Délmagyarország, 1959. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-01 / 204. szám

Kedd. 1959. szeptember 1. A textiles szakszervezet javas la ta üzemek melletti kiskórházak, elkülönítő bölcsődék létesítésére, a szakorvosi rendelések kiterjesztésére A Textilipari Dolgozók gyermekes anyák helyzeté­Szakszervezetének elnöksége nek könnyítésére úgyneve­hétföi ülésén megvitatta a zett elkülönítő bölcsödékel szakszervezet elmúlt félévi létesítsenek. Elkülönítő böl­munkájáról szóló jelentést, csödéket szeretnének nyitni majd Molnár Endre titkár vidéken Győrött, Szegeden, számolt be a textilipari dol- Pápán és Kaposvárott. Eh­gozók egészségügyi és mun- hez szükséges azonban az kavédelmi helyzetéről. Egészségügyi Minisztérium A szakszervezet tervezi és a gyárak hozzá­néhány nagyüzem mellett járulása is. A textil­úgynevezett kiskórház létesí- iparban az elmúlt évben 48 tését, hogy enyhébb meg be- és fél millió forintot fordi­tegedések esetén néhány tottak a dolgozók egészség­napon keresztül itt gyógyít- védelmére, szociális létesit­ha«ák a dolgozókat A szak- fényekre. Erre a célra ez hassak a dolgozokat. A szak éy e)sö felében több mint szervezet foglalkozik azzal a 31 millió forint állt a ren­gondol„ttal is, hogy a kis- delkezésükre. A debreceni Kodály-ieánykórus nyerte az 1. dijat Arezzóban Az olaszországi Arezzóban, Petrarca szülővárosában, hét ország huszonhárom kórusá­nak részvételével, nemzetkö­zi kórusversenyt rendeztek. Magas pontelőnnyel az első díjat a debreceni Kodály­leánykórus nyerte Bartók, Kodály és Bárdos műveivel. Gulyás György, a kórus vezetője elmondotta, hogy a verseny záróestjének ünnepi hangversenyére a rendező bizottság külön kérte, hogy a magyar kórus a London­ban nagy sikerrel előadott Kodály »Hegyi éjszakák« cí­mű ciklus negyedik énekét mutassa be. Felkérték a kórust, hogy a verseny után szerepeljen néhány olasz városban. Külföldi hány ászküldöttségek is részt vesznek a magyar bányásznapon árut vonultat fel. Szeptember 6-án kilenced- sárt. Ezekre a kereskedelem szer rendezik meg hazánkban 800—900 millió^ forint értékű a bányásznapot. Ezen a na­pon valamennyi bányaszék­helyen ünnepségekre kerül sor. Sojószenípcícren, Doro­gon, Komlón, Ajkán, Petőfi­bányán, Salgótarjánban, Ki­ráldon, Tatabányán, Várpa­lotán, Pilisszentivánon, Hi­dason, Oroszlányban, Nagy­kanizsán, Iszkaszentgyör­gyön és Pécsett központi ünnepségeket rendeznek. Ezeken részt vesznek a párt és a kormány képviselői is. Budapesten a központi ün­nepséget szeptember 5-én délután a Nehézipari Mi­nisztériumban rendezik. A? ünnepségen, melyen részt vesz több külföldi bányász­küldöttség is, Czottner Sán­dor nehézipari miniszter és Blaha Béla, a Bányászszak­szervezet. főtitkára monda­nak beszédet. Ugyancsak 5-én kerül sor a parlamentben 140 bányász kitüntetésére. A bányaipar 300 dolgozója miniszteri ki­tüntetést kap, a tízéves szol­gálati érmet pedig 2780 bá­nyász mellére tűzik fel. A bányásznapon 34 he­lyen rendeznek ünnepi vá­Parlvédelmi munka a Tiszánál és a Zagyvánál Partvédelmi munkák kez­dődtek a Tisza és a Zagyva Szolnok megyei szakaszán. Tizenhárommillió forintos költséggel rögzítik a szaka­dozó partokat és új töltése­ket építenek. Szeptemberi üdvözlet pistibői István lett, Pe- eggyel, a betűvetéssel, a he- díjak rendszere is, amely tiből Péter; a hegyek- lyesírással, idegen nyelvek- számos tehetséges munkás­ben, erdőkben sem szól már kel, fizikai feladványokkal parasztfiatal tanulási lehe­az úttörőtábor kürtje, s a és történelemmel ismerked- tőségét könnyíti meg a kö­Hanságból és a gyárakból, nek a tegnap még gondta- zép- és felsőfokú oktatás­termelőszövetkezetekből is lan diákkoponyák, napról b-jj mind visszajöttek már a jó- napra előbbre jutva a tudás " .... , . - ... . kedvű diákok. Az apróbbak és az emberré válás hosszú- Az iskolasok aerüs jokecl­töhöt- hosszú útján. ve- VíáY? munkabaattasa m­E z az ünnepélyes iskolai nen ered. Meg a szájukban munkakezdés ad oly van a nyan oromok ize, de eghitt hangulatot minden a róluk való gondoskodás je­esztendőben az ősszel ka- enek egesz sereget tapasz­cérkodó szeptembernek. Ezer tal™ lelkesedéssel kezd* az vidáman szórakozva ték el a nyarat hazánk leg­szebb tájain, vagy a Tisza partján, a nagyobbacskák re- meghitt dig a pihenés mellett ön­kéntes társadalmi munkán, üzemi gyakorlaton embere- és ezer szülő bocsátja el sedtek, vagy egyszerűen do- ilyenkor gyermekét a neve­kig után néztek a nyári hó- lés nagy és kollektív műhe­napokra, hogy új tanévet, hiszen oly messzi vannak már József Attila, vagy Móra Ferenc iskola­Müleitaek íyéb^azIskolába?"gonddal gondjaitól! Nekik nem lesz ezzel is segítségükre legye- és szeretettel. Hozzáértő ta- egyéb kötelességük a követ­nek. Most pedig egy-egy új nárokra bízza gyermeke jel- kezo tiz hónapban, mim a csíkot varrtak a diáksapká- lemének formálását, tudás- í1"11.38, ^ az. °S?Ze" ra, a III. osztály helyett beli gyarapodását, biztosan fugg° hasznos iskolai estai­IV.-et írtak a füzetjeikre és remélve, hogy kiegyensúlyo- sadalmi munkálkodás. ma beülnek az egész nyá- zott lelkületű, társadalmilag Szocialista rendszerünkben ron át üresen ásítozó pa- hasznos ember válik belőle ane velőket sem a pedagógusok segítségével. dókba. Szépen kitatarozott isko­gond ezer Az idei szeptember nagyon társadalmi felé. Megfelelő gondoskodás, Iák várják őket, melyeket sok családot érint. Soha anyagl megbecsülés mellett az állam és a társadalom ennyi fiatal nem iratkozott In még be a szegedi iskolákba. Tizenegyezer körül lesz az gondos keze tett ismét ott­honossá, s melegszívű tana­növekvő fiatal nemzedék ok­tatására és szocialista szel­rok üdvözlete fogadja vala- általános iskolások száma, !„embf? történő nevelésére mennyiüket. Pár üdvözlő új gimnáziumi osztályok fordíthatják. s az idei ev nyílnak, megkezdi működé- kezdetekor örömmel regiszt­rálhatjuk, hogy mind mun­kakedvben, mind tudásban, mind a szocialista nevelés A szocialista brigádok csírái már élnek a Ruhagyárban szó, munkára buzdító jóta­nács, ünnepélyes pillanatok, sét a mezőgazdasági techni­s holnap ismét elkezdődik a kum és a felsőfokú tanító­felelősségteljes, komoly mun- képző. Az egyetemekre és ka. A kirándulás, strand és főiskolákra is ezrével érkez­utazás helyett az egyszer- nek hallgatók. Zajuktól meg­élénkül az utca, ismét kü­lönös, csak az iskolaváro­sokra jellemző hangulatot nyer Szeged. Szeged egyik legszebb és menyeket, a brigád-értekez­legnagyobb üzemében egy letek jegyzőkönyveit. percre sem lanyhul a mun­kaverseny. A dolgozók és a vezetők újabb és újabb megoldásokat találnak, me­lyek előre lendítik a ver­senyt, kizárják az ellanyhu­lás lehetőségét is. Ma már hat olyan brigád versenyez a gyárban, melyeknek egye­lőre az a céljuk, hogy minő­ségi munkával vegyenek részt a kongresszusi verseny­ben, s e mellett egyre a "szocialista brigád* megtisz­telő cím kiérdemlésére . is gondolnak. A 14-es szalag — a Zójá­sok — sokszor hallattak ma­gukról, váltótársuk, a 24-es szalag is minőségi brigád­ba tömörült azóta. Munka­teljesítményük alapján már­már úgy látszik, hogy ma­guk mögött hagyják a Zója­brigádot. A két KISZ-es sza­lag közölt erős a vetélkedés. Brigádot alakítottak a kész­áruraktár szállító munkásai, a nyersáruraktár meosai, va­lamint a szabászat A és B műszakbeli szakmunkásai. A szakszervezet piros vá­szonba kötött naplót ajándé­kozott a minőségi brigádok­nak, hogy abba vezessék be felajánlásaikat, az elért ered­Tafúljanak jobb helyet! Szegeden a Zrínyi utca 10. számú ház udvarába hord­ták eddig a Zrínyi utca. Eötvös utca környékéről a sze­méttel telt tartályokat az utcaseprők. A tartályok azután a Kuka szemétgyűjtő-autó megjelenéséig — egész napún át — árasztották a bűzt a rengeteg lakójú, kétemeletes ház udvarán. Az érdekeltek, a lakók természetesen tilta­koztak ez ellen, de Ügyükben nem történt intézkedés. Egy­szer azután megunták a dolgot, s a negyven tartályt ki­rakták az Eötvös utcára, hogy némileg távol legyenek a lakások bejárataitol. Most pedig a kellemetlen illat a la­kószobákba hatol be. további bosszúságot okozva a Zrínyi utca 10. számú épület lakóinak. A tartályok egyébként sem maradhatlak az Eötvös utcában, mert a közelben több diákszálló és egészségügyi intézmény van, azonkí­vül a forgalom a Beloiannisz térre ezen a nemrégiben példásan rendbehozott utcaszakaszon bonyolódik le leg­inkább. Képünkkel az I. kerületi tanács szakigazgatási szer­veinek figyelmét hívjuk fel, s kérjük, találjanak megol­dást a tartályok megfelelőbb elhelyezésére. Amiről a piros album mesél Sok mindent mesélhet egy­egy ilyen piros könyv a bri­gádok életéről. A 7-es te­remben dolgozik például a két szabász-brigád. Az »A« műszak naplója legelői a versenyvállalás pontjait so­rolja fel, s már ott van mö­götte az első értékelés is, mely júliusra vonatkozik. A brigád 14 tagjának mun­kájára a következő bejegy­zés jellemző: "A minőségi brigád tagjaira 2,9 százalék­kal kevesebb reklamáció jut.* És a megállapításhoz még ezt teszik hozzá: »A minőség még jobb lehetne, ha Kara és Lehelné az osz­tályon felüli öltönyöknél jobb munkát végezne.* A következő oldalon az augusztus 21-i brigádérte­kezlet rövid jegyzőkönyvét találjuk. Ezen az értekez­leten különféle minőségi problémáról eset szó. Meg­beszélték, hogy ezentúl min­den héten más brigádtag tart beszámolót a politikai élet eseményeiről. Az "Idő­szerű kérdések* előadásaira mindenki jelentkezett. Jó úton járnak Azt mondtuk, sok min­dent elárul a piros könyv, így is van. Kiderül, hogy hiába vállalt a brigád száz százalékos teljesítményt, fennállásuk óta, július else­jétől még egyetlen egyszer sem mérték le az eredményt. Igaz például, hogy a vissza­vetéseket rendszeresen tu­datják a brigáddal, de a fel­ajánlás ellenére elmaradt a munkaeredmények hetenkén­ti ismertetése. Előfordulnak még hiányosságok, bár ez nem jelenti azt, hogy nem jó úton járnak ezek a lelkese­déstől fűtött munkásembe­rek. Túlzott lenne már most megkívánni tőlük a szocia­lista brigád követelményeit, annál is inkább, mert annak csírái máris kimutathatók. Maguk a brigádtagok ha­tározták el, hogy ezentúl a szünetekben együtt uzson­náznak. Egyrészt, hogy jus­son naponta idő beszélgetés­re, másrészt, hogy ilyenkor megtárgyalhassák az esetle­ges problémákat. Már most előfordul, hogy visszaadják egymásnak a rosszul elké­szített darabokat. A 7-es terem A műszak­jában dolgozó minőségi-bri­gád erényei és hibái álta­lában a gyár többi brigád­jóra is jellemzőek. A nyers­áruraktár négy dolgozója, a két mebs és két segédmun­kás szintén alakítottak mi­nőségi-brigádot. Felajánlot­ták, hogy úgy készítik elő gyártásra az anyagokat, hogy sem selejt, sem har­madosztályú áru nem lesz köztük. Ezt a felajánlást tel­jesitik is, azonban a politi­kai oktatás, a nevelés érde­kében vállaltakat elhanya­golták. Az első lépések Még nincs eddig elveszve semmi, mindent lehet pótol­ni, ami elmaradt. A ruha­gyári minőségi-brigádok az első lépést már megtették a "szocialista brigád* cím el­nyerésére. Az út azonban hosz­szú odáig. Nem elégséges a jó munkateljesítmény, a kitű­nő minőség elérése, de több is kell hozzá. A szocialista brigád a szocialista ember­típus felé törekvő munkáso­kat foglalja magába, olyan kollektívát alkot, melynek tagjai nemcsak a termelés- _ ben, hanem az élet bármely ezt az indítványt. területén különösképpen megállják helyüket. A ruha­gyáriaknak nemhogy nincs szégyenkezni valójuk, amiért ettől az eszménytől még tá­volabb állnak, hanem mél­tán büszkék lehetnek arra, hogy a pártkongresszus tisz­teletére folyó munkaverseny kapcsán elindultak ezen az úton. F. K. iránti felelősség dolgában megizmosodva állnak mun­kába pedagógusaink is. Re­méljük, hogy mind Keve­sebb lesz azoknak a szülők­nek a száma is, akik más irányban próbálják befolyá­K örülbelül húszezer diák solni gyermekeiket, mint az lendül munkába fris- egyedül helyes és a tanulok sen, kipihenten Zavartalan szempontjából pótolhatatlan tanulásukról az állam ezer és felbecsülhetetlen iskolai módon gondoskodik. Olcsó nevelés teszi, tanszerekkel, kedvezmények- \ z állam és a társada­kel, ösztöndíjakkal, kollégi- lom év közben sem umokkal és diákkonyhákkal fukarkodik majd az iskolák egészítik ki a szülői áldozat- támogatásával, s a kedvező vállalást. Ebben a tanévben körülmények bizonyára min­már érezteti hatását a tár- den eddiginél jobb eredmé­sadalmi tanulmányi ösztön- nyeket hoznak. af.Tr Megszövegezték az osztrák kormányhoz küldendő jegy­zéket, amely a Bécsbe emigrált népbiztosok kiadását kö­veteli. Minden remény megvan azonban arra, hogy az osztrák munkásság megakadályozza a kiadatást annak el­lenére, hogy a népbiztosok egyáltalán nem kedves vendé­gei az osztrák kormánynak. A szociáldemokrata vezetés alatt álló Német-Ausztria kormánya úgyértelmezi a me­nedékjogot, hogy valamennyi népbiztos-., hozzátartozóikat és az emigránsok csaknem mindegyikét internálta. Beniczky Ödön, a legújabb belügyminiszter bizakodó hangú nyilatkozatot adott o sajtónak. Szerinte már szep­temberben meg lehet tartani az országgyűlési választáso­kat. A gombamódra szaporodó pártok is a választásokra készülődnek. A keresztény nemzeti párt éppen most vá­lasztotta tekintélyes vezetőségét. Gróf Teleki Pál lett az elnök, Pékár Gyula — aki Gábor Andor szerint közel kétméteres magasságával kétségkívül a»legnagyobb« ma­gyar író — a társelnök. Sor került a tisztek igazoló bizottság elé idézésére is. Jaj annak, aki hazafiként és nem hazaárulóként har­colt a Vörös Hadseregben. A főváros is felfüggesztette 30 tisztviselője működését "az ellenük emelt vádak alapján.* A siófoki börtön már idézett börtönőre vallja: Az elfogot­tak közül "...szeptember 1-én tizenkettőt végeztek ki. Ezek között Szamuely Zoltánt, akit Balatonlellén fogtak el«. Az SZDP szegedi összvezetöségi ülésének második nap­ján sok felszólaló támogatta a központi pártvezetést és Olejnyikékat. Az előző nap keserves tapasztalatai után megszervezték a második nap hozzászólóit. Még mindig akad azonban, aki borsot tör a jobboldali vezetés orra alá. Kálmán József azt a logikus javaslatot tette, hogy az ilyen fontos kérdésben, mint a párt további politikai irányvonala, ne a pártvezetőség döntsön, hanem az egész tagság. A "demokratizmus* harcosai azonban elvetették Az ország első tolóhajója 4 Hazaérkezett a Szovjetun óból a magyar úfságiróküfdötfség Hétfőn délelőtt hazaérke­zett a magyar újságírókül­döttség, amely Gyáros Lászlónak, a Miniszterta­nács Tájékoztatási Hivatala elnökének vezetésével két­hetes látogatást tett a Szov­jetunióban. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren a ma­gyar sajtó munkatársai, va­lamint V. A. Koroljov, a Szovjetunió budapesti nagy­követségének sajtóattaséja ]°n ° Moszkva című szovjet lap első oldalán közli Gyáros Lászlónak, a Tájékoztatási Hivatal elnökének nyilatko­zatát a magyar újságírókül­döttség szovjetunióbeli láto­gatásáról: "Küldöttségünk kitűnő hangulatban ér haza és ég a vágytól, hogy beszámol­magyar dolgozóknak fogadták. A hétfői a szovjet nép teremtő mun­Vecsernaja kájáról*. Az Óbudai Hajógyárban új. nagy vállalkozáshoz fogtak nemrégiben. Itt készül az ország első tolóhajója. Képünk a hajóépítés munkálatait mutatja. f 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom