Délmagyarország, 1958. október (14. évfolyam, 231-257. szám)

1958-10-01 / 231. szám

Szerda, 195*. október 1. 2 Dr. Sik Endre beszéde az E NSZ-közgyülés előtt (Folytatás az 1. oldalról.) gyobb egységei települtek ... , , , „„ oK. „„ „ át a szárazföldi Kína tő­Mindcz éppen abban az sxomszédságába a part. időben, amikor Csang- menti szigetekre. Kaj-sek haderőinek na- Kimojra és Maciira. A kihívás politikája A State Department doku­mentumai' alapján a követ­kező tények világosak: 1. A State Department szóhasználatával élve az Egyesült Államok külpoliti­kai alapelvét a kihívás po­litikájának lehet nevezni. Szövetségeseinek, szilárd és hatékony szövetségeseknek azokat tekinti, akik maguk is a kihívás politikáját al­kalmazzák. Szövetségeseit általában abból a szempont­ból értékeli, hogy mennyire alkalmasak helyzetüknél és érdekeiknél fogva a kihívás politikájának érvényesítésé­re. Ezt a politikát joggal le­hetné" ugyan a provokatív és agresszív jelzővel illetni, mivel azonban a State De­partment Jobban szereti a »kihfvás« kifejezést, azért megmaradok annak haszná­lata mellett. 2. A háborús veszély a Közép-Keleten nem az ira­ki nép forradalma következ­tében állt elő, hanem ezt a veszélyt a State Department kihívási politikája fokoza­tosan építette ki az arab né­pek nacionalista mozgalma ellen a jordániai, libanoni és iraki szövetségeseinek adott katonai segéllyel és az ame­rikai-angol beavatkozás ígé­retével. 3. A távol-keleti háborús veszély nem augusztus 23­án alakult ki, hanem foko­zatosan halmozódott fel a Csang Kaj-seknek adott ka­tonai és politikai segítség­ben. amely a kihívó politika alkalmazására bátorította Csang Kaj-seket. 4. A Közép-Keleten és a Távol-Keleten kialakult helyzet szoros kapcsolatban áll egymással. A kapcsola­tot a State Department ki­hívási politikája adja. A két területen egymással párhu­zamosan irdult el a kihívá­si előkészítés. Miután a ka­tonai beavatkozás a Közép­Kel ten megtörtént, a kihívás) politikát rob­banásig fokozták a Távol­Keleten. hogy a közvéle­mény figyelmét elterel­jék a Közép-Keleten. Li­banonban és Jordániában tartózkodó amerikai és angol csapatokról. 5. Ez a kihívási politika jellemzi a State Department külpolitikáját nemcsak a Közép- és Távol-Keleten, hanem általában minden nemzetközi vonatkozásban. A magyar kormánynak er­ről egészen friss tapasztala­tai vannak. Az USA buda­pesti követsége aajtóattasé­jának jelenlétében rendezett 6ajtókoníerencán öt beszer­vezett amerikai kém mon­dotta el, hogy milyen akna­munkára készítették fel éket, az USA hivatalos és illegális szervei Magyaror­szág államrendje ellen. Annak ellenére, hogy a budapesti amerikai követ­ség diplomatája is jelen volt az adatok feltárásá­nál, az amerikai szervek még csak kísérletet sem tudtak tenni az ismerte­tett adatok cáfolására. 6. Ez a kihívási politika viszi sok tekintetben zsákut­cába az ENSZ jelenlegi köz­gyűlését is, és ez idéz fel nagyon súlyos veszélyt az ENSZ értelme és léte ellen. Miután az amerikai küldött­ség megakadályozta kedvező határozat hozatalát Kína képviseletének megvitatását illetően, a State Department most azzal fenyegetőzik, hogy a varsói tárgyalások sikertelensége esetén az ENSZ állásfoglalását fogja igényelni a távol-keleti hely­zet kérdésében. Amilyen mértékig folytat­ja a State Department kí­sérletezéseit, hogy az ENSZ­, et kihívási politikájának eszközévé tegye, olyan mértékig sodorja magát az egész szervezetet eg­zisztenciális válságba. Gondolom, senki sem téte­lezi fel, hogy a Kínai Nép­köztársaság képviselete el­len. kierőszakolt közgyűlési határozat után, amig azt az ENSZ jóvá nem teszi, bár­milyen illetékes véleményt is tudna nyilvánítani, az ENSZ bármely szerve a tá­vol-keleti helyzetről. nak szóló megnyilatkozások­ban ezt a politikát olyan jel­szavakban öltözteti, amelyek hódítóan hatnak a tömegek értelmére. Ezért a kihívás politikájának meg van a ma­ga szótára, és annak szóhasz­nálatát jól meg kell érteni, hogy reálisan lássuk a hely­zetet. Az egyik jelszó a béke vé­delme. Arról vagyunk infor­málva, hogy az USA nagy­követe Varsóban a Kínai Népköztársaság nagyköveté­vel tárgyal, hogy megmentse a békét Itt a közgyűlésen az angol és francia külpolitika képviselői támogatásukról .biztosították az Egyesült Ál­lamok kormányát, a békés megoldásra irányuló erőfe­szítéseiben. Hogyan kell ezt érteni a kihívás politikájának fényé­ben'' Mit mondanak a té­nyek? Először is arra a következetlenségre szeret­ném felhívni a figyelmet, hogy valahányszor a Szov­jetunió, vagy bármelyik szocialista ország részéről javaslat érkezett az Egye­sült Államok kormányához arra, hogv a vitás nemzet­közi kérdéseket békés tár­gyalások útján rendezzék, a válasz mindig az volt, hogy az Egyesült Államok csak bizonyos feltételek mellett akarja a békét Most a távol-keleti helyzet­tel kapcsolatban, számítva a tömegek bákevágyára. az Egyesült Államok önmagá­val szembeni következetlen­ségében a ffeltételnélküli tűzszünet jelszavával lép fel. De ez a képmutatás enyhébb oldala. Súlyosabb az, hogy aki előbb rágyújt­HyMa'kinaJ'rní B csangkajsekísták ne használjanak provokációit Peking (MTI): Hétfőn az Egyesült Államok egy kato­nai repülőgépe a Fucsien tartama nybeli Amoj felett behatolt Kína légiterébe, há­rom amerikai hadihajó pedig ugyancsak a Fucsien térség­ben hatolt be Kína felség­vizeire. A kínai külügymi­nisztérium szóvivőjét ezzel kapcsolatban a következő nyilatkozat közzétételére ha­talmazták fel: a kínai kor­mány tizenhetedszer komo­lyan figyelmezteti az Egye­sült Államokat a súlyos ka­tonai provokációk miatt. irányított lövedékeket! Peking (Uj Kína): A Kínai Népköztársaság honvé­delmi minisztériuma hétfőn nyilatkozatot adott ki arról, hogy a csangkajsekista légierők az Egyesült Államok közvetlen ösztönzésére irányított lövedékeket használnak a Kínai Népköztársaság légierői elleni támadásaik köz­ben. A nyilatkozat többek között megállapítja: — A csangkajsekista légierőknek ez az újabb fegyve­res provokációja azután történt, hogy az Egyesült Álla­mok F—86 és F—100 jelzésű »Sidewinder- típusú irányí­tott lövedékekkel és más korszerű fegyverekkel látta el a csangkajsekista légierőket. A honvédelmi minisztérium szóvivőjét a következő ünnepélyes nyilatkozat tételére hatalmazták fel: A kínai népi (elszabadító hadsereg el van szánva, hogy ezért a gaztettért büntető csapásokat mérjen Csang Kaj-sek légi­erejére. A harc Franciaországban tovább folytatódik Vorosllov Afganisztánba utazott Moszkva (TASZSZ): Moha­A francia belügyminlszté- felmerül az a jogos kértfés: med Zahir Sah Afganisztán rium hétfőn este kiadott je- hát akkor ki ellen visel há- királyának meghívására Kll­lentése még nem tartalmaz- borút Algériában de Gaulle ment Vorosilov, a Szovjet­za a franciaországi és a és környezete? Az imperia- unió Legfelső Tanácsa Elnök­tengerentúli végleges válasz- lizmus története sok »cso- ségének . elnöke kedden ba­tási eredményeket. Ezt csak dát« ismer, de azért minden- rátl látogatásra Afganisztan­szerdán este közlik. nek van határa. ba utazott. A moszkvai lapok részié- ^ tesen kommentálják a Fran­ciaországban lezajlott nép­szavazás eredményeit. A harc folytatódik, bárhogy alakuljon is a helyzet Fran­ciaországban a népszavazás után — írja a Pravda. Tartományi választások Nyugat-Németor szádban Nyugat-Németországban a abszolút többségre. Schleswig-Holstein nevű A második legerősebb A lap a továbbiakban meg- tartományban vasárnap tar- párt a szavazatok 35.9 szá­állapitja, hogy a francia re- tományi gyűlési választások zalékával (korábban 33,2 akció r.acv haneon számot voltak. A választásokból a százalék) a Német Szociál­aKcio nagy hangon számol CDU Adenauer Keresztény demokrata Párt lett. Az At­be az algériai népszavazás Demokrata Pártja került ki települtek Pártja a szavaza­"sikerérőK Hivatalos adatok legerősebb pártként a sza- tok 6,9 százalékát kapta. szerint az algériai lakosság vázátok 44,4 százalékával A választási eredmények 97 százaléka ieent mondott és ezzel a 69 képviselői alapján a mandátumok a 97 százaléka igent mondott mandátum közül 33_at szer_ következőképpen oszlanak és csak 3 százaléka mondott zett meg magának, ugyan- meg: CDU 33, szociálde­nemet. E számadatok láttára akkor azonban nem jutott mokraták 26, áttelepültek 5. akkor ezt aknamunkának bélyegzik a State Depart­ment külpolitikájában ja a házat a benne lakóra, Csartg Kaj-sekkel és 'az ot- z,éséről, akkor a State De­az utána a lakókat nevezi tan összpontosított amerikai partment a béke szó mellé gyujtogatóknak és velük tengeri, légi és szárazföldi mindig kínos gondossággal akarja eloltatni a tüzet, haderőivel együtt. Mindez a teszi oda a másikat: igazsá- és az egységbontásra irá­Vagyis e felfogás szerint az state Department szerint gos. A kihívás politikája az nyuiú törekvéseket tekintik nem békebontás, ha Csang- nem békebontás. De az, igazság védelmének látsza- igazságos külpolitikának. Kaj-sek 9 év óta szakadat- hogy a Kínai Népköztársa- tával lép fel. Mr. Lodge Mivel a napokban Mr. lan támadja a kínai anya- ság megvédi magát és vég- olyan hangnemben szokott a Lodge a történelemre hívta országot, hogy hadserege érvényesen megszünteti a State Department külpoliti- fej a figyelmünket annak az jelentős részét az anyaor- témadós veszélyét saját te- kájáról beszélni, mintha az HPHH^H .gazolására, hogy az ameri­tö,szomszédságában rületén, békebontási Ilyen amerikai külpolitika képvi- kaj külpolitikát sohasem ve­a pnrtraszál- jogon a betörő is érvel- Kelői csupa orleansi-szüzek ^tték önző szándékok, ha­rtyilvánvaló hetne a szabadság és a bé- lennének, hősies és maku- nem mindig az igazság vé­szándékával. hogy Tajvan kés élet jelszavával, ha tet- látlan bajnokai az igazság- delme vezette ezért én most állandó kihívást jelent a ten érik és le akarják tar- nak. Kínai Népköztársaság ellen tóztatni. • ^m ^^^m szág összpontosítja lási kísérlet A biztonság kétféle értelmezése Kihívási politika — mi ellen? Ml ellen irányul a kihívá­si politika? A mai nemzedék átalakuló világban él. A vi­lág különböző pontjain a ha­ladás és a reakció erői mér­kőznek egymással. Délkelet­Ázsia és Afrika széles terü­letein nagy néptömegek most jutottak el a nemzeti öntu­datra ébredés fokára. Amin Európa és Amerika népei a műit században átmentek, a nemzeti öntu­datra ébredés élményeit, életüknek új korszakát most élik át Afrika és Ázsia nagy lakosságú or­szágai. A kizsákmányolt népek vég­leg le akarják rázni a gyar­matosítás minden formáját. Nemcsak politikailag akar­nak függetlenek lenni, ha­nem földjük kincseit, mun­kájuk gyümölcseit is maguk akarják élvezni. A State De­partment aszerint mozgatja a 6. flottát, a 7. flottát, asze­rint irányítja katonai se­gélynyújtását, és aszerint ígéri gazdasági segítségét, hogy hol mozdul meg erőtel­jesebben a néptömegeknek ez a haladó mozgalma, de korántsem azért, hogy a ha­ladásnak segítsen. A kizsákmányolás és gyar matl elnyomás ellen küzdő népek nem Amerikától vár­nak segítséget. Az ilyen né­pek — hogy a haladás leg­frissebb reménységeivel kezdjem a felsorolást — Ghanára. Tuniszra. Marok­kóra. Ceylonra. Irakra, az Egyesült Arab Köztársaság­ra, Indiára, a Kínát Nép­köztársaságra, a Szovjet­unióra tekintenek. Viszont, ha a földkerekség bármely területén van egy reakciós hatalmi csoport, amely sze­retné uralmát a feltörekvő néptömegek ellen megvéd > ni, az biztosan az Amerikai Egyesült Államok kormá­nyára tekint, attól vár se­gítséget és általában nem is hiába. A segítséglistán ilye­nek vannak, mint: Libanon elszökött miniszterelnöke. Irak volt királyi családja, Jordánia jelenlegi királya, Csang Kaj-sek, Li Szin-man és sorolhatnám a világ más tájairól megszökött politikai szélhámosok neveit, akik, mivel alkalmasak a kihívás politikájának érvényesítésé­re, számíthatnak a State De­partment támogatására is. Ha Nagy Imre, vagy Ma­iéter Pál megszökhetett vol­na Magyarországról, vagy ha börtönben is, de élne, akkor a State Department a ma­gyar nép nyugodt élete és a középcurópal béke ellen irá­nyuló kihívási politikájának ezek lennének a fő eszközei. A magyar bíróság itéletc nemcsak az igazságszol­gáltatás érdekcinek tett eleget, hanem a nemzet­közi békének is szolgála­tot tett. amikor a kihfvás politikájának ezeket a veszedelmes eszközeit végérvényesen eltávolí­totta a State Department fegyvertárából. A Kínát kihívó politika szótára A kihívás politikájáról a State Department ilyen nyíl­tan természetesen csak a szenátusi bizottság előtt be­szél. A nagy nyilvánosság­emlékezetbe szeretnék idéz­Ismét mit mutatnak a té- ni néhány távolabbi és kö­nyek? Ha Jordánia Husszein Zelebbi történeti tényt. Köz­királya diktatórikus intézke- bevetve azonban szeretném déseket tesz és tömegével megjegyezni, a magyar nép A másik jelszó a bizton- néptömegek biztonságát ve- küldi el koncentrációs tábo- örökre hálás lesz az ameri­ság. A kihívás politikája szélyeztetik. rokba az arab nacionalizmus kai népnek azért, hogy múlt a biztonság szép jelszava Az arab rádióadások az hőseit, akkor ezt az ameri- századbeli szabadságharcá­alatt nem a néptömegek arab népek szabadságmoz- kai politika és propaganda nak hősét a szóműzött Kos­blztonságat, hanem a gyar- galmára buzdítanak és a na- az igazság győzelmeként ün- suth Lajost olyan felejthe­matositó hatalmak gyarmat- cionalizmus ellenségeit tó- nepli. De ha az Iraki Köz- tetien megbecsüléssel fogad­uralmának és az ezzel szö- madják. Felhívom azonban a társaság rendes bírói úton ta A mostani megemlékezést vetkező reakciós klikknek a figyelmet az Amerika hang- felelősségre vonja a nép _ amikor az amerikai posta tifnol' , 1a*\x Mil,mu: ía. a BBC, a Szabad Európa árulóit, a népáruló királyi Kossuth-emlékbélyeget ad ki tatnak ismét a tények? A és a Szabad Kína hangja család politikai ügynökeit, _ hasonlóképpen hálásan Poétikája szerint adásaira. Adatokat tudunk akkor az amerikai propa- fogadnók, ha a State De­ovlZ hl nyújtani - részben az el- ganda és külpolitika felhá- partment nem használná ezt lek áHandó ^.híváS" lif-ni lenforradalomról és Nagy borodottan igyekszik beavat- is kihívási politikája eszkö­Kinif MiníSL Aele"4 Imréről kiadott új Fehér kőzni az eljárásokba és vé- zeként. fen annvirn nem hoov k " könyvbpn hoztunk nyilvá- delmet nyújtani a bűnösök- Az amerikai nép nemes hívó áíccléű miatt' szilárd és nosságra néhányat beIőlük nek' hatékony szövetségesnek kell nevezni. De, ha egy több, mint hatszázmilllós ország saját területén meg akarja erősíteni biztonságát, ez már a biztonság rovásá­ra megy. Tudniillik egy nép- és hazaáruló biztonsá­gának rovására. Megvilágítható másik példával is. Mind Mr. Dulles, mind Mr. Sel­win Lloyd alarmírozni — arról, hogy az Amerika hangja, a BBC és a Szabad Európa az el­lenforradalom alatt és utána egymással versengve uszították a magyar bá­nyászokat .. ,, , , ,, , Most pedig tegyünk ele­áraszf/sára, 22-'' get Lodge úr bánságának adott meréi sére, és így tovább. Ha az arab országok az semmi közük ah'hoz a kihí­egység, a szövetség és az vási politikához, amely ma a együttműködés különböző State Department tevékeny­formáit keresik egymással, ségét jellemzi. A történelem bizonyít katonák, akik Koreában ez egy 5'nteük a'ttrŰtartSTví Amerikaiak, fis kik lesznek m,,^ adott merényletek elkóveté- jon mi]yen igazságo«ág tük- az utolsók, akik Koreát el­Fr az uszítás ma sem rözödött az 1898' évi amc" hagyják? Amerikaiak. Idéz­—z- „a szűnt mea Az AmerikS rikal-*Panyo1 háborúban, ^J emlékezetbe Amerika Igyekszik a közgyűlést az- ™nt ™gfl sz.ahad Kínf amikor Kuba' Portoricó ^ szerepét az 1954-es quatema­zal, a bejelentéssel, hogy ... — egyes arab rádióadások ve­hangja és a Szabad nma a Füiöp_szigetek amerikai íai" eseményekben' Talán az -„„-- .. "an835 tavoi-keieti teve- gyarmattá iett7 Nem vett_e amerlkai tör'énelemnek ezek szélyeztetik a Közép-Kelet "tuSak S- r/szt az Amerlkal Eg^sü,t • hiányozik Ldge biztonságát. Az angol kül- k^\d°ttségek tudnának be A„amok abban az expedíciós úr történelemkönyvéből? SaSK "SSVffi Kína! Népköztársaság tcép- ^mtftók'^lleT^klnal ° «r­rádióadásból majd a biz- heszédes néldáknt Syurmatosítók elleni kinai ténelmet illet, joggal írja az tonság érdekében nemzet- ™je. benéde*^ példákat népfelkelést elfojtotta? Mi- „u. S. News Ánd World He­kóz ellenőrzést követelt. A iyen igazság vezette 1903- pon*. hogy akl az úgyneve­ít,ká3a -"ÍTjrA aandnszervek az Amerika b,an nz Ameriknl E«ypsült «tt szabad világ térképéne * .iából az Ilyen radlóadások gandnszervek az Amerika Államokat Panama ellen? hármelvlk Dont tát megérinti addig veszélyeztetik a biz- hangjg » S»bad 1Kína "hang- UgyaneZt ,ehetne kérdezni az TgyAün A lamT,k A"a­: a£* - a aknamunkákra T, 19,°"bcn Nirarn«aa e,lpn melyik5 támaszunkét érfnü. gyarmati politika uralkodó aaJa m lyen aknamunKaKra foIytatott akcióval kapcso­Tri itfi'^lraz u- h(7Íntn a Kfnni . .. In '...!.._ n,n iI klikkjei ellen szólnak, szont szabad folyást VI- Igyekszik biztatni a Kínai kell Népköztársaság ellen Hong­adni, sőt a State Depart- kongból. Klmojról és Taj­ment támogatását kell biz- vnnról. Ez persze eggyel tositani az olyan rádióadó- több ok arra. hogy ez a sok számára, amelyek a küldöttség ne legyen Itt. latban. Lodge úr elfelejtette talán a Szovjetunió elleni 1918-os amerikai intervenciót? Milyen igazságnak nevez­49 országban 950 támasz­pontból álló hálózaton leg­alább másfélmillió kalona tartózkodik Amerika hatá­rain kivül. Fellépés — az igazság védelmének látsza tával hető, hogy a második világ- Ha valaki ezt az erő jelé­háború alatt az Egyesült Ál- nek tartja, annak csupán azt mondhatom, hogy ez ép­pen a gyengeség jele, mert lamok Grönlandon és Izlan­don támaszpontokat létesí­tett azzal az ígérettel, hogy az igazság nem szorul Ilyen A biztonság jelszava alatt gyarmatosító uralom bizton- a háború végén megszűnte'i jellegű védelemre. A népek azokat ígéretét azonban igazsága pedig úgyis előbb­nem tartotta meg. utóbb felszámolja ezeket Lá­Milyen igazság igazolja a maszpontokat. Ennek hatal­második világháború utáni mas jelei mutatkoznak már amerlkai kalandokat Kí- a Közép-Keleten is, éppen nában, a Fülöp-szigeteken? Libanonban és méginkább a Kik voltak az első idegen Távol-Keleten. tehát azoknak a politikai, ságát védik, katonai, gazdasági és propa- A kihívás politikájának to­ganda-erődítményeknek a vóbbi Jelszava az igazságos­„„,„ ság. Amikor nem a mostani kiépítését kell értem, amc- távol.keieti események meg­lyek Ázsia és Afrika feltö- szüntetéséről van szó, hanem rekvő népeivel szemben a más vitás kérdések rende-

Next

/
Oldalképek
Tartalom