Délmagyarország, 1959. április (15. évfolyam, 76-100. szám)

1959-04-30 / 100. szám

5 Cofltartfk, 1959. április ». Az olvazó hangja Sztpcd (ttfes-ztése, s-zéfutése éielekében Szeretem ezt a várost, hi­szen itt születtem s itt él­tem le életem legnagyobb részét. Örülök minden új színnek, a Mérey utca meg a Marx tér modern ház­tömbjeinek, a szépülő Ká­rász utcai kirakatoknak, a szaporodó neon-fényeknek. Szegednek, az épülő szabadtéri színpad- van szó. nak, a készülő Tanácsköz­társaság-emlékműnek a sé­tányon. Ugy érzem, hogy Szeged fejlődésének minden mozzanata legszemélyesebb ügyem, A gazda szemével nézem és látom a várost, ezért vetek fel néhány prob­lémát, ezért bírálok néhány kisebb hiányosságot. Nem nagy dolgok ezek, de an­nak, aki szereti Szegedet, fontosak. kiáltó csúnyaságoknak a pótlására kellene felépíteni • Készül a Klauzál tér mo­dern burkolata. Másfelé is épülnek utak, járdák. De van a belváros legközepén egy utca, amely szégyene A Béla utcáról Ha valaki nem tudná, hol van: a Roosevelt teret köti össze a Tömör­kény utcával a leánygimná­zium nyugati oldalán. Pár ran foglalkozik az újság, hi­szen ez a szegedi *Váci ut­ca*. Egyre több a szép kül­sejű üzlet. De amikor még sok vállalat örülne neki, ha helyet kaphatna ezen az ut­cán, miért áll évek óta csuk­va, lehúzott redőnnyel a Kárász utca 14. számú ház egyik üzlethelyisége a villa­mos szaküzlet és a posta hírlapboltja között? A Délmagyarország az lépésre van a hídtól, párszáz ősszel írt arról, hogy az ide­méterre a Beloiannisz tértől, gen nem tud eligazodni a Járdája buktató úttestén bokáig vagy a por. Az utca bizo­nyára beleesik az Oskola ut­macskakő, szegedi utcákon, mert hiá­ér a sár nyosak az utcatáblák. Ugy hallottam, hogy a tanácsnál elvben helyeselték a cikk A Délmagyarországban ol­vastam, hogy teret nevez­nek el a Tanácsköztársaság­ról. Az 1919-es események szegedi kimagasló alakjai is megérdemelnék ezt a meg­emlékezést. Szegeden van Kossuth Lajos sugárút és Kossuth utca, van Dugonics tér és Dugonics utca. Ez gyakran okoz zavart és fél­reértést. Javaslom, hogy a Kossuth utcát nevezzék el Udvardy János utcának, a Dugonics utcát Wallisch Kál­mán utcának. Az előbbi a kommunista mozgalom leg­jelentősebb szegedi alakja, a párt titkára 1919-ben, az utóbbi pedig később mártír­halált halt a nemzetközi munkásmozgalomért. Amikor Szeged belvárosa ilyen szépen fejlődik, az épülő új házak kijelölésénél gondolni kellene arra, hogy a belváros reprezentatív ut­vonalairól legalább a legfel­tűnőbb hézagok vagy dülede­ző házak eltűnjenek. Van a város legszebb részeinek né­gyem viszont nagyon sürgő­sen el kellene tüntetni. • Ha már a Tömörkény Leánygimnáziumnál tartunk, megemlítem azt is, hogy a gimnázium főkapuja előtt a Tömörkény és a Révai utca sarkán kis háromszögalakú tér van. Néhány szép fa is áll rajta, de egyébként po­ros, piszkos, elhanyagolt Nem lehetne a Tömörkény­leánygimnázium növendékeit megbízni a rendbentartásá­val? Idővel hangulatos kis szobor is szépíthetné a te­recskét. • A Kossuth Lajos sugárút és a Lenin körút sarkán nagy költséggel felszerelték a *villanyrendőr«-t, sőt még tornyot is építettek a jelzé­seket irányító igazi rendőr­nek. Egy darabig működött, ' azután csak hetenként két napon, most már egyaltalán nem használják. Ha szük­ség van rá, akkor miért nem irányítja a közlekedést ezen a ponton7 Ha nincsen rá szükség, akkor miért kel­lett kidobni rá a pénzt? • hány olyan pontia amelu A Kárisz utcai étetek nemmluTa ^ezetZz" kirakataival, külsejével gyak­A Kárász utca szép, harmo­nikus képét igen erősen rontja a Kárász utca és a Dugonics tér sarkán lévő csúf, földszintes épület, s kirí ez a Dugonics tér ké­péből is. A Kölcsey utca 3. számú, háznak sem igen nevezhető barak a Szeged Szálló közvetlen szomszéd­ságában csúfoskodik az ott lakó idegenek előtt. Nagyon rontja a Zrínyi utca arcu­latát a páros oldalon lévő csúnya hézag s a közvetlen mellette roskadozó, emberi lakásra alkalmatlan düledék. j\2 Arany János utcán és a Lenin körúton, az ún. Gróf­palota két oldalán tátongó hatalmas rések helyére nagy­szabású, igen sok lakást ma­gában foglaló, kétfrontú bér­ház kívánkoznék. Moszkvá­ban vagy Budapesten min­denekelőtt lakótelepeket épí­tenek. De Szeged, a maga százezer lakosával olyan tí­pusú város, ahol az építke­zéseknek a belváros felől célszerűbb elindulniok. A következő években tervezett lakásokat főként ezeknek a ca környékének rendezési szempontjait, de a gyakor­tervébe. De az hosszú idő lati megoldást anyagi okok alatt valósul meg. Ezt a szé- miatt kivihetetlennek tart­ják. Szerintem erre, már csak a növekvő idegenforga­lom miatt is sort kellene ke­ríteni. Persze nem egyszerre, hanem tervszerűen. Nem hi­szem, hogy kivihetetlen len­ne, ha az első kerületi ta­nács pl. negyedévenként be­iktatná egy-két utca táblái­nak korszerűsítését. Buda­pest legalább ötvenszer any­nyit költött erre a célra, mint amennyibe Szegeden összesen kerülne az, hogy ne álljanak rejtvény előtt sem a postások, sem az ide­genek. Kovács György Készülődés Újszegeden máius elsejére A liget és a partfürdő már várja az ünneplő szegedieket Ragyogó tavaszi köntösbe miszerkiskereskedelmi Válla- mennyiségű süteményt bia­öltözött az újszegedi liget. lat. Egymással szemben áru- tosított a vállalat. A Ven­büszke sítanak jellegzetes majáiisi déglátó lacikonyhájában, ugyanúgy, mint a partfür­a dőn, cigánypecsenyét, virslit l-re, a munkásosztály nagy MÁV dolgozói építik több és debrecenit főznek az ün­nemzetközi ünnepe tisztele- mint 20 méter hosszú sátru- neplőknek. Az Élelmiszerkis­tére. Serény kalapácsütések- kat. Itt akarnak közösen kereskedelmi Vállalat Itt két tői és vidám építők dalaitól szórakozni a vasutasok má- sátrat állít feL A jó ebéd hangos az egyébként csen- jus elsején. Szomszédok lesz- után bizonyára sok nézője des, nyugodt környék. Lázas nek ezen a napon a 42-es akad az itt felállított sza­Autóközlekedési Vállalattal: badtéri színpad művészeti közvetlen mellettük a gép- csoportjai műsorának, kocsivezetők építik mulató- $ ^ ^ |ff|4> Az öreg platánfák, tölgyek, a karcsú jegenyék ételeket, mind megfiatalodtak május Az első főúton jobbra munka folyik a nagy ünnep előestéjén, a dolgozók szóra­kozását biztosító lacikonyhá­kat, italboltokat, kisvendég- zó helyeiket. A főúttól balra a legkiseb­bek ünnepelnek. Hinta, kör­löket építik itt. Mi szem-száj ingere A Vigadó is ünneplőbe öl­h in t a" és "más ~ j "á té kök szóra- tözött május elseje tisztele­koztatják majd a kicsiket, tere. A kerthelyiség, az ízlé­Ezenkívül a Hungária, a s?f terasz "5?­gon. lát és széket lefestettek. doskodik itt ételről, italról. R««z Idő esetén is talál­A vállalatok dolgozói a nak megfelelő helyet az Uj­Az előző évektől eltérően "kldrsgaaPaS? már^a ^^szövetktzet bejárat előtt a töltésen a Vendéglátóipari Vállalat és kablnjaikát üdülőházaikat szegeden ünneplő dolgozók, W.palm^rklskereskedelml hozzák rendb€t ők itt töitik hiszen a Vigadó nagyterme " máin, elseiét es valamennyi fedett helyi­el május elsejét. ^ ^^ készenlétben |u I ligetben Erre a napra ünnepi étlapot állítottak össze és a fekete A ligetben is találkozunk kedvelőinek sem kell Sze­mert a tizemben Vállalat épít nagy sátrat, s ebben — mi szem-szájnak ingere — ennl-innivalót áru­sítanak. Ugyanitt foglal he­lyet a Kiskereskedelmi Vál­lalat játéksátra, a legkiseb- építkezőkkel. A játszótér bejá- gedre „utazniok* presszó-részleg is bek örömére. rátánál a Hungária építői A partfürdőn is legelő- ügyeskednek. Sátrukban itt . „ . , . . szőr vendéglátó sátorba üt- 18 elsőosztályú kiszolgálást alL A jó hangulatot meg szor vendegiato satorba ut- biztosítallak vendégeiknek, csak fokozza az egyetemi közünk. Cigánypecsenye, asztalok meUett fogyaszthat- tónczenekar. debreceni, ják a Hungária szakácsainak virsli, páros szendvics, s egyéb finom fa­latok között válogathatnak itt az ünneplő dolgozók. A Vendéglátóipari Vállalatnak vetélytársa lesz itt az Élel­Már az új üzemrészben dolgoznak a Jutaárugyár gépei Teljesítették o karbantartók a kongresszusi versenyt segítő vállalást Mióta ismeretessé vált, netelés. A műszakiak és hogy ki kell cserélni a Ju- munkások leleményessége tafonógyár munkatermeinek azonban ezután is ötletes ja­födémrészót, sokat foglalkoz- vaslatokat szült. Részletesen tak a munkások és főként a kidolgozták az egyes gépek művezetők azzal, hogyan vi- átszállításának mozzanatait, gyék át a gépeket az ideig- Ez nem kis feladatot hárí­lenes munkatermekbe a ter- tott rájuk, hiszen egy-egy melés nagyobb kiesése nél- kártológép 70 mázsa. Szét­kül. Alaposabb vita után szedni nem érdemes, mert úgy döntöttek, hogy ez egy-egy gépnél 6—7 na­„„ . - „„„.,„jí„k-„ pot vesz igénybe, összerakni tonnával növeHk a tervet 8 legügyesebb karbantartók tonnavai noveim a Kt\ei, cgak két hét alatt tudjóI. ennyi aruval termelnek töb- A karbantartók már több bet, s aztan a második ne- béttel ezelőtt nyilatkozatot gyedévben hat napra szune- juttattak el a vállalat veze­teltetnek egyes üzemresze- tőjéhez> amelyben vállalták, Hogyan akadályozzák meg a vízpazarlást Szegeden? Ujabb hozzászólások és javaslatok Engedjék meg, hogy én is csol, az fizesse is meg a hozzászóljak a vízkorlátozás többletfogyasztást, mert ezen kérdéséhez. keresztül anyagi előnyöket Az utolsó kúfckifolyóhoz élvez, több mint kétszáz méterre Szekeresné érvelésével lakom. Bizony amikor el- nem értek egyet az újsze­kezdenek locsolni, mi csak gedi víz áthozásával kapcso­lassan csepegő vizet kapunk, latban, mert az illetékesek, Ezért nem vagyok hive az biztosra veszem, más meg­ivóvízzel való locsolásnak, oldást nem találtak. Javas­Javaslom: aki ivóvízzel lo- lom továbbá, ha lehet, szö­vetkezeti alapon létesítsenek vízkiemelő-művet, amely a Tiszából, vagy a Maros-ág­nál, a Bérkertsornál emelné ki a vizet öntözésre. Kiss Máté ket, míg átszállítják a gépe­ket új helyükre. Aztán köz­beszólt az influenza-járvány. A 40 tonnás túlteljesítésből rsak 30 tonna lett, így aztán lehetetlenné vált hogy a kongresszusi verseny si­kerének biztosításáért má­jus elsejéig áttelepítik a fonoda gépparkját az új munkatermekbe. a hosszabb időre történő szü- Azóta a vállalat vezetője több ízben érdeklődött ná­fel­A vágóhídon is árusítanak jeget Megállapították a jég házhox szállítási díját Lassan itt a jó idő, ismét délelőtt tíz óráig vehetik át megkezdődik a "jégszezon*, a jeget. Még valamennyien jól em- A Bocskai utcai jéggyér a lékszünk, hogy az elmúlt lakosság részére hétköznap nyáron milyen hosszú sorok- reggel 6-tól 11 óráig, délután ban álltak jégért a Bocskai pedig 3 órától 5 óráig ad ki utcai jéggyár elótt. A Sza- jeget. Munkaszüneti napo­lamigyár erre az idényre kon reggel 6-tól délelőtt 10 jobban megszervezte a jég- óráig. A közületek és a jég­elosztást és teljesítette az kihordok innen reggel 4-től alsóvárosiak kérését. Ezen- délelőtt 11 óráig, délután 3 túl a vágóhídon is árusíta- órától 5 óráig, vasárnap pe­nak hétköznap jeget a la- dig reggel 4-től délelőtt 10 kosság részére. A volt ható- óráig szállíthatják el a je­súgl hússzék helyén adiák ki get. hétköznap reggel hattól dél- A városi tanács keres ke­elött kilenc óráig, délután delmi osztálya erre az évre háromtól hatig a jeget. Mun- négv jégkihordónak adott kaszüneti napokon reggel „űködési eneedélvt es mea­hattól délelőtt tíz óráig. A muKoaesl engeuelyt es meg közületek ugyanitt hétköz- szabták a házhoz szállítási nap reggel négytől délután díjat is. Egy tábla jég a ka­öt óráig, munkaszüneti na- púig hazaszállítva 2 forint pokon reggel négy órától 60 fillérbe keruL luk, vajon teljesítik-e ajánlásukat. — Alijuk a szavunkat — mondták, én kedden délelőtt zöld ággal díszítve vontatták át csörlőkkel az utolsó gép­egységet is a régi teremből az újba. Szerdán már a szerelést munkák utolsó mozzana­tait végeztek, s ezzel tel­jesítették vállalásukat. A karbantartók lelkes munkájút lútvu helytálltak a munkásnők is. Mire új hely­re települtek a gépek, bár egyik-egyik néhány órára, vagy egy napra ki is esett a termelésből, messze túltel­jesítették a tervet, olyany­nyira, hogy az első negyedévi kiesett tíz tonnát ls pótolni tud­ták. Az új üzemrészben most tovább folyhat a verseny az újabb termelési sikerekért a kongresszus tiszteletére. Igazságtalanság lenne, ha a lakók közösen fizetnék meg a víz többletfogyasztá­sát. Az egyik lakótársunk még a testvéreinek a szeny­nyesét is nálunk mossa, mert azok olyan magánház­ban laknak, ahol a vízért fizetni kell. Itt meg az ál­lami ház számlájára mepy a vízfogyasztás. Tiltakozom az ellen, hogy én hozzájá­ruljak ehhez a csaláshoz — fizetéssel. Szabó István * Én, mint városi lakos, a Szép Szegedért-mozgalom­nak lelkes híve vagyok. De ha az újszegediek annyira féltik az artézi vizet, akkor itt Szegeden még egy virág­cserepet sem lehet majd meglocsolni. Igaz, fontos a vetemény, de régente sem artézi vízzel locsoltak, ha­nem az ásott kút vizével. Sok helyen még most is ásott kút vizét isszák, akkor a veteménynek sem lehet káros az a víz. Cs. J. * A javaslatom az, hogy ki mennyi vizet fogyaszt, fizes­se meg. Szerintem a 130 li­ter víz is sok egy személy­nek naponta. Ha a lakóknak kell fizetni a vízfogyasztást, akkor majd jobban vigyáz­nak és nem pazarolják a vi­zet. Vannak lakók, akik sok­kal több vizet elfogyaszta­nak, mint a lakbérük. Akad olyan lakó, aki a lakásában a vízcsap alatt mosogat, mert az nem kerül pénzbe. Addig folyatja a vizet, míg langyos nem lesz, mert ha gázon melegít, azért fizetni kell. Az Ingatlankezelőség, a kis háztulajdonosok csak rá­fizetnek a sok vizet fogyasz­tó lakókra. Csak akkor csök­ken a vízpazarlás, ha a la­kók fizetik az elfogyasztott vizet. Tóth Sándomé készítményeit. A Kossuth Halászcsárda is a játszótéren óllítja fel el­árusító sátrát. Mint minden május elsején, idén is ala­posan felkészültek a hal­étel kedvelőinek kielégíté­sére. Szabad tűzön, nagy bográcsokban főzik a jelleg­zetes szegedi ételt, a halász­lét. Gondoskodtak megfelelő mennyiségű, jó minőségű borról is. Aki itt nem találná meg igényének megfelelően ked­venc borát, az felkeresi a Vendéglátóipari Vállalat bor­kóstolóját itt a játszótéren Az édesszájúaknak megfelelő SZILON BORITAStJ GCPSZU A cseh gumi- és plasztik technológiai kutató Intézet a gumiból készült tranzmlsz­szióa szíjaknál eddig alkal­mazott pamutanyagot szllon­nal helyettesitette. Eddig négy rétegben alkalmaztak a gumiszijaknál a pamut­borítást, az új szíjon ezt már egyetlen réteg szllon helyettesíti. A szilonnal ké­szült tranzmissziós szíj ru­galmasabb, könnyebb és kü­lönösen a bányaiparban je­lent nagy előnyt. Az első háromszáz inéter szilonnal borított szíjak kísérleti al­kalmazása az Ostrava-Kar­vlna bányában történik. Kispesti és szegedi ruhagyári kiszisták barátkozása v A Szegedi Ruhagyár KISZ- tás után vasárnap Visegrá­szervezete nemrégiben el- don. délután pedig az Allat­határozta. hogy üzemükben kertben, a Vidám Parkban is életre keltik az "Ismerd és színházban szórakoztak meg hazádat*-mozgalmat. El- együtt. Hétfőn nagy élmé­határozásukat tett követte és nyekkel gazdagodva tértek hamarosan felvették a kap- vissza a Szegedi Ruhagyár csolatot a kispesti Vörös fiataljai. Űtjukról, élménye­Október Ruhagyár KISZ- ikről a fotoklub tagjai ké­fiataljaival. A fiatalokkal szítettek szép felvételeket, aztán megállapodtak hogy A Szegedi Ruhagyár KISZ­elóbb a pestiek átjak ven- szervezetének tervel szerint degul a szegedieket utána júniusban a pestl fiatalok pedig azok jönnek le gedre. Sze­adják vissza a látogatást. Utána pedig még a nyár fo­lZ°ínbayáY.a lyamán szintén az "Ismerd meg hazádat«-moagalom ke­retében ellátogatnak az agg­teleki csepkőbarlangba. Vörös Október Ruhagyár fia­taljai már gazdag, színes programmal várták a sze­gedieket. Az esti vendéglá­felderitésére. a védelem megszervezésére. Ugy talál­A Kárpát- ja, hogy a munkások, külö­Ukrajnával sen a bányászok között biza­még összeköt- kodó a hangulat, tetést tartó, a A nehéz helyzet ellenére Csap környé- országszerte nagy lelkese­kén elhelyez- dessel folynak az elökészüle­kedö csapa- tek május l-e megünneplé­tokat egyfelől sére. Holnap országra szóló román, más- ünnepségek lesznek, felől a cseh- A német békedelegáció szlovák burzsoá egységek megérkezett Párizsba, készen bekerítéssel fenyegetik, arra, hogy aláírják a békét. Ezért ezek a csapatok kény- Ugyanekkor azonban az ola­telenek viszavonulni Mis- szok elhagyták a békekonfe­kolc irányában. Ezzel Kár- rencia színhelyét, mert ösz­pál-Ukrajna teljesen az in- szeütközésbe kerültek a (öb­tervenciósok megszállása alá bi hatalmakkal Fiume és került és — ami még na- Dalmácia kérdésében. A bé­gyobb ba) — a kétfelől tá- keszerzödés megkötése tehát madó ellenséges erők széles nem folyik zavartalanul. Az szakaszon megteremtették amerikaiak méuis bíznak az összeköttetést egymással, benne, hogy rövidesen elké­A mai nap folyamán Sajó- szül. Már tippelnek is a vég­szentpéter elfoglalását akar- leges szöveg terjedelmére, ták kierőszakolni a csehszlo- Némelyik amerikai lap úgy vák csapatok. A támadást véli, hogy 1000-nél több egyelőre sikerült visszaverni, pontból és lagalább 120 ezer Salgótarján is nehéz hely- szóból áll majd a békeszer­zetben van. Egyre fenyege- ződés. Egyesek fogadásokat többen közeledik feléje a is kötnek Amerikában arra, burzsoá cseh hadsereg. Ma a ho<™ & találja el legponto­, , sabban a békeszerződés varosba erkezett Hevesi pont)ainak és szavainak a Gyula népbiztos a helyzet számát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom