Délmagyarország, 1959. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

1959-08-01 / 179. szám

VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK j mmrnm mmmmHHH^UHHBHHÉnnMHHHHBH A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT L A P J A XV. évfolyam, 179. szám Ara: 60 fillér Szombat, 1959. augusztus í. guiNiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiüfliiimHmnii 4 | Ma: | A keralai j eseményekről j w Vezető g munkakörökben | dolgozók kötelessége Lj magyar kísérleti automata távvezérlő berendezés a Szegedi Konzervgyárban Tavaly nyáron állították nagyüzemi gyártásban most Magyar Mérőműszerek Özembe a Szegedi Konzerv- kezdte meg működését. Gyára és a Tranzvill szak­gyárban a budapesti Láng Az elmúlt év őszén, ami- emberei most itt tartózkod­Gépgyár által készített új kor befejeződött a paradi- nak a Szegedi Konzervgyár­automata •paradicsomsürítő- csom-feldolgozás a Szegedi ban. Figyelik a műszerek, gépsort. E?t a modern gép- Konzervgyárban, készülékek munkáját és ha 25 hordó sűrített paradi- valamilyen módosítani va­csommal kezdtek meg az lóra akadnak, azonnal jelzik új magyar műszerek első ezt vállalataiknak, hogy a próbáit. már megkezdett sorozat­sím tették, gyártásban ezeket a módo­felhígították, sításokat figyelembe ve­óta már részben magyar sűrítették a paradicsomot, gyék. műszerekkel cserélték ki a Ezzel állapították meg az egységet magyar készítésű távvezérlő berendezéssel látták el. A gépsorban és a készülékben azonban több import műszert és alkat- Felhígították, részt is felhasználtak .Az- majd ismét I megyei KISZ vezetőképző táborben Ma este fejeződik be Mártélyon, a Csongrád megyei ^KISZ-bizottság rendezéséban, nyolcvan üzemi KISZ-titkár !Ij részvételével sikeresen lezajlott vezetőképző tábor. E ta­'"jnulásra, szórakozásra egyaránt igen alkalmas táborban |j nagy számban vettek részt szegedi üzemi KISZ-titkárak "is. Képünkön a kellemes, hűs fák alatt elrendezett szabad­téri -előadóteremben* a résztvevők egy csoportját láthat­juk, amint előadást hallgatnak. (Riport a tábor életéről | lapunk 5. oldalán.) ScfUtühk külföldieket. Az Automatika új magyar műszerek mű­Tervező Iroda mérnökei pe- ködési adatait, s ennek is dig olyan távvezérlő berende­zést készítettek el, amely­ben minden műszer, al­katrész magyar gyárt­mány. Ez a kísérleti példány és Ebből a nagy kapacitású paradicsomsürítő készü­lékből ugyanis jelentős mennyiséget exportálunk. Azt szeretnék, ha tökéletes, A távvezérlő berendezés jó berendezést kapnának prototípusának most fo- külföldi megrendelőink, lyik a tartampróbája. A szegedi automata para­A tervező iroda mérnökei dícsomsúrítő gépsor volt az meretében tervezték meg távvezérlő berendezést. a kivitelező vállalat, Fogadás Moszkvában a magyar kormányküldöttség tiszteletére Kós Péter rendkívüli kö- galmi megállapodás aláírása vet és meghatalmazott mi- utón már az árucsere kibó­niszter, a Magyar Népköz- vítéséről folynak a tárgyalá­társaság moszkvai nagykő- sok, arra mutat, hogy a Ma­vetségének ideiglenes ügyvi- gyar Népköztársaság gazda­vője pénteken délután foga- sága gyorsan talpraállt és dást adott abból az alkalom- erőteljesen fejlődik. Hangoz­ból hogy Apró Antalnak, a tatták, hogy o Szovjetumo Minisztertanács első elnök- és a Magyar Népköztársaság helyettesének, az MSZMP gazdásági kapcsolatai sokat­Politikai Bizottság tagjá- k/erően fejlődnek. nak vezetésével a Szovjet­unióban tartózkodik a Ma­gyar Népköztársaság kor­mányküldöttsége. A fogadáson részt vettek a küldöttség tagjai, élükön Apró Antallal. Szovjet részről a fogadá­son megjelent A. I. Miko­jan, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának első elnökhe­lyettese, az SZKP Központi Bizottsága elnökségének tag­ja. A rendkívül szívélyes, ba­ráti hangulatú fogadáson megjelent vendégeket Kós Péter ideiglenes ügyvivő kö­szöntötté. Ezután A. I; Mi­kojan és Ápró Antal mon­dott pohárköszöntőt. Mind­ketten rámutattak: az a tény, hogy alig egy évvel a két ország között megkötött hosszúlejáratú árucserefor­a első, amit munkába állítot­tak. Egy óra alatt mintegy 6700 kiló paradicsomot dolgoz fel, csak egyetlen munkafázist, a paradicsom válogatást nem végzi még automatiku­san. Az idén ennek a gép­nek a segítségével és a már korábban üzembe állított gépekkel együtt mintegy ezer vagon nyersparadicso­mot dolgoznak fel a Szegedi Konzervgyárban. Ebből 90 vagon üveges, illetve dobo­zos, 25 vagon hordós ké­szítmény, 25 vagon lecsópa­radicsomot gyártanak. ÚJ SJLÓKOMBÁJNQK Készülődés a vasutasnapra Kilencedszer ünnepeljük Vasutas dolgozóink figye­a . vasutasnapot. Vasutas iemre méltó felajánlásokat dolgozóink és a szállítók már tettek a IX. vasutasnap, az jóidő óta szorgalmasan ké- alkotmány ünnepe, valamint szültek a szállítási fel- a pártkongresszus tiszteleté­adatok teljesítésére. Mint re. Lelkes munkájukat ml minden évben, idén is sem bizonyítja jobban: igaz­ünnepélyesen rendezzük meg gatóságunk területén 15 na­augusztus 9-én a vasutas- gyobb szolgálati hely és tíz napot. Eredményeinkben is kisebb teljesítette az élüzem megmutatkozik a vasutas szintet. napra való felkészülés Tel- A vasutasnapi ünnepség jesítményeinket igen ered- előkészítésén brigádok dol­ményesen fokoztuk, mert a goznak. Ezenkívül a párt­hat igazgatóság közötti ver- és szakszervezetek, a KISZ senyben a korábbi hatodik és a nőbizotteág, valamint a és ötödik helyezés után most szakvonalvezetés állít össze o A-ne 8azdag programot a szegedi a legutóbbi ertekelésnél 116 vasutasnapra is. Térzene, ponttal a MÁV Szegedi díszfelvonulás, a szovjet hő­Igazgatósága a második he- SÍ emlékmű megkoszorúzása, lyet foglalta el. sportműsor, az újszegedi szabadtéri színpadon gazdag kulturális műsor teszi ünne­pélyesebbé itt ezt a napot. Az idei vasutasnap a sze­gedi ünnepi hetek esemé­nyei idejére esik, ezért ért­hető, hogy minden eddigi ünnepségnél emlékezeteseb­bé, felejthetetlenebbé tesz­szük a vasutasnapot. Sziládi Sándor Budapesten, a Szállítóberendezések Gyárában ké­szülnek az 1,8 méteres vágószélességü silókombájnok. A mezőgazdaság, főként a termelőszövetkezetek meg­segítésére a gyár dolgozói vállalták, hogy eredeti ter­vüket 200 silókombájn gyártásával túlteljesítik. Képün­kön a szállításra kész siló kombájnok befejező szere­lését láthatjuk. | A moszkvai balett | | szegedi műsora, j szereposztása 5C ~ IllllNIMIIIIIIIRIIIHIIIIIIinnillflIilllllHllllllllllllllt^ m ITÁW^I (Siflis felv.) •UIHIUIMIMÁIINIBSIIIIIBAIIW A jó gazda számvetése Elismerő oklevél a Szegedi Ipari Vásár több kiállítójának A Szegedi Ipari Vásár és Kiállítás bíráló' bizottsága megvizsgálta a résztvevő vállalatok, kisipari termelő­szövetkezetek és kisiparosok által kiállított termékek minőségét és dekoratív el­rendezését. A bíráló bizott­ság döntése alapján a me­gyei jogú városi tanács végrehajtó bizottsága elis­merő oklevéllel tüntet ki több vállalatot, kisipari termelőszövetkezetet és ma­gánkisiparost. A kitüntető oklevelek ünnepélyes átadá­sára ma, szombaton délelőtt kerül sor a Kamaraszínház­épületben . levő KIOSZ­klubhelyiségben Az okleve­let a tanács végrehajtó bi­zottsága nevében Biczó György elvtárs, a V; b, el­nöke adja át. A jó gazda időnként végigtekint portá­ján és számba veszi, meddig jutott el, ho­gyan gyarapodott, bővüli gazdasága. Ez az alkalom egyben az elkövetkezendő idő­szak feladatainak felmérése is, nekigyűr­közés az újabb munkának Így cselekedett az ország legfőbb gazdá­ja, legmagasabb államhatalmi szervünk, az országgyűlés is a héten, amikor megtár­gyalta és elfogadta az 1958. évi országos költségvetés végrehajtásáról szóló jelen­tést. Nem dolgoztunk rosszul az elmúlt évben — állapította meg a pénzügyminisz­ter előadói beszédében s megállapításához csatlakoztak a zárszámadási vitában fel­szólaló képviselők is, így a Magyar Szo­cialista Munkáspárt és a forradalmi mun­kás-paraszt kormány nevében felszólaló Kállai Gyula elvtárs. Sikeresen folytattuk az elmúlt évben a szocializmus építését és a múlt évi gazdasági eredményeink alapul szolgálhattak arra, hogy ez év márciusá­ban kiadjuk a jelszót az építés ütemének gyorsítására. Dolgozó népünk támogatta a párt és a kormány politikáját, ezért erősödhetett népgazdaságunk, fejlődhetett iparunk, me­zőgazdaságunk is. Állami költségvetésünk egyensúlya lehetővé tette, hogy számos intézkedéssel növeljük az életszinvonalat, különösen a viszonylagosan lemaradt ré­tegeknél. Haladást értünk el külkereske­delmi és belkereskedelmi vonatkozásban egyformán. Kedvezően alakult kivitelünk és behozatalunk aránya, belföldön pedig bővült az árucikkek mennyisége, illetve választéka, úgyhogy minimálisra csökken­hetett az úgynevezett hiánycikkek száma. Bármennyire is eredményesen dolgo­zunk, mégis akad javítanivaló, pótolni való munkánkban. A politikai-társadalmi konszolidáció az elmúlt években megte­remtette az előfeltételt arra is, hogy üze­meinkben a korábbi éveknél több gondot fordítsunk a termelékenységre, a gazdasá­gosságra, termelési technikánk korszerű­sítésére. Országosan is, helyileg is számos példa van arra — elég a kongresszusi ver­seny során tett felajánlásokra hivatkozni —. hogy a dolgozók nagy-nagy odaadással támogatják üzemeink, vállalataink veze­tőit a konkrét célok megvalósításánál a jövőben is. Ez az odaadás aranyfedezet a meglévő hiányosságok kiküszöbölésére, a további fejlődésre, tehát feltétlenül igénybe kell vennünk ezt a lehetőséget is. A népköztársaság 1958-as költségvetési zárszámadásának jóváhagyása melleit ugyancsak jelentős feladatot hajtott végre az országgyűlés a polgári törvénykönyv elfogadásával. Amit a haladó polgári jo­gászok már 1848-ban felvetettek, azt a mi társadalmunk, a szocialista törvényhozás valósította meg: elkészült az egységes ma­gyar polgári jogi törvénykönyv. A pol­gári törvénykönyv előkészítésének módja és formája már magában véve is tükrö­zi e törvénykönyv demokratizmusát. A javaslatot kinyomtatták és széleskörű vi­tára bocsátották. Az ország különböző ré­szein — így Szegeden is — elméleti és gyakorlati jogászok: egyetemi oktatók, bí­rák, ügyészek, ügyvédek mondták el vé­leményüket a törvénykönyv rendelkezései­ről. Nemcsak a jogászok, hanem a lakos­ság is kifejezhette véleményét az új kódeq alapelveiről, előírásairól. Maga az igazságügyminiszter mutatott rá előadói beszédében, Ijogy a sok hozzá­szólás, a tervezettel foglalkozó sok száz szakmai előadás, vitairat és cikk nyomán számos részletet változtattak meg a vég­leges szövegezés előtt, és így a polgári törvénykönyv még jobban tükrözi gazdasa­gi és társadalmi viszonyainkat, sőt bizo­nyos vonatkozásban már előre ts mutat­hat. Különösen fontos a törvénykönyvnek az a része, amely a tulajdonjog különböző formáit szabályozza. A társadalmi tulaj­don mindkét formáját, az államit és a szö­vetkezetit fokozottabban veszi védelmébe és kötelességévé teszi minden állampol­gárnak e tulajdon védelmét. A dolgozók személyi tulajdona is jogi védelemben ré­szesül a polgári törvénykönyv tételeivel, mert hiszen a dolgozók munkájának gyü­mölcseként jön létre társadalmunkban a személyi tulajdon, amely az életszínvonal emelkedését is jelzi. A szocialista együttélés szabályait is kör­vonalazza a törvénykönyv, amikor ki­mondja, hogy mindenkinek a közösség érdekeivel összhangban állá magatartást kell tanúsítania. Az egyén érdekeinek összhangba kell esnie a szocialista társa­dalom érdekeivel is, még a vagyoni vo­natkozású ügyek lebonyolításánál is. Ez az elv elősegíti, hogy a kapitalista társa­dalom. egyedeinek törvényszerű egymás elleni harcát a mi társadalmunkban az egymást segítő, a közösség javára mun­kálkodó öntudatos dolgozók magasabb fo­kú, magas erkölcsiséget sugárzó közös te­vékenysége váltja fel. Az öröklési jog, a korábban oly sok bo­nyodalmat okozó és feudális vonatkozású ági örökség, a tartási szerződések szabá­lyozása sok áldatlan és temérdek pénzt felemésztő pereskedést szüntet majd meg idegenek és rokonok között, sőt családo­kon belül is. Mindezekből világosan látható, hogy az országgyűlés valóban jó gazdaként dolgo­zott a mott lezajlott ülésszakán is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom