Délmagyarország, 1957. július (13. évfolyam, 152-177. szám)

1957-07-02 / 152. szám

\ Kedd, 1957. Július t. Az ellenforradalmi események Csehszlovákiába a szegedi Tudományegyetemen November 4-töl táviratoknak éppenséggel nem csekély ára, sem a kü­lönböző likőrneműk vásárlá­sára fordított pénz, de még a rektor kiterjedt fővárosi mahinációinak tetemes autó­költsége sem „hazafias ada­kozásból" került ki, hanem a munkájából szár­a tör­vény­telenül leszűkített, úgyneve­zett rektori tanács tovább ^^^ folytatta végnélküli megbe- dolgozók széléseit. Most már ugyan az ma2Ó áUami költségvetésből. orvosegyetemi tanács ismét A szűkebb rektori tanács no­önállósította magát, ezzel trz vember húsz körül — bizo- szerre tanácshoz küldött beadvány­ban támasztották alá, mely­ben megállapították, hogy a jogtudományi karon és a Történeti Intézetben az utób­bi évek folyamán túlhajtott politikai szempontok érvé­nyesültek a káderek kivá­lasztásában. A vegyész Fo­dor, a matematikus Szőke­falvi-Nagy professzorok egy­illetékesnek vélték ellenforradalom alatt ugyan- nyára felmérve az akkori magukat arra, hogy „szak csak törvénytelenül végre- ^ituációt" — megújította a mai bírálatot" adjanak jogá­hajtott egyetemosszevonást jQgi karról ég Történeti Inté- szok és történészek munká­megszüntették, de nem szám- zctből eltávolított kommunis- járói. Bónis professzor pedig űzték az ellenforradalom ták ellen a ^madást. Most néhány héttel később igen szellemét. Mint említettük, már nem a )nem7eti forra_ az egyik nagy ábránd, amely dalom előrehaladottságára, ennek a gyülekezetnek tag- EZCHemére" stb.-re hivatkoz­jait összefogta, az egyetemi tak hanem a SZ0Cialista áldozatkésznek mutatkozoit a még mindig távoltartott történész elvtársak helyette­sítésére. Ugyanakkor fenn­tartották a Marxizmus—Le­ninizmus Tanszéknek az ok­tató munkán kívül való he­lyezését. Kalocsai elvtárs­önállóság" kitervelése és Munka Törvénykönyvére, megteremtése volt. Más egye- Scmmiben sem tértek el az temek reakciós elemeivel országos recepttől. Perfid mó­összefogva, a szocialista ál- don különböző rágalmakkal . Iámtól és a párttól teljesen az ellenforradalmárok, a nak, a tanszék vezetőjének, független egyetem képe lebe- Munka Törvénykönyvét, — nem csekély harcába került, gctt Barótiék szeme előtt. A jelentős szocialista vívmá- hogy a később megala­tudományegyetem saját úgy- nyunkat — próbálták fel- kult párt-intézőbizottsággal nevezett „autonómia-terveze- használni a kommunisták el- együttműködve a tanszék len. rendez utakat az IBUSZ és a TTIT Ezt az akciót Szőke­fal vi­Nagy Béla, Fodor Gábor és Bónis György által a rektori személyi állományának leg­értékesebb részét átmentse a jövő feladatainak megoldá­sára. (Folytatjuk.) A közelmúlt hónapokban nagy népszerűségre tettek szert az ország különböző ré­szeibe indított országjárások. Ezek az országjáró utak sok­sok száz szegedi dolgozóval ismertették meg hazánk leg­szebb részeit és városait. Ahogy népszerűsödtek ezek az utak, úgy kezdték egyre többen igényelni azt is, hogy ne csak hazánkat, hanem szomszédainkat, a szocialista tábor más országait is meg­ismerhessék. Ebből az igény­ből kiindulva rendezi meg az IBUSZ és a TTIT legköze­lebbi útjait Csehszlovákiába július végén, illetve augusz­tus elején. AZ ELSŐ ÜT PRAGABA vezet július 26-tól augusztus l-ig. Rövid programja a kö­vetkező: Indulás Szegedről július 26-án reggel az ismert ország- (s most már) világ­járó Ikarusszal. Komárom­nál lépünk Csehszlovákia földjére, innen Pozsonyba megyünk, ahol vacsorával, szállással várják az utasokat. Másnap rövid városnézés után a Kis-Kárpátokon ke­resztül Szeged testvérváro­sába, Brnoba, majd a törté­nelemből jól ismert Tábor téről" számos pártonkívüli docensnek, adjunktusnak is az volt a véleménye, hogy az egyetemen feudális vi­szonyokat teremtene az, ha ezt a tervezetet gyakorlatba átültetnék. Az egyik tervezet például háromévi börtönt helyezett kilátásba annak a hatósági személynek, aki rektori hozzájárulás nélkül belép az egyetem területére. Az ilyen — tisztesség ne es­sék szólván — „egyetemi au­tonómia" hívei lényegében maguk kívántak dönteni ta­nári katedrák betöltéséről, tanársegédek, adjunktusok, docensek kinevezéséről, hall­gatók felvételéről, ösztöndí­jak odaítéléséről. A pártot teljesen figyelmen kívül óhajtották hagyni, a népi de­mokratikus államnak csupán azt a „feladatot" kívánták meghagyni, hogy súlyos mii liókat fordítson alapjábar. rendszerellenes tevékenysé- rantó. Találkozó vasárnap gük anyagi támogatására. hétkor^ nyelv. Csak mellékesen eLVSf jegyeztük meg, hogy e nagy nyelv tanulói a vizsgákon, horderejű tervezgetések he- Kilenc órakor a Szabadság teiben a rektor reprezenta- Filmszínházban a koppenhá- elnöke átnyújtotta Váradi élésének gondolatát tív alapjából sok száz forin- gai világkongresszuson nagy Pálnak, (aki 1917-ben lett és valósítja meg. tot költött jóminőségű italok- sikert aratott „Képek orvosa" eszperantista), a Nemzetközi Az ünnepi beszéd ra, bizonyára azért, hogy a és a „Nekik béke kell" című Veterán Eszperantista Klub hangulat megfelelő hőfokra eszperantóra szinkronizált jelvényét, emelkedjék. Mondanunk sem magyar filmeket mutatták A gyűlés ünnepi beszédét kell, hogy sem a külföldi be. Az ünnepi ülés 10 órakor is Baghy Gyula mondotta, s A béke és a népek együttélésének gondolata jegyében zajlott le a VI. Dél magyarországi Eszperantó Találkozó Számos üdvözlet érkezett a Szovjetunióból és a baráti országodból A szombaton megkezdődött kezdődött az Építők Művelő- kiemelte, hogy a jelenlegi ta­alapjában VI. Délmagy arországi Eszpe- dési Otthonában. Tombácz lálkozó az eszperantó nyelv Imre elvtárs, a Városi Ta­nács V. B. elnöke nyitotta meg az ülést. Bálint Ibolya gimnáziumi tanuló eszperan­tó nyelven békeverset sza­valt, majd Baghy Gyula, az hogy az eszperantista világ­Országos Eszperantó Tanács mozgalom a népek együtt­ápolja • tMIIIMMHII (108) — Már a kadétiskolában is nagyon jól elszó­rakoztatott bennünket a kupiéival — felelte Ságncr kapitány —, és micsoda vicceket tud, valami nagy szerű. Nem tudom, miért nem jön közénk. Az ezredes szomorúan megcsóválta a fejét: — Ma már nincs meg köztünk az az igazi bajtársiasság. Régebben, emlékszem, hogy a kaszinóban minden tiszt igyekezett hozzájárul­ni valamivel a mulatsághoz. Például emlékszem egy Danki nevű főhadnagyra, ez egyszer mez­telenre vetközött, lefeküdt a padlóra, egy he­ringjarkat dugott a fenekébe, és azt játszotta, hogy 6 egy tengeri sellő. Egy másik, Schleisner hadnagy, nagyszerűen tudta mozgatni a fülét, remekül utánozta a csödörnyerítést, a macska­nyávogást és a dongózúgást. Emlékszem még Skoday kapitányra is. Ez, ha akartuk, mindig hozott a kaszinóba nőket, három nővért, úgy be voltak idomítva, mint a kutyák. Felállította őket aS asztalra, és a nők taktusra vetkőzni kezdtek előttünk. A kapitánynak volt egy kis k-armcsteri pálcája, és le a kalappal, nagysze­rű karmester volt. Es miket művelt velük a dí­ványon! Egyszer hozatott egy kád melegvizet, odaállíttatta a szoba közepére, nekünk egymás után meg kellett fürödnünk azokkal a lányok­kal, és ő lefényképezett bennünket. A z emlékek hatására Scliröder ezredes át­szellemülten elmosolyodott. — Es micsoda fogadásokat csináltunk abban a kádban — folytatta undoritóan csámcsogva és fészkelődve a széken — de ma? Ez is mulat­ság? Még a kupliénekes se jön el. Ma még in­ni se tudnak a fiatal tisztek. Nincs még tizenkét óra, és az asztal alatt, mint látják, máris öt ré­szeg fekszik. Volt idő, amikor két napig ültünk együtt, és minél többet ittunk, annál józanab­bak voltunk, pedig megállás nélkül töltöttük magunkba a sört, a bort, a likőröket. Ma már nirics meg az az igazi katonai szellem. Ördög tudja, hogy mi az oka. Semmi vicc, csak min­dig a végtelen szócséplés. Hallgassák csak, ott, lent az asztalnál Amerikáról beszélnek. Hallatszott, hogy az asztal túlsó végében va­laki komoly hangon magyarázza: — Amerika nem léphet be a háborúba. Az amerikaiak és az angolok esküdt ellenségek. Amerika nincs felkészülve a háborúra. Schröder ezredes felsóhajtott: — így fecsegnek a tartalékos tisztek. Ezeket is az ördög ültette a nyakunkra. Egy ilyen em­ber tegnap még körmölt valami bankban, vagy staniclikat csavart és fűszert, fahéjat, cipőpasz­tát árult, vagy azt mesélte a gyerekeknek az iskolában, hogy az éhség kiűzi a farkast az er­dőből, és ma már szeretné felvenni a versenyt az aktív lisztekkel, mindenhez érteni akar és mindenbe beleüti az orrát. Es amikor vannak aktív tisztjeink, mint például Lukás főhadnagy, akkor a főhadnagy úr nem hajlandó közénk fáradni. Schröder ezredes igen rossz hangulatban ment haza, s amikor reggel felébredt, még rosszabb lett a hangulata, mert az újságban, andt még ágyban fekve olvasott el, a harctéri jelentések között többször is rábukkant arra a mondatra, hogy csapataink előre elkészített ál­lásokba vonultak vissza. Az osztrák hadsereg dicső napjai voltak ezek, s úgy hasonlítottak a sabáci napokra, mint egyik tojás a másikhoz. S a fenti hírek hatása még nem múlt el, amikor Schröder ezredes délelőtt tíz órakor hozzálátott ama feladatának teljesítéséhez, amelyet az egyéves önkéntes talán helyesen nevezett utolsó ítéletnek. Svejk az udvaron állt az egyéves önkéntes­sel. s várta az ezredest. Ott voltak már a sar­zsik is, az ügyeletes tiszt, az ezredadjutáns, va­lamint az ezrediroda őrmestere, kezében az ira­tok a vétkesekről, akik fölött az igazságszolgál­tatás pallosa — a regimentsraport függ. Végül megjelent a borús külsejű ezredes, mögötte Ságner kapitány az egyéves önkénte­sek iskolájáról, s idegesen csapkodta csizma­szárát a lovaglókorbácsával. Fogadta a jelentést, síri csőridben körüljárta Svejket és az egyéves önkéntest, akik Teksz­sautot- illetve »linksz-sautot« csináltak, asze­rint, hogy az ezredes melyik oldalon bukkant Jel. Ezt a műveletet oly alaposan végezték,, hogy csaknem kificamodott a nyakuk, mint­hegy az ezredes sétája elég sokáig tartott. Végül az ezredes megállt az egyéves önkén­tes előtt, s ez jelentkezni próbált: — Marék, egyéves önkéntes ... (Folytatjuk) érintésével a közép-csehor­szági hegyvidék gyönyörű he­gyi útjain, lágy lankás vidé­kein végigrobogva, a kora délutáni órákban Csehszlová­kia fővárosába, az "arany Prágába- érkezik a 45, orszá­got-világot látni akaró sze­gedi. Másnap, 28-án a CSEDOK idegenvezetőjével körsétát teszünk a városban gyalog és autóbusszal, de aki maga akar ismerkedni a vá­rossal, az eligazodhat kalauz nélkül is. Július 29-én szabad program van, mindenki ma­ga "kénytelen- ismerkedni tovább a várossal és lakóival. Július 30-án a további út­irány Pardubice—Olomouc— Ostrava a lengyel határ men­tén, majd a Nyugati Beszki­dek megmászása után átgör­dül a kocsi a Jablunkai há­gón. Innen Zsolnán át már csak mindig magasabbra ha­ladva, gyönyörű szerpentine­ken a Vág völgyében Rózsa­hegyre és a Csorba-tóhoz ér­kezünk. Az éjszakát alpesi környezetben Poprádon az Európa-szállóban töltjük. Poprád felett emelkedik a 2663 m magas Sztálin-csúcs, ahová drótkötélpályán me­hetnek fel az erős idegzetű utasok. Dobsina, Rozsnyó, Krasznahorka, Losonc érin­tésével Balassagyarmaton és Budapesten át, sok-sok él­ménnyel, kedves emlékkel gazdagodva térnek vissza egy hegyes út után a sze­gedi világjárók. Az út részvételi díja 1462 forint, ebben a szállodai szállásokon kívül a teljes el­látás — napi háromszori bő­séges étkezés is benne van. A MÁSIK ÜT A FELVIDÉKRE vezet, s augusztus 9-én Indul. Szintén Komárom és Po­zsony az első nap állomásai. Innen másnap a Kis-Kárpá­tok mellett haladva, a Vág völgyében Trencsen sziklán ülő vára alatt vezet az út Zsolna felé. Rózsahegy és a Csorba-tó érintésével Ötátra­füredre, a világhírű fürdő­helyre érkezünk. Ezután egy Párádon töltött éjszaka után Tátralomnic következik, ahonnan 700 méteres drót­kötélypálya visz a 2634 mé­ter magas Lomnici csúcsra. Fenséges kilátás nyílik in­nen az egész Tátrára, amely szépségével, hatalmas csú­csaival semmivel sem marad el az Alpok mögött. Ezután a Felvidék gyönyörű kis váro­sai következnek: Lőcse, Eperjes, majd Kassa, amely Kelet-Szlovákia legnagyobb és legszebb városa. A rendel­kezésre álló két éjszaka és egy nap bőséges látni- és tapasztalnivalókat nyújt majd. Innen a Hernád völ­gyében dél felé haladva Hi­dasnémetinél ismét Magyar­országra érkezünk az ötna­pos csehszlovákiai út után. Ez az út főként azokat fogja kielégíteni, akik a hegyvidé­kek szépségét, Szlovákia leg­szebb tájait és városait akar­ják megismerni. Részvételi díja 1082 forint, szállodai szállással és az előbbihez hasonló teljes el­látással. Az előbbi úton 180, az utóbbira pedig 120 cseh koronát lehet beváltani az IBUSZ-nál. Jelentkezni mindkét útra az IBUSZ-nál már lehet, a részvételi díjban az útlevél­és vizumköltségek is benne vannak. megszületésének 70., a nyelv alkotója, Zamenhof halálá­nak 40. évfordulójára esik. A mozgalom múltját és táv­latait taglalva kifejtette, Nagy sikerre! vizsgázlak a Városi BalelHskol a növendékei után Tombácz elvtárs felolvasta a több, mint negyven dísz­táviratot, illetve levélüdzöv­letet. A Szovjetunió akadé­... mikusai és egyetemi tanárai ! dísztáviratban köszöntötték ja találkozót, ezenkívül len­igyei, román, jugoszláv, cseh­! szlovák, bolgár és más or­Jszágbeli eszperantista körök •táviratai érkeztek. • Márton Lajos országos fő­5 titkár az elmúlt év eredmé­• nyeiről számolt, be. Az esz­• perantista szakkörök száma • ez idő alatt 28-ról 59-re • emelkedett, s 17 gimnázium­: ban is tanítják ezt a nyelvet, i Bejelentette, hogy megala­• kultak az Országos Tanács • és a vidéki szervek közötti j kapcsolatok szervezett fenn­• tartására a megyei eszperan­• tó tanácsok is. A mozgalom ; további feladatairól szólva {megemlítette, hogy a szegedi j konferenciának egyik legna­5 gyobb eredménye a régi i munkás-eszperantisták bevo­•rása. Bejelentette, hogy a ! VIT-re eszperantista küldött­{ség is utazik, valamint a • csehszlovákiai nyári táboro­• zásokra is utaznak magvar {eszperantista fiatalok. Tájé­• koztatta az értekezlet rész­• vevőit a Marseilleben rende­| zendő 42. eszperantista vi­• lágkongresszus előkészületei­j ről, amelynek során a Műve­j lődésügyi Minisztérium tá­Jmogatásával a „Budapesti sé­|ta", a „Kállay kettős" és a {„Négy bors ökröcske" című : filmeket szinkronizálják esz­ö perantóra, hogy a világkong­• resszuson bemutassák. : A közös ebéd után szak­• • ülésekre került sor, majd 5 • óra körül zajlott le a talál­: kozó záróülése. Itt javasln­• tot fogadtak el, amelyben ké­• rik, hogy az iskolákban az ^ eszperantó nyelvnek rendkí­| vüli tantárgyként való taní­5 tását tegyék lehetővé, J/asárnap délelőtt a Nem­' zeti Színház zsúfolásig megtelt nézőtere csak úgy zsongott a forró sikertől. A megérdemelt munka jutalma volt ez. Az iskola vezetőjének, Till Elzának és munkatársai­nak munkájában a legnagyobb erény a bátor kezdeménye­zés és az ötletes koreográfiák tiszta közérthetősége. A vizsgaelőadás két részre tagolódott. fPlső részben a mesejáté­kok, másodikban az önálló táncok kerültek bemu­tatásra. Először a „Piroska és a farkas" című mesejátékot láttuk. Itt ki kell emelni az első évfolyam tanulóit, a ká­poszta alakítóját, Lévai Zsu­zsa és Serlei Iván őszinte já­tékosságát. Jancsi és Juliska meséjét láttuk ezután megele­venedni, kedves volt az első évfolyam virág-tánca. Dicsé­ret illeti Szabó Katit. A há­rom főszereplő — Jancsi: Ré­vész György, Juliska: Soly­mosi Mari és a Boszorkány: Tóth Bea —, felszabadult já­tékukkal őszintén tolmácsol­ták szerepeiket, „Hófehérke és a hét törpe" című mű­ben a törpéket az előkészítős növendékek alakították. Az aranyos csöppségek bájos és fegyelmezett játékukkal mél­tán ragadtatták tapsra a né­zőket. A címszerepekben Ele­mér Sárika szép, tiszta mun­kájáért. valamint a gonosz királynő szerepének alakítója érdemel dicséretet. A Hófe­hérkét Pataki Erzsi, a her­ceget Battyai Katalin alakí­totta jól. A kukta, szakácsnő és az udvari bolond száma voV még elragadó. tZ i kell emelni a szóló­számok közül Szabó Éva akrobatikus táncát, vala­mint a kínai táncot bemutató Solymosi Marit és Szabó Ka­tit, A címszereplő Halász Esz­ter igen tehetséges, tempó és ritmus érzéke kiváló. A rab­szolgatáncot Érdi Ildikó és Lakatos Károly táncolták, előadókészségük a szám ke­retén belül hivatásos fokon áll. Gulliver a törpék orszá­gában nagyszerű kompozíció, az előkészítős növendékek számára készült kis remek­mű, mely tele van ötlettel és játékos bájjal. Szalma Ferenc vállalta a címszerepet és sok szeretettel tolmácsolta. Nagy sikerük volt a gúla-, valamint az ugrószámoknak is. A János vitéz „Kék tó" jelenete új kísérlet a népi klasszikus balett megteremtésére. Ilus­ka: Török Kati, Jancsi: Laka­tos Károly. Dicséretes az a törekvés, hogy a koreográfus az egyes népi elemek klasszi­kus fokra való emelését tűzte ki célul. A műsor má­sodik részében a tűztáncot Csongor Katalin, a labdatán­cot a harmadik és negyedik évfolyam növendékei táncol­ták A stepptáncban Halász Eszter kimagaslót produkált. Tánca könnyed, felszabadult. Triolái tiszták, zárásai pon­tosak. A négy kis hattyú va­riációt Árkos Judit tanította be, még friss a szám, de a gyerekek nagyon szépen ol­dották meg a számukra igé­nyes, szép feladatot. A leg­magasabb művészi fokot az Árkos-Judit által betanított Romeo és Júlia szerelmi pas dcs deux-je érte el. Érdy Il­dikó Júlia alakításában a lágy líraiság nagyszerű mimi­kája és őszinte átélése páro­sult a szép technikai kivitele­zéssel. Lakatos Károly ko­moly ígéret, mozdulatai kife­jezőek, klasszikusak. Táncuk kidolgozott, élményszerű. Át­ülő sikert arattak. A záró. szám „Hópelyhek tánca" volt. Szép koreográfia, szép térfor­mák, a váltások és átmenetek nem erőszakoltak. Igazi klasz­szikus finálé volt. A jelmezek is szépek és stílusosak voltak. Külön di­cséret illeti a zenei kíséretet, valamint a színház műszaki dolgozóit, akik feladatukat igen jól oldották meg, MEZEI KÁROLY, koreográfus, a Szegedi Nem­zeti Színház tagja

Next

/
Oldalképek
Tartalom