Délmagyarország, 1959. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-06 / 183. szám

I 1959. augusztus fi. csütörtök A „vörös" MOLNÁROK KÖZÖTT Végtelen hosszú, nyílegyenes utcák. oldalt gyepes árok, benne libák zsizseg­nek... így látta Móricz Zsigmond még 1913-ban ezt az ósi szegedi városrészt, ame­lyet az ereszekre aggatott paprikafüzérek' kárminvörös függönye zárt el a világtól, hogy élje a maga sajátos életéi a függöny mögött. Az ösi hagyományokhoz sokszor túl görcsösen ragaszkodó, állattenyésztő, vagy halászgató népesség, később pedig gazdagodó paprikatermelö parasztok, a -vörös aranyat* kikészítő, feldolgozó sze­gény emberek fertálya volt. Nemcsak az alföldi ö-ző nyelvjárás fész­ke, a nagy kutató Kálmány I.ajos által gyűjtött érdekes nép-hiedelmek, színes mesék, az igazi érzésből fakadó derűs és könnytől harmatos népdalok idillikus szü­lőföld je volt e negyed, hanem olyan város­rész ls, ahol a futóbetyárrá lett szegény ember elkeseredése kavarta fel — régi mondás szerinti — Alsóváros: jámbor vá­ros olykor fülledt és áporodott levegő­jét*. Sokat változott a felszabadulás óta itt is az élet. Elevenebb, frissebb és pezsgőbb lelt. A régi háziipari paprikakikészítést fel­váltotta a modern nagyipar. A szárítók szürke betonóriásainak koszorújában maga­sodik az az üzem, amelyhez hasonló — Kalocsát kivéve — nem sok akad Euró­pában. Feltárul az alsóvárosi parasztok számára is a korszerű mezőgazdasági nagyüzem: a szövetkezet útja. Az az ön­magábazárkózás, amely korábban az al­sóvárosi polgárt annyira jellemezte, mind­inkább a múlté. Egy-egy utca lakói, is­merősök-ismeretlenek, szomszédok és roko­nok fognak össze csillogó vasárnapokon, harmatozó estéken és követ hordoznak, utat bontanak, hogy szépüljenek a nyíl­egyenes utcák. Lassan, de fokozatosan fényesednek a múltnak még megmaradt foltjai, miközben formálódik az új alsóvárosi ember, amely­nek jöttét már akkor megjövendölte Mó­ricz Zsigmond amikor a Sárkány utcában kereste azokat a patkónyomokat, amelye­ket Rózsa Sándor lova vágott a kemény alsóvárosi földbe. Vastag regény oldalaira kívánkozik annak históriája, hogyan és honnan indultak az alsóvárosi paprikások és hová érkeztek. Ezért csak , néhány epizód után érdek­, lődtem egy-két alsóvárosi embertől. Ez egyszer nem a termelő paprikásoktól, ha­nem a feldolgozóktól Mért 1 igaza van Csóti Antal, Hattyas sor 47. szám alatti lakosnak, hogy a malmi munkások, a vörös molnárok tudnak igazán párhuzamot ; vonni a múlt és a jelen kö­j zött. Csóti bácsi mióta csak emlékszik, itt él Alsóvároson. Kedvesek neki a régi, nap­sugaras tűzíalú vályogházak, hét filléres órabérrel kezd­s koztuk a munkasok villa- tem a szakmát. Hozzám ha­szerű tetszetős uj házai, a s<Jnlóan sokan mások 14—15 földes, a köves és az asz- yg éves fejjel faltozott utcák. Itt született. Elbeszélésből ' megtudom, s másutt talan nem is tudna hogy amikor az olyan maga­f ri.... P,ia ,memőn>s' fajta fiatal molnárgyerekek kodott, le- es felmenő ro- fogadásként csak egyszer 10 kom aga többnvire ugvan- fjnéres mozijegyért felka­csak paprikasokból tevődött paszkodtak a 110—120 kilós > u, i , akl,termelt- leü'n- *trutykó- zsákokkal az eme­kabb felesből, egv részük ietre. E fogadás után azután csak hasította, fűzte a má- nyakukba rakták szüntele­sét O maga zsakolo mun- nül a zsákokat, úgymond, ha kasként kezdte. Most a Pap- mozijegyért birtad, akkor rikafeldolgozó Vállalat mai- vidd most is mi munkása. Hozzánőtt ö ,, ... . . .„, ezekhez a házakhoz. mai- ^"Hoznak az ulok mokhoz, amelyből régen Al- A láb meg a szív tönkre­sóvaroson 18 vqlt üzemben, ment a sok cipekedéstől, az új feldolgozó telephez, lépcsőzéstől. Fel kellett vin­amely felváltotta a paprika ni hatszor is a paprikát, míg kikészítésének háziipari megfelelő finomságú lett. módját. A modern üzemben most egyszer öntik fel. a henger­Édus bácsi meg az utolsó szegényUgény^'t^tT' SEÍ^ÍsFE Én meg emlékszem Édus el ezt a Csonkát, s akár hasát, aztán megugrott. Egy bácsira Tisztes nevén Ta- örült, akár kesergett, gyor- darabig Horvátországtan lányi Edének hívták, s ő san kést rántott, ha nem jó bitangolt. A Dráván kira­volt az utolsó bőgatyás ma- szemmel nézett rá valaki, bolt egy halászt, aztán attar parasit Alsóvároson. Tisztes és tisztességtelen örökre elúsztatta a folyon Akkorra már vagy tönkre- dolgai annyira összekevered- a szerencsétlent. Hanem ment vagy ráunt a kocs- tek. hogy maga sem tudta mikor visszamerészkedett és máro'skodásra a Pálfi utca már. jó vagy rossz ember-e. megszállt a röszkei sógora­és a Szabadsajté utca sar- Egyszer aztán otthon kap- nál, éjjel megkötözte a ró­kán mert a zöld színű le- ták a pandúrok. Az ágy konság és átadta az igazsag­velesajtók mindig zárva szélén ült, mikor rászóltak: szolgáltatásnak, voltak. A híres batyubálak gyerünk! — Ü vót az utolsó szö­színhelye elcsendesedett, * — Várjanak kentek, majd genylegény — mondta nyo­Edus bácsi mór csak ma- fölhúzom a csizmámát — matekul a mese végen Edus gának mérte híres borát. mondta_ A kÖPetke2Ő piUa- ^ J™*1-0 IZkZvun "" Azt'áTTm is lárnm Zb­tán kiült a sarkon a lép- ta ^ekula pandúrbiztos bet. (lődi) Életállomások?! Nemigen némelyik munkás alig tudja tartja őket számon. A küz- kiejteni az eljárás nevét, de delmes, dolgos évek teszik annál inkább tudják, mi a összefüggővé egész életét, jó benne, hasonlatossá a többi mun- Munkaruhájuk most is pi­kások életéhez. A különb- ros színű, mint 15—20 évvel séget a múlt és a jelen kö- ezelőtt, amikor még a kő­zött azonban kapásból so- műveslegények is, ha épit­rolja: kezés felé szállították a — Hallott már az igazi paprikát, szívesen dörzsölték pokolról? Nem valószínű, hozzájuk kis darab ebéd­Erős paprikát őrölni napi szalonnájukat. Haza is így 12 órán át. 40 fokos meleg- jártak. Fürdő, öltöző akkori-* ben, heti 12 pengőért; ez ban nem volf divatos a pap­volt az igazi pokol. Magam rikamalmokban. . Hárman Az ügyes kezű iparosok remeke csökre Napestig szívta yvyvwvuvvvwuvwuv/v^v/vvw.'.w/ hosszúszárú tajtékai pá ját, s akármekkora nyár volt, ezüstpitykós dolmánya ott feszült rajta. A sarkáig érő bőszárú gyolcsgatyában olyan volt. mintha a rég­múlt időkből lépett volna vissza. Senki sem viselt már olyat, s tatán azért is tisztelték annyira, mert olyan hűséges maradt ön magához. Foglalkozására nézve nyugdíjas vasúti térfelvi gyázó volt. és beleunt kocs­máros. A vasútra akkor ke­rült, amikor még fával fű­tötték a mozdonyt. Ugy is vették fel. mint fairtót. favágót, és csak később "avandzsált* feljebb a ranglétrán. Hanem ha te­hette. mikor nem volt a vasúti főurak szeme előtt, a vasutasgúnyából kibújva gyorsan gatyára vetközfí­dött. Ez a szabadossága volt egész szabadsága, s emiatt volt is összezördülése a fő-j, emberekkel. Nem is békült* ki velük, csak később, mi­kor már kocsmároskodott, s meg-megdicsérték híres bo­rát. Méa később pedig már^ csak nehéz borai izére em-j lékeztek. odamérve az em­lékezést Edus bácsi hallga­tásához, amely olyan tömör és kemény volt, mini a gránit. Hanem egyszer nagyon nekem tetszőt mesélt. Büsz ke is voltam, rá. hogy anyai ágon szegröl-végről rokon­ságba kevert az utolsó al­sóvárosi betuárral. Csonka Ferenccel, aki vagy a Pál­fi utca 76-ban. vagy a Bo­szorkanyszlget utcában la­kott a Borus-féle házban. Ez a Csonka Ferenc a déd­apámmal volt unokatestvér, de olyan dolgokat müveit. . hogy nemigen tartották fl^ rokonságot. A 48-as szabad ságharc bukása bitangoltatta• Az úgynevezett népi mű­emlékek sorába tartoznak ma már az alsóvárosi nap­sugár-díszes oromzatos pa­rasztházak. A Pásztor utcá­ban három ilyen épületei is találünk, amelynek fából deszkából készült tűzfalát remekbe csinálta meg an­nak idején az iparos, ösi motívum — a Nap, a nap­sugár — ékesíti ezeket a há­zakat. Ez a Felsővároson — de elsősorban Alsóvároson — használatos díszítés vala­ha igen elterjedt volt. Nem­csak a házvégeken, hanem utcaajtókon, vízimalmokon is alkalmazta a régi szegedi ácsmester. Az Országos Mű­emlékvédelmi Felügyelőség három alsóvárosi házat tart nyilván a népi építészet re­mekeként. A jellegzetes népi diszítő motívum újra előbukkant — modern formában. A jó öreg Alsóvárosnak ifjú leánya cseperedik mostanában: né­hány száz méterre a Vágó­hídtól. a körtöltés aljában, a Ságváritelcp. Szebbnél szebb házak találhatók itt, az alig egy év alatt született új munkástelepülésen. A há­zakat e telepen modern, be­tonoszlopos drótfonatos kerí­tés övezi legtöbbször. A kis­kapu pedig vasból készült egynéhány' háznál. Az ügyes­kezű lakatos a régi szegedi napsugárdíszt használta fel a vaskapuk felső rácsozatá­nál. így él tovább a város­rész régi hagyománya és gyönyörködteti a Ságvárite­lepre érkező városiakat, akik ünnepnapokon tisztelgő láto­gatást tesznek e kedves ut­cácskákban. mosdottak egy vödör vízben. A bejáró ruha új keletű fo­galom. Tíz-tizenöt éves vív­mány. Szebb és jobb. mint annakidején az ünneplő volt. Erre tömörséggel annyit mondanak: változnak az idők, változnak az emberek. A paprikabörze története Hát igen, más volt Ábra­hám Veszter, ahogy az also­városiak mondják, Mirzsi Veszter malmában dolgozni, mint az állami vállalatnál. Ha ott véget ért a szezon, elküldték a molnárt, vagy a jobbik esetben kivitték a határba kapálni. Többen fe­les földdel vergődtek, ami ugyan biztosított munkát a két szezon között, de hasz­not nemigen Ha termett is paprika, a Valéria téri bör­zén megfojtották a kis pap­rikásokat a nagyok, a ke­reskedők És a paprika el­vitte azt is, ami volt. Néha még a nagyok is belebuktak, mint Vérné, akinek egyik évben annyi pénze volt, hogy egy egész házsort meg­tudott volna vásárolni, a má. sik évben meg az a ház sem maradt meg, amiben lakott. Előfordult, hogy a magukat forgatni tudó módosabb ter­melők is bele-belebuktak a paprikába. A gáncsot a ke­reskedők, a kapitalisták ve­tették nekik. Egyiket-mási­kat a nagyzási viszketegség sodorta a tönk szélére. A ihuszas években járta divatr [ját Alsóvároson, hogy: em igazi nagygazda, aki nem Marell Gyula és rtársa magtáraiban tart­-ja gabonáját. Egyszer aztán [Marell beadta a kulcsot, 'csődött mondott. A pénzt s iaz alsóvárosi igazi nagygaz­idák pénzzé tett búzáját is [kivitte társa gyárába, Cseh­iszlovákiába. A társ a fia [volt. Aztán bottal üthették ia nyomát. íj élet Ez a kis- és nagyhalak harca* volt.' A munkást csak annyiban érdekelte és érintette, hogy kapott, vagy nem kapott munkát g kiké­[szítőktől, a malmosoktól. Öt [nem is vették emberszámba, csak gépnek tekintették, [zsákolónak, magmosónak. De számoltak vele, féltek tőle és vigyáztak rá. A régi Alsóváros olyan fa­luvég volt, a szegedi ker­tek alja, ott kezdődött, ahol véget ért, az autódudáktól, berregéstől hangos város. A kis földszintes házak itták fel a városi lármát, s alkolT ták Szeged falusias táját, paprikás negyedét. Ezek al­kotják ma< is összeölelkezve, [a régi az újjal, a parika­gyárral, a termelőszövetke­zettel, az autóbuszjárattal. Nehéz, nagyon nehéz lekop­hatni a falusi k'úrö* de az a lényeg, hogy változik fejlő­dik ez a városrész, s szün­telenül javul a munkások, parikások élete. N. P. í

Next

/
Oldalképek
Tartalom