Délmagyarország, 1959. március (15. évfolyam, 51-75. szám)

1959-03-01 / 51. szám

VÜ.AG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A MAGYAR SZOCIÁLIS T A MUNKÁSPÁRT lapja XV. évfolyam, 51. szám Ara: 60 fUlér Vasárnap, 1959. március 1. Több mfnt 35 millió forint értékű gépet készítenek a termelőszövetkezetek részére terven felül a mezőgépipari üzemek Ute­A mezőgépipari üzemekben a napok­ban termelési értekezleten, röpgyűlése­ken tárgyaltak a dolgozók nagyüzemi me­zőgazdaságunk fejlődéséről, s mindenütt kinyilvánították segítőkészségüket a ter­melőszövetkezetek mind nagyobbmérvű kielégítésére. A legkeresettebb mezőgaz­dasági gépekből igyekeznek tervüket túl­teljesíteni, növelik a termelékenységet, s a vállalt többletmunka egy részét megta­karított anyagból végzik. A Kohó- és a Gépipari Minisztériumtól kapott tájékoztatás szerint a terven felül felajánlott gépek értéke meghaladja a 35 millió forintot, a hozzávaló anyagnak mintegy 10 százalékát, 183 tonna henge­relt- és csőárut megtakarított készleteik­ből biztosítanak. Az EMAG-gyár dolgozói július 10 he­lyett június 29-ig készítenek el 50 kom­bájnt. A szállítóberendezések gyárában 200 helyett 400 silókombájn készül az idén. A Szombathelyi Mezőgazdasági Gép­gyár 200 helyett 300 szecskavágót, a Mo­sonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár 550 helyett 750, a mélyszántáshoz jól hasz­nálható háromvasú traktorekét, s a ter­vezettnél kétszázzal több hatvasú tarló­hántó ekét készít. A Makói Gépgyár 300 szénarendsodró és 15 szőlőművelő csörlős­kapa gyártásával emelte tervét, a Debre­ceni Mezőgazdasági Gépgyár dolgozói 550 helyett 650 készlet műtrágyaszóró terven felüli gyártását vállalták. A Törökszent­miklósi Mezőgazdasági Gépgyár már az idén megkezdi a palánta-ültetőgépek soro­zatgyártását, a Szombathelyi Mezőgazda­sági Gépgyár soronkívül felvette tervébe 80 kukorica négyzetbevezető előállítását. A mezőgépiparhoz nem tartozó számos üzem vállalta a terven felüli gépekhez szükséges félkészáruk szállítását. 227 000 családi ház egy év alatt A Szovjetunióban tavaly 227 000 család épített magá­nak állami támogatással csa­ládi házat. A szovjet állam egymilliárd 500 millió rubel­lel járult hozzá a családi házak építéséhez. Az új há­zak együttes lakóterülete meghaladja a 10 millió négy­zetmétert. Ebben az évben tovább folyik a családi há zak építése, & a tervek sze­rint az állrm 2 milliárd 500 millió rubellel segíti az egyéni építkezéseket. A szegedi fárás februári eredménye: 422 tag és 991 hold föld a tsz-ek ben Március 3-"g a pedagógusok megkapják felemelt fizetésüket A kormány — mint isme- jed a népművelési, tanulmá­retes — korábbi határozaté- nyi és ifjúságvédelmi fel­val ez év január 1-től 220 ügyelőkre, valamint azokra millió forintot biztosított a a pedagógusokra is, akiknek pedagógusok fizetésemelésé- alkalmazása meghatározott re. A rendelkezés értelmé- időre szól. A kormányhatá­ben több mint 80 ezer peda- rozatnak megfelelően beve­gógus részesül béremelés- zetnek két új alapbér jellegű ben. Most készült el a bér- pótlékot is. Az egyik a mér­rendezés végrehajtásáról szó- nők-tanárok részére megál­ló miniszteri utasítás. Ezzel lapított mérnöki pótlék, egyidejűleg a Művelődésügyi amelynek összege 400 forin­Minisztérium intézkedett, tig terjedhet. A másik az ál­hogy a január 1-től vissza- talános iskolai napközi ott­ménoleges hatállyal járó. honokban riiűködő pedagó­bérkülönbözetet a* pedagó- guSok pótléka. Ennek össze­gusok legkésőbb máreius -3- ge 140 'forint. A diákottho­ig megkapják. nokban és az iparitanuló­Az utasítás hatalya kitér- otthonokban foglalkoztatott nevelők pQtléka a' korábbi 100-ról 200 forintra emelke­dik. A tanulmányi felügye­lők képesítésük és szolgálati idejük szerint járó törzsfize­tésén kívül havi 500—700 fo­rint összegű pótlékban ré­szesülnek. A szegedi járás területén Szegeden a III; kerület- Az utasítás lehetőséget ad is napról napra gyarapodnak ben folyik jelentősebb mun- arra. hogy 1960-tól lényege­a termelőszövetkezetek. Bár ka a termelőszövetkezetek sen több pedagógust léptet­a megye feketeföldű terüle- fejlesztéséért, aminek ered- hessenek elő soronkívül. A teihez viszonyítva szerények ményeként most már földdel kiemelkedően dolgozó neve­az eredmények, szívós agitá- bíró dolgozó parasztok is löket jutalomképpen két cióval és szervezéssel gyor- egymás után írják alá a be- korcsoporttal is feljebb so­sítani lehet az ütemet. Az a lépési nyilatkozatot. rolhatják. tény, hogy február 1-től 342 t > család 422 taggal és 991 ka­tasztrális hold földdel erősí­tette újabban a termelőszö­vetkezeteket, mutatja, hogy a dolgozó parasztok . egyre , jobban megértik és magu- A magyar szakszervezetek értekezleten megjelent Vas­kévá teszik a párt célkitű- nőkonferenciája szombaton Witteg Miklós, a SZOT al­zéseit. folytatta tanácskozását. Az elnöke és a szakszervezetek több más vezetője. A vitában elsősorban a dolgozó nőket érintő törvé­nyek alkalmazásáról, a nők politikai és szakmai nevelé­séről, s a háztartási munka könnyítéséről beszéltek a felszólalók. Szinte valamennyi felszó­laló hangsúlyozta a politikai és a szakmai nevelés fon­tosságát. A kétnapos vitában össze­sen 32-en szólaltak fel, so­kan pedig, akiknek a felszó­lalására nem jutott idő, írás­ban nyújtották be javasla­taikat, elgondolásaikat. A felszólalásokra Bugár Já­nosné, a SZOT titkára vála­szolt. A tanácskozás résztvevői elhatározták, hogy a Szak­szervezeti Világszövetséghez és a nagyhatalmak genfi atomértekezletéhez táviratot küldenek, amelyekben kife­jezik a béke iránti vágyu­kat. Hla: Népi ellenőrzés a szegedi kisiparosodnál A szegediek boldogulása . ' # Az ailótizsgákról Szegedi Szép Szó wmrrmTT4mTTmTm Az ébresztőórától a toronyóráig A pesterzsébeti öragyar­ban áttértek a folyamatos, szalagrendszerű termelésre. Ennek eredményeként ma már havonta mintegy ötezer új típusú ébresztőórát ké­szítenek. A gyárban havonta több mint 13 ezer óra ké­szül, 20 különböző típusban, az ébresztőórától a torony­óráig. Most kezdik el a mo­sógép kapcsolóóra széria­gyártását. Az üzemben főleg érettsé­gizett fiatalokat alkalmaz­nak. Jelenleg több mint 60 érettségizett fiatal dolgozik az üzemben, mint a képün­kön is látható Bartos Rozá­lia, aki ébresztőóra hajszál­rugójának beállításán dol­gozik. Ji naniiinrűnsriiüiramsHniiihigannmFái^^ u«mm«nn"itinmmmmmmmM HSiüutM(«raia«t»n mm Befejezte tan ácshozásalt a szakszervezeti no konferencia a Kolozsvári téri iskola (Tóth Béla felv.) Szeged legkorszerűbb általános iskolája épül a Kolozsvári téren. Négymillió forintos beruházásból emeli a Csong­rád megyei Építőipari Vállalat a modern, nyolctanter­mes iskolát, amelyben tornaterem és különböző szertá­rak is helyet kapnak. Ai új oktatási intézmény két vá­rosrész — Móra- és Alsóváros — iskoláinak túlzsúfolt­sági problémáját oldja majd meg Színfoltos ligetekkel egységes Tisza-parti tájjelleget alakítanak ki Újszegeden Ujabb versenyt kezdeményezett a Hazafias Népfront a „Szép és Virágos Szegedért"-mozgalom keretében A Tisza-part szegedi és újszegedi oldalának mai ké­pe egyáltalán nem méltó a megnyugtatóan fejlődő Sze­gedünkhöz — állapította meg a Hazafias Népfront kultu­rális bizottsága. Ezért meg­beszélést folytatott az Erdő­igazgatóság, a Vízügyi Igazga­tóság és a Kertészeti Vál­lalat szaktekintélyeivel, s megállapodtak, hogy egysé­ges segítéssel, összefogással ezen a téren is a tervezések és a meg­oldások már a kora ta­vasszal megindulnak. Az egységes Tisza-parti tájjeléget, városias színfoltot ligetek megvalósításával te­szik tetszetősebbé, ámelyéka maguk változatos gyönyörű­ségében, természetes színpompájuk­kal megnyugtató esztétikai gyönyört ébresztenek a Ti­sza partján sétálókban, akik Űjszeged felé tekinte­nek. Magastörzsű fák jöhetnek számításba, nehogy az éven­te megismétlődő zöldár al­kalmával az árvízveszélyt fokozzák. E célból a külön­böző fűzfélék, a nyár, rez­gőnyár, nyír, éger, mocsári tölgy, dió, s főként azok a fák kerülhetnék kiültetésre, Szegeden is fellép a tizenöttagú szovjet esztrád-együttes A magyar—szovjet barátság hónapjának eseményei so­rán márciusban számos vidéki városban lép fel a hazánk­ba érkezett 15 tagú szovjet esztrád-együttes. A szovjet művészek Sopronban, Győrött, Szombathe­lyen, Veszprémben, Ajkán, Nagykanizsán, Várpalotán, Pécsett, Baján, Miskolcon, Sátoraljaújhelyen, Kazincbarci­kán, Ózdon, Szolnokon, Székesfehérvárott, Tatabányán, Dorogon és Szegeden lépnek fel, ezenkívül március 22-én a budapesti zeneakadémián esztrádestet adnak. Jelentkeznek a többszörös szegedi újítók A Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsa és az Országos Találmányi Hivatal felhívás­sal fordult a többszörös újí­tókhoz. Azt kérték, hogy az Újítók Lapja január 20 i számában közölt összeírö­íven jelentkezzenek, hogy a jövőben fokozottabban fog­lalkozhassanak a többszörös újítókkal és ezzel is elősegít­hessék a tapasztalatcsere ki­bontakozását. Több szegedi üzemben fő­ként az újítási felelősök, de maguk az újítók is szám­adást végeznek, vajoh ki, mennyi és milyen értékű újítással segítette népgazda­ságunkat. Az összesítése': után a SZOT és az OTH fel­hívásának eleget téve közlik az újítók nevét és ismertetik újításaik címét. A Szegedi Postaigazgató­ságról Kopasz János posta­műszaki felügyelő is eljut­tatta ötven újításának jegy­zékét. öt tapasztalatcserére alkalmas újításának részle­tes ismertetését is mellékel­te az összeírási ívhez. Ezzel lehetővé tette, hogy az Újí­tók Lapja tapasztalatcsere rovatában közölhessék újítá­sait és más üzemekben is alkalmazhassák. melyek egyben tűrik a vizet. A Vízügyi Igazgatóság a szükséges fákat, amelyek országunkban kaphatók, készségesen szerzi be, hogy ezzel is kézzel fogha­tóan bebizonyítsa a megva­lósítás szükségességét. Ugyanakkor a Tömörkényi (Sárga) üdülőtelep rendezé­sét is tervbe vették. Ennek patronálását az Erdészeti Technikum a középiskolás KISZ-szervezetekkel karölt­ve vállalta. A Hazafias Népfront ugyanakkor versenyre hív­ja fel az üzemeket, intéz­ményeket, társadalmi szer­vezeteket, a lakosságot egyénenként is a virágosí­tás érdekében. A versenyre benevézhétnek a virágot kedvelők széles tö­megei. Jutalmazni kívánják a legvirágosabb ablakot, a legszebb erkélyt, a legmuta­tósabb előkertet, a legimpo­zánsabb utcarészt, a legren­dezettebb és virágokkal ékes­kedő udvart. Már tavaly is követésre méltó virágosítást láthat­tunk a középületek közül, a DÁV-nál, utcarésznél pedig a Tavasz, Jósika és Puszta­szeri utcákban. A Nemzeti Bank járási fiókja Demjén András igaz­gatóval az élén »a legszebb ablak virágosítási mozga­lomban* részt kíván venni, csak még a KIK segítségét várják a virágládák tartói­nak megoldása ügyében. A KIK vezetői a maguk részéről, mind pedig a házfelügyelők segítségé­vei szükségszerűségét ér­zik e megbecsült szépítés! munkában való részvétel­nek. A napokban bekopognak a házakhoz a virágosításra buzdító népfrontaktívák. Fo­gadjuk őket szívesen, vál­lalkozzunk és kapcsolódjunk be e szép társadalmi mun­kába magunk és városunk gyönyörűségére. Kéri Imre tanár

Next

/
Oldalképek
Tartalom