Délmagyarország, 1958. június (14. évfolyam, 128-152. szám)

1958-06-26 / 149. szám

Csütörtök, 1958. Június 463. töszitiíU - taUoták MjáMte& KINN A REPÜLŐTÉREN Minden ruhagyári KISZ-fiaial megbízási kap e fontos mozgalomban A Szegedi Ruhagyár ki- milyen munkaterületen dol- bízatásokat azzal, hogy ebbe 6zesei takarékossági őrjára- goznak és most munkáikod- a munkába vonják be a tot kezdeményeztek. Két nak azon, hogy minden KISZ-en kívüli fiatalokat is. héttel ezelőtt kezdte meg egyes ifjúkommunistának A takarékossági feladatok munkáját a takarékosságot külön-külön meghatározzák végrehajtásának rendszeres ellenőrző brigád, amely mű- takarékossági feladatát. Az ellenőrzését és értékelését is szaki vezetőkből, teremmes- előkészületek befejezése után közösen dolgozzák ki a terekből és több KISZ-tag- rövidesen a takarékossági kiszesek a műszaki szak­búi álL mozgalmat KISZ-taggyúlé- emberekkel Mimiir. sen tárgyalják meg, aholdf- és a legjobban takarékos­. tterropkVt szes emléklapon átadják az kodó fiatalokat jutalmaz­ás' eüenS^lyen a ifjúkommunistáknak a meg- zák is. rend, nem dobáltak-e el anyagot, cérnát, gépalkat­részt — vagyis mennyire be­csülik a néptulajdont. Az első őrjárat általában ren­det tapasztalt, észlelt azon­ban néhány hiányosságot is, amelyeket jegyzőkönyvbe vettek. Ennek alapján mind az üzem vezetői, mind a KISZ-fiatalok a tapasztala­tok alapján a hibák meg­szüntetésére, a fokozottabb takarékosságra figyelmezte­tik azokat, akiknek munka Az exportbrigádok országos versenyének szegedi győztesei MM A KISZ Központi Bizott- tagokból álló brigádot meg­sága minden negyedévben lepetésként érte a hír: jó értékeli — a megyei jelen- munkájukért pénzjutalmat termében a szemétkosárból ^^ al ján _ az rt_ kapnak a KISZ Központi halásztak kí orsót, varrótűt ^^ ^^^ ^ ^ Bizottságától. A hatszáz fo­A takarékossági őrjáratot ső negyedévben az Újszege- rlntot és a dicséretet Szabó rendszeressé teszik a gyár- di Kender Lenszövő Vál- Lajos, a KISZ Csongrád ban, ugyanakkor nagyobb lalat cérnázój ^ a Kézi. megyei bizottsága nevében gtámtá tódított ri az üzem szerszámárugyár KISZ-brI- adta át a brigádnak, amely­két KISZ-szervezete. Szak- gádja nyerte az első, illet- nek tagjai ígéretet tettek: emberek segítségével ve a második díjat Csöng- növelik eredményeiket huszonhárom munkarész- r4d megyében. A második légnél megállapították a negyedévi versenyszakasz­takarékosság különböző . , ,. „ „ , , lehetőségeit és ezeket pa- ban ismét - a Csongrád pírra rögzítették. megyeiek között - az Üj­Azt is pontosan feltérké- szegedi Kender- Lenszövő pezték, hogy a KISZ-tagok vállalat ifjúkommunistái győzedelmeskedtek. Ezúttal azonban az öttagú szövőbri­gád — Arany Éva, Gorcsa Éva, Kálló Jolán, Nógrádi Gizella és Váradi Ilona — érte el a legjobb ered­Bátor fiúk és lányok szombatonként, vasárnaponként teli életkedvvel, öröm­mel indulnak az algyői repülőtérre, hogy kedvenc sportjuknak: a repülésnek és ejtőernyős ugrásnak hódoljanak. A Ma­gyar Honvédelmi Sportszövetség szegedi repülős klubjának 80 tagja van és kö­zöttük találjuk a modellezőket is. Kellemes és szép, akár a vitorlázó, akár a motoros gépekkel a magasba emelkedni és hasítani a levegőt. ej­tőernyős ugrás meg különösen nagy bá­torságot, szívósságot, s természetesen egészséges szervezetet igényel. S a fiatalok között többen vannak, akik kitűnnek szorgalmukkal, szakmai ü (Liebmann Béla felv,) előrehaladásukkal. Nóvák Szilveszter if­júmunkás, Zemkó István technikus is jó vitorlázó, Kun Ottó Ifjúmunkás és Mol­nár István pedig a bátor ejtőernyősök közül való. A diák Vörös Endre a mo­dellezők között végez lelkes és elisme­résre méltó munkásságot A tiszaparti repülőtéren motoros ki­képzés is van. A szakoktatók gondosan foglalkoznak a fiatalokkal, átadják a repülésben szerzett ismereteiket, tapasz­talataikat. Alapfokú motoros kiképzés­ben azok a fiatalok vesznek részt, akik kiváló eredményeket és előrehaladást ér­nek el a vitorlázó repülésben. Víg az élet kinn a repülőtéren — szép a bátrak sportja. Táborozásra készülnek. A szegedi úttörők nyári ményt: tíz százalékkal több ut exportárut termeltek, mint gyarország egyik szép vidé- az előző negyedevben, 7680 kére, a Lillafüred fölötti forint értékben. Két nappal hollóstetői táborba indul el ezeiőtt át is vették a KISZ­•-természetesen vezetőik ki- ,,,. . . . „„ sereiében - kétszáz szegedi bngád tagjal a KISZ Koz" úttörő. Később azután újabb ponti Bizottsága által jutta­úttörö-csapatok mennek a tott jutalmat: 900 forintot. ^f^Zt^ ° 2ebe" A második helyezeti a genyi táborokba. _ .. . . . . , Az általános iskolák út- Szegedig Cipőgyár tizenhá­törő-csapatai az ország kü- rom tagú felsőrészkészítő lönböző és legszebb vidékei- brigádja lett: 6436 forjnt re is ellátogatnak és köz- ..... tphh1„ttp­ben megtekintik a főváros értékű , exPort tobbte ter­nevezetességeit is. meléssel. A zömben KISZ­Két barát a Hanság meghódítására indul — Miért jelentkeztél? ri gimnáziumban a jelent- nünk: ruha, étkezés, szállás. A kérdésre Kollár János kezes, mert szinte vala- Most jól jön az a száz fő­ném válaszol azonnal, kicsit mennyien el akartunk men- rint, amit otthon születés­gondolkozik. Aztán szeré- ni "melózni" a nyáron. És napomra kaptam, — zseb­nyen beszélni kezd: a két hét társadalmi munka pénznek szánom. Meg az­— A KISZ Központi Bi- után esetleg kiesünk a nye- tán biztos szórakozási le he­zottsága kezdeményezte a regből, mást vesznek fel tőségek is lesznek a hor­Hanság meghódítását, ter- helyünkbe, — igy gondol- vátkimlei sátortáborban, mővétételét és úgy gondo- tuk többen. De aztán a váJ Mi — reméljük — nem val­lom, nekünk KISZ-tagoknak rosi KISZ-bizottság ígéretet jUnk szégyent megfogjuk a kötelességünk, hogy az or- tett elhelyezkedési lehetősé- , . ' . , szagos megmozdulásból ak- günkre és a gimnázium har- munka vegét' hogy legyen tívan kivegyük részünket... madik osztályából szinte va- látszata ottlétünknek. — Bizony keményen dol- lamennyien jelentkeztünk, — Hazaérkezésünk után — gozni kell, naponta három azok is, akik nem KISZ-ta- mon(jja befejezésül - mind­köbméter földet mozgattok gok. Én igy gondoltam: igaz, ... ... ,. . „„„„ meg személyenként... már tudnék keresni a Kon- ,art munkaba lepek' Kerese­— Igen. Mi is érdeklőd- zervgyárban, hiszen befeje- temból ruhát akarok venni tünk és azt mondták ez nem zódött az iskolai év, de a jövő évi érettségire is is olyan nagyon sok egy fő- milyen ifjúkommunista len- a bankettra is kell majd re. A kubikosok kilenc köb- nék, ha kihúznám magam a méter földet mozgatnak meg kollektív megmozdulásból. pénz... Én még minden naponta. Egyébként az nem Barátommal, Tornoczki Pé- nyáron megkerestem egy rtx­probléma, hogy dolgozni térrel együtt megyünk. Egy- hára valót. Most is így lesz, kell, sőt éppen azért indult más mellett ülünk a padban, remélem. De előbb megyünk kezdetben nehezen a Sagva- közösen tanulunk, szórako­X1BN1ES VAKACIO zunk, bennünket nem lehet ° Hansi° meghódítására, szétválasztani. Nem sok Szombaton este utazunk csomagot viszünk magunk- Győr felé ,., kai. Meg lesz ott mlnde- M. T. Néhány sorban . •. KISZ vezetőképző tábort fiatalok szórakozásával. Nem létesít Révfülöpnél, a Bala- is olyan régen vásároltak te­tőn partján a Csongrád mc- levíziós készüléket, s most gyei KISZ-bizottság. A két- túli útra készülnek, szer tíznapos táborozás al­kalmával száz-száz üzemi, j illetve falusi KISZ-vezető J politikai, mozgalmi és gya­korlati továbbképzésen vesz) részt. Természetesen bizto­sítják a változatos szórako­zást is. A kiszesek első cso-' portja július 13-án indul a révfülöpi sátortáborba. A kiszisták segítenek az aratásban Kaszára érik a gabona a földeken és a határban min­denütt serény a munka. A kiszisták a szegedi járásban önkéntes Ifjúsági segítő-bri­gádokat alakítanak. Céljuk, hogy az arra rászoruló Idős korú, vagy beteges dolgozó parasztok gabonáját, termé­szetesen önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül, le­arassák. Tiszaszigeten is megala­kult a két önkéntes ifjúsági segítő-brigád 30 taggal, Elő­re és Haladás néven. A két brigád az elmúlt két nap már munkához is látott és özv. Bódl Györgyné és özv. Szirovlcza Mátyásné földjén két holdnyi őszi árpát vág­tak le. A két asszony meg­hatódva köszönte meg a kiszisták áldozatos segítsé­gét, akik derekas munkát végeztek. A fiatalok a le­vágott gabonát természete­sen keresztbe is rakták és megígérték a dolgozó pa­rasztasszonyoknak, hogy máskor is szívesen segíte­nek rajtuk a nyári nagy munkákban. A tiszaszigeti kiszisták különben mintegy 30 holdnyi gabonát vágnak le azoknak az embereknek, akik erre rászorulók. A többi között learatják a nemrég operált Bodó János gabo­náját ls, akinek a felesége már 22 év óta beteg. TANCOl.NI DO Egész évben dolgozott és számos esetben nyilvános rendezvényen is fel­lépett a szegedi Földműves utcai általános iskola 9 tagú úttörő-zenekara. Eseten­ként önálló kis hangversenyre is vállalkoztak a fiatal muzsikusok. Legutóbb például a MAV fiúnevelő intézetben rendeztek előadást, "Egy a jelszónk, a béke« címmel. Az iskolai évnek már vége, a gyerekek a nyári szünetet élvezik. A zene­kar azonban továbbra is együtt marad, és Székely Imre tanár vezetésével nem­csak próbákra járnak össze, hanem a vakációban is fel-fellépnek. A kis muzsikusok zenés vakációt csinálnak maguknak. I Első lett a facsemete-ülte- j tésben a szegedi orvostudo-: mányegyetem KISZ-szerve- i zete. Ez évben Csongrád me­gyében a legtöbb — 192 ezer — facsemetét ültették el. * Csongrád megyéből nyolc úttörőpajtás megy a népi demokratikus országokba nyaralni. A nyári időszakban sem szünetel a KISZ-szervezet munkája az Újszegedi Ken­der- Lenszövőben. Jut idő arra is, hogy törődjenek a-t Tizennyolcan tannak, lányok cs fiúk a Szegedi Ju­taárugyárban, akik lelkes tagjai az üzem tánccsoportjá­nak. Kiszisták és kiszen kívüli fiatalok most is rendsze­resen próbálnak. Nem volt könnyű, de megtanulták a híres üvegestáncot is. Mert táncolni a tánccsoportban is jó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom