Délmagyarország, 1959. július (15. évfolyam, 152-178. szám)

1959-07-01 / 152. szám

/ H 12. o, Wf­Ma: A MAGYAR SZOCIALISTA | Hruscsov elvtárs üzenete | az amerikai néphez j 1 iííi!) | Az új színházi évad | műsorterve LAPJAI XV. évfolyam, 152. szám Ara: 50 fillér Szerda, 1959. július 1. Á Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága plénumának határozata s A tsz-patronáló i brigádok Uj járdát épílenek Fel?»ővároson, | tapasztalataiból a Kelek utcában Az SZKP Központi Bizott­ságának plénuma hétfői zá­róülésén elfogadott határo­zata megjelöli a párt- és a tanácsi szervek, valamint a népgazdasági tanácsok fel­adatait az SZKP XXI. kong­resszusának az ipar és az építőipar műszaki fejlődé­sének meggyorsítását célzó határozatai teljesítéséről. A plénum megállapította, hogy az SZKP XX. kong­resszusa óta (1956) a Szov­jetunió újabb hatalmas fej­lődést ért el a népgazdaság valamennyi ágának fejlesz­tésében és műszaki tökélete­sítésében. A nagy gazdasági sikerek — hangsúlyozza a határozat — azt tanúsítják, hogy a népgazdasági tanácsok meg­alakítása valóban forradalmi intézkedés volt az ipar és az építőipar irányításának tökéletesítésében. Az ipar, az építőipar, a közlekedés és a mezőgazda­ság sikerei azt tanúsítják, hogy a Szovjetunió népei sa­ját ügyüknek tekintik a hét­éves tervet és kitartóan küz­denek annak sikeres meg­valósításáért. Az SZKP Központi Bizott­sága plénumának határozaía kimondja: a Szovjetunió eredményei az atomerő bé­kés felhasználása és a lég­lökcses repülés területén az első mesterséges bolygók és az első kozmikus rakéta fel­bocsátása, szemléltetően be­bizonyította az egész világ­nak, hogy a nép a szovjet ha­talom éveiben a tudomány­ban és a technikában mi­lyen magaslatokat ért el. A határozat hangsúlyozza: a Szovjetunióban megvan minden szükséges feltétele annak, hogy sikeresen tel­jesítsék a termelés műszaki színvonala további fellendí­tésének megjelölt program­ját. A plénum úgy véli, hogy most a fő feladat: fellendí­teni a szervező munkát és az új feladatok színvonalára emeleni az új technika meg­honosításának párt- és gaz­dasági irányítását. A határozat hangoztatja, hogy az új technika beve­zetésére vonatkozó legfonto­sabb kéréseknek szerves részként szerepelniük kell a népgazdasági tervben. Az ez­zel kapcsolatos intézkedések finanszírozását és anyagellá­tását soron kívül kell biz­tosítani. A hétéves terv végrehaj­tásának rendkívül fontos feltétele a működő üzemek rekonstrukciója, bővítése és műszaki felújítása. A teljes ülés több ilyen helyi kezde­ményezést hagyott jóvá. A határozat több technológiai eljárást és újítást is meg­említ, mint követendő pél­dát. . " A teljes ülés intézkedése­ket dolgozott ki az ipar, a közlekedés és a távközlés műszaki felújítására, a gép­gyártás tervezői és kísérleti bázisának megerősítésére. Minden erővel meg kell valósítani a XXI. pártkong­resszus által kitűzött felada­tot, komplex gépesítés útján fel kell számolni a nehéz fi­zikai munkát az iparban, az építőiparban, a közlekedés­ben és a mezőgazdaságban — hangoztatja a határozat. Több ilyen irányú intézke­dést felsorol és megállapítja, hogy ez elsőrangú és ha­laszthatatlan feladat. Ami az automatizálást il­leti, a Központi Bizottság a legfontosabb feladatnak azt tartja, hogy gyakorlatilag meg kell oldani az átmene­tet egyes termelési művele­tek automatizálásától a telje­sen automatizált üzemek megteremtéséhez. A határozat külön feje­zetben foglalkozik a nép­gazdaság szakosításának és az üzemek kooperálásának to­vábbi fejlesztésével. A tel­jes ülés szükségesnek tartja, hogy fokozódjék a tudomány szerepe a műszaki fejlesz­tésben, jobban szervezzék a tudományos kutatómunkát és a kísérletezést, amelyeknek célja a tudományos vívmá­nyok népgazdasági elterjesz­tése. Minden szovjet tudós legfontosabb feladata, hogy alkotó módon fejlessze a tu­dományt és a technikát, szo­ros kapcsolatban a minden­napi kommunista építőmun­kával. A teljes ülés javasol­ta, hogy konkrét terveket kell kidolgozni a tudomá­nyos kutatóintézetek A a főiskolák anyagi-műszíml bá­zisának megszilárdítására. Az illetékes szervek 1960 elejéig tegyenek javaslatot a Szovjetunió Minisztertaná­csának arra, hogy közvetle­nül a nagyüzemek mellett hozzák létre a tudományos kutatóintézeteket, s hogy egyes kutatóintézeteket fő­iskolákkal egyesítsenek. A határozat hangoztatja, hogy rendkívül fontos a XXI. kongresszuson a mű­szaki fejlesztésre vonatko­zóan kitűzött feladatok gya­korlati megvalósítása az iparban, az építőiparban és a közlekedésnél egyaránt, mert ez a hétéves terv si­keres végrehajtásának döntő feltétele. Befejezésül megál­lapítja, hogy a műszaki fej­lesztésért folyó küzdelem or­szágos ügy, amely nagysza­bású szervező munkát köve­tel meg valamennyi párt-, szakszervezeti és Komszo­mol-szervezettől. (Az SZKP Központi Bi­zottságának plénuma záró­ülésén felhívást is bocsátott ki a szovjet dolgozókhoz. A felhívást lapunk 2-ik olda­lán ismertetjük.) (Liebmann Béla felv.) Régi kérése teljesül most a felsővárosi Retek utca lakóinak Az avult téntn járdák helyett a József Attila sugárúttal egészen a Csillag térig, mintegy hétszá'z meter hosszú szakaszon, az utca mindkét oldalán új aszfalt gyalogjárdákat építtet itt a 11. kerületi tanacs. Az epites során több helyütt, mintegy húsz centiméter magasan, megemelik a járdák szintjét is. cenumeter A Köztisztasági Vállalat útépítő munkásai a napokban k»zdték mer, n „ kát a Retek utcában Az utca lakói, látva az építkezést, elhatározták hoL lársa' dalmi munkát vegeznek a jarda építésénél. A régi téglaburkolatot maguk szedfélc fel, hogy ezzel is kevesebb legyen az építkezés költsége Ez a járdaépítés enZh ként egyik legjelentősebb tétele a 11. kerületi tanács ez 'évi városfeZsztésl ter rReteXTan450 ™ J?"** M °2 ^ ^UésTl^ScZrkZt ,U..A rAegl téglajárdákból megmaradt és használható téglákat mégegyszer felhasz­SSVdít kaezrokból.e0V maSlk m a Trencséni éS ZSOlnaÍ A kongresszusi verseny eredménye Egy Moszkvics háromszor járhatná körül a Földet a 42-es AKÖV dolgozói által megtakarított benzinnel Varrógép-szenzáció A Csepel Vas- és Fémművek Varrógépgyárának új prototípus szenzációja, melyen tizennégy féle mintát, gombot, gomblyukat varr. Az igen modern gép sorozat­gyártását rövidesen megkezdik Néhány hónappal ezelőtt már hírt adtunk arról, hogy a szegedi 42-es Autóközle­kedési Vállalat dolgozói mi­lyen alapos körültekintéssel, nagy lendülettel kezdtek a kongresszusi munkaverseny­hez. Felajánlották, hogy május 31-ig bezárólag 262 ezer forint értékű benzint, gáz­és motorolajat takarítanak meg. E vállalás megvalósítását úgy tervezték, hogy a gép­kocsivezetők a minimumra csökkentik az üresjáratot, s növelik a gépkocsik jobb kihasználását. A napokban megtörtént a kongresszusi verseny első szakaszának ér­tékelése, s az értékelés ala­posabb tanulmányozása uMn érdekes adatokról, kiváló eredményekről számolhatunk most be olvasóinknak. Először is a 262 ezer fo­rint értékű megtakarítás he­lyett több mint félmillió forint értékű benzint, gáz- ' és motorolajat takarítottak meg az AKÖV dolgozói. Ha e fél­millió forintot részeire bong­juk, s külön megnézzük a benzin- és az olaj megtakarí­tásokat, akkor a következő adatokat kapjuk. A 15109 liter megtakarított benzin­ből egy Moszkvics autóval háromszor körbejárhatnánk a Földet, vagy 150 Moszkvics gépkocsi 600 fiatalt vihetne ki a bécsi VIT-re és hozhatna haza a megtakarított ben­zinmennyiségből. Gázolajból 130 713 liter a megtakarítás. Ezzel azüzem­ImilfflniltHUIWHWIHHW tlttttfl ^ i^.— A herendi porcelángyár is készül a szabadtéri játékokra A Középdunántúli Napló adta hírül, hogy a Herendi Porcelángyárban alkalmi ajándéktárgyakat készítenek a szegedi szabadtéri játé­kokra. A szép kivitelű ha­mutálakat a gyár legkiválóbb festői, Szeged legjellegzete­sebb nevezetességeinek ké­peivel díszítik. A szegedi Dóm és a tanácsháza épüle­tén kívül a szegedi paplika is díszévé válik a legújabb herendi emléktárgyaknak. A Herendi Porcelángyár művészi termékeinek legja­vát külön pavilonban állítja ki á szabadtéri játékok ide­anyaggal a jól ismert Cse­pel D—350-es tehergépkocsi 160 teherautón összesen 960 tonna árut tudna elszállí­tani. Motorolajból több mint 13 ezer litert takarítottak meg. Ebből az olajmennyiségből ezer kocsinak az egyszeri olajcseréjét lehet biztosí­tani. A gépkocsivezetők gumimeg­takarítása is igen jelentős. Az eddig értékelt megtaka­rított mennyiséggel 132 te­herautót lehetne gumival el­látni, illetve a 132 gumival egymillió 340 ezer kilométert fut­hatnak a gépkocsik. Eddig a gépkocsivezetők jó munkájáról számoltunk be, de nem feledkezhetünk meg a karbantartókról, a gépkocsik javítóiról sem. Az ő gondos munkájuktól is függ, hogy a gépkocsiveze­tők jó eredményeket érje­nek el. Mégis a karbantar­tóknak a vállalat vezetősé­ge a kiadott újítási feladat­terv megvalósítását tűzte mindenekelőtt célul. Sőt a beadott újítások száma sze­rint értékelik, jutalmazzák a kiváló dolgozókat is. A mű­szaki vezetők e törekvése nem is maradt eredmény nélkül. A kongresszus ver­seny során eddig 35 újítás érkezett be, melyekből 17-et már el is fogadtak, 10-et elutasítottak és 8 van jelenleg elbírálás alatt. •jen. Árleszállítás a Szovietuniában A szovjet kormány dön­tése értelmében július 1-től átlag 16—21 százalékkal le­szállították több közszükség­leti cikk állami kiskereske­delmi árát. A kerékpárok ára 21, egyes fényképezőgép­fajtáké 19, az órák és a rá­diókészülékek ára pedig 16 százalékkal csökkent. A szövetséges köztársasá­gok minisztertanácsainak határozata nyomán július 1-től 19—20 százalékkal csökken a borok és gyü­mölcsborok állami kiskeres­kedelmi ára. A gyermek­játékok is olcsóbbodtak. A legújabb árleszállítás eredményeként a Szovjet­unió lakossága egy évre át­számítva, több, mint 6 mil­liárd rubelt takarít meg. A szegedi járásban megkezdőd tt a búza aratása Az országban elsőnek a szegedi járás déli fekvésű, gyorsan felmelegedő földjein láttak hozzá az őszi árpa betakarításához s elsőnek pendültek meg most itt a kaszák a búzatáblákon is. Üllés, Röszke, Csengele, Kistelek, Bordány határában már Vágják az acélos kenyérgabonát, amelyből átla­gosan kilencmázsás holdankénti termést várnak a járási tanács mezőgazdasági osz­tálya főagronómusának becslése szerint. A termelőszövetkezetekben előreláthatóan el­éri az átlageredmény a 12 mázsát. Az idei termés legalább 25 százalékka1 több, mint a múlt évi, a búza alig dőlt meg, így gé­pekkel is jól aratható. A járásban még ezen a héten befejezik a 23 ezer holdnyi őszi árpa aratását s akkor teljes erővel a búza betakarításához fognak. A termelő­szövetkezetek már felkészültek a cséplés­re is: az újszeptiváni Uj Élet, a kiskundo­rozsmai József Attila Tsz-ben, s több más helyen a napokban megkezdik a próba­cséplést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom