Délmagyarország, 1957. július (13. évfolyam, 152-177. szám)

1957-07-03 / 153. szám

6 Szerda, 1957. Július S. Tegnap Londonban ismét tanácskoztak a leszerelési albizottság képviselői |A nemzetközi politika napi eaeményei\ A LESZERELÉSI TANÁCSKOZÁSOKRÓL. Az ENSZ leszerelési albizottságának augusztus 1-ig kell jelentést tennie ar­ról a munkáról, amelyet az albizottság a március lU-c óta folyó londoni leszerelési tanácskozások sprán végzett, illetve az. elkövetkező hetekben végezni fog. Ez az időpont vészesen \töze\eg, s aj albi­z«ilts<ígpflfe még semmi konkrétum sincs a tarsolyában, amelyet kézzelfogható eredményként könyvelhetne el. Igaz, n leszerelés és az ezzel összefüggő nagyhorderejű kérdések terén jelentós előre­haladásról néhány rövid hónnp alatt nemigen lehet szó, világszerte általános azonban az a vélemény, hogy az immár negyedik hó­napja folyó megbeszéléseken már konkrét eredménynek — log­aláhh js egy kezdeti jellegű megállapodáspuk — kellett volna szü­letnie. A Szovjetunió leszerelési képviselője, Valerian forin a nagy fontosságéi javaslatok egész sorát terjesztette elő, míg Stasscn, az Egyesült Államok képviselője hétről hétre halogatja nagy je­lentőségűnek beharangozott javaslatai ismertetését Stasscn egyébként tegnap délelőtt visszaérkezett Párizsból Londonba és részt vett a leszerelési albizottság kedd délutáni ülé­sén. ahol — az előzetes jelentések szerint — új amerikai javasla­tokat kívánt előterjeszteni. Egyik ilyen javaslata szerint az Egye­sült Államok kész lenne JÜ—J2 hónapi időre felfüggeszteni az atomkisérleteket, ha a Szovjetunió hajlandó tárgyalni az atom­fegyvergyártás betiltásáról és a betiltás végrehajtásának ellenőr­zéséről. Hx\ az Associated Press amerikai hírügynökség ezen értesülé­sei megfelelnek a valóságouk, akkor ez annyit jelent, hogy az Egyesült Államok módosította eddigi álláspontját, amely eddig az iiloinfugyvprgyárUís azonnali beszüntetésétől tette függővé a nuk­leáris fegyverkísérleteit felfüggesztését. NYUGATNÉMET HADOSZTÁLYOK A NATO-BAN. Július elsején bocsátották az Eszakullaxiti Szövetség rendelkezé­sére o nyugatnémet haderő első alakulatait: kél hadtest törzset és három gránátos hadosztályt. Az utóbbi egységek a Nyugat-Német­országol megszálló amerikai csapatok felügyelete alatt látják el »szolgálatukat*• A nyugatnémet kormány cselekedetei tehát — mint az utóbbi esztendőkben ez gyakorlattá vált — alapvetően ellentétesek azok­kal a kijelentésekkel, amelyek felelős lxonni politikusok szájából hangzanak cl, s céljuk a bonni kormány -békés politikájúnak-e propagálása. Seflon Pelmer, a konzorvatívpárti Paily Express című angol lap szemleírója az olmúlt napokban Nyugat-Németországban járt. Hosszét cikkben rögzíti nyugat-németországi benyomásait és töb­bek közölt n következőket Írja: -Mindabból, amit mostani német­országi larpiskodáipm torán láttam és tapasztaltain, arra a követ­keztetésre jutottam, hogy a katasztrófa megelőzésének egyetlen módin hogy ha gondosan felülvizsgáljuk politikánkat Német­ország NATO-tagságát, valamint a Szovjetunió azon javaslatait illetően, hogy mindkét fél vonja ki csapatait Németországból. Az angol kormánynak az a kötelezettsége, hogy támogatjtt az aden­aueri politikát, veszélyes kelepcébe csalhat bennünket.« Pointer pálfordulása — aki korábban több Adcnauer-barát cikket irt — unnak bizonyítéka, hogy az angol konzervatívok so­raihau is szép számmal vannak olyan befolyásos személyiségek, nkik jól látják azt a veszélyt, amelyet a Macmillan-kormány nyugatnémet-barát politikája jelent, elsősorban Anglia számára. A BRIT NEMZETKQZÜSSEG ORSZÁGAINAK ÉR­TEKEZLETÉRŐL. A brit nemzetközösségi miniszterelnö­kök Londonban tanácskozó értekezlete megállapodott abban, hagy a népi Kínának, mint potenciális nagyhatalomnak riszt kell ven­nie a Kilel és a Nyugat közötti leszerelési egyezményben. Ennek az állásfoglalásnak a jelentősége nemcsak abban áU, hogy a le­szerelési tanácskozások idején szülelett, hanem abban az egyönte­tűségben, amellyel az egyébként különböző álláspontokat képvi­selő domlniumok miniszterelnökei a Kínai Népköztársaság rész­vételének fontosságát a leszerelés kérdésében elismerték. Tudnivalók az állatvágésokról, a hús- és húskészítmények forgalmáról Az Elnöki Tanács ren­delete szerint vágóállatot (szarvasmarhát, borjút, bi­valyt, bivalyborjút, lovat, szamarat, öszvért, csikót, ser­tést, malacot, juhot és bá­rányt) a tenyésztőtől tovább­eladásra. vagy közfogyasz­tásra való levágás céljára ki­zárólag feladatkörüknél fog­va arra kijelölt állami válla­latok, továbbá az élelmezés­ügyi miniszter és a Szövetke­zetek Országos Szövetsége elnöke által, a közeilátás ér­dekeinek figyelembevételével, meghatározott időszakok­ban — földművesszövetkeze­lek vásárolhatnak. A fentebb említett állatok tenyésztés és továbbtartás céljára való vásárlása sem­miféle korlátozás alá nem esik- Sertést magánfo­gyasztásra történő levágás céljából is bárki szabadon vásárolhat. A szarvasmarha (borjú) magúnfogyasztásra történő levágását külön törvényerejű rendelet szabályozza. A sertés és a juh magánfo­gyasztásra történő levágásá­hoz engedély nem szükséges. Juhot azonban — ürü ki­vételével — magánfogyasz­tás céljára csak a juhtar­tók vághatnak. Lovat, szamarat, öszvért csikót, bivalyt, bivalyborjút — magánfogyasztásra levág­ni nem szabad. A rendelkezés felsorolja azokat a szerveket, amelyek közfogyasztásra történő vá­gásra jogosultak, intézkedik n közegészségügyi rendelke­zések szigorú megtartásáról, majd a hús és húskészítmé­nyek forgalmáról, A mezőgazdasági termelő­szövetkezetek és a termelő­szövetkezeti csoportok a kö­zös hizlalásból származó le­vágott sertéseiket és azok termékejt üzemi konyháju­kon felhasználhatják, a ta­gok között szétoszthatják, valamint a hatóság által er­re a célra kijelölt helyen ér­tékesíthetik. Az értékesítés­sel csak a tggjaikat, vagy — bizományi szerződés alapján — a helyi földművesszövet­kezeteket bizhatják meg. Töltelékárut csak olyan mezőgazdasági termelőszö­vetkezet és termelőszövet­kezeti csoport hozhat for­galomba, amely erre ipar­engedélyt kapott. A mezőgazdasági termelő­szövetkezeteknek és a termelő­szövetkezeti csoportok tagjai, az egyéni termelök és más magánszemélyek csak olyan l'üstölthúst, füstölt- és sózott szalonnát, továbbá zsírt hoz­hatnak forgalomba, amelyből beigazolható, hogy élő és le­vágott állapotban állatorvosi vizsgálaton esett út és fo­gyasztásra feltétlenül alkal­mas. Nyershúst, zsírszalonnát, töltelékárut és egyéb hús­készítményeket nem hoz­hatnak forgalomba. Iparigazolvánnyal rendel­kező mészáros és hentes vágóállatot csak az erre ille­tékes állami vállalattól vá­sárolhat, vagy a húsipari vállalatoktól vehet át vágott állatot, közfogyasztásra tör­ténő forgalombahozatal és feldolgozás céljából. Saját hizlalású sertéseket az ipar­igazolvánnyal rendelkező szakiparosok levághatják és forgalomba hozhatják. A külpolitika hfrei röviden Dobi István, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke kedden, július 2-án fogadta Hon Don Cser rend­kívüli és meghatalmazott nagykövetet, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság új magyarországi nagyköve­tét, aki átadta megbízóleve­lét. Hon Don Cser nagykövet megbízólevele átadásakor be­szédet mondott, majd Dobi István, a Népköztársaság El­pöki Tanácsának elnöke vá­laszolt. • Bécs (MTI). Bécsben az Alsóausztriai Tartományi Hivatal székházában kedden megnyitották a Szocialista Internacionálé idei kong­resszusát, amelyen mintegy 100 küldött vett részt, köz­tük sok ismert szociáldemok­rata politikus. A Szocialista Internacio­nálé kongresszusa a keddi formai megnyitó ülés után szerdán kezdi meg érdemle­ges tanácskozásait. A csütörtöki, ülés napi­rendjén szerepel a többi kö­zött a ^magyar kérdés* is. * Kairó (Reuter). Kairóban hivatalosan bezárták a' jor­dániai követséget és az épü­letről levették a követség tábláit. Jordánia kairói követét nemrég az egyiptomi kor­mány kívánságára visszahív­ták Egyiptomból. Előzőleg Jordánia kiutasítptta az egyiptomi katonai attasét és főkonzuU, mindkettőjüket a jordániai királyi ház és a kormány ellen irányuló ösz­szeesküvéssel vádolták meg. • 5 * Varsó (PAP). A lengyel fő­ügyészi hivatal közlése sze­rint a varsói vajdasági bí­róság elé terjesztették a vád­iratot Román Romkowski volt állambiztonsági minisz­terhelyettes, Jozef Rozanski, az állambiztonsági miniszté­rium nyomozási osztályának volt igazgatója és Anatol Fejgin, a minisztérium 10. osztályának volt igazgatója ügyében. • Párizs (AFP). A kairói rá­dió jelenti, hogy Nasszer el­nök hétfőn este tárgyalt Ha­re amerikai nagykövettel. A rádió szerint a megbeszélés­re az amerikai nagykövet ké­résére került sor. A \M hiten enyhül a meleg Hazánkban hétfőn 33—34, kedden 33-35 fokig emelkedett a napi hőmérsékleti maximum. Az éjszakák trópusi jellegűek: a párás meleg nem hül le 20 fok tdá, s a harmatpont 17—18 fok körül ingadozik. Ezep a héten előreláthatólag tovább tartja magát a kánikulai meleg, de időnként heves zá­porokra, zivatarokra van kilá­tás. A jövő hét elején gyakori borulás várható, a meleg kissé mérséklődik, majd később az erősödő nyugat-északnyugati széllel hűvösebb idő köszönt be, amikor 25 fok körül lesznek a napi maximumok. HATALMAS ROBBANÁS A NAPON A Kaliforniában lévő Sac­ramentoi csillagvizsgáló kö­zölte, hogy hétfőp hatalmas robbanást észleltek a Napon. Az első robbanás — mondja a hétfői közlemény — három nappal ezelőtt történt. A má­sodik robbanás "hevessége* valamivel kisebb volt, mint a korábbié. Amerikai tudósok szerint vasárnap hajnalban lehetett észlelni először az első ha­talmas robbanás hatásait mágneses viharok formájá­ban. A rádió- és távircössze­köttetésben zavarok álltak be. Az első robbanást egyébként szovjet tudósok észlelték elő­ször. Amerikai tudósok javá­ban várják a Napon történt újabb hatalmas robbanás el­ső hatásait: a mágneses viha­rokat a légkörben. Ma: képviselőválasztások Egyiptomban Nem egészen "g*™ ezelőtt, június 18-án ünnepel­te Egyiptom népe országa függetlenségének első évfor­dulóját: 1956. június 18-án hagyta el ugyanis az utolsó angol katona is Egyiptomot. Most újabb nagy esemény előtt áll az egyiptomi nép: ma választja meg első demokrati­kus parlamentjének tagjait, összesen 350 képviselőt. Sokak számára bizonyára meglepetés erejével hat, hogy Egyiptomban — az 1952. jú­lius 23-1 forradalom óta — nem választottak parlamen­tet. — „Nem akartuk helyre­állítani a demokráciát addig — mondotta Nasszer egyip­tomi elnök magyarázatként egy évvel ezelőtt, 1956. jú­lius 23-án, amikor is az ú.i egyiptomi alkotmányt hirdet­te ki —, amíg nem bénítottuk meg a reakciót, a hűbérisé­get és az imperializmust. Ki­sajátítottuk a hűbérurak föld­jét a kisparasztok javára, a kormánytisztségekből elker­gettük a kapitalista kizsák­mányolókat, megszüntettük a külföldi monopóliumokat". Nasszer vezetésével az egyip­tomi nép tehát ilymódon megteremtette az új alkot­mány bevezetésének előfelté­teleit, az új alkotmány pedig kimondta, hogy 1956 őszén, az alkotmány életbelépése után néhány hónapra meg kell vá­lasztani az első független egyiptomi parlamentet. A Szuezi-csatorr.a államosítása körüli események, majd az Egyiptom ellen indított an­gol—francia—izraeli agresz­sziá következtében azonban nem lehetett szó parlamenti V"'asztásokrpl, e csak most kerülhetett arra sor, hogy az urnák elé álljanak az egyip­tomi választók. 2508 jelölt kö­zül választják meg azt a 350 képviselőt, akik az elkövetke­ző öt esztendőben — eddig szól az úi parlament megbíza­tása — képviselni fogják vá­las.ztóik érdekeit. A törvény értelmében jóvá. A Nemzeti Unió, amely­nek Nasszer elnök a vezetője, az alkotmányban előirt egy­párt, amelynek célja a for­radalmi célkitűzések megva­lósítása. A képviselőjelöltek között ott találjuk a kormány vala­mennyi tagját, kivéve a kül­ügyminisztert és a hadügymi­nisztert. Tizenhat nő is szere­pel a jelöltek között, ami első ízben történik meg az egyip­tomi nép életében. Érdekes egyébként, hogy a jelölteknek külön programjuk van a nők és külön programjuk a fér­fiak részére. A női választák számára készült program a férfiakkal egyenlő jogok biz­tosításáért, a férfiakkal azo­nos fizetés megállapításáért száll síkra, míg a férfiak ré­szére készült program kö­zéppontjában a nemzeti füg­getlenség, a nemzetgazdaság gyors felvirágoztatása, a gaz­dasági és kulturális igények gyors ütemben történő kielé­gítésére való törekvés áll. Néhány nap múlva de£ tehát, hogy a nagy számú je­lölt közül kiknek sikerült megszerezni a képviselői mandátumot, amely felelős­ségteljes megbízatást, a* egyiptomi nép előtt álló nagy célok megvalósításáért folyó állhatatos küzdelemben való élenjárást jelent. Perényi István Ho SS Minh Budapestre látogat csak harminc éven felüli, írni és olvasni tudó személyeket lehet megválasztani. A jelöl­teknek 50 font óvadékot kel­lett letenniök és jelölésüket, azaz a választásokon való in­dulásukat a május végén fel­állított Nemzeti Unió hagyta Dobi István elvtárs, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének meghívásá­ra a közeljövőben hivatalos ba­ráti látogatásra Budapestre ér­kezik Ho Sí Minh elvtárs, a Vi­etnami Demokratikus Köztársa­ság elnöke, valamint az elnök kíséretében Hoang Van floan, a Vietnami Munkáspárt Központi Bizottságinak tagja, Hoang Minh Ciam kulturális miniszter és Pham Ngoc Thach egészség­ügyi miniszterhelyettes. Ho Si Minh elvtárs magyar­országi látogatására az elnök európai és ázsiai körútja alkal­mából kerül sor. amelynek ke­retében látogatást tesz több népi demokratikus országban. (409) — Tudom — vágott szavába qz ezredes — az egyéves önkéntesek szemete. Mit csinál maga civilben? Klasszikus filozófiát hallgat? Szóval egy részeg intellekluel •.. — Kapitány úr — szólt rá Ságperre — ve­zesse ide az egész önkéntesiskolát. — Na persze — folytatta az egyéves önkén­teshez fordulva — a nagyságos úr klasszikus filozófiát hallgat, és egy ilyennel kell nekünk bemocskolnunk magunkat. Kehrt ettek! Tud­tam• A köpenye ráncai nincsenek rendben. Mintha egy ringyótól jönne, mintha a bordély­házban hentergett volna. Majd ellátom a baját, fiacskám. Az egyéves önkéntesek bevonultak az udvarra­— Négyszögbe! — vezényelt az ezredes. S a szűk négyszög közrefogta a vádlottakat és az ezredest. — Nézzék meg ezt az embert — rikácsolta az ezredes, lovaglókorbácsával az egyéves önkén­tesre mutatva — elitta a becsületüket, önkén­tesek, a magukét, akikből rendes tisztek káde­rének kell kinevelődnie, hogy a legénységet dicsőségre vezessék a harcmezőn. He hová vezetné az embereit ez a boroskanesó? Kocs­mából kocsmába. Elinná a legénység elől az összes rumot, amit faszoltak. Fel tud hozni valamit a mentségére? Nem tud. Nézzenek rá. Meg a mentségére sem-tucl felhozni semmit, és civilben klasszikus filozófiát hallgat. Valóban, klasszikus eset. Az ezredes sokatmondó lassúsággal ejtette ki az utolsó szavakat és köpött egyet: — Klasszikus filozófus, aki részegségében éj­szaka leveri a tisztek fejéről a sapkát. Mepschl (Ember!) Még szerencse, hogy csak egy afféle tüzértiszt volt. Ez utóbbi kijelentésben mintegy összponto­sulva benne izzott a 91. ezred minden gyűlö­lete a budejovicei tüzérekkel szentben. Jaj volt annak a tüzérnek, aki éjszaka az ezred vala­melyik járőrének kezébe került, és viszont. Borzalmas, engesztelhetetlen gyűlölet, yendelta, vérbosszú dúlt közöttük, korosztályról korosz­tályra öröklődött, s történelmi hagyományok kapcsolódtak hozzá mindkét oldalon, példáid, hogy a gyalogosok bedoblak egy tüzért a Mold­vába, vagy fordítva. S hogy milyen verekedé­sek zajlottak le közöttük a »Port-Artur«-ban, a \ "R(5zsá*-bar» és a dél-cseh metropolis többi számos szórakozóhelyén. — Mindazonáltal — folytatta az ezredes — az ilyesmit példásan meg kell büntetni, a fió­kát ki kell zárni az önkéntesiskolából, moráli­san meg kell semmisíteni. Cgyis elég ilyen in­telleklueliink van a hadseregben, Regiments­kanzlei! (Ezrediroda!). Az ezredirodq őrmestere komolyan előlépett az iratokkal és egy ceruzával. Olyan csend volt, xpint a törvényszék nagy­termében, amikor egy gyilkos ügyét tárgyalják, és a bíróság elnöke megszólal: "Kihirdetem az ítéletei«. Pontosan ugyanilyen hangon szálait meg az ezredes is: — Marék egyéves önkéntes: huszonegy napi vcrsehürft, és a büntetés letöltése után a kony­hára megy krumplit pucolni. Aztán az ezredes az egyéves önkéntesiskola ftlé fordult, és elvonulást vezényelt. Hallatszott u lábdobogás, ahogy gyorsan négyes sorokba jejlűdtek és elvonultok• s a- ezredes azt moudta Sagner kapitánynak, hogy nem jó, délután vé­geztessen velük menet gyakorlatot az udvaron. — Olyan legyen, mint a mennydörgés, ka­pitány úr. Es még yalanűt. Csaknem elfelejtet­tem. Mondja meg nekik, hogy az egész önhén­lesiskpla ötnapi kaszárnyaáristornot kap, hogy sohase feledkezzenek meg egykori kollégájuk­ról, erről a gazember Marékről. S a gazember Marok ott állt Svejk mellett, és tökéletesen elégedettnek látszott. Jobban nem is sikerülhetett volna. Kétségtelenül jobb krumplit pucolni a konyhán, gombócot gyúrni és lerágni a csontokat, mint teli gatyával üvöl­tözni a tomboló ellenséges tűzben: — Einzelnabfallenl Bajonett <"'f\ (Rajvonal­ha' Szuronyt szegezzI) Schrödcr ezredes elfordult Ságner kapitány­tól, megállt Svejk előtt, és figyelmesen szem­ügyre vette• Svejk személyét e pillanatban az arca képviselte, telt, mosolygós arca, kétoldalt nagy füleivel, amelyek kikukucskállak a hom­lokába süllyedt sapka alól. Qlyan volt, mint a megtestesült biztonság, egy ember, aki nem tud semmilyen vádról. A szemei azt kérdezték: *elkövettem valamit, kérem.3* A szemei azt mondták: "Hál, lehetek én bármiről is, kcrcin szépen:'* S megfigyelései eredményét az ezredes egy kérdésben foglalta össze, melyet az ezrediroda őrmesteréhez intézett: — Hülye? Es akkor azt Uítta az ezredes, hogy amq jóm. bor arc ajkai szétválnak előtte. (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom