támogat­ják pártunk helyes politi­káját — mondotta. — Ezt bizonyítja többek között a kongresszusi verseny is, amely a Szegedi Kenderfo­nógyárban is szép sikere­ket hozott. Gyárunk öntu­datos munkásainak az az elhatározása, hogy ezt a nagyszerű versenyt a kong­resszus után is tovább folytatják; Ezután a dolgozó nők kü­lönböző problémáival fog­lalkozott. Fokozottabb in­tézkedéseket kért a dolgo­zó nők -második műszak­jának* megkönnyítéséért. Ennek érdekében több, jobb és olcsóbb háztartási gépek előállítását sürgette. Megál­lapította, hogy szükséges elkerülnünk minden feles­leges értekezletet. Szólott a társadalmi munka megbe­csüléséről, majd bírálta azokat a vezetőket, akik az eredményeket kizárólag sa­ját érdemüknek próbálják feltüntetni. — A munkások hélyeslik, hogy a párt és a kormány vezetői időnként a gyárak­ban ls beszélgetnek velük. A munkások bíznak a párt és a kormány vezetőiben és az általuk elfogadott, helyeselt politika további folytatását várják. Rózsa István elvtárs, a szegedi járási pártbizottság titkára először a járásban lezajlott vezetőséget újjá­választó párttaggyűlésekről, gépesítése mögött Joggal valamint a járási pártérte- helytelenítette, hogy' ese­kezletről beszélt Hangoz- tenként a felsőbb szervek tattá, hogy az itt szerzett megkerülik a járási szer­tapasztalatok mutatják, a veket s így csorbítják ön­járás dolgozói egyetértő- állóságukat. n-\PáskSká^onban p-d ács Gyula elvtárs, Igen helytelenül, IS fgSSfa^kS^ elvtársban önteltséget ókora a marré^ nak. Káros az is, hogy né- ^SV^^^heSS melyek a sikereket, ame* szántóföldi művelésre kevés­lyeket a dolgozó néppel ^ alkalmas, rossz minőségű együtt értünk el, saját ma- talaj hasznosításának kér­guknak próbálják tulujdra üétéveL nítanl, s elbízzák magukat A megyei pártértekezleten résztvevő szegediek egy csoportja h ár' Javasolta, hogy ezeknek, a tosan mérték fel a terme- tűnő minőségét megőrizni, kalmazni a helyes vetéstor­elbizakodjunk és az önelé- ^S^íStóStóSfeS a *«™4ékenyaeg növe- mert a tsz^kben lehet al- gót, e a gépeket gültségnek nem engedhe* böl áUÓ bizottság vizsgálja fedésének lehetőségért. Igen tünk teret a munkában. meg helyes és örvendetes, hogy Szirmot István elvtárs; Ezután a szegedi járás Elmondotta, hogy szerinte " állami iparban a terve­sajátos termelési helyzeté- hasznos lenne egyes kisebb zettnél kevesebb anyag- és ről beszélt. Rámutatott, állami gazdaságok egy köra bérköltséget használtak feL hogy a nagyüzemi termeles igazgatási területen belüli « termelékenység azonban előnyeinek és fölényének összevonása, mert így lehe- A termeteKenyseg azonDan _ __ _ bebizonyítására talán a töség lenne a szakemberek neTn növekedett kielegítően MSZMP Központi Bizottsá- elvtárs amerikai útjáról homoki földeken még több munkájának jobb értékesí- és Itt még nem teljesítettük gának tagja, a KB agit. szólott és méltatta nagy je­lehetőség kínálkozik, mint tésére, a gépek jobb kihasra a márciusi párthatározat elő- P«>p. osztályának vezetője lentőségét. Ezzel kapcsolat­a feketeföldeken. Az élet nálására. Helyeselte a me- . . .. .... , felszólalását azzal kezdte,"-ban is kimutatta az elmélet követelménye azonban, hogy gy ei pártbizottság beszámo- lrp6ajt- Rámutatott, nogy hogy ög^n^n gratulál azok- jelenjpségét, a szovjet nép a homokvidéki termelőszö- lójának azt a részét is, amely 116111 helyes a dolgozók gya- hoz az eredményekhez, ame- lenyűgöző erejű egységét, vetkezeteket megerősítsék megállapította, hogy fontos kori túlóráztatása s itt is lyeket Csongrád megye kom- Az MSZMP Központi Bi­jó szakemberekkel, na- politikai kérdés az elmara- , . ... . — -í-1— gyobb ütemben fejlesszék a dott állami gazdaságok ter- rondet keU teremteni tor­szőlő- és gyümölcskultúra melésének előrelendítése az vényeinknek megfelelően. A A kommunisták és párton kívüliek együtt érték el a sikereket Szirmai István elvtárs, az A továbbiakban HruscsJv gépesítését, mert ez elma- élenjáró gazdaságok radt a szántóföldi termelés jére. A K1SZ-br>gádok is lelkesen vesznek ré*zt a kongresszusi versenyben Gyovai Lajos elvtárs, a jósági szervezetek munkáiá­munistái az ellenforradalom zottságának kongresszusi té­óta elértek. ziseiről elmondotta: — Önök, Csongrád megye — A tézisek programot szint- műszaki fejlesztés kérdései kommunistái a sikereket adnak a munkára, a nép utón arra hívta fel a figyel- ezönban nemcsak • önma- további anyagi és kulturális + hm rtoior. hiw» guknak tulajdoníthatják — előrehaladására. Rosszul szá­mét. igen neiyteien, ^ biztosra veszem, nem is mol tehát az, aki arra gon­tööb helyen kezd emelkedni gondolnak erre. Az itteni dol, hogy a kongresszus az improduktív, a nem ter- sok szép eredmény a megye megváltoztatja mondjuk a melő dolgozók aránya. minden dolgozójának ered- munkaidőt, a bérrendszert. , menye s harcban, munká- — A téziseket a realitá­Szabó János elvtárs, ban együtt érték el a kom- sok Jellemzik s a hosszú KISZ megyei bizottságának nak javítasa. Majd az ifjú- makói munkásmozgalmi ve- munisták és a pártonkivü- időre megszabott program titkára felszólalása elején ság eszmei-politikai nevele- "T™ liek. biztosítja annak a nép által .megköszönte azt a segítsé- sé-nek kérdésével foglalko- terón a tobbi között reszie- Ezután gazdagQn vázolta helyeselt politikának a sta­get. amelyet a párt a KISZ- zott. tesen és igen nagy hozzáér- a2 eknélet jelentőségét. A biiitását, amelyet 1956 nő­szervezetek létrehozásához, Csakraag György elvtárs, téssel taglalta a makói hagy- kommunisták — állapította vemberében kezdtünk. A tovább, eredményes munká- a megyei pártbizottság ipari kéróéseit. Rá- meg — azért vezethetik a politikánkban nincs eik­jóhoz adott és ad Elmon- osztályának vezetője a me- ^ kifi népet, mert olyan pártnak cakk, új szakasz, hanem dotta hogy megyenkben tobb ge^iahsta iparának fej- mutatott, hogy a parcei .amelynek van tudo- stabilitás van. A pdrt mint 14 ezer tagja van a lődesérol besaelt és ezt szá- lakon gazdálkodó hagyma- mánya. „ marxizmus-lentn- az egész dolgozó nép érde­KlSZ-nek, s az ifjukommu- mokkái bizonyította. A kong- kertészek számottevő része izmus kében azt a politikái foly­nisták tevékenysége, befő- resszusi munltavereenyról el- ' tatja tovább amine* 1916 lyása egyre inkább növek- mondotta, hogy a felajánlá- tebb éven át ugyanazon a _ itt a megyében - mon- XvemberébeÁ fogott szik a KISZ-en kívüli fiata- sok értéke meghaladja a 146 földön termel hagymát Ez dotta — mint a megyei párt-,. Jellemző vonása a tézi lok körében. A KISZ a szer- millió forintot Ebből ez év nemcsak a földet, hanem a bizottság beszámolója ta rá- geknek hogy a párt politi­vezeten kívüli fiatalokkal három negyedében a minisz- , mutatott, némely elvtárs kái„ oszthatatlan ,.h.t együtt jelentős támasza a tériumi ipar 119 millió fo- bagyroa minőségét is leront- nem beC£Üli eléggé az el. kST ehe pártnak. Ismertette, hogy rintot teljesített. A kisipari ta Ajánlkozik hát a megöl- méletet. Bizony ez nem jó, ^^t megvalósítod a oárt milyen lelkesedéssel vesznek szövetkezetek azonban elma- dás, a lehetőség, hogy a ter- ezt a hibát szüntessük meg. politikájától függetlenül" részt a KISZ-brigádok, a fia- radtak vállalásaik valóra- melőszövetkezetekben végez- Ha az elmélet tisztaságával Mindig éá minden helvzet­tálok a kongresszusi verseny- váltásában. Tapasztalható az ... „ „ , és alkalmazásával baj van hp„ rceinke-ih^i- „^ ben. Több mint 5 ezer fiatal is, hogy «* vállalat vezra ^ ÍJ^ÍSZSZ fF^Ttl Y & versenyez és 60 brigád sze- tői lebecsültek a dolgozok lest- <-saK a szövetkezemen Kádár János elvtárs — ak- taimilag és módszerekben retné kiérdemelni a -Szocia- lelkesedését, mert igen óva- lehet a makói hagyma ki- kor a fejekben is zavar tá- Pftvará„l. r<,al_ f , , , 1 lista brigád* címet. Beszá- ] __mad. Ezt a többi között az vább erósíteta a oárt L molt arról is hogy szépr 1956-os ellenforradalmi ese- tömegek i^pcsoiatát! eredmények születtek a mun-f . J menyek is igazoljak. —...... , ... ...... I A • r J r ta • • á I .. --- A tAiraKHtnbUn« ka megbecsülesének elismer. • tetősében az ifjúság körében., - H J A szegedi egyetemisták, va-1 1/ «­lamint a megye középisko­lás fiataljai lelkesen végez­tek társadalmi munkát. Több mint 600-an vettek ré6zt a Hanság termővé tételében. Elismeréssel szólott a 6/e­gedi, a makói és a szentesi fiatalok szép kezdeményezé­seiről. Rámutatott azonban, hogy szükséges a falusi íf-! vaknak. igazolják, A megyei pártértekezlet köszönete Az MSZMP Csongrád megyei pártértekezletét a kétnapos tanácskozás alkalmából a megyéből na­gyon sokan dísztáviratban üdvözölték. A megyei párt­értekezlet köszöni az üdvözleteket és a Jókívánságok­hoz hasonlóan sok sikert és jó egészséget kiván a szo­cialista épitőmunkához a táviratokat elküldő kollektí­váknak. — Az elmélet összefügg A továbbiakban arról be­mindennapi életünkkel, hl- 8zélt, hogy értékeljük és szen az elmélet alapján vé- '^zárjuk a multat. De úgy, gezzük munkánkat Ha az bogy visszük magunkkal elméletet rosszul alkalmaz- belőle mindazt, ami jó és zuk, — rossz a politikánk fj™ a magyar munkásosra és ezt mindenki tudja. Ha győzelmeihez vezetett, iól alkalmazzuk az elméle- ® tanulunk a rosszból ta. tet — akkor jó a politikánk A™ a múlton -rágódni- ter­méketlen, indokolatlan do­log és ezért a múltat átad­és ezt ta tudja mindenki. S hogy jól alkalmazzuk az el­méletet, íme az eredmények juk 8\ történészeknek. (Folytatás a 2. oldalon.) teendők jó végrehajtásának útjairól — • párt politikájának és a dolgozó nép ér­dekeinek megfelelően. A tanácskozáson felszólalt Apró Antal elvtárs, az MSZ­MP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnökének első helyettese, valamint Szirmai István elvtárs, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a KB agitációs és propagandaosztályának vezetője is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom