Szegedi Néplap, 1957. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1957-01-12 / 9. szám

RÖVIDEN l 1957, január 12, szombat ' MOZI .Szabadság: Délután 4 és 6 órakor: A bárom asszony. — Francia film (Január 16-lg). VoröS Csillag: Délután fél 2 és fél 4 órakor: A három asz­szony. — Francia film (január 16-ig). Fáklya: Délután 2 és 4 órakor­Tavasz. — Jugoszláv film, NEMZETI SZÍNHÁZ Délután 3 órakor: Lakmé. — Madách bérlet. A NEMZETI SZÍNHÁZ IGAZ­GATÓSÁGA KÖZLI: A január 13-án, délután 3 órakor színre­kerülő »L111 bárónő* operett oérletszünetben megy, tehát a Korábban hirdetett Szfgligeti­oérlet erre az előadásra nem érvényes, ÉPITOK FILMSZÍNHÁZA (Kossuth Lajos sugárút 53.) Délután « és 6 órakor: A kis szökevény. — Amerikai film. POSTÁS MŰVELŐDÉSI OTTHON (Vásárhelyi sugárút 21.) Délután 4 órakor: Szerzője is­meretlen. — Csehszlovák film, • AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSI RENDJE Kölcsönzés: Hétfőn 14 órától 17.45 óráig, keddtől péntekig 12 órától 17.45 óráig, szombaton 10 órától 12.45 óráig. Olvasóterem: Hétfőn 14 órától 17.45 óráig, keddtől szombatig 10 órától 17.45 óráig. A Juhász Gyula Művelődési Ott­hon könyvtárában kölcsönzés na­ponta de. 10 órától du. 4 óráig. A VAROS! SOMOGYI KÖNYVTÁR KÖZÖNSÉGSZOLGÁLATA Olvasóterem: Hétköznaponként 11—17 óráig. Központi kölcsönzés hétköznaponként 11—16.30-lg. Hiúsági Könyvtár (Dózsa György n 18/a. Hungária-szállóval szem­ben.) Hétköznaponként 13—16 óráig. A Fiókkönyvtárak a szokott he­lyen és Időben folytatják kölcsön­lésl szolgálatukat. . ÁLLATORVOSI INSPEKCIOS SZOLGALAT Szeged város területén 1957. január 12-től Január hő 19-ig reggel G órától este 6 óráig első segély- és nehézellés eseté­re 1-nspekqlós Palotás Gyula ál­lami állatorvos. Lakása: Parti­zán u. 7. Telefon: 48-91. Az ál­letorvos kiszállításáról a hívó éél köteles gondoskodni; CSÖKKEN A HOMEBSEK­LET A Meteorológiai Intézet jelenti: Szárazföldünk fe­lett megélénkült és észa­kira fordult a szél. Ennek következtében részben Iz­land szigetén, részben Spitzbcrgak felől hidegebb levegő nyomul dél felé. Várható időjárás szom­bat estig: Felhőátvonulá­sok, többfelé futó havas­cső, bózáporok. Elénk északnyugati-északi szél. A hőmérséklet kissé csök­ken. — A közeljövőben agregátoro­kat szerelnek fel a cipőgyárban. Ezzel megkönnyítik munkájukat, az áramkorlátozás ideje alatt is tudnak dolgozni. — AZ MTESZ a Horváth Mihály utcai régi helyiségé­ből új épületbe költúzö'/t, a Széchenyi tér 3. szám alá. Itt működik tehát a Műszaki és Természettudományi Egyesü­letek Szövetségének szegedi intéző bizottsága. — Vasárnap délelőtt fél 11 órai kezdettel "150 százalék humor* címmel nagyszabású kabaré-műsort rendez a Sze­gedi Nemzeti Színház. A mű­sorban fellép: Pethes Ferenc érdemes művész, Iván Mar­git, Kádár Margit, Laiklky Jó­zsef, Balogh Rózsa, Szentir­mai Éva, Mucsi Sándor és Horváth Jenő. — Eddig 500, munkából ki­öregedett dolgozó ment meg­érdemelt pihenésre, nyugdíj­ba az Üjszegedi Kenderből. — Vasárnap 10 órakor me­sedélelőttöt rendez a Juhász Gyula Művelődési Otthon. Előadásra kerül: "Egér adta szilvamag* című mese, majd utána a "Csipkerózsika* című diafilmet vetítik le. Szerdán hasonlóképpen mesedélelőttöt és diafilmvetítést rendez a művelődési otthon. — Bordányban tegnap este nagysikerű esztrád-músart adtak a Szegedi Nemzeti Szinház művészei a község dolgozóinak. A műsorban fel­léptek: Katona András, Ká­rolyi István, Marosi Károly és Kovács Gyula. Mezőőr fogadási gyűlés A nagytarjáni gazdaság érte­síti a gazdatársait, hogy folyó hó 13-án, vasárnap de. 10 órakor mezőőri fogadógyűlést tart, Sze­ged, Római krt. 31. sz. alatt (a volt felsővárosi pártszervezet he­lyiségében.) Ezúton értesíti a baktói szakcsoport tagjait, hogy vasárnap, 13-ún de. 10 órakor a (Csúri-féle volt vendéglő helyisé­gében, Szeged, Vásárhelyi sug. 111. sz.) tartja a mezőőri fogadó­gyűlési. A gyűlés fontosságára való tekintettel az érdekelt gaz­dák minél nagyobb számban je­lenjenek meg. Mindazok a dolgozók, akik me­zőőri pályázatot adtak be, a megjelölt helyeken és időpont­ban jelenjenek meg. A rádió műsora HOLNAPI, VASARNAPI MŰSOR Kossuth-rádiő 6.7.35 Zenés műsor, 7.35 Nép­dalok, csárdások, 8 Hírek, 8.10 Bach-művek orgonán, 8.25 Két Krudy-elbeszélés, 8.55 Könyves­polc, 9 Zenés fejtörő, 10 József Attila verseiből, 10.10 Mesejáték. Igen-Nem kisasszony, 11 Szív küldi. .. 11.30 Vasárnapi kró­nika, 12 Harangszó, hírek, lap­szemle, 12.15 Jó ebédhez szól a nóta ..; 13 Rádiólexikon, 13.30 Művészlemezek, 14.15 Szimfoni­kus hangverseny, 15.30 Hét nap a külpolitikában, 15.45 Ger­shwin-hangverseny, 16.17 Nép­balladák, 17 Hírek, 17.10 Kincses Kalendárium, 18 Vasárnap sportja, 18.20 Népszerű operett­opera hangverseny, 19.24 Jó éj­szakát, gyerekek! 19.30 Napról napra, 20 Hírek, 20.10 Dráma: Hunyadi. Közvetítés a Néphad­sereg Színházából, 22.10 Hírek, sport, 22.47 Zenekari hangver­seny, 24 Hírek. Milyen lesz a vasutasok egységes sportegyesülete ? — A SZVSE holnapi taggyűlése elé — TEGNAP a SZAK újjáala­kulásáról számoltunk be ol­vasóinknak. ma eev úiabb naevmúltú sportegyesület, a SZVSE újraélesztéséről ad­hatunk hírt. A vasutas dol­gozók városunkban mindig ielentős helvet foglaltak el a snortéletben. éDDen ezért ko­molv figyelmet érdemel az a rendkívül sokoldalú készülő­dés. amellyel a volt Törek­vés vezetői hozzáláttak a SZVSE újjászervezéséhez. A vasutasok Kossuth La­jos sugárúti sporttelepének irodahelyiségében kerestük fel László Károly sporttársat, a volt Törekvés elnökét, aki a mostani intézőbizottság ve­zetője is. László sporttársat éppen munkában találtuk: azokat a ielvénvtervezeteket tanulmányozta amelyeket a holnapi közgyűlés elé kíván­nak terjeszteni. Igyekeztünk tőle minél többet megtudni az úi sportegyesület megala­kulásáról. s amit megtudtunk, arról az alábbiakban számo­lunk be olvasóinknak. A VOLT TÖREKVÉS veze­tőiből december 14-én hétta­gú intézőbizottságot alakítot­tak. amely nyomban meg­kezdte működését. A Szegedi Vasutas Sport Egyesület meg­alakításának problémája hol­nap reggel 9 órakor oldódik meg véglegesen, amikor a Kossuth Lajos sugárúti sport­telep klubhelyiségében köz­gyűlés dönt a továbbiakról. Mit is jelent, a valóságban a SZVSE megalakítása? Az úi sportegyesület meg­alakítása azt a célt szolgálja, hogv az összes vasúti dolgo­zók egységes sportegyesület­ben tömörüljenek. Ennek ér­dekében a volt Fűtőház. Osz­tálymérnökség és Távírda sportkörei megszűnnek, illet­ve beolvadnak az úi egyesü­letbe. Ezenkívül a SZVSE­nek — a Törekvéssel ellen­tétben — tagjai lehetnek azok is. akik nem a vasútnál állnak alkalmazásban, de a vasutas sportkörijén kíván­nak sportolni. AZ ÜJ SPORTEGYESÜ­LET szervezeti felépítéséről László sporttárs a következő­ket mondotta: — A SZVSE az összes va­sutasok sportolási lehetősé­gét kívánia biztosítani. Ennek érdekében már az új elnök­séget úgv javasoljuk a köz­gyűlésnek hogy abban vala­mennyi vasúti üzemegység képviselve legyen. Lesznek az elnökségnek kültagiai is. akik nem tartoznak a .vasúthoz Az elnökség huszonhét tag­ból fos. állni s közülük kerül megválasztásra a díszelnök, a főtitkár és a négv titkár. A főtitkár és a négv titkár ve­zeti maid az egvesületet a havonként összeülő elnökségi ülések között; Mint megtudtuk, a SZVSE sportolói valamennyien együtt vannak, közülük senki nem hiányzik. A labdarúgó csapat edzéseit január 15-én kezdi meg. hogy felkészüljön az előtte álló feladatok sike­res megoldására, akár az NB U-ben. akár az NB Ul-ban, vagy n területi bajnokságban. Az atlétáik egy percre sem szüntették meg edzéseiket s az új sportegyesület főfelada­tának tekinti, hogy a múlt­ban működött mind a tizen­kilenc szakosztályt fenntart­sa. sőt megfelelő számú je­lentkező esetén úi szakosztá­lyokat is létesít. Értesülésünk szerint a Sze­gedi Vasutas Sport Egyesület komoly önállósággal bír majd. Ezt megígérte az Or­szágos Vasutas Sportszövet­ség amelv máris sokat tett a SZVSE megalakítása érdeké­ben. Ügy hírlik, hogy az 1957. évre a szegedi vasutasok sportegyesületének anyagi bázisa is biztosítva van; HOLNAP reggel ül össze a közgyűlés . 13 Sok függ mun­kájától. Hosszú időre meg­szabja maid a szegedi vastt­t- ok sportolásának irányvo­nalát s éppen ezért, a ma­gunk részéről sok sikert kí­vánunk munkéiához; Szegedi ökölvívók Hódmezővásárhely ifjúsági bajnokságán Január 20-án, vasárnap ren­aezik meg Hódmezővásárhelyen a város Ifjúsági ökölvfvó-baj­nokságát. A bajnokságon részt vesz a SzVSE ifjúsági ökölvívó csapata Is. A bajnokság a Hód­mezővásárhelyi Vasas rendezé­sében kerül lebonyolításra; Megalakult a KAC A szegedi Kereskedelmi ée Pénzügyi Dolgozók Szabad Szakszervezete megyei bizottsá­ga mellett működő Vörös Me­teor sportkör, január 10-én meg­tartott újjáalakuló taggyűlésén; ü Szegedi Kereskedelmi Alkal­mazottak Clubja (KAC) nevet vette fel, HÉTVÉGI SPORTMŰSOR: Asztalitenisz A Szegedi Postás szombaton és vasárnap megrendezendő asz­talitenisz-versenyét előző hí­rünktől eltérően a Szegedi Ken­derfonógyár klubtermében tart­iák meg (Párizsi körút 21.) A verseny szombaton délután 3 órakor kezdődik, majd vasár­nap reggel 8 órakor folytatódik; Nevezni a verseny színhelyén is lehet. Dongó-motorkerékpárok sebesség­iokozásának speciális beállítása, Csepel-motorkerékpárok hengercst­ezolása, elektromos Ivhegesztés, mindennemű gépek szakszerű Javí­tása Fekete-inotorflzemben. Liget utca 22. Telefon: 48-06. (Postás­Kultúrotthonnal szemben). Zománcos tűzhely, rövid bőr­kabát, bőr esizmanadrág eladó. Sziliért sor 8. Komplett hálószobabútor el­adó. Szombaton 2 órától. Tímár, Hajnal u. 69/a. Il.-es Tanács­kórházzal szemben. 1159 125-ös Danuvia és 250 kéve rő­zse eladó. Deák, Domaszék, Ba­log-iskola. 1139 Használt nylon-harisnyát ve­szek. Kossuth .Lajos sgt. 69. 1125 Zongora, tangóharmonika, har­mónium hangolását vállalom. Ball Péter, Szivárvány u. 37. 1127 Bérbe vennék egy kataszteri hold földet kukorica alá, város közelében, lehet szántva. Cím: Daróczi József, Szeged, öthalmi út 31. 1094 Eladó egy kárpitozott kanapé, téskagramofon ős egy faragott antik-asztal, Partizán u, 8. em. 1095 Rádió, nagyteljesítményű, nor­mál lemezjátszóval együtt el­adó. Érd. Törökék, Zrínyi u. 3. 1119 Daráló hengeres eladó. Tápé. Dózsa György u. 114. 1136 Szép fekete csikóbunda kö­zéptermetre eladó. Hajnal u. 25/a. U08 Félverseny kerékpár eladó. Szt. György u. 10. II. 4. Érdek­lődni vasárnap. 1140 Jóállapotban levő mély gyer­mekkocsi eladó. Apatini' u. 17. Keeskéstelep. 1142 Kisebb-nagyobb hízott disznó eladó. Alsőnyomássor 60. szarn. 1141 Egy férfi Bzabó-, varrógép el­adó. Csongrádi sgt, 8/a. em. 1144 35 mázsát bíró gumiskocsi el­adó. Klskundorozsma, Jókai u. 26. "« 150 kg-os hízó eladó. Osz u. 44. szám. 1146 3 részes tükör, rádióasztal el­adó. Londoni krt. 22., fldszt. bal. U« Üzemek! Vállalatok! Intéz­mények! Hivatalok! Ktsz-elrt Figyelem! A K. ti. V. Egyetemi Diák­élelmezési Egysége (József A. krt. 95.) közli, hogy 1957. január 15-töl az egyetemen kívülállók ls részt vehetnek az előfizetéses étkezésben. Menün belül két-háromféle választék étlap szerint áll a fogyasztók rendelkezésére, kiváló minőségben. Előfize­tése: ebéd: 5.70 Ft, melyből az állami hozzájárulást a munkaadó téríti! Bővebb felvilágosítást a 25-60-as te­lefonon adunk. »-„„„„ Egvetemi Menza Vezetősége Eladó háromméteres hordókor* esolya, hegedű felszereléssel; közepes házhelyet, kertet ven­nék. Kossuth L. sgt. 113. 1153 Sürgősen keresek megvételre beköltözhető kisebb magánházat. Nagy kerttel, Alsóvároson. Érd.: Ingatlanközvetítőnél, Takaréktár u. 8. 1155 Export Csepel 125-ös motorke­rékpár eladó. Csórva, erdei is­kolánál megtekinthető. 1156 200 cm'-cs RMV-motorkerékpár eladó. Bodzafa u. 6. sz. 1157 125-ös Csepel kifogástalan ál­lapotban eladó. Szőreg, Szabad­ság u. 94. Megtekinthető va­sárnap. 1158 Egy szoba, konyha, kamrából álló új magánház 400 n.-öl telek­kel eladó. Érdeklődni lehet Sző­reg, Petőfi u. 13. 100x220 ajtó tokkal; szekrény, ebédlökredenc, dívány, sezlon, fűrészporos kályha, íróasztal, S/ékek, egyéb bútorok eladók. Szombat délután 2-től és va­sárnap egész nap. Szt. György U. 17. 1045 Eladó kertes magánház beköl­tözéssel. Újszeged, Sepsl u. 8. Jókarban levő csővázas sport­kocsi eladó. Francia u. 6. Müstoppolást, szemfelszedést, monogrammozást vállalok. Fran­cia u. 6. ' 80-as tangóharmonika és egy órás esztergapad megbízásból el­adó. Kelemen hangszerész, Köl­csey u. 9. 1096 ALKA szemfelszedőgép és egy szövőgép eladó. Madách u. 1/b. emelet 3. Gépliimzésben jártas bedolgo­zó htmzőnőket keresünk. Sze­gedi Dekorációs és Kirakatren­dező Vállalat, Klauzál tér 7. Takarmányrépa és egy 110 kg-os h.izó eladó. Tündér u. 27. Hasas kecske eladó, Puskás u. 15. Üstök, permetezők készítését és Javítását vállalom. Csúcs, Vásárhelyt sgt. 12. Fgy hízott sertés eladó. Sán­dor 11. 41. 1161 Eladó 200 körüli zsírdlsznó, 450 kéve szár. Hattyastelep. Mokrini sor 2. 1162 Lakatossegédet, vagy segéd­munkást felveszek. Topolya sor 11. szám. 1163 Kisebb kombináltszekrény, 12 személves porcelán étkészlet, téskairógép. nagy falltükör, zo­máncos kályha eladó. Alkony u. 14. szám. H64 150—160 kg zslrsertés eladő. Szeged, Klsfaludl u. 39. 1174 Bútorozott szoba, 2—3 egyete­mi hallgatónak kiadó. Bérkert u. 16. Ulszeged. 1165 Elcserélném kisméretű szoba, konyha, speizos, fáspincés laká­somat, víz, gáz van, hasonlóért, «iigy nagyobbért, megegyezéssel. Érd. Hajnóczi u. 1., házmester­né ,, .uf Szép, mély gyermekkocsi el­adó. Bartók tér 3. (volt Valéria tor.) I. cm., bal. U68 Egy 200 kilón felült hízott ser­tés eladó. Homok u. 15. 1190 APRÓHIRDETÉSEK Egy Doxa-karóra Igényesnek eladó. Hétvezér u. 31. fdsz. 1175 Eladó diőfafurnéros, politúro­zott, betétes, használt hálószoba. Erd.: Vasárnap 8—4-lg. Hétvezér u. 40. 1177 Fladó seprflkötőgép, mosdó, jégszekrény, fekete férfiöltöny. Bercsényi u. 13., ajtó 13. 1178 Kisebb magánházért, belvárosi emeleti szoba-konyhás, speizos lakást adnék. Gáz, víz, villany bent. Ráfizetéssel. Retek u. 10/b. 1179 Tápé, Felszabadulás u. 3. sz. ház azonnal beköltözéssel eladó, ó-család. 1100 Cserépkályhás, kályhák szak­szerű javítását, tisztítását válla­lom. Gogoly u. 5. ajtó 7. 1181 Egy hold föld, gyümölcsös, Újszegeden, Szövetség utcában eladó. Rákóczi u. 16. 1182 Takarítónőt felveszek heten­ként egy-két napra. Jókai u. li. I. bal. 1186 Kétajtós, politúros kombinált­szekrény eladó. Érd. 5 óra után. Szűcs u. 3/a. Hódi. 1197 Szép taft menyasszonyi ruha eladó. Újszeged, Székely sor 13. 1190 2 db 200 kg-os sertés eladó. Földműves u. 32. 1191 Jókarban levő modern mély­kocsi eladó. Felsőváros, Gém u. 13/a. 1195 Eladó Apátfalván családi ház. Érd. Szeged, Klauzál tér 2. II. G. Ugyanitt íróasztal, tetőüveg. cserép eladó. 1189 Elcserélném egyszoba, konyha, spelz, előszobából álló lakásom, költségmegtérités mellett, össz­komfortosért. Víz. gáz, villany bent. Csernyné. Gál u. 12. 1194 Féfl télikabát sürgősen eladó. Tavasz u. 17. Lengyelné. 100-as Csepel berugós eladó. Tündér u. 27. Eladó Terehalomban 1500 n.-öl szántó: érd. Szeged, Váradi u. 20. Alsóváros. Jövedelmes házfelügyelőségem elcserélném Jobb főbérleti la­kásért. Szt. Mihály u, 9. Házfel­ügyelő. Bélycggyüjteményt veszek. Ajánlatokat Magyar Bélyeg je­ligén. Postafiók 61. továbbít. 200 kg-os sertés fele eladó. Rókusi temető mellett, Elek. Férfi, női télikabát, sötétkék férfiöltöny, 5-ös vaskályha el­adó. Gyöngytyúk u. 7/b. Gyermekszerető bejárónőt ke­resek. aki főzni' tud. Árvíz u. 4. Váradiné. Üvegvitrin, jókarban levő né­met kerékpár eladó. Erdő u. 10. Felsőváros. Föld, jóminőségű szántó el­adó. Pacsirta u. 27. 1254 100-as Csepel-motor eladó. Pe­tőfi Sándor sgt. 52. I, 8. ; Iván. 1256 Egy egyszemélyes sezlon el­adó. Sziliért sgt. 30. 1232 Egy tanított farkaskutya el­adó. Zákány u. 9/b. 1230 Gyümölcsös felesbe kiadó Új­szegeden. Érdeklődni1 Hattyassor 17. szám alatt. 1229 Fehér mély gyermekkocsi 500 Ft-ért eladó. Gogoly u. 24. Szi­lágyi. 1228 Kertészek, figyelem! Tavaszi1 virágcserép szükségleteiket már most rendeljék meg, vagy je­gyeztessék elő Szalma fazekas­nál, Felhő u. 7. Telefon 43-22. 1227 Ikarus mély gyermekkocsi, tel­jesen új, eladó. Erdő u. 12. Ko­vács. 1227 Tömör, politúros háló eladő. Fodor asztalos, Szeged, Mik­száth K. u. 21. 1244 Fgy csónakos varrógép, szé­pen varr, eladó. Szatymazl u 9. szám. 1245 Egy 160—170 kg-os zsírsertés eladó. Árvíz u. 63. szám. 1246 Mindenféle baba, mackó javí­tását szakszerűen vállalom. Já­ték eladó. József A. krt. 38/a. 1243 Fehér, mély gyermekkocsi el­adó. Honvéd tér 3. du. 4-től. 1242 Pusztamérges! állomás mellett 12 hold szőlőnek való föld el­adó. Érd. Zászló u. 5. Mészes. 1248 Gyümölcsöst vennék vagy el­cserélném Csengele környéki holdnyi szőlő-gyümölcsösömet Szeged környéki kisebb Ingat­lanért. József A. krt. 38. fldszt. 2. 1247 Kétszemélyes Epeda-recamié eladó. Veresács u. 11. Ábrahám. Megtekinthető vasárnap. 1249 Nagy Illés névre szóló szemé­lyi igazolvány és járlatlevelek elvesztek január 5-én. Becsüle­tes megtaláló a pénzt megtart­hatja, az iratokat küldje Doma­szék 623. alá. 1241 Tűzhely, használt, csempézett és búzaszalma eladő. Nagy, Baktó. Ladvánszkl u. 3. 1239 Rádió, vadonatúj, beépített órával, eladó. Megtekinthető Bo­dor villanyszerelőnél, Kölcsey u. 3. 1238 Legfinomabb új fekete kam­garn férfiruha (vőlegényruhá­nak és női' kosztümnek is al­kalmas), eladó. Megtekinthető szombaton du. S-től és vasár­nap egész nap 9-től. Bokor u. 12/b. felső csengő. 1236 Egy db kb 170 kilós sertés el­adó. Hattyassor 33. 1250 Használt hálószoba eladó. Fa­ragó u. 30. 1224 Ajtó tokkal eladó. Szilágyi u. 8Ú). 1222 Wander gyártmányú férfi stra­pakerékpár eladó. Valéria tér 3. Győrfi. 1237 Olympla és Trlumph Irodagép, továbbá Marabu gyöngye sa­mottos kályha eladó. Glück, At­tila u. 16. 1223 3+1 lámpás rádió eladó. Kacsa u. 5. 1221 Egy 190 kg-os hízott sertés el­adó. Váradi' u. 8. 1220 96 basszusos új tangóharmoni­ka, 14 váltós eladó. Csongrádi sgt. 10/a. 1219 Börmikádó háromnegyedes szőrmebéléses, eladó, Rigó u. 34. emelet. 1217 Nagyméretű kombináltszek­rény, szép recamlé, 2 db fotel eladó. Gogoly u. 23. fldszt. 3. 1215 Eladó enyvező csavarok, szo­rítók, dobkályha, füstcsövek, tűzhely, laposvas. Körtöltéssor 16. 1214 Egy 140—150 kg körüli hízott sertés eladó. Homok u. 8. 1202 Egy új állapotban levő fehér »Ikarus« gyermekkocsi eladó. Újszeged, Temesvári krt. 8/b. 1213 Perfect német órákat adok la­kásomon. Beníczkyné, Vajda u. 16. 1200 Kettő nagyméretű bőrfotel, egy régi konyhaszekrény eladó. Va­léria tér 3. Ekmesz. 1201 Jókarban levő erós férfiszabő­varrógép eladó. Újszeged, Kál­lay fasor 102. 1202 Rongyszőnyegszövést hozott anyagból 10 Ft méterenkint. Rongyot, gombolyagot veszek. Róna u. 7. 1148 Nylon-harisnya átkötés. Alföl­di u. 12. II. em. Bécsi krt. sa­rok. Megyerlné. 1149 140—150 kg-os zsírsertés eladó. Rózsa u. 10. szám. 1150 100-as Sachs-motorkerékpár el­adő. Rigó u. 14. sz. 1171 Csepel süllyesztés varrógép el­adó. Majdnem új. Érdeklődni: Zsombó. B. Nagy László. 1173 Nyltottszín cserép, tégla, fa­anyagból eladó. Földmíves u. 16. 1108 Eladó ház lakásátadással, gaz­dasági helyiséggel. Érd.: Móra u. 35. sz. 1176 Bőrkabátját alakíttassa vízhatlan bőrpuhító festéssel. Csordás bőr­ruhakészitSnél. Szent Miklós u 7. Felsőváros. (Ugyanott mosőtek­nőt veszek.) Felsővároson 2x1 szobás ma­gánház eladó. Érdeklődni Bécsi krt. 2. Baloghnál. 109-as SHB Szaksz-motor el­adó. Becsei u. 16. 1234 Egy ügyes fiút kovácstanuló­nak felveszek. Kovács János, Moszkvai krt. 24. 1233 Eladó alig használt mély „Ikarus* gyermekkocsi. Szurdt. Szt. György tér 2. 1251 Fgy 180 kilós hízó eladó. Haj­nóczy u. 22. volt Korona u. 1211 Kisfias tehén eladó. Borbás u. 20. szám. 1209 Hálószobabútor, festett csont színű és sublőt azonnal eladő. Du. 4-től és vasárnap egész nap megtekinthető. Pusztaszeri u. 10. Kulcsárék. 1204 Egy jó parasztkocsí eladó, Tar­ló u. 7. 1240 Szerszámlakafosokat felve­szünk. Jelentkezés Zákány u. 44. szám alatt. 1112 Egy db 130—140 kg zsírsertés el­adó. Róna u. 19/a. 1211 Házi mozigép, francia gyárt­mányú normál, 3000 m színes sport- és kultúrfllmmel eladó. Kovács, Újszeged, Paraj di' u. 4. szám. Orion 882. négy-nyújtott sávos 2 hangszórós rádió eladó. Ko­vács, Újszeged, Parajdi u. 4. 1207 1 150 kg körüli zsírsertés el­adó. Csillag tér 13. 1205 Bútor, pianinó, perzsaszőnyeg, csillárok, ruhanemű eladó. Jó­zsef Attila krt. 19. II. 6. 1203 250 kilós hízó eladó. Vág u. 11. öthalom útvégénél. 1169 Gépíró- és Gyorsíró Iskolában (Móra Ferenc sétány 14.) Január hóban új tanfolyam kezdődik. Vállalatok, figyelem! Konyhai üstök, kondérok, konyhaedé­nyek javítása, ónozása. Csúcs rézműves, Vásárhelyi sgt. 12. Családi magánház lakásátadás­ssl eladó. Béketelep, Tapolcsá­nyt u. 6. Egy 150 körüli zslrsertés el­adó. Röszkel u. 17. Elcserélném hódmezővásárhe­lyi kétszobás, összkomfortos, központi fekvésű lakásomat ha­sonló szegediért. Érdeklődni: Barna, Marx téri új bérházak, B/5. III. 2. délután. Csillagtér 15. kétszobás ház la­kásátadással, kisebb alakra va­ló kocsibunda eladó. Két ruhásszekrény eladó. Ju­hász Gy. u. 33. Tombácz. Eladó beköltözhető magánház Petőfitelep VII. u. 387. 250-cs Puch S. 4-es 100-as Cse­pel-motor jókarban levő, eladó. Újszeged, Bethlen u. 35. Tüzép. Pulcz u. 11. számú ház fele­resze lakáscserével eladó. Ér­deklődni Bene Imre, Kossuth L. sgt. 20. Tündér u. 26. számú ház el­adó. Érdeklődni Vásárhelyi sgt. 78. szájg. Elatió ágybetétes szobabútor, 11 db, Igényesnek. Árvíz u. 15. 1/4. Kályhát nagyobb helyiség fű­tésére lehetőleg kétaknásat ke­lesünk. Villamosipari Ktsz. Szé­lienyi tér 8. Eladók recamlé, gyerekágy, kis kályha, kis sparhelt. Vasas­szentpéter u. 8/b. 1. ajtó. Kétlovas kocsi, íamunka, el­adó. 5 kat. hold föld feliből ki­adó. Tisza Lajos u. 33/a. ged. Móra Perene ri ,0. Tejefon. - h[r,aposzt,,lya fa . hírlapkézbesítő Postahtoarilok munkástanácsa 1 Szeged: Nyomda Vállalat HIRDETMÉNY "A Magyar Népköztársaság 4 százalékkal kamatozó búzaér­tékben megállapított állandósá­ga* elnevezésű kötvényeknek — búzakötvényeknek — 1956. de­cember havában megtartott ki­lencedik sorsolásáról készített "húzási jegyzék* a kerületi ta­nácsoknál megtekinthető. A köt­''r.-r1: eltonéríékét az Orszá­gos Takarékpénztár fiókjai kész­pénzben kifizetik. A kisorsolt bűzakötvények beváltásához szükséges bizonyítványok a ke­rületi tanácsok igazgatási osz­tályainál szerezhetők be. V. b.-elnö)

Next

/
Oldalképek
Tartalom