Délmagyarország, 1957. október (13. évfolyam, 229-255. szám)

1957-10-01 / 229. szám

2 Kedd, 1Ü57. október 1 ' A kormány nem tűri, hogy felelőtlen elemek veszélyeztessék a stabilizációt Apró Antal beszéde Kecskeméten A kecskeméti "Hírős Hét* második napján, vasárnap, a Hazafias Népfront nagygyű­lésével folytatódott az ün­nepi programsorozat. A nagy­gyűlésen I. P. Bojcov a szov­jet veteránok küldöttsége ve­zetőjének bsszéde után Apró Antal , a forradalmi munkás­paraszt kormány • elnökhe­lyettese, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökségé­nek elnöke mondott beszédet, levezetőben rámutatott arra, licgy az MSZMP Központi Bizottsága és a kormány az elmúlt hónapokban számos nagyjelentőségű Intézkedést tett politikai és gazdasági éle­tünk továbbfejlesztésiben. Szigorú rendszabályokat hoz­tunk az ellenforradalom teljes felszámolására — mondotta -, * ugyanakkor szélesítjük a dolgozók demokratikus jogait. Hangs'ilyozta hon az egész vilápon mindt/n becsületes dolgozó' elismeri eddigi mun­kánkat és emelt fővel, igaz­ságunk tudatában védjüi: a magyar nép érdekelt minden nemzetközi fórumon. — Néhány nappal ezelőtt utazott Kínába Kádár elvtárs vezetésével népköztársasá­gunk kormánydelegációja — mondotta. — A kínai nép ve­zetői a legnehezebb napok­ban jöttek el hozzánk segí­teni, támogatni bennünket. Most Kínában mindenütt örömmel és lelkesedéssel fo­gadják a kis Magyarország küldötteit. Ez is bizonyíték arra, hopv a mi táborunkban, a szocialista országok szövet­ségében, a kis országok, né­pek sorsa az egyenrangúsá­gon, a kölcsönös előnyökön, a megbecsülésen nyugszik. 15 milfirárcl forintos sir un lapunk van A továbbiakban gazdasági kérdésekről beszélt Apró An­tal, majd arról szólott, hogy ma már tizenötmilliárd forin­tos árualapunk van s ez lehe­tővé teszi, hogy a kereskede­lemnek ne kelljen mindent mindenáron, sokszor silány minőségben is átvenni az ipartól, hanem jobban véd­hesse a lakosság érdekelt, ér­vényt szerezzen a párt- és a kormány politikájának. Nem fogjuk tűrni, hogy felelőtlen elemek veszélyeztessék a sta­bilizációt, dolgozó népünk életszínvonalát, — hangsú­lyozta. Minden eszközzel fel lépünk a burkolt áremelések ellen. Állami szerveink eddig csak azokkal a bűnösökkel szemben léptek fel, akiket áruzsorén tetten értek. A Jö­vőben azokat is büntetni kell, akik úgynevezett vállalati ér­dekből, vagy hogy több nye­reségre tegyenek szert, meg­károsítják a lakosságot. Rámutatott arra is. hogy az átlagbérek ellenőrzésével aránylag rövid idő alatt sé­került a bérfronton rendet te­remtenünk. De a szövetkezeti és a magánkisiparban még sok a visszaélés, sok helyen aránytalanul magas béreket állapítottak meg és ezzel bér­feszültséget Idéznek elő. Ezután néhány készülő kormányrendeletről és tör­vénytervezetről beszélt. Miinká*faiiác<ipk hclyelf üzemi tanácsok — Növelni akarjuk —mon­dotta Apró Antal — a taná­csok hatáskörét igazgatási és gazdálkodási területen egy­aránt. Az a tervünk, hogy a tanácsoknak beleszólásuk le­gyen olyan fontos üzemek, mint a gép- és traktorállomá­sok irányításába. A minisz­tériumoktól, országos jellegű szervektől sok helyi jellegű üzemet, vállalatot át akarunk adni a helyi tanácsoknak . — A munkástanácsok lé­nyegében döntő többségük­ben megszűntek, mert sok he­lyen politikailag és gazdasá­gilag káros tevékenységet fej­tettek ki és összetételük nem volt megfelelő. A pártnak és a kormánynak az a vélemé­nye, hogy a munkástanácsok helyett olyan üzemi tanácso­kat kell létrehozni a szakszer­vezetek vezetésével, amelyek a széles dolgozó rétegek számára lehetővé teszik, hogy bekapcsolódjanak a gyárak, az üzemek, a vállalatok veze­tésébe,. illetve munkájának ellenőrzésébe. Szakszerveze­teink munkála sokat javult, s az új üzemi tanácsokat a szakszervezetek vezetésével és irányításával akarjuk megvalósítani. Újfajta népi ellenőrzés — Az ellenforradalom kö­vetkeztében meglazult az ál­lami és állampolgári fegye­lem. Ezért a kormány elha­tározta, hogy a régi fajta ál­lami ellenőrzés helyett a dol­gozó parasztok, munkások, értelmiségiek széles tömegei­re épített úgynevezett népi ellenőrzési rendszert fog megszervezni. A munkások, parasztok ezreit vonjuk be a gazdasági és társadalmi élet rendszeres ellenőrzésébe. A helyi emberek ismerik a ter­melést, ezért hamarabb fel­fedik a bajokat, mint akár­milyen ügyes. Budapestről kiküldött ellenőr. Ezután a Hazafias Népfront problémájáról szólt, s megál­lapította: az ellenforradalom leverése után nagy lehetőség van arra, hogy mindenki, aki hazáját szereti, népét becsüli, az bekapcsolódjék politikai életünkbe, mert úgy tartjuk, hogy a kormányzást, az or­szágvezetést meg kell osztani a dolgozó tömegekkel. — Azon leszünk — mon­dotta nagy tapssal fogadott beszédének végén —, hogy le­küzdjük még meglévő gaz­dasági nehézségeinket és a szocializmus erősítésével jó­létet, boldogságot teremtsünk, hogy boldog nép éljen ebben a hazában. I Szovjetunió Legfelső Tanácsának küldöttsége megérkezett a Kínai Népköztársaságba Peking (TASZSZ). A Szovjet­unió Legfelső Tanácsának kül­döttsége vasárnap reggel meg­érkezett a Kínai Népköztársa­ság fővárosába. A küldöttség ve­zetője A. B. Arisztov, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának elnök­ségi tagja. A repülőiéren ünne­pélyesen fogadták a szovjet küldöttséget. THAIFÖLD Fogadás a néphadsereg napja alkalmából Ugrai Ferenc vezérőrnagy, a Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke — a néphadsereg napja alkalmából — vasárnap este a külföldi katonai attasék tisztele­térc fogadást adott a Magyar Néphadsereg Központi Tiszti Há­zának nyári helyiségében. A fo­gadáson megjelent a néphadse­reg tábornoki karának több tag­ja, a Honvédelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium több vezető beosztású munkatársa, ott voltak n Budapesten akkre­ditált külföldi katonai attasék. Finn vendégek... A Kulturális Kapcsolatok. Intézetének meghívására va­sárnap délután Budapestre érkezett: ErkkI Ala-Könni a Finn—Magvar Társaság el­nöke. dr. Kustaa Vilkuna, Kauno Kleemoia és Edvin Salonen. a' Finn—Magvar Társaság elnökségének tag­jai. A finn vendégeket a fe­rihegyi repülőtéren fogadták. A küldöttség két hetet tölt Magyarországon. Külföldi hírek Kairó (Uj Kína). Az ománi l imám meghívta Dag Ham- j marskjöld, ENSZ-főtitkárt, I látogasson el Omanba, vagy küldjcin egy nemzetközi bi­zottságot az ENSZ-től, hogy ismerkedjék meg az igazság­gal a brit agresszió esetében. ; New York. (MTI) Krisna I Menőn, India külügyminisz­tere vasárnap az amerikai te­levízióban nyilatkozva kiie* j Untette, mind a népi Kína számára, mind az ENSZ szá­mára előnvösebb lenne, ha j Kína képviselőiét bevennék az ENSZ-be. Az ENSZ-nyk komolv problémákkal kell megbirkóznia, mint például a | leszereléssel, és ..hogvan le­hetne ezt megtenni Kína nél- ' kül."? Phenjan (TASZSZ). Szep­tember 29-én reggel az An­ton Jugov miniszterelnök ve­zette. bolgár kormányküldött­ség. amelv baráti látogatást tett a Koreai Népi Demokra­tikus Köztársaságban, Pe­kingbe utazott. Az elutazó küldöttséget Kim Ir Szen vezetésével a koreai kor­mányférfiak ünnepélyesen búcsúztatták. II magvar államférfiak iidvozrö táviratai a Kínai Népköztársaság fennállásának 8. évfordulósa alkalmából A Kínai Népköztársaság fennállásának 8. évfordulója alkalmából Dobi István és Kádár János táviratban üd­vözölte Mao Cc-tungot, a Kínai Népköztársaság elnö­két, a Kínai Kommunista Tárt elnökét, Liu Sao-csit, a Kínai Népköztársaság országos népi gyűlése állandó bi­zottsága elnökét és Csou E.n-lajt, a Kínai Népköztársaság államtanácsa elnökét. • A Kínát Népköztársaság nagy nemz.eti ünnepe alkal­mából Horváth Imre külügyminiszter és Somagyi Miklós, ?, SZOT elnöke ugyancsak táviratban üdvözölte Csou En-Iajt és a Kínai Országos Szakszervezeti Szövetség El­nökségét. { Thaiföld (régi nevén Szi­ám) a Hátsóindiai Félsziget középső részén terül el. Az 512 000 km2 nagyságú, tehát Magyarországnál majdnem hatszor nagyobb ország lakói­nak száma meghaladja a 20 millió főt. A lakosság zöme thai nemzetiségű, kívülük 3—4 millió kínai is él az or­szágban. Fővárosa Bangkok (Krung Thep) közel 1 millió lakosú. Uralkodó vallása a budhizmus. Térképünkön pontozással ábrázolt területen, a rizster­melés területén él a lakosság legnagyobb része. A rizs, mint a legtöbb délkeletázsiai országban, itt is a mezőgaz­daság legfontosabb terméke, a lakosság főtápláléka és az ország exportjában a legna­gyobb tételként szerepel. majd­borítja. Thaiföld területének nem '/< részét erdő A kereskedelmileg igen fon­tos teakfa főleg az ország északi dombos vidékein ta­lálható. A trópusi éghajlatot kedvelő kaucsuk termelése olyan jelentős, hogy ma Thai­föld a világ egyik legfonta­sabb kaucsuk termelője. Thaiföld iparilag fejletlen, az ország földje jelentős mennyiségben tartalmaz ónt és wolframot, valamint -ara­nyat, ezüstöt és vasércet. Ön­termelése a világtermelés ötödik helyén áll. Thaiföld a Délkelet Ázsiai agresszív ttónb (SEATO)-nak egye JgpKg án sen éWrülő tagja ezért jelentős szerepet jás/.ik az amerikaiak agresszív ter­veiben, •ray­a kontinen­ígjá. ' Éppen fl könnyűipar felkészült a lakosság téli holmikkal való ellátására A magyar könnyűipar felké­szült a lakosság téli ruházati cikkekkel való ellátásúra. Az eddig vászonültönyöket gyártó részlegeket is átállították szö­vetrubák varrására. 51000 fér­Biztosítják a lakosság téli szénelfátását Jelentős széntartqjéka van az iparnak és a közlekedésnek Sok száz könyvet jelentettek és jelenteinek meg a szovjet vállalatok az Okíóheri Szofista Forradalom évfordulója alkel^bol "nszkva (MTI) A Szovjet­unió központi és hel.vi könyv­kiadó vállalatai soi* száz könyvet jelentettek és ielen­letnek mea a Naav Októberi Szocialista „Forradalom 40. i vinrdulóiának tiü'leietére A könyvek a forradalom és a szovjet hatalom nény év­tizedének történeléről, a szovjet élet kimagasló esemé­nyeiről szólva):. A központi kiadó vál'a'atnt,- 136 politikai, eazdasáni. földrajzi és mű­szaki-tudománvos könvvet adnak ki az ünnepre. 185 szépirodalmi mű is mecielv­nik. ezenkívül 36 albumot. bibliográfiai gvűiteménvt és képet iutlalnak el a forrada­lom évfordulóiával kapcso­latban a könyvüzletekbe. Az úi könvvele között lesz I enln több műve. Szverdlov visszaemlékezéseinek gvűi­teménye. Az Állami Politikai Könyvkiadó a külföldi kom­munista és munkáspártok 12 vezetőiének könyvét leienteli P Ag aprói mit adott az ok­tóberi forradalom az egyes népeknek, az egyes kommu­nista pártoknak. A helvi könvvkiadóvállala­tok összesen 1300 különböző kiadvánnval ünneplik meg a jubileümot. A Nehézipari Minisztérium energiatervezési főosztályán tájékoztatták az MTI mun­katársát a szénhelyzetről: — Az elmúlt években ilyen­kor, tél küszöbén — hangzott a tájékoztatás — a szűkös szénhelyzet rendszerint ener­gia- és közlekedési korlátozá­sok elrendelésére, vagy kilá­tásba helyezésére kényszeri­tette az ipar és a közlekedés szerveit. A belkereskedelem­nek is gondot okozott a la­kosság ellátása tüzelőszénnel. Az idén ilyesmiről szó sincs. A szénbányászat kitűnő munkája és nem utolsósor­ban a Szovjetunió, valamint Alumínium kombinát épül Szibériában Moszkva (MTI). Szibéria iparosításának nagyarányú programja során a közel­múltban kezdték meg az el­I ső nagy szibériai alumínium­kombinát építését. Az új ipartelep n Bajkál-tó vidé­kén Se'erovo város közelé­ben létesül. A gyár p közel­ben feltárt bauxittelepek ! nyersanyagát dolgozza fel az | irkucki vízierőmű elektromos áramának segítségével. Az első műhelyeket mintegy másfél év múlva helyezik üzembe. a többi baráti ország se­gítsége olyan szénellátást biztosít, amilyenre az el­múlt években nem volt példa. Szénellátási helyzetünket elsősorban az határozza meg, hogy a bányászat mintegy 20,5 millió tonnás termelési tervét jelentősen túlteljesíti és a széntermelés előrelátha­tóan a 21 millió tonnát is je­lentősen meghaladja majd. — A kohászat generátor­szén ellátását előreláthatólag 6—6 százalékkal a tervezett színvonni felett tudjuk tar­tani. A Dunai. Vasmű kokszo­lójának hazai és külföldi kok­szolható szénnel történő ellá­látása biztosított. A gépipari vállalatok ellátása jó. A könnyűipar széntartalé­ka körülbelül háromhona­ppg szükségletnek felel meg. Az élelmiszeriparban szep­tember végéig a cukorgyári kampány szénszükségletének mintegy 80 százalékát tudtuk az üzemekbe szállítani. Az építőanyagipari vállala­toknak a népgazdasági terv alapián járó szénmennyiség rendelkezésre áll. A MÁV szénkészlete meghaladja a 300 000 tonnát, ami napi 6000 tonnás téli felhasználással számolva 30 napra elegendő. A vidéki gázgyárak gáz­készlete 2—3 hónapra futja. A belkereskedelem részére a tervben eredetileg előirány­zott szénmennyiség a lakos­ság és az intézmények ellá­tására egyelőre nem elég. A Belkereskedelmi Minisztéri­um véleménye szerint még mintegy 350 000 tonna szénre lenne szükség, hogy az igé­nyeket az 1955—1656. évi téli idény színvonalának megfe­lelően ki lehessen elégíteni. Ezért a Minisztertanács hatá­rozata alapján a szénbányá­szat többtermelésének nagy részét a belkereskedelemnek juttatjuk. Ilyen módon a 350 000 tonnás többlet­igényt biztosítani tudjuk. Nem lesz tehát fennakadás sem a magériháztartások, sem pedig a központi fűtésű be­rendezések szénellátásában. fikabátot, 08000 mii kabátot) 72 000 gyerineUUabálol, 1)0 000 férfiöltönyt és 73 000 férfinad­rágot gyártottal:. Varrtak 173 000 fiúruhái és 110 000 leánykaru­hái is. A férfi alsóruházati cik­kek, pizsamák készítését meg­kétszerezték. A cipőgyárak is túlteljesítették eddig esedékes tervüket 6,5 százalékkal és 122 000 bakan­csot, 387 000 pár férficipűt, 617 000 pár női is 011000 pár gyermekcipőt készítettek. A gyapjú ipar tervének 1-2 százalékos túlteljesítésénél tart és a tervezettnél 12 százalékkal több műszál ruhaszövetet gyár­iolt. A mostaninál 20 százalékkal több szöveiet akarnak készíteni. Kínai esi Vásárhelyen A Hazafias Népfront városi bizottsága, a TTIT vásái helyi szervezete és a helyőrség tis/.li klubja október 3-án, csütörtökön este 7 órai kezdettel a tiszti klub helyiségében (Cukor u. 1) a Kínai Népköztársaság megala­kulásának 8. ovfordu'óia alkal­mából kínai-estet rendez. Elő­adó: Bebrits Anna, n Népsza­badság munka társa. Az előadás után eredeti k'nni dokumentum­filmet vetítenek. Az esten részt vesznek n Inidnpesli Ilont nngrv­követség képviselői I !' 6­díj nincs. A 'otlósorsoíásoV o' íób?ri meneliende Két-kct húzás vidéken és Pesten A Sportfogadási cs Lottó Igaz­gatóság októberben ismét négy lottó-sorsolást n ndez. Ezek kö­zül keltőt vjdékrii, keltűt pe­dig a fővárosban taiInnak. A jövőhónapi első búzásra, a 31. játékhét sorsolására és a szeptemberi tárgy nyeremény­sorsolására — október 4-én a Goldberger Textilművek kultu­rális otthonában kerti! sor. Októ­ber 11-én Baján, a központi filmszínházban búzzák a szeren­eseszámoknl. október 10-án pe­dig Sopronban sorsolják a lot­tót. A hónap utolsó sorsolását október 25-én isinél a főváros­ban, az EDOSZ-székbázban tart­ják meg,

Next

/
Oldalképek
Tartalom