Délmagyarország, 1959. június (15. évfolyam, 127-151. szám)

1959-06-02 / 127. szám

ÍKa: A MAGYAR §§ Szakszervezeti § 1 hetet rendeznek g Egy ember két arcáról XV. évfolyam, 127. szám Ara: 50 fillér. Kedd, 1959. június 2. Hruscsov beszéde a genfi értekezletről az éledő militarista veszélyről és a Balkán békéjéről Szovjet—albán barátsági nagygyűlés Tiranában — Szovjet - albán közös közleményt írtak alá Szombaton délután Tiranában a Szkander bég téren albán—szovjet barátsági nagygyűlés volt. A nagygyűlésre eljött az albán főváros majdnem egész lakossága, vala­mint sok ezer paraszt a környező falvakból. A gyűlés résztvevői kitörő lelkesedéssel fogadták az emelvényen megjelenő N. Sz. Hruscsovot, a szovjet párt- és kor­mányküldöttség tagjait, Enver H o d z s á t, Mehmet S h e h u t és Albánia más vezetőit. A nagygyűlés első szóno­ka Enver Hodzsa volt. Ki­jelentette, hogy az Albán Népköztársaság teljesen és feltétlenül támogatja a Szov­jetunió lenini békepolitiká­ját. Az Albán Népköztársa­ság nagy figyelmet szentelt szomszédaihoz fűződő kap­csolatainak — jelentette ki Enver Hodzsa. — Azon fá­radozunk és a jövőben is azon fogunk munkálkodni, hogy e kapcsolatok jószom­szédi kapcsolatok legyenek és a békés együttélés elvei alapján fejlődjenek. Kormányunk, mint min­dig, kész a jövőben is a kölcsönös barátságon, az egyenlőségen és az egy­más belügyeibe való be nem avatkozáson alapuló államközi kapcsolatokat fenntartani a szomszédos Jugoszláviával. Az albán népet szoros ba­rátság fűzi Jugoszlávia né­peihez, ennek forrása a kö­zös ellenség ellen vívott harc. Enver Hodzsa ezután hangsúlyozta, hogy Albánia jó viszonyban akar élni Olaszországgal és * Görögor­szággal is. A két szóbanfor­gó országban létesítendő amerikai rakétatámaszpon­tokkal kapcsolatban Hodzsa hangsúlyozta, hogy az ilyen támaszpontok kiéleznék a helyzetet a Balkánon és arra kényszerítenek a szovjet, valamint az al­bán kormányt, hogy meg­állapodjanak egymás kö­zött Olaszország és Gö­rögország irányába beál­lított albániai rakétatá­maszpontok felállításáról. A továbbiakban Hodzsa ki­fejtette, hogy elérkezett az ideje a román kormány ál­tal javasolt balkáni kor­mányfői értekezlet összehí­vásának. A balkán népei harcoljanak a békéért Ezután N. Sz. Hruscsov, a szovjet küldöttség vezetője lépett a mikrofonhoz. A szovjet kormányfő köszöne­tet mondott Albánia dolgo­zóinak azért a testvéri fo­gadtatásért, amelyben a szovjet párt- és kormány­küldöttséget részesítették. — Az önök országa — mondotta Hruscsov —, a szocializmus előretolt bás­tyája a földközi-tengeri tér­ségben. A nemzetközi reak­ció erőfeszítéseket tesz, hogy megakadályozza az albán népet a szocializmus építésé­ben. Az imperialisták még mindig arra számítanak, hogy visszaállíthatják Albá­niában a régi rendet. De egyszer s mindenkorra el­múlt az az idő, amikor az imperialisták feltételeket diktálhattak Albániának. A szocialista tábor egysé­ge azt jelenti, hogy aki merényletet követ el Al­bánia vagy bármely más szocialista ország ellen, annak az egész szocialista tábor erejével kell szem­benéznie. A szovjet küldöttség ve­zetője beszéde további ré­szében foglalkozott a genfi külügyminiszteri értekez­lettel. Sajnos — mondotta — a nyugati hatalmak ré­széről nem látunk törekvést (Folytatás a 2. oldalon.) Hatezer úttörő szegedi seregszemléjén "Zászlónak tisztelegj!* — hangzott a vezényszó és hat­ezer úttörő lendítette karját a magasba. Vasárnap a nem­zetközi gyermeknapon, az Úttörő Szövetség fennállásinak 13. évfordulóján az MSZMP Szeged városi és járási bi­zottsága zászlót adományozott a szegedi és a szegedi járási úttörőknek. (Beszámoló lapunk 3. oldalán.) Új rendelet az adócsalás büntetésére Sportoldal manó (Llebmann Béla felv.) iiüüiü^lllillMHIIUIHinTilini!lliüllllHlllflHIÖHUUIItl1[iifliiMi;ii:MÍl! A népfront szép és eredményes munkája a szegedi járásban A Hazafias Népfront sze­gedi járási bizottsága jelen­tős akciókat indított és ter­vez a nyári hónapokra. Lét­rehozták többek között a já­rási műemlékvédelmi bizott­ságot — mint arról már ko­rábban hírt adtunk —, mely máris komoly munkát vég­zett. Díszes emlékalbumot készítettek, melyben a járás műemlékeinek fényképfelvé­teleit, s történetük ismerte­tését helyezték el. Ezzel egy­idejűleg a községekben tár­sadalmi aktivistákat szer­veztek, melyek gondoskodnak a műemlé­kek védelméről és karban­tartásáról. Ezenkívül megkezdte a mű­emlékvédelmi bizottság a községek, s a hagyományos népi munkák, mint például a tápéi gyékényszövés, tör­ténetének feldolgozását. A szabadtéri játékok • idején társas kirándulásokon mu­tatják be a vendégeknek, s az érdeklődő szegedieknek a járás nevezetességeit. Ilyen látogatást terveznek Algyő­re, Tápéra. Sándorfalvára. Pusztaszerre és Kiskundo­rozsmára. Szorgos kutatást kezdtek a népfrontaktivisták az 1919-es vértanúk, a fehérterror sze­gedi járásbeli áldozatai sze­mélyének, s a kivégzések hiteles történetének megál­lapításáért is. Ezt a munkát Balástyán, Sándorfalván és Szatyma­zon végzik, ahol különösen vadul dühöngött a horthys­ta terror. Az emlékek fel­kutatása után- a helyi nép­frontbizottságok a társada­lom erejéből és a járási ta­nács segítségével emléktáb­népfroníaktivisták az 1919-es es hősök tiszteletére. A termelőszövetkezeti moz­SüÉ (Szilágyi telv.i A szegedi Móra Ferenc iparitanuló intézet vasár ;ap gazdag programmal ün­nepelte fennállásának 75. évfordulóját. Ez alkalomból kiállítást is nyitottak a KISZ­székházbin a tanulók legszebb munkáiból. A kiállításról elismeréssel nyilatko­zott Kisházi Ödön munkaügyi miniszter is. Felvételünkön a miniszter elvtárs (kö­zépen) a cipészipari tanulók munkáit tekinti meg, mcl ette (a kép szelént László Nándor, az intézet igazgatója. A jubileumi ünnepségről lapunk 5. oldalán számolunk bc. galom segítésével is törő­dik a járási népfrontbizottság. A balástyai és csengelei,' újon­nan alakult tsz-ekben pél dául tüzetesen megvitatták az alapszabályt, részletesen ismertették a tagság jogait és kötelességeit. Más köz­ségekben, mint például A!­győn. Kiskundorozsmán, Mó­rahaimon, Kisteleken, Tá­pén és Zákányszéken elő­adásokat rendeztek a mező­gazdaság fejlődéséről. Előreláthatóan e hónap vé­gén rendezi ' meg a járási népfrontbizottság a szatymazi őszibarack-, gyümölcs- és borkiállítást. Az idei kiállítás minden ed­diginél nagyobb szabásúnak ígérkezik, mert azon nem­csak Szatymazról, hanem az egész járásból részt vesznek a termelőszövetkezetek és az egyéni gazdák. Most pedig egy igen hasz­nos, a lakosságot közvetle­nül érintő kezdeményezés meghonosításán dolgozik a járási tanáccsal karöltve a népfrontbizottság. Mint leg­utóbb Mórahalmon, egyéb községekben is "kibővítik? a tanácstagi fogadóórát. A ta­nácstag mellett meghallgat­ja a panaszokat, kérelmeket egy-egy igazgatási szakem­ber, agronómus, pedagógus termelőszövetkezeti vezető is, s így sokkal több ügy­ben tudnak majd azonnal felvilágosítást, tanácsot adni az érdeklődőknek. Zawadzki fogadta a magyar országgyűlés küldöttségét Aleksander Zawadzki, a Lengyel Népköztársaság ál­lamtanácsának elnöke hét­főn délután fogadta a Ma­gyar Népköztársaság ország­gyűlésének küldöttségét amely Vass Istvánnénak, az országgyűlés alelnökének ve­zetésével Lengyelországba*­_ tartózkodik. A lengyel ál­• lamfrófiak és p ma"".'"'1"'"­viselők egyórás szívélyes . 1 ai-áti beszélgetést folytat­• tak, Szocialista módon élni és dolgozni A szocialista munkaverseny tizenegynéhány éves múlt­jából Szeged üzemeiben is sok kedves és felemelő emléket' őriznek a dolgozók. Elmondhatni, tiógy nemes vetélke­désük nemcsak a termelésre, a technika fejlődésére gya?* korolt hatást,, hanem magukra a versenyző emberekre is. Ebből sarjadt több szegedi gyárban is a fővárosi üzemek' után egyes' brigádok, munkacsapatok célkitűzése: szocia­lista módon dolgozni és élni. A Ruhagyárban a KÍSZ-fiatalok, másutt idősebbek vetették fel a kongresszusi verseny során a "szocialista brigád? gondolatát. Természetesen nem azért, mert más városokban, főként Budapesten, már alakultak hasonló brigádok. S nem is azért; mert ez így illik, vagy ez szük­séges ahhoz, hogy "szocialistáknak? mondhassák magukat.; Itt is, mint máshol, az a felismerés szülte kezdeményezé­süket, hogy emberi és üzemi gondjaik megoldását a.ter­melési sikerek és egyben saját jobblétük megalapozását, összefogva könnyebben érhetik el. Igaz, alig jutottak tovább a gondolat felvetésénél., Leginkább csaik vitáztak, hogyan, milyen feltételekkel nyerhetnék el a címet és ki adományozhatja nekik stb., A SZOT elnökségének szombaton megjelent állásfogla­lása a szocialista brigádokkal kapcsolatban pontot tett a vitára. " ' ' - • - . . A szocialista brigád címért folyó verseny a szocialista munkaverseny szerves része. Leghelyesebb, ha a célkitű­zéseket az adott üzemben, műhelyben az ott dolgozók és a vezetők közösen határozzák meg. Természetes azonban, hogy a szocialista brigád címért folyó versfeny követelmé­nyeit magasabb szintre kell emelni, mint általában a többi brigádokét, munkacsapatokét. A mérce emelésénél azonban vigyázzunk, nehogy olyan igényekkel lépjünk fel, amelyekkel elriasztjuk a dolgozók nagy tömegeit a szo­cialista brigádmozgalomtól. Mert akik e címért hajlan­dók küzdeni, nem feltétlenül a legjobb szakmunkások kol­lektívájának csoportosulása. Részt vehet ebben gyengébb képzettségű munkás is, mindenki, aki hajlandó e társa­dalmi és erkölcsi megbecsülést jelentő cím eléréséért dol­gozni. Az elmúlt hetekben egyes helyeken a vezetők kezd­tek türelmetlenkedni, hogy náluk még nem sikerült »ösz­szehozni? szocialista brigádokat. Jó dolog az egészséges türelmetlenség, de az ideges és indokolatlan kapkodás, -összehozás? árt az ügynek. Csak kárt okoz, ha valahol attól félve, hogy »jaj még most sincs szocialista brigá­dunk? gyorsan összeverbuválnak valamilyen közösségeket s azokat kinevezik szocialista brigádokká. Helyesen fog­lalt állást például a Ruhagyár üzemi pártbizottságának titkára, Berzsényi elvtárs, amikor a hozzá forduló fiata­lokat arra intette, dolgozzanak hosszabb ideig kiemelkedő eredménnyel, s magatartásukkal is szolgáljanak rá, hogy a Zójá névvel együtt felvegyék a szocialista brigád címet. A SZOT elnökségének irányelvei kimondják: »A szo­cialista brigád cím viselésének jogát hosszabb időszak — általában féléves tevékenység — után a vezetők javas­latainak rriegvitatása alapján a termelési tanácskozás ado­mányozhatja?. Bizonyára Szegeden is több üzemben rö­videsen sor kerül arra, hogy a munkások okos gyüleke­zete, a termelési tanácskozás döntsön, melyik munkacso­port, közösség, brigád méltó e cím viselésére. Segítsék, egyengessék a párt, a KISZ és a szakszervezeti tisztség­viselők e dolgozók nemes törekvését, hogy sokasodjon Szegeden is azok száma, akik szocialista módon akarnak élni és dolgozni. N. P.

Next

/
Oldalképek
Tartalom