Délmagyarország, 1959. július (15. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-15 / 164. szám

5 Szerda. 1959. július 15. A Budapesti Kábel- és Sodronykötélgyár is bemutatja készítményeit a Szegedi Ipari Vásáron Lljubb vállalatok, szövetkezetek jelentették be részvételüket Már több nap óla folytat- leket. A Kábelgyár kiállítási vásári kaluzban külön tér­jék a pavilonok építését a helye az Építőipari Techni- képet is találhatnak a láto­Szegedi Ipari Vásár és Ki- kumban lesz. gatók, amelynek seg'tscgé­állítás területén. De még Kedden megnyilt a vásári vei könnyen tájékozócthat­mindig újabb vállalatok, iroda is nak a vásár területén, szövetkezetek kérik, hogy a Kamaraszínház öltözőter- Bár ipari vásár és kiállí­részt vehessenek az ipari be- mében. Az érdeklődők itt tás lesz, de mutatón. Legutóbb a Buda- kaphatnak felvilágosítást. ott lesznek termékeikkel a pesti Kábel- és Sodronykö- Az iroda külön telefonnal szegedi termelőszövetkeze­télgyár, a Hódmezővésárhe- is rendelkezik. A Szegedi tek is. lyi Fémipari Vállalat, a Sze- Nyomdában már készülnek A baktói Felszabadulós, nz gedi Kossuth Halászati Szö- a vásári útmutatók, ame- újszegedi Haladás, a ságv.i­vetkezet, az Országos Cse- lyekben megtalálhatjuk majd ritelepi Táncsics és a mi­mege Vállalat fordult kére- a kiállítók névsorát, az ál- hályteleki Oj Élet Tsz gvü­sével a vásárt előkészítő bi- táluk kiállított és árusított mölcs- és zöldségféléket úru­zottsághoz. Valamennyien termékek megjelölésével. A sítanak majd. részt is vesznek a vásárban. Az utóbbi hónapokban nagy érdeklődés nyilvánul meg Szegeden a Budapesti Kábel- és Sodronykötél­gyár iránt. Kíváncsiak az emberek, vajon mit gyár­tanak majd az üzem sze­gedi telephelyén. A gyár vezetősége most felhasz­nálja a Szegedi Ipari Vá­sárt és Kiállítást arra, hogy bemutassa az érdek­lődőknek az üzem gyárt­mányait. A többi között erős- és gyengeáramú, ólom- és mű­anyag-köpennyel ellátott, valamint egyéb különféle szigetelésű kábeleket hoznak Szegedre. Bemutatnak ezen­kívül acél-alumínium és öt­vözött alumínium szabad­vezetékeket és sodronyköte­Közel százan jelentkeztek a szatymazi őszibarack-kiállításra Mint ismeretes, pár hét múlva megnyílik az immár hagyományos őszibarack-kiállítás Szatymazon. A szerve­zési, előkészítési munkálatokkal egyidőben került sor a jelentkezésekre is. Amint a megyei tanácstól megtudtuk, 12 Szeged járási községből négy termelőszövetkezet és 92 egyéni termelő jelentkezett a kiállításra. A kiállításon résztvevő közös gazdaságok és egyéni termelők az őszibarackon kívül bemutatják legszebb nyá­ri alma, nyári körte és kajszibarack termésüket is. A kiállítás tartama alatt, augusztus 2-án, nagy paraszt-gyű­lést is tartanak Szatymazon. Vessedelmes kubikgődrök Nyarankint Szegeden min- többeket, főleg a Madách felnőtteket pedig, akik cse­den esztendőben küzdelem utcai iskolába járó tanulók lekedetükkel szembeszállnak folyik, hogy a tiltó rendel- közül értünk tetten fürdésen a tiltó rendelkezéssel, és ez­kezéseket megtartsák, ame- a tilos vízben. zel szinte magukkal csal­lyek a téglagyári kubikgöd- , „ , . 4 ják a kiskorú gyermekeket, rökre, és egyéb, a fürdőzés- A Buvar to pártján _ példásan büntessék meg. re alkalmatlan, életveszélyes vízterületekre vonatkoznak. A Búvár-tó szennyezett Amig áldozat nincs Hiába mégis a tiltó felírá- partján, a vízbe lógatta a sokkal felállított táblák eze- lábát az apa, egy Szatymaz Ugyanez vonatkozik a volt ken a vízpartokon — mint ,,.„„ .7 - . . „ Kertész-féle téglagyári ku­péidául a Cserzy Mihály ut- Ut,Ca 47 fÓm alat" lakoS; bikgödrök környékén lakók­ca végén lévő kubikoknál, a ""8 17 éves Zoltán nevű ra is, akik szinte kinevezték volt Kertész-féle téglagyár fia a szeme előtt fürdött, a strandnak a feneketlen nagymélységű gödreinél, és szintén tiltó rendelkezés mélységü kubikokat. A Ka­tott közben igazságának tár­csák azért, mert pikkeltek Rókuson a Búvár tónál - alaU vízben ott für_ f^zyiatca 14-ből Bolbáék vannak, akik fütyülnek a 14 éves fiát, a Kormányos társadalmi gondoskodásra, a dott a Pulcz "tea 15-ből Ok- utca 27-ből pedig Jáksóék 15 tiltó rendelkezésekre, ame- rösék 14 éves fia, a Damja- éves gyermekét érték tetten lyek pedig értük és nekik is nich utca 6-ból a két Ruttai- fürdésen, valamint két sza­szólnak. k Puskás utca ,,.bm lémigyári munkást, Sárközi A tapasztalat szerint leg- * , utca 11 bÖ1 Dezső, Cserepes sor 11/1, és több esetben, sajnos felnőt- Agostonek kiskorú gyerme- Tanács György, szintén Cse­lek a megszegői a közérdekű ke és a Francia utca 2-ből repes sori lakost Ott fürdött rendelkezésnek, amelynek Nagymihályék 15 éves fia. az Ingatlankezelőtől Berta eltiltják a fürdőzést a min- Allítólag valamennyien szü- Győzö és ™óze* *á5,oly ,is' denképpen alkalmatlan ku- ,,, , , ' , , pedig a fizetésükből telne bikokban és a Tiszán is a ™ engedéllyel lubickolnak a egész nyárra strandélet ^ fürdésre nem kijelölt helye- mocskos vízben. Végül azon- ku t he fürödhet­kerr. S mit tesznek a gyer- ban kiderült, mikor a kór- . . _ , . .. ., mekek? Követik a felnőttek nvékben lakó anvákat asszo- ' k a >>4radíci0*-' a -példáját*. nyekben lakó anyákat asszo- me közel van ^ J nyokat megkérdeztük, hogy , ... . ,. , j i - - l ... .„ j , a kubik hozzájuk — tartja A pocsolyás Vízben engedelyuk nélkül fürdenek vlssza 6ket ' Tudvalevő, hogy a tégla- ott a l Szigorított intézkedésekkel gyóri kubikokat már évek «**ben férfiak azok. véget kell vetni az idei óta a városból kikerülő sze- akik a vízbe csalják a fiata- rQn js a ku. méttel és mindenfele hulla- lókat. „ . „, . ' ... dékkal töltik fel. Már csak ' ... .„... bikgödroket és a fürdésre ezért sem tanácsos megköze- Erélyes rendőri lntezke- nem kijeiölt vízterületeket lítenl, nemhogy a pocsolyás, dést kérnek a Rókuson lakó strandnak használja bárki. szülők, hogy a Búvár-tóban Szigorú intézkedés kell, mint ahogy azt tette az el- ' , , , , ... , lenőrzéskor Káposzta István szűnjék meg a fürdés, mert amí8 a veszedelmes kubikok és Almási Sándor, Szeged, veszedelem fenyegeti emberáldozatot nem köve" Teleki utca 18, illetve Teréz ezer veszeQeiem lenyegíu telnek ismét, utca 33 szám alatti lakos. A gyermeküket. A tetten ért i—c rendőri felszólításra, hogy jöjjenek ki a vízből, behú­zódtak a nádasba, majd ké­sőbb ladikkal hozták kl őket. A parton kiderült, hogy erő­sen ittasak is voltak, s még nagyobb bátorságot adott nekik ez a "tudat* a pocso­lyás, poshadt vízben. A kubikok és a fürdésre nem kijelölt vízterületek ez­eddig még minden esztendő­ben követelték emberáldo­zatot, leginkább a gyermek­korúak közül. A múlt esz­tendőben több esetben ír­tunk ilyen tragikus esetek­ről, amelyek a téglagyári kubikokban történtek. Most is, mikor kint jártunk, leg­alább húsz apró, 7—10 éves, a környékben lakó gyermek követte a felnőttek "példá­ját*, és ott hempergett va­lamennyi — állítólag szülői engedéllyel — a bűzös víz­ben. A Kossuth Lajos su­gárút 81-ből Nincsovicsék három kiskorú gyermekét, a Teréz utca 2-ből Martono- Klakundorozsmán ott van a híres sziksósfürdő, a képen látható gyermekek mégis a sicK 1 o eves syerrneKét es - — —si- '— - - A - *—• ** A munkás-paraszt testvériség gyöngyszemei a a,.atAe már a vé- dik permetezéssel, a többiek Tsz tagjai hívták segítségül, MZ araias gét járja, pedig az aratással foglalkoz- Tíz pincemester, rakodó­tak. sőt a mag egy része is rak­tárban van. Deszki traktoro­sok: Barát Istvánék, Szere­munkás, vezető beosztású ...... dolgozó fogott kaszát. Meg­Segíto-brigádokat állták helyüket valameny­rtvi.n rwliif récr vnlt. ami­*ék..™?dLák: "ffL, alakítottak az aratás idejére Wtan „prflg ezfa és viszonylag könnyű ara­tásunk talán még sohasem £ T'jutaárugyár"'dolgozói volt. Ezen a véleményen ~ A keUnderg*lriak ajf üj KltouaK az araias laeje.e utoljára forgatták ezt a Szeged. Kenderfonogyur „szívsajdító* szerszámot. Munkájuk eredménye 254 vannak Szegeden, Asotthal- "dlTaba^ái"'Tsz" tag- kereszt «atxma ,Gtt'. . (A mon és a mórahalmi szö- Sk a Jutaán.lyar do gl Az immár h7k,óta tf,r d vetkezeti földeken is. Annak j"™"*" a baktói Fc°X ajtósban a régiek melleit ellenére, hogy a viharos ^7^'^tnek ^-ftettek 6ok-sok új bará4sag 8ZU °T esők hatására hellyel-közzel Kérésreméltó a tett a m.ezel .munka ."íűveJ?1 megdőltek a gabonák. Abban, hogy ez így tör­tént, nagy szerepük van .. „ t ,, , és az üzemi emberek kö­auth Zsuzsanna Apolónokép- jellemző, hogy a szö­zo Intézet novendekemek vetkezetek valamennyien az­xeni nagy szerepű* van munkája . melyet most az 7'^hTÍVC öl üzemi dolgozo.nknak is. A f- Jidp,t J k zal a feltetelk". fogadtak el jarasi városi tanácsok me- SbK TsIXkorica- f^KKiklf zőgazdaságl osztályai jóelőre föidjcin yétteztek. teliesítmenyeikért a ts'.­pontosan SZámba Szedték a Nnnnknn keres/till (uv «une"­gépi erőket és a kiállftr.ató ez Tápén rt a1 Haó- tT^JnÍTn^ mint kaszapárokat, összevetettek javftó válJal7t do, ^ htíyw azonban - mint ?,ZA_a. f7adaUa t 8 az á" a,Z zül sokan munka után nem tZ^^l gokat megillető jövedelmet üzemi dolgozókhoz fordul- h f ,A hanem a? Adv End- uul6l"u'1 """ tak. akik - mint már any- re^z'táWáúa favekeztek vesződjünk a számítással, az nyiszor - most is ragyogó £daK X a XekTI f,™^^' tL W tanújelét mutattak a mun- h«Mncmitak a Hólt aahniln- . . . . _ .. dolgozók azt mondták: sose zös mulatságot. Majd a pap­kás-paraszt testvériségnek, hojd^ultak a * k-* Szót értettek abban, hogy a tSA ^reg^i Gyó-y rikás" meg a b°J m6llett egyetlen szem gaboná som ^ tud*k a tartozást' pereghet el feleslegesen. A forr(£kútl Petöfi Tsz-ben je­baráti segítő szándéknak Jeskedtek. Ez a segítő-bri­egyik legszebb példáját mu­így jutottunk hát gyor­tatták a Szegedi Villamos­gád mintegy 10 hold kuko- satl, s veszteség nélkül az ricát, szőlőt kapált meg, jdej aratás végére. A mé­vasút dolgozói, akik szabad ^ a tsritagság ez idő jyebb fekvésű tiszántúli te­.. .... 8 ' alatt ne hiányozzék a tar- fületeken még duruzsolnak lóból. idejük számos napját töltöt­ték mostanában az ásotthnl­a kombájnok: reggel 5 órá­A zsombói községi tanács tói este 11-ig potyogtatják a ml Szabadságharcos Tsz ga- J2 kaszapárt állított ki a tömött zsákokat a tarlóra bonaföldjén. Csak két alka- Tsz 18 Pár aratóía és Az aratógépekről még má­, . ___ , ... két aratógépe mellé. Bor- zsaszám fogy a zsineg, ve­lommai oat Keieszi gaoonai. danyban és Csengelén is be- szeiy azonban nincs. Itt ké­raktak össze az aratogei>ek fejeződött a tsz-ekben az sőbb értek be a búzák. A után. Az idősebbek mellett aratás. Ezekben a falvakban tűző naptól szerecsenre égett ott voltak a villamosvasút is a tanácsok dolgozói vol- deszki traktorosok — akik kiszistái is. Ök a kukorica- tak ott segítségül, szinte mintegy félszázezer holdon „., i. A mindennap a nehez mun- uralják errefele a hatart — es a szőlőkapalásban végez- kában A Csongrád vidéki azt mondják: néhány nap tek derekas munkát. Míg a Állami Pincegazdaság dolgo- múlva mehetnek a gépek is­tsz-tagok egy része az ötö- zóit az üllési Vörös Csillag mét egyéves pihenőre. Könyvkereskedőnek — érettségivel ?! Most végzett a fiam a Kár, hogy a Pista gyerek- Dehát mégis! Könyvkeres­Radnótiban. Képzelje, kép- kel nem beszélhettem. Ha kedőnek menjen el? Érett­_f . * . mar az edesanyjaval nem ségivel? — csapná össze a telen elhelyezkedm.Egyszeru- tudtam szót érteni, neki leg- kezét most az édesanyja, en nem kap állást. Hát nem alább alaposan me^ondtam £s ndért ne Minden mun. szörnyű! - panaszkodott volnaj magamét Hogy mit? ka egyformán értékes Hi. nekem B. K.-né és borsó- vetkezik szen minden munka értékét nagyságú könnyeket hulla- ' • adia meg- h°8y a többi emberért, a többi ember örö­Vas-Szabó Gábor a Kárász méért, kényelméért, javáéi t gyi bizonyítására és alátá- utcai könyvesbolt vezetője való. S nem is olyan rossz masztására. másfél héttel ezelőtt föl- ez a munka. - Igen - mondtam - ado" ^ hirdetést a Dél- Ha Pista például most je­ez valóban szörnyű, ha va- ™agya™rszagba"- "Érettség.- lentkezne a Kárász utcai lóban így van. Aztán, hogy X 'KKóttt h.X ^iTS havTIo^^ ért a Pista? Milyen volt az tés akit egy évi gyakor- b°nf Kse Egy érettségije? ,u.táa konyvkereske- év múlva mint rendes eiadó - Olyan közepes volt, de db-*e«édként szabadltanank megkereshetne havonta 1300 CLz otuasó teszi szóuá község egyik kanálisába ug.^nak "fürdőzés* gyanánt forintot is. A munka nem , .. „„„„,.,, _ .. Az első hirdetésre senki nehéz s ugyanakkor lehető­rá. Nem szerették. Pedig nem jelentkezett. Föladta séget ad arra is, hogy tovább áldott jó gyerek az én fiam. mégegyszer. Hátha aki el- képezze magát, akiben erre — S hol szeretne dolgoz- 5ött v°lna akkor éppen nem hajlandóság van. Elolvashat­ni? - folytattam a kérde- el az újságot. De ná a legújabb könyveket, zősködést, mert mostmár ^tf*™ SCm íelentkezett Sót el is kellene olvasnia. kezdett érdekelni a dolog. . . hogy ajánlhassa a vevőknek. , , , , , .. — Én nem tudom, mit \ ... . , _ — Azt hiszem, valami hi- képzelnek ezek a mai gye- De ezt döntse el ő maga. vatali murtka megfelelne rekek. Leteszik az érettsé- Nem akarom rábeszélni és neki'' • git, sokan épp csak annyit, fölösleges is volna. Válasz­ttanulva, hogy el ne bukja- szon mindenki maga mun­nak, és aztan mind azt sze- ... , . . .. retné, hogy legalább is mi- kat> 3 kepessége»hez illót, niszterhelyettes legyen be- (P—Pl lőle. Hát nem úgy verik ám a cigányt. Nem bizony. S a fiatalok ha még nem tud­nák, majd megtanítja őket az élet, mint engem taní­tott. _ * E| A postával szembeni = Azt hiszem, valami ehhez = (a volt Sándor-féle) sö- §5 hasonlót mondtam volna én j rözöben nem fogadnak s is B. K.-né most érettségi- I el aprópénzt. Kislányom g zett eevetlen drága kisfia i Wn9°sí akart venni, s g zeu, egyetlen draga kisfia- p kezébe adtam egy fo. = nak- 1 rintot, egy ötfillérest és j S azt, hogy nem mi váló- = három darab kétfillé-' gátunk kényünk-kedvünk = rest. Az ajtóból láttam, j szerint a jobbnál jobb élet- m amint a pénztáros a szó ; lehetőségekben, hanem az g legszorosabb értelmé- g élet maga válogat közöttünk, J ben visszadobta a pénzt g s választja ki a sok közül a 1 azzal a megjegyzéssel: § legjobbakat és emel ki-kit I ^lékbeUgv | , , s gondolom, az otfillere- = olyan helyre, olyan pozíció- = sünknek is ugyanúgy I ba, amilyet tehetsége és be- g megvan az értéke, mint 1 csülete szerint megérdemel. §1 a forintosnak. S vajon g És ez így is van rendjén. 1 ™lér* nem ttmerifc el m Aki nerlip „ , s rizetési eszköznek az = Aki pedig nem akar dol- g aprópénzt az italbolt- I gozni, az jobban teszi, ha g ban? keres magának egy másik 1 Absolon Ottó 1 bolj got. ,*iiijiiiiiiiHimiiiMmimiHiMiHii>iimimiiiniiiMmiiimi, |~ (Markovite Tibor felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom