Délmagyarország, 1959. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

1959-09-01 / 204. szám

Szeptemberi üdvözlet ülést tartott a SZOT elnöksége; XV. éviolyam, 204. szám Ára: 50 fillér Kedd, 1959. szeptember 1. = e Sikeres közlekedési § verseny | m | Sportoldal iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíf TASZSZ-jelentés szerint nem rossz, sőt azt mondhat- éves terv feladataival íog­Hruscsov vasárnap felesége ni, hogy jó. lalkozott. Kifejtette, milyen és leánya társaságában So- Hruscsov beszélt Aden- nagy erőfeszítések történnek lohov neves író meghívására auer nyugatnémet kancellár- az SZKP XXI kongresszu­a rosztovi területen lévő nak a szovjet kormányfő sán, valamint a párt Köz­Sztanyica Vesenszkajába ér- augusztus 18-i üzenetére ponti Bizottságának júniusi kezett. A Minisztertanács el- adott válaszáról is. plénumán hozott határozatok nőkét Solohov és a heiyi Első olvasásra — mondot- végrehajtására, milyen szé­pártszervezet, továbbá a ha- ta Hruscsov — ez a válasz leskörú mozgalom fejlődött tóságok és a rosztovi, vala- kedvező benyomást kelt. El- ki a szovjet városokban és mint a sztálingrádi dolgozók sősorban meg kell állapíta- falvakban a hétéves terv ha­képviselői fogadták. nunk, hogy táridő előtti teljesítéséért. tartotSdamíly?rtáS e^z hangneme tartóz- Sikeresen teijesítjiik és mi szervezetek vezetői, to- , ,, . , vábbá Solohov és Hruscsov es ebben a vonatkozásban mondott beszédet. lenyegesen különbözik a Hruscsov beszédének je- bonni kormány dokumentu­lentős részét a nemzetközi marnak eddigi stílusától, helyzet kérdéseinek, a bé- — Szeretnők ha a Nemet Kés együttélés problémájú- Szövetségi Koztansasag kor- Országunk helyzete nak a szovjet és az ameri- mánya részletesebben kifej- igen jó — mondotta ' . * ... ... 4/\viA írnror1o+oi+ rel IfOYl fATI „ nnnnlr túlszárnyaljuk azokat a Sj feladatokat, amelyeket a H XXI. pártkongresszuson I I megerősített hétéves terv jfi ír elő mondotta. ma , u _ „ „ „„ _ _ , ez kai ' kormányfő közelgő ta- tené javaslatait olyan fon- annak eredménye, hogy a lálkozásainak szentelte. tos kérdések megoldását il- nép megbonthatatlan egység­Hangsúlyozta hogy jó szán- letően, mint a leszerelés, a ben sorakozott fel szeretett riékokkal utazik az Egyesült háború maradványainak fel- kommunista pártja mögé. Államokba számolása, országaink együtt- Hruscsov ezután Mihail működésének fejlesztése. Vé- Alekszandrovics Solohov írói azzal a ho óhajjal, hogy Jeményünk szerint — ha a munkásságát méltatta elosep.tie a. nemzetközi te- másik fél is úgy akarja — — Az utóbbi években — (Liebmann Béla felv.) iimiaiiHmiiiBiiiimai elősegítse a nemzetközi fe­szültség enyhülését, a bé­ke megszilárdulását. Hajlandók vagyunk olyan intézkedésekre — mondotta «—, amelyeknek segítségével lel lehet olvasztani a hideg­háború jegét és amelyek le­hetővé teszik, hogy a népek ezek a kérdések nem meg- mondotta — Mihail Alek­oldhatatlanok. szandrovics nemegyszer tett Megoldhatók, ha a nyugati utazaft külföldön kiváló hatalmak is őszintén óhajt- eredmennyel. ják az égető nemzetkőzi Mindenütt, mint a legna­problémák békés rendezé- gyobb szovjet írót, mint a sét. szovjet kultúra képviselö­. , „ ...... Szeretnők hinni, hogy a jét fogadták. EeSft^AUamorekoU^ Német Szövetségi Köztánsa- önök tudják, hogy Eisen­szintén hasonló el gon- ság kormánya a ,.maga . re" hower elnök meghívására dofások^^tik szérói valóban elő kívánja hamarosan az Amerikai Minden fózan gondolkodó mozdítani a nemzetközi fe- Egyesült Államokba utazom Bú ember előtt Tláeos - szültség enyhítését - mon- _ mondotta befejezésül folytatta a sraviet kormánv dotta Hruscsov és megigerte. Hruscsov. - Meghívom erre fő — hoev kormány- hogy válaszolni fog Aden- az útra Mihaü Alekszandro­auer üzenetére. vicsot. Azt hiszem, neki is a szovjet—amerikai kap- Beszédében Hruscsov a hasznos lesz, ha közelebbről csolatok megjavulása nem- Szovjetunió gazdasági és kul- megismeri a mai Amerika csak a Szovjetunió és az turális kérdéseivel, a hét- életét Egyesült Államok népei­nek, hanem minden or­szág népének, a nagy és kis népeknek egyaránt hasznára lenne, mert a népek nem akarnak háborút, hanem tartós bé­kére vágynak. Ma a szó szoros értelmé­ben minden embert érdekel és foglalkoztat a világ béké­jének biztosítása. Joggal tekintik ezt a kér­dést a nemzetközi élet fő problémájának. Hruscsov a továbbiakban rámutatott, hogy a nemzet­közi helyzet — ha a fő kér­dést, a béke fenntartásának lehetőségét tekintjük — már I jelenlegi lehűlést hamarosan újabb felmelegedés kttveti A Meteorológiai Intézet előrejelző osztályán közöl­ték, hogy a jelenlegi boron­gós, őszies időt csak átmene­tinek kell tekinteni. Bár az éjszakák szokatlanul hűvö­sek, s a hét első napjaiban lesznek még kisebb esők jönnek még enyhe, szép, verőfényes napok. A jelek szerint hamarosan újabb felmelegedés kezdődik. Idén hazánkban több mint 1600 szövetkezeti lakás épül Szegeden is épülnek családi otthonok Mint ismeretes, az állam vetkezeti lakások építése és alakulnak meg. Megalakuló — az év elején megjelent a szövetkezet alakulása. sukat szervező bizottságok kormányrendelet értelmében Az idén 1645 szövetkezeti készítik elő. Vidéken már — a bérből és a fizetésből lakás építésére kerül sor, mindenütt megalakultak élő dolgozóknak módot nyújt, jövő évi befejezéssel szervező bizottságok. hogy szövetkezeti formában A tagok — mint ismere­téi ügyi Minisztériumban tá­száz kivételével megkezdő­z. gel lépnek be a szövetkezet­A tízezredik autóbusz jékoztatták az MTI munka- dött és jó ütemben " halad Az összeg meghatározó társát, hogyan halad a sző- Rövidesen a még hátralévő messzemenően figye­pár száznak a munkálatai­hoz is hozzáfognak. A jövő esztendő nyarának végén, vagy őszének elején vala­mennyit a szövetkezetek ren­delkezésére bocsátják. Budapesten 7 kerületben 723 lakást kapnak a szö­vetkezetek. a többi 9 vi­déki városban, az Ózdon, Szolnokon, Győrött, Szé­kesfehérvárott, Zalaeger­A Budapesti Ikarus-gyárban most készült el a tízezredik • Ikarus 55*. A jubiláns autóbuszt kiállították a gyár ud­varán, s a dolgozók kis házi ünnepséggel emlékeztek meg a gyár eseményéről. lembe veszik a belépő szo' ciális viszonyait. A lakás árának a belépési összegen felüli részére az állam az OTP útján kölcsönt folyósít, kedvező visszafizetési felté­telekkel. A jövő esztendőben az ed­diginél nagyobb arányú lesz a szövetkezetek szer­vezése. ... i > „ , Erre módot nyújt az, hogy roS pfcse° rnés Szege- 196°-ban a m06t , cse" ef. „Sz?gG mennyiség kétszeresének épí­den alakuló szövetkezetek- ^^ fognak hozzá _ >e_ eK Jut' jezték be a tájékoztatást az A szövetkezetek az ősszel Építésügyi Minisztériumban, • TC ^ TC> Megnyílt a lipcsei vásár Vasarnap megnyílt a lip- tairól szólva azt mondotta­csei oszi nemzetközi vásár, a legfontosabb gazdasági Heinrich Rau, az NDK kül- tennivaló, hogy 1961-ig a és belnémet kereskedelmi Német Demokratikus Köz­minisztere, megnyitó beszé- társaság elérje vagy felül­dében hangoztatta: Hruscsov múlja Nyugat-Németországot es Eisenhower közelgő talál- a fontosabb élelmicikkek és kozasa a nemzetközi feszült- , .. ., , , ség enyhülésének, a kiala- kozszukségleti cikkek egy kuló kedvező légkörnek a lakosra számított fogyasztá­bizonyítéka. Az NDK íelada- sában. Ma kezdődnek a kommunisták munkaértekezletei J elentős állomásához érkeztünk a pártkongresszus előkészítésének. Mától kezdődően október 10-ig valamennyi pártalapszervezetben beszámolnak munkájuk­ról a vezetőségek, a párttagság újjáválasztja a vezetőség tagjait, és ugyanakkor megválasztják küldötteiket a fel­sőbb pártértekezletre. A vezetőséget újjáválasztó taggyű­lésekre a pártmunka további fellendítésével készültek a kommunisták és ezzel párhuzamosan mind a városban, mind a falun a dolgozó néptől támogatva, együttes mun­kával újabb sikereket könyvelhetnek el a márciusi párt­határozat végrehajtásában, dmely — mint ismeretes — a szocializmus építésének meggyorsítását tűzte célul. A pártalapszervezetek munkabizottságai a partonkivii­liek véleményét is kérve, segítettek alaposan felmérni, hogy a párt politikájának végrehajtásában hol tartanak az alapszervezetek és milyen teendőket szükséges megol­daniuk a dolgozó emberek hasznára. Az ipari üzemekben o termelés, a falvakban pedig a mezőgazdaság szocialista átalakításának segítése az előkészítő munkában az elsők között szerepelt és kell szerepelnie a vezetőséget újjává­lasztó taggyűléseken is. Hiszen a munka volt eddig is si­kereink nélkülözhetetlen alapja, továbbra ís ez biztosítja, hogy életünkben még több legyen az öröm. Természetesen a most kezdődő és folyamatosan sorra kerülő taggyűlések eredményes munkájához az is hozzátartozik, hogy a párt és a tömegek kapcsolatának zöldelő fáját új hajtásokkal gazdagítsák. Ebben is érzik felelősségüket a pártalapszer­vezetek és ezért ts munkálkodnak szerény csendességgel. A hétköznapok és természetesen az ünnepnapok is ad­ják a bizonyítékait annak, hogy az MSZMP, a magyar kommunisták pártja politikájával, intézkedéseivel odaadó­an és jól szolgálja a dolgozó nép érdekeit. Erre számok és adatok halmazát szükségtelen felsorakoztatni, hiszen a párt politikájának jótékony hatását minden család ellen­őrizheti a maga életében. Az a jó, hogy ezt az ellenőr­zést el is végzik, s értékelik azt az eredményt, amelyet a kommunisták a pártonkívüli dolgozó tömegekkel össze­fogva, együttesen értek el. A pártalapszervezetek adott területén a pártonkivü­liek is figyelemmel kísérik a vezetőséget újjává­lasztó taggyűlést, mint ahogyan érdekelte őket az előké­szítés is. Különböző módon, de lényegében azonos tarta­lommal úgy tartják, mint a Szegedi Gyufagyár pártonkí­vüli munkásai: »A párt az egész népért van. Nekünk is fontos tehát, hogy jó munkát végezzen a taggyűlés, hiszen érdekeltek vagyunk, s nekünk is jó, ha a kommunisták tevékenysége előrehalad.« Az újjáválasztó taggyűlés a kommunisták munkaér­tekezlete, ahol mérlegre kerül az ellenforradalom óta el­telt időszak tevékenysége. Felelősséggel, s bizonyára álta­lában mindenütt önkritikusan és kritikusan is szemlélik a munkát, bátran és határozottan nyesegetve a hibákat. Nagyon fontos, hogy a taggyűlés vitája mindenütt előre mutasson a feladatok jó elvégzésére. A vezetőségek, a pártszervezetek munkájának mérle­gét az eltelt hónapok, esztendők együttesen adják. A ve­zetőségek túlnyomó, döntő többsége is kitűnően vizsgázott és a párttagság bizonyosan megerősíti őket pozíciójukban. T elkesitő, további szép feladat áll előttünk, új tet­tekkel hozzájárulni a szocializmus építésének meg­gyorsításához. Az életkörülmények további javításához szükséges ez, s ennek érdekében kezdődnek ma a kommu­nisták munkaértekezletei. II szoviet—amerikai kapcsolatok megiavulása minden ország népének hasznára — jelentette ki N. Sz. Hruscsov lenne Zúdul a forró aszfalt Feketén, gőzt árasztva ömlik a billenő platós teherau­U tóból a forró aszfalt a szegedi Földműves utca úttestére. j A budapesti Aszfaltútépítő Vállalat dolgozói gyors ütem­j ben dolgoznak az úttest építésén, mert a város többi ré­| ízein. is újabb munkák várják őket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom