Délmagyarország, 1957. május (13. évfolyam, 100-125. szám)

1957-05-01 / 100. szám

Macnillan ideiglenes választ küldött Bulganyin levelére Tanácskozik a leszerelési albizottság; — A Jordán külügyminiszter figyelemre­méltó nyilatkozata 4NGOL LAP BULGANYIN LEVELERÖL. AZ a levél, amelyet Bulganyin szovjet miniszterelnök küldött a húsvéti ünnepek előtt Macmillan angol miniszterelnöknek, és azok az indítványok, amelyek a szovjet—angol viszony jobbá­tételére vonatkoznak, változatlanul foglalkoztatják az angol sajtót és közéletet. A Sunday Express című tekintélyes lap hasábjain például Upton Maude konzervatív párti képviselő hívja fel nyomatékosan Macmillan miniszterelnököt, hogy fogadja el Bulganyin marsall meghívását, mert ennek visz­szaul asítása az oroszok barátságos közeledésének szándékos és durva elutasítása lenne. Macmillan moszkvai látogatá­sában (amelyre az angol kormányhoz közelálló körök szerint őszre valószínűleg sor kerül — a szerk.) nagy lehetőségek rejlenek, de minden elveszhetne — Írja Maude —, ha az amerikaiakkal együtt tenne látogatást a Szovjetunióban. Ezért ezt a látogatást nem szabad az Egyesült Államok jó­váhagyásától függővé tenni — fejezi be felhívását Upton Maude konzervatív párti képviselő. Lapzártakor érkezett jclonlés szerint Macmillan brit minisz­terelnök az alsóház keddi ülésén bejelentette, hogy ideiglenes vá­laszt küldCtt Bulganyin szovjet miniszterelnök múlt héten hozzá intézett levelére. „Köszönetemet fejezem ki Vnnek — hangzik Macmillan ideig­lenes válasza — a Malik úr útján április 20-án hozzám intézett üzenetéért, ét teljes mértékben értékelem azt a gondosságot, amellyel On mindezeket a kérdéseket tanulmányozta, s'alamint azt az érdeklődést, amelyet On az országaink közötti kapcsolatok ja­vítása tekintetében tanúsít. Levele tuigytzámú fontos kérdést vet jel és bizonyos vagyok benne, hogy ön is tudatában van: az ön által felvetett kérdések gondos tanulmányozást igényeklek. Amint alaposabban áttanulmányozhattam őket, további választ küldök önnek". A LESZERELÉSI ALBIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL. Hete­dik hete ülésezik a leszerelési albizottság zárt ajtók mögött, Londonban. Hétfőn az albizottság a „fegyverzet korlátozási és a felügyeleti övezet" kérdésével foglalkozott. Zorin szov­jet küldött ez alkalommal újból előterjesztette azokat a szovjet javaslatokat, hogy a németországi demarkációs vo­nal két oldalán létesítenek demilitarizált övezeteket. Mint ismeretes, e tervet legutóbb érintette Bulganyin is Macmillan-hez intézett levelében, Mikojan pedig Bécsben mondott beszédében. Noble angol delegátus szerint a német egység problémáját kell megoldani, és csak azután lehet arról beszélni, hogy fokozatosan demilitarizált övezeteket létesítsenek Közép-Európában. Nagy­Britannia — mondotta Noble — kész diplomáciai úton megtár­gyalni Németország újraegyesítésének és a biztonságnak „iker­problémáját". Ml TÖRTÉNIK JORDÁNIÁBAN? Egy Jordániából érkező, francia forrásból származó közlemény, amely Rifai jordániai mi­niszterelnökhclyettes és külügyminiszter hétfői sajtóértekezletéről számol be, tudni véli, hogy tlasem jelenlegi miniszterelnök kor­mányának nincs szándékában meghívni Eisenhower amerikai el­nök kfilönmegblzotlját; James Richardsot. „Továbbra is testvéri kapcsolatokat tartunk fenn Szíriával, Egyiptommal és Szaúd­Arábiával, és a jelenlegi kormány együtt fog működni az emlí­tett három országgal — jelentette ki Rifai jordán külügyminiszter. Ugyancsak francia hírforrásból származik az a közlemény is, mely szerint Husszein jordán és Szaud, szaud-nrábiai király hétfőn Végétért megbeszéléseik után összehangolták országuk politikáját. Legfontosabb elvekként, a mindenfajta külföldi befolyástól men­tesített arab országok függetlenségének megszilárdítását. az arab országok katonai együttműködésének megerősítését a közös ellen­séggel szemben, és bármilyen katonai szerződéshez való csatlako­zás megtagadását szögezték lei i Magyar-jugoszláv gazdasági megállapodást írtak alá Ünnepélyes eseményre, a magyart—jugoszláv gazdasági szerződés aláírására került sor kedden délelőtt a külke­reskedelmi minisztériumban. A tárgyalásokról szóló jegy­zőkönyveket a Magyar Nép­köztársaság kormánya nevé­ben Incze Jenő, a Külkeres­kedelmi Minisztérium meg­bízott vezetője, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság kormánya nevében ICvtcs Gretics, a jugoszláv külke­reskedelmi bizottság elnök­helyettese írta alá. A tárgyalások befejezésé­ről a következő közleményt adták ki: »A magyar Nép­köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság kormánydelegációi 1957. áp­rilis 10-től, április 30-ig tér­dre­Á május e'seji budapesti seregszemle programja Impozáns felvonulással, ün­nepi nagygyűléssel köszönti a főváros népe az idei május elsejét. A seregszemle már a reggeli órákban megkezdő­dik. Az egyes kerületi üze­mek, vállalatok, intézmények dolgozói a részükre kijelölt útszakaszon gyülekeznek. Tíz óra előtt indul meg a felvonulók serege a nagygyű­lés színhelye, a Hősök tere felé. Az egyes csoportok ha­talmas menetben egyesülnek, s öt oszlopban érkeznek a térre. A felvonulás körülbelül tizenegy őrakor fejeződik be. A Hősök terén az ünnepi emelvényt a milleneumi em­lékművel szemközt, a Ma­gyar Ifjúság útja torkolatá­nál állították fel. Ezen fog­lalnak helyet a nagygyűlés meghívott vendégel A gyűlés a Himnusz hang­jaival kezdődik, majd a meg­nyitó után Kádár János mond ünnepi beszédet. Ünnepség lesz a Köztársa­ság téren is. Itt a budapesti kommunista fiatalok átve­szik a párt ajándékát, egy vörös selyemzászlót, amelyen ez a jelmondat áll: „Hűség­gel a párthoz, hűséggel a nép­hez". A zászlóátadást foga­dalomtétel követi, majd a fiatalok együtt vonulnak az ünneplő budapesti dolgozók­kal. A SZOVJETUNIÓTÓL ­a Kínai Héplcazíáisas-ág-ifr A SZOCIALISTA TÁBOR ORSZÁGAINAK ÉLETÉBŐL Május 1 Moszkvában és a népi demokratikus országok fővárosaiban Május 1-én as idén is a nagyszerű ünnepségek egész sora teszi emlékezetessé a Szovjetunióban és a népi demokratikus or­szágokban a világ dolgozóinak nagy ünnepét. Moszkvában ma délelőtt a Vörös téren az SZKP Központi Bizottságának és a szov­jet kormány képviselői előtt felvonulnak a város dolgozói, majd sor kerül a hagyományos katonai díszszemlére, amelyen a Vörös Hadsereg diszalakulatai vesznek riszt. Ugyancsak színpompás ünnepség lesz Pekingben is, a Kínai Népköztársaság fővárosában. A város dolgozóinak és a népfelsza­badító hadsereg egységeinek felvonulását a szokottnál is ünnepé­lyesebbé teszi az a tény, hogy részt vesz az ünnepségen K. J. Vorosilov elvtárs is, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa elnökségének elnöke, aki mint ismeretes, néhány nap óta Kínában tesz láto­gatást. Színpompás ünnepségek lesznek hazánk fővárosán kívül Varsóban, Prágában, Berlinben, Bukarestben, Szófiában és Tira­nában is. Az ezévi lengyel költségvetés a szejm előtt gyalásokat folytattak Buda­pesten jugoszláv áruk beszer­zése céljából a Magyarország­nak nyújtott 2 millió dollá­ros, 2 évre szóló, jugoszláv áruhitel felhasználásáról. Megbeszélték az 1956. má­jus 29-1 egyezmény alapján a Magyar Népköztársaság által a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság részére 1957­ben teljesítendő áruszállítások megkönnyítésének kérdéseit és a két ország közötti ren­des árucsereforgalom továb­bi fejlesztését célzó egyéb kérdéseket. A tárgyalások baráti lég­körben és a kölcsönös meg­értés szellemében folytak és az errevonatkozó megál­lapodások aláírásával 1957 április 30-án eredményesen befejeződtek". re-%* Moszkvában bemutatták a magyar kormány­és pártküldbttség látogatásáról készfiit filmet Moszkva (MTI). A film első jelenetei a küldöttség fogadtatását mutatják be a vnakovói repülőtéren. Ezután több hivatalos látogatást és találkozást láthatunk, A film bemutatja, amint N. A. Bul­ganyin, a Szovjetunió Minisz­tertanácsinak elnöke, K. J. Vorosilov, a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa Elnökségének elnöke és N. Sz. Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságá­nak első titkára fogadja a Magyar Népköztársaság kor­mány- és pártküldöttségét. Megörökíti a film a Szovjet­unió és a Magyar Népköztár­saság kormánynyilatkozatá­nak, valamint a Szovjetunió Kommunista Pártja és a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt küldöttségei közti tárgyalá­sokról szóló nyilatkozatnak az aláírását, a két nép ba­rátságának szentelt gyűlést, amely a nagy Kreml-palotá­ban zajlott le. Láthatjuk, amint a küldött­ség tagjai a szovjet ország életével ismerkednek. A film annak az őszinte szivé lyességnek és testvéri barát­ságvak a légkörét árasztja, amellyel a magyar vendége­ket szovjetunióbeli tartózko­dásuk alatt övezték. A filmet a moszkvai köz­ponti dokumentum-f llmstu­dió készítette. Április 25-én kezdte meg a lengyel képviselőház, a szejm az ez évi lengyel költségvetés vitáját. A költségvetés 140 ezer 920 millió zloty bevételt és 139 ezer 300 millió zloty kiadást iránvoz elő. A költségvetés e két "tétele közül a bevétel 8,9 százalékkal, a kiadás pedig 13 százalékkal nagyobb, mint az elmúlt évben. A kiadások tételei közül a közigazgatási kiadások 4,1, a védelmi kiadások összege pedig 7,5 százalékot lesznek ki. Az utóbbi tétel két és fél százalék­kal kisebb, mint az elmúlt esz­tendőben volt. Meg kell itt emlí­teni, hogy a lengyel kormány ez év március 25-én elhatározta a haderők létszámának 45 ezer fővel való csökkentését A szo­ciális és a kulturális szolgáltatá­sokra vonatkozó kiadások össze­ge a tavalyi 27,8 százalékról 29,4 százalékra emelkedett, a nemzetgazdaságra fordított ki­adások 53,4 százalékról több mint 55 százalékról A lengyel népgazdaság köz­ponti törekvése, hogy — mint erre a költségvetést a költségve­tési bizottság nevében előter­jesztő Oskar I.ange képviselő rámutatott — rendbehozza az ország gazdasági életét, és hogy kiküszöbölje az elmúlt időszak­ban támadt aránytalanságokat. Megváltoztak a nemzetgazdaság igazgatásnak módszerei — mon­dotta Oskar Lange — a közpon­tosított adminisztratív módszer­ről áttérnek a gazdasági ösztön­zésen, a munkásosztály önkor­mányzatán, és a dolgozó töme­gek egyéni kezdeményezésén alapuló vezetésre, A költségvetési terv e törek­vések elérésének érdekében elő­írja a nemzeti jövedelem akku­mulációra fordított részének to­vábbi csökkentését. így a költ­ségvetésnek az idén csak 18,7 százalékát fektetik be akkumu­lációra, ugyanakkor fokozzák a fogyasztást cikkek termelésének ütemét. Az ipar teljes termelése ez évben négy százalékkal emel­kedik; A költségvetési terv vitája az elkövetkező napokban folytató­dik. Egyre több fieem tér át a Szovjet­unióban a hótórás munkanapra A XX. pártkongresszus hatá­rozatai nyomán egyre több és több szovjet üzemben térnek át a rövidített munkanapra. A munkaidőcsökkentést úgy készí­A KÜLPOLITIKA HÍREI ­röviden A7. olaszországi Paduaban hétfőn per kezdődött Musso­lini mesébe Illő kincsei titok­zatos eltűnésének kideríté­sére. A kincseket — arany rudakat, arany pénzeket, ék­szereket, szőrméket és kü­lönféle külföldi valutákat — 11 milliárd líra értékre be­csülik. Ezeket a kincseket a menekülő fasiszta diktátor és miniszterei magukkal akar­ták vinni Svájcba, de olasz partizánok a svájci határtól 15 kilométerrel, Dcngonál megtámadták a konvojt. Az ügyészség most kl akarja deríteni, ml volt a kincsek pontos értéke és ho­vá tűntek el. A tárgyalás elő­reláthatólag egy hónapig tart, Tokió (I»JTI). Macusita, az atomkísérletek betiltása ügyében kiküldött japán megbízott hétfőn visszaérke­zett Toklóba. Mint elmon­dotta, küldetése nem járt si­kerrel, nem tudta elérni, hogy az angolok mondják le a Karácsony-szigeteken ter­vezett kísérleti robbantásu­kat. A japán megbízott azon­ban javasolta kormányának, hogy mielőtt panasszal for­dulna a nemzetközi bíróság­- hoz, »-igen -gondosan* tanul­mányozza az ügyet. Japán­nak — véleménye szerint — | nyomósabb érvekkel kell alá­támasztania álláspontját an­nál, hogy egyszerűen meg­szegték a nyilt tengerek sza­badságának elvét, Csütörtökön jutalomsorsolás, lottó-húzás lesz Pesterzsébeten Május 2-án, csütörtökön is­mét két lottó-sorsolás lesz. A sportfogadási és lottó igaz­gatóság ekkor rendezi meg együtt az április havi lottó Jutalomsorsolási és az esedé­kes 9, heti lottó-húzást. A sorsolást délután 5 órai kezdettel Pesterzsébeten, a Vasas székházban tartják. Az igazgatóság a jutalom­sorsolás eredményéről nyere­ményjegyzéket készít, ame­lyet legkésőbb hétfőn minden totó-lottó kirendeltségen, az OTP fiókokban, a postahiva­talokban. s a nagyobb forgal­mú lottó-bizományosoknál megnézhetnek a lottó-játéko­sok. Dülles lemond? Chicago (MTI). Barat t O. Hara, Illinois állam demok­ratapárti képviselője hétfőn kijelentette, lehetséges, hog.v Dulies külügyminiszter egész­iségi állapota miatt lemond, A Szaktanács május 14 felhívása Magyar Dolgozók! Szervezett munkások! Elvtársak! Szaktársak! Köszöntünk benneteket a munka és a nemzetközi mun­kásszolidaritás nagy ünnepe alkalmából! Május 1-én a világ minden országában harci sereg­szemlét tartanak a munkások. A felszabadult százmilliók és a meg imperialista elnyomás alatt sínylődök keze eltép­hctctlenül összefonódik ezen a napon, hogy kifejezésre jut­tassák a nemzetközi proletariátus egysegét cs érdekeinek azonosságát. Az imperialista és gyarmati országok népei reménykedve néznek a Szovjetunió vezette szocialista tá­1)0r nagy családjára, mert a szocialista országokban lát­ják saját jövőjüket. Sikercink, amelyeket a szocializmus építésében elérünk, segítik harcunkat a békéért, a kizsák­mányolás ellen. Május elsején minden munkás szívében ott ég a jel­szó: "Világ proletárjai, egyesüljetek!« A munkások nem­zetközi összefogása, egysége az az erő, amely biztosítja a békét és győzelemre viszi a szocializmus világot átfor­máló magasztos eszméit. Ml, magyar dolgozók, tudjuk, hogy mit jelent a proletárszolidaritás. Mindenkinél jr.h­ban meggyőződhettünk arról az elmúlt hónapok során. A világ dolgozói megmozdultak népünk segítésére, • a sebek gyógyítására. A szovjet katonák immár másodszor hullat­ták vérüket népünk szabadságáért. Mellénk álltak a test­véri népi demokráciák és a kapitalista országok munkásai. A nemzetközi munkásosztály Jelentős anyagi támogatás­ban részesítette szocializmust építő hazánkat, dc ennél sokkal becsesebb szolidaritása, morális támogatása, amely felbecsülhetetlen erőt, biztonságot nyújt számunkra. Min­den magyar munkás becsületbeli ügye a szocializmus, a nemzetközi munkásosztály iránti kötelessége, liogy minden téren megszilárdítsa a munkáshatalom győzelmét az el­lenforradalom felett. Hazánk gazdasági helyzete nem könnyű, és problémáinkat senki sem oldhatja meg helyet­tünk. Váljék legfontosabb feladatunkká az október előtti termelési és műszaki színvonal helyreállítása és túlszár­nyalása. Dolgozzon minden munkás fegyelmezetten és szorgalmasan! A munka ünnepén övezze a társadalom megbecsülése azokat, akik a legtöbbet teszik hazánk fel­virágoztatásáért: jutalmazzák meg, tüntessék ki a legjobb dolgozókat! Május elsején, amikor hálával gondolunk a segítsé­günkre siető országok munkásosztályaira — mindenek­előtt a hatalmas szovjet népre —, az ünnepségek köze­pette se feledkezzünk meg feladatainkról. Tegyünk meg mindent a proletárdiktatúra megszilárdításáért, a magvar nép gazdasági felemelkedéséért, a szocializmus sikeres építéséért! MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKSÉGE tik elő, hogy sí ne járjon a te** melés visszaesésével. Az omszki szibériai traktorok katrészgyár fémöntő részlegében például olyan gonddal készítet; ték elő a hétórás munkanap be; vezetését, hogy a részleg mind­járt az első napon 120 százalék; ra teljesítette tervét. Kalugában az autó- és motorkerékpárvilla' mossági felszereléseket gyártó üzem mérnökei és technikusai dolgozták ki azokat a technikai intézkedéseket, amelyek lehetői vi tették a munkaidő csökkelv> tését. Ulan-Udc fflrésziizeme már a második hónapja dolgozik rflvw dllett munkaidőben. A márciua­bnn és április eddig eltolt nap­jaiban elért eredmények azt bi­zonyítják, hogy a hétórás rouns kaidő nem okoz visszaesést » termelésben, sőt nz eredmények napról napra jobbak; Érdekes hírek a Kínai Népköztársaságból Szecsuan tartományban él * legnagyobb létszámú kínai „fes­tőcsalád": 7 nővér foglalkozik • festészettel, a legidősebb 38, a legfiatalabb pedig 21 évea. A Klna-szcrte híres festő-család tagjainak képeit legutóbb kiállí­tották a hagyományos kínai fes­tészet müvei között. A 7 nővér főleg virágokat fest, krizantémo­kat elsősorban. Egyikük most könyvet is ír a festészetről, • Érdekes fafajta él Kínában; A fa magva 3—4 óra alatt kicsírá­zik, de 20-23 Celsius fok mel­lett félóra alatt is. Kinai szakvé­lemények szerint erzel a fafajlái val meg lehet oldani a belső­mongóliai sivatagok fásításának problcmájáti • J Nagyszámú nőküldöttség ke­reste fel e napokban Hongkong kormányzóját A küldöttség kö­vetelte, hogy Hongkongban is vezessék be a Kínai Népköztár­saságban megvalósított új házas­sági rendszert, és számoljál: fel a feudális Csing-dinasztia meg­buktatása óta is érvényben levő ágyaslársi rendszert, vagyis mondják ki. törvényben az egy­nejüséget. A hongkongi nők most a fenti követelést tnrtal­mnz.ó petícióra gyűjtenek alá­írásokat a város nőlakosságn kö­rében. Ilírek szerint az aláírá­sok száma rendkívül gyorsan nő. A petíciót rövidesen a kor­mányzó elé terjesztik. • Hejítinesjnng tartományban egy tyúk félév alatt minden kül­ső beavatkozás nélkül kakassá alakult át. Szemtanúit szerint a tyúk, illetve most már a ka­kas. félévvel ezelőtt még tojáso­kat tojt, mn már ózonban az ál­latorvosi vizsgálat kiderítette, hogy tollazatn színétől eltekintve tökéletesen kakassá alakult át; Még a taraja is kakasnagyságúra nőtt. Ujabb „csodotojást" találtak Kínában. A körülbelül negyed kilogramm súlyú tojáson belül egy kisebb, s azon belül még egy kisebb tojás található! ?Jagvar műszerkiállítás Kínában Április 20-án zárták be a ma­gyar elektronikus műszerek pe­kingi kiállítását. A kizárólag tu­dományos és Szakterületen dol­gozó kinai szakemberek részé­rc ny ilt magyar kiállításnak és n kiállítással egyidőben rende­zett, magyar szakemberek állal megtartott tíz szakmai előadás­nak körülbelül 7000 látogatója volt A kínai szakértők vélemé­nye szerint a magyar elektro­nikus műszerek vetekednek a legjobb nyugat-eurói>ai műsze­rekkel. Többen hongsúlyozták: a pekingi kiállítás azt mulatja, hogy az utóbbi években igen jelentősen fejlődött a magyar műszeripar. A kiállítás bezárása után a kínai szervek meghívá­sára a magyar- szakemberek Kí­na több nogyobb városában, így Tiencsinbcn, Sanghajban és Nankingbcn is előnoásokat tar­tanak az egyetemeken és a tu­dományos kutatóintézetekben;

Next

/
Oldalképek
Tartalom