Délmagyarország, 1958. október (14. évfolyam, 231-257. szám)

1958-10-05 / 235. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Ma: i 1 i t \ l Szüretel a szegedi 3 jaras rrÜiv * ' ' ' ' ' 'SÍ r '•" 5 1 A MAG Y A K SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA XIV. árfolyam, 235. szám Ara: 60 fillér Vasárnap, 1958. október 5. Kádár János elvtárs: Politikánk megvalósításához szükség van az összes hazafias alkotóerők összefogására Ülést tartott a Hazafias Népfront Országos Tanácsa A Hazafias Népfront Országos Tanácsa szombaton az Országház vadásztermében ülést tartott. A tanácskozáson megjelent Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke, Apró Antal, Kádár Jánös és Rónai Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai. Az elnökségben foglalt még helyet Harrer Ferenc és Szabó Pál, a Haza­fias Népfront Országos Tanácsának alelnökei. Részt vet­tek az ülésen a népfront megyei és fővárosi kerületi bi­zottságainak elnökei, titkárai is. Az ülé$t Dobi István nyitotta meg. — A Hazafias Népfront Országos Tanácsának mai ülé­sét dolgozó népünk érdeklődése és figyelme kíséri, — hang­súlyozta. Legutóbbi tanácskozásunkon annak az útját ke­restük, hogy a Magyar Szocialista' Munkáspárt vezetésével miként sorakoztassunk fel minden igaz hazafit, a népi de­mokratikus rend minden hívét, a Hazafias Népfront zász­laja alá. Legutóbb arról tanácskoztunk, milyen módon ér­hetjük el, hogy a népfront-mozgalomban együtt munkál­kodjanak a kommunisták és a párton kívüliek, nagy nemzeti céljaink megvalósítása, a haza, a közjó, az egész dolgozó nép érdekében. Azóta népfront-mozgalmunk jelentős ered­ményekről adhat számot. Továbbiakban rámutatott az Elnöki Tanács elnöke, hogy a legutóbbi tanácskozás óta népfront-mozgalmunk jelentós kibontakozásnak indult, az ország politikai, tár­sadalmi és művelődési életében mind fontosabb tényezővé válik. arra, hogy egy évvel ezelőtt már jogosan beszélhettünk a megvalósult politikai, gazda­sági és társadalmi konszoli­dációról, mert népünk meg­értette és helyeselte a párt és a kormány céljait, igaz­ságát. Ez adott erőt a gyors felemelkedéshez, a munká­hoz és a baráti országok támogatása — állapította meg Ortutay Gyula, majd aláhúz­ta, hogy a népfront-mozga­lom az országos tanács egy évvel ezelőtti ülése óta egész­ségesen fejlődik. Újra vá­lasztották a megyei, a járási, a városi, a kerületi és a községi bizottságokat, s im­már 3441 bizottság működik 127 500 taggal. — A politikai munka is megélénkült azóta. A Ha­zafias Népfront világosan megmondta, hogy nem a pártonkívüliek pártja, nem valami sajátos parasztmozga­lom és nem is a -nemzeti Nyugati sajtó vélemények a szocializmus és kapitalizmus versenyéről ón :::::: ti:?* t Újabb családiház­építési akció A járási népi 3 ellenőrzési 3 bizottság 3 t tapasztalataibál 3 Szegedi Szép Szó osz (Llebmann Béla íelv.) Batyuba szedte rongyait a nyár, a pirosló kedvű oda már, oly váratlanul, ahogy érkezett. (József Attila: Osz) A népfrontmosg alom egészségesen kommunizmus* valamilyen t J f i" l-h. formája. Kertelés nélkül jejwaiK megmondottuk, hogy moz­Ezután Ortutay Gyula, a gos Tanácsának egy évvel aalmunkban csak az vállal­Hazaíias Népfront Országos ezelőtti ülése óta elért ered- Jon T1" akl ® óohgozo Tanácsának főtitkára mon- ményeket és a népfront vá- hatalmanak kérdésében dotta el beszámolóját. Is- lasztási feladatait, mertette a Népfront Orszá- Elöljáróban emlékeztetett Áram - euüig kárbaveszett energiából A dorogi erőmű ipari gőzt szolgáltat a környező üze­meknek. A kazánokból kikerülő 30 atmoszférás gőz nyo­mását azonban csökkenteni kell, mert a fogyasztók csak 13 atmoszférás gőzt használhatnak. A nyomáskülönbségnél felszabaduló, eddig kárbaveszett energia hasznosítására az erőmű dolgozói most új, ellennyomásos gőzturbinát sze­relnek fel. Ezzel havonta 44 ezer család áramszükségleté­hez elegendő villamosenergiát nyernek. Ma kezdi meg működését Lengyelország legkorszerűbb kohóműve, a Varsói Kohó Lengyelország legújabb, ezer köbméter betont hasz­hatalmas ipari objektummal náltak fel. A nyolcvan hatal­gazdagodott. mas üzemcsarnokban 100 ki­Felépült és ma kezdi meg lométer út- és vasúthálózat próbaműködését a varsói ko- köti össze, hó. Az új kohómü szovjet Építése hárommilliárd tervdokumentáció alapján zlotyba került. A szakértők épült, és Varsóban járt nyu- véleménye szerint azonban a gati szakemberek véleménye befektetés hamarosan visz­szerint is, egyike lesz Euró- szatérül. pa legmodernebb hasonló A kohómü, Lengyelország üzemeinek. és Európa egyik legnagyobb, Az új üzem óriási méretei- 45 tonnás elektromos olvasz­re jellemző, hogy építéséhez tokemencéje ma kezdi meg eddig 40 millió téglát és 200 működését. nem ingadozik, aki helyesli a szocializmus építését, a béke védelmét, aki szívesen vállalja, hogy teremtő vitá­kon, megbeszéléseken elfo­gadja a párt irányító, vezető útmutatását! A továbbiakban arról be­szélt, hogy a dolgozók soha nem érdeklődtek annyira a politikai kérdések, gyűlések, megbeszélések iránt, mint napjainkban. Nem kényszer, nem lármás agitáció viszi a gyűlésekre a résztvevőket, hanem a bizalom és az a tény, hogy dolgozó népünk napról napra tapasztalja a szó és a megvalósult tett egységét, a felelős ígéret és a megvalósulás szoros kap­csolatát. Ortutay Gyula ezután is­mertette a népfront-mozga­lomban országszerte kibon­takozó egészséges új kezde­ményezéseket, majd áttért a választással kapcsolatos fel­adatokra. — Belpolitikánkban három egymástól elválaszthatatlan cél vezet: a dolgozó nép ha­talmának erősítése, a szocia­lizmus építése népünk jólé­téért és államunk gazdasági felvirágoztatásáért, végül tár­sadalmunk demokratizmusá­{nak szélesítése. ! Ortutay Gyula beszámolója •után megkezdődött a vita. • Nánási László felszólalása •után Nagy Dániel az Elnöki • Tanács elnökhelyettese hoz­(Folytatás a 2. oldalon.) Az őszi csúcsforgalom idején A szegedi igazgatóság területén közlekednek legpontosabban a vonatok neí if?^ benne vannak a letén 46 napos szénkészletét lönböző vállalatok és így MAV dolgozol az oszi csúcs- tartalékoltak, melyhez me- zavartalanul irányíthatná forgalomban, amit általában net közben is érkezik a fű- és gazdaságosabban használ­augusztus végefeletol számi- tőanyag. S ez a szén nem hatná ki a vagonokat a I-uu Ilye"kor van a le8" akármilyen, hanem általá- MÁV. Sajnos e téren mu­tobb szállítás: a gyümölcs, ban jó minőségű, mellyel ta- tatkozik még kapkodás Is­kukonca cukorrépa es egyéb karékosan bánnak a dolgo- merve ezért a feleket, a sze­mezogazdasagi termekeké, az zók. ipari cikkeken és nyersanya­gokon kívül. Ilyenkor ősszel általában huszonegynéhány százalékkal megnövekedik a vasút forgalma, a kocsipark és a személyzet viszont vál­tozatlan marad. Jellemző a szinte hősiesség-számba me- s ez a gondoskodás a mun nö munkára hogy kak megszaporodása idejéi . ' ,, sem szúnt meg. Fűtőházán szeptemberben nem vol ként ve folyik a mind "nka, az uttzosz?í"elyzet jobb szénkeve. 300-350 munkaoraja sem. donyok minél Nagyon sokan töltöttek el nabb karbantartásáért, a ennyi idot — ahogy a kazánok tökéletes tisztításá­MAV-nál mondják — ten- ért. Ezenkívül gelyen, s így tulajdonkép­pen másfél hónapot dolgoz­tak egy hónap alatt. De nemcsak a megfeszí­gedi igazgatóság a havi ter­A szegedi fűtőházban pél- veknél most szeptemberre dául ebben az évben már is több szállítást vállalt, közel nyolcezer tonna sze- mint amire bejelentették az net takarítottak meg, ami igényt. Ezen igyekszenek majdnem másfélmillió fo- azonban segíteni, rintot tesz ki! Tárgyalásokat folytatnak a vállalatokkal, hogy fokoz­zák a tervszerűséget, óra­műszerűen folyhassék a szállítás. jobb szénkeverésért, a moz- Erre azért is szükség van, kifogás tala- mert nem bővelkedik a sze­gedi igazgatóság sem vago­nokban, s ezért törekedik a kocsiforduló meggyorsításá­ra, a ki- és berakodások mi­hamarabbi elvégzésére. Eh­hez, s a folyamatosság biz­A Román Népköztársaságban is sokféleképpen ápol­ják a világ dolgozóival, különösen a szocializmust épí­tő baráti országok népeivel való együttműködést a bé­ke fenntartása, az emberiség haladása érdekében. Ezt a gondolatot tükrözi a képünkön látható új bukaresti nagy filmszínház is. amely >-a népek testvérisége* ne­vet viseli és műsorában nagy gondot fordít a baráti ál­lamok életének megismertetésére. a csúcsforgalom idejére nyolc-tíz fős szakmunkás­brigádokat alakítottak, tetTmúnka?0hanem'"étsTerü melyeknek tagjai soron kí- tosításáhaz szükseges többek intézkedések is hozzájárul- VÜ1 végzik a javítási mun- kozott, hogy vasarnap is rá­ták ahhoz, hogy zökkenő ne káka4, karbantartásokat az kodjanak a vallalatok, ami­legyen a csúcsforgalom ide- igazgatósághoz tartozó futó- hez eppen a szállítási mun­jén Jó előre gondoskodtak házakban. kak megszaporodta m.att az például arról, hogy mindé- ^ az"tán nem csodál- illetekes szakm.msztenumok nütt biztosítsák a gőzmozdo- ható, hogy az őszi csúcsfor- rendkívül, beralapot is biz­nyok részére a vizet. Tavaly Salom első, nagyobb meg- tosi tottak. előfordult, hogy egyes he- próbáitatást jelentő hónapja, Nagy munka folyik a lyekre tartályokban szállí- a szeptember sikerrel zárult, vasúton most, ősszel — s tottak vizet - mint többek Szeptember 30-án például az utazokozonseg ezt észre között Kecskemétre és Ke- 1416 vagon anyagot raktak sem veszi. Eppen ezert lebiára az idén viszont he a különböző állomásokon, külön elismerés illeti a másképpen és jobban oldot- s ennél jóval többet szállí- szegedi igazgatóság vas­ták meg ezt a problémát: tottak az igazgatóság terű- utasait, időben rendbehoztak min- letén. De vannak ennél na- Noha megfeszített ütemben den kutat az érdekelt ál- gyobb számadatok is, ha az dolgoznak, sokkal több te­lomásokon. elmúlt hónap napi teljesít- hervonat közlekedik, a sze­A mozdonyok zavartalan ményeit vizsgálgatjuk. mélyvonatok menetrendszerű működtetését is biztosították. Átlagosan napi 1600 vagon közlekedtetésében úgyszól­szállítása, ki- és berakása ván nincs fennakadas. történt a csúcsforgalom ed- Egyébként is digi időszakában, az évi ezer vagonos átlaggal szemben. Szeptemberre 352 653 tonna áru szállítását tervezték a szegedi igazgatóságon, vi­Hétfőn, holnap több gyűlést tartanak Szögűden. A gyű- szont ezt az előiránvzatot • léseken a városi és kerületi tanácstagok személyére tesz- tizenkétezer tonnával tultel­• nek javaslatot. jesítették. Látszólag ez di- léka késett. Szeptemberben. • Az alábbi helyeken délután 5 órakor kezdődnek a je- cséretre méltó eredmény, de tehát a csúcsforgalom idején, • lölőgyülések: nem jó fényt vet a szállít- a személyvonatoknak mind­Vegyiipari Technikum, Széli utcai óvoda, a József tató felekre. A MAV-nál el- össze 3, a munkásvonatok­• Attila sugárúti leányotthon, Gázgyár. Gyógypedagógiai Is- mondották, hogy legjobban nak pedig 1,2 százaléka ké­• kola (Osztrovszky utca), Móra Feriin Művelődési Otthon örülnek a száz százalék kő- sett, s az ebből eredő össze­•(Munkácsy utca), Mérey utcai iskola, Jogtudományi Egye- rül mozgó teljesítésnek. Ez sített késedelem egy hónap • tem (Lenin krt. 50.) ugyanis azt jelentené, hogy alatt jóval kevesebb hat­• A József Attila telepi iskolában délután 6 órakor kez- jól terveztek és rendeltek ezer percnél, ami jobb az •dődik a gyűlés. kocsikat a szállításhoz a kü- augusztusi eredménynél is. A szegedi igazgatóság terű­unj j Tanácstag-jelölő gyűleseket tartanak hétfőn élenjár a szegedi igazga­tóság a pontosságban, s az őszi csúcsforgalom ide­jén is példái akar mu­tatni. A második ne hévben pél­dául a szemé' -inatok 4,1, a munkásvona1' 1,3 száza-

Next

/
Oldalképek
Tartalom