Szegedi Néplap, 1957. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1957-01-19 / 15. szám

Ismét az ENSZ-kőzgyűlés előtt a középkeleti kérdés Egvlo'om nem adle bérbe a Szuezl-c<atornit - Bmi'német gazdasági lao a Szovle'onld ioari fellödasbneh nagy Öleméről A SZOVJET E5 A KÍNAI kormányküldöttség közötti tár gyalások — a kfnai konnányküHötiség Moszkvába történő visz­szaérkczése ntán — folytatódnak. Pinteken a két kormánykül­döttség ismét megkezdte tanácskozásait. A Moszkvában főivé nagyjelentőségű tárgyalásokon kívül nemzetközi politikai körökben nagy figyelmet szentelnek a Közép­Kelettel kapcsolatos fejleményeknek, eseményeknek is. A közép­keleti probléma jelenleg az ENSZ-t is foglalkoztatja: Egyiptom kérésére az ENSZ-közgyűlés csütörtökön vitát nyitott azzal kap­csolatban, bogv Izrael nem vonja vissza csapatait az 1949-ben megállapított fegyverszüneti vonal mögé. Mint ismeretes, a: izraeli csanalnh még mindig a Sinai-félsziget déli részén tartóz­kodnak. állítólag azért mert az izraeli kormány így kívánja meg­védeni az Akabai-öbölben közlekedő hajóinak biztonságát A vita során felszólaló Favzi egyiptomi külügyminiszter kijelentette: 'dcie, hogy a közgyűlés „véget vessen Izrael kihívó magatartásá­nak" és megfelelő intézkedésekkel rákényszerítse Izraelt az egész egyiptomi terület kiürítésére, t ezáltal a békét fenyegető veszély megszűntetésére. Az ENSZ-közgvfllés vitája tovább folyik. Nasszer egyiptomi elnök egy amerikai újságírónak adott interjújában kiielentette. liogy nem fogadia el az Aramco ame­rikai olajtársaság és a Chase Mannhattan bank ajánlatát. A két amerikai vnlla'at felajánlotta ugyanis, bogv tfz évre bérbevenné a feuezi-csatornát, évi egymillió dollár összegért. „Az egyiptomi szuverenitás nem eladó és nem bérbeadó" — mondotta Nasszer. Interjúja során az egyiptomi elnök foglalkozott F.isenhower­nak a Közép-Keletre vonatkozó terveivel, és az amerikai elnök azon elméletével, melvszerint a franciák és az angolok egyiptomi beavatkozása után „űr" keletkezett a Közép-Keleten. — „Ha ür fan, ahogyan ezt a nyugatiak állítják, a mi feladatunk, araboké, hogy azt kitöltsük" — tette hozzá Nasszer elnök. Az Eisenhoiver-féle közén-keleti tervről nyilatkozott Nehru indiai miniszterelnök, Knlkuttából Új-T)clhibe történt visszatérése során. „Helyes dolog gazdasági segítséget nyújtani a közép-keled országoknak — mondotta többek között Nehru —, de ezt ka'onai segéllyel összekapcsolni annyit tesz, mint összekapcsolni a világ­háborúval, ami pedig még jobban megnehezíti a helyzetet > MACMILLAN, az angol kormány új elnöke esütőrtökőn rádió- és televízié által is közvetített beszédben foglalkozott né­hány, Angliát érintő politikai kérdéssel. Mintán kijelentette, hogy „általános választások nem lesznek", beszédének további részé­ben arra a kérdésre igyekezett válaszolni, hogy „nem lesz-e Anglia most csupán másod-, vagy harmadrangú hatalom?" Az angol miniszterelnök, — mint mondotta — gvakran hallotta, amint az emberek feltették maguknak ezt a kérdést, amelyre — véleménare szerint — tagadú választ kell adni E véleményének megalapozására Macmillan azt • gondolatot fejtette ki, hogy Anglia, • a brit nemzetközösség és Európa közös erőforrása „nem kisebbek, mint a két óriásbntalom" — a Szovjetunió és az Egye­sült Államok — erői és gazdagsága.­Macmillan beszédének e néhány mondata b aláhúzva a tényt: ő ía abban a betegségben szenved, mint néhány elődje: nem vett tudomást arról, mi történt az angol imperiummal a második világháború után, de — úgy látszik — elfeledkezik arról is, mennyire gyengék az angolok pozíciói ma a Közép-Keleten is. MELYIK fejlődik gyorsabban: a Szovjetunió, vagy az Egye­sült Államok? — erre a kérdésre ad választ a nyugat-berlini német gazdaságkutató intézet egy széleskörű kutatás után elké­szült tanulmánya. A tanulmány végső következtetései szerint a jelenlegi jelentős különbség folytán, amely a két ország ipari fej­lődésének aránya között fennáll, nagy a valószínűsége annak, hogy a Szovjetunió ipari össztermelése az Egyesült Államok ter­melését nemcsak utoléri, hanem túl is szárnyalja. Hivatalos köz­lések szerint a Szovjetunió ipari termelése 1956-ban 11 százalék­kal emelkedett az előző évhez viszonyítva, az Egyesült Államok­ban az emelkedés csak valamivel több mint két százalék A Külügyminisztérium jegyzéke a budapesti angol követséghez A Magyar Népköztársaság Külügyminisztériuma az alábbi szövegű jegyzéket in­tézte a budapesti angol kö­vetséghez: "James N. Cowley ezredes úr, a budapesti angol követ­ség katonai attaséja, az 1956. évben Magyarországom lezaj­lott események alatt aktív és közvetlen kapcsolatot tartott íenn a fegyveres ellenforra­dalmi erök több vezetőjével, valamint az ellenforrada­lomban részvevő több sze­méllyel. E tevékenysége so­rún többek között katonai cs katonapolitikai tanácsaival támogatta a Magyar Népköztársaság ál­lamrendjénck megdöntésé­re irányuló cselekmények szervezőit, a magyar nép érdeftei ellen törő reakciós erőket (pl. a Kilián-laktanyában, a Cor­vin közben stb). A fegy­veres ellenforradalom erejé­nek megtörése után Cowley ezredes úr szakszerű taná­csokat adott említett kapcso­latainak fegyvereik, felszere­léseik elrejtésére. • Ugyancsak bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy az események folya­mán Cowley ezredes úr erős hírszerző tevékenységet is ki­fejtett. Ténykedésének fő célja a nyílt ellenforradalom fel­számolását végző erük har­ci felszerelésére, lövegeire, tankjaira cs hadmozdula­taira vonatkozó adatok megszerzése volt. Megbízottad révén országos viszonylatban adatokat Igye­kezett gyűjteni az ellenforra­dalom felszámolását végző erők ottani katonai mozdula­tairól és erejéről. Végezetül Tornács — aki­nek Cowley ezredes úr te­vékenységéről részletes tudo­mása volt — és annaik csa­ládja számára páratlanul rö­vid idő alatt angol útlevelet és állampolgárságot szerzett a budapesti angol követség konzuli részlege segítségével, továbbá nagyobb pénzössze­get adott át azzal a céllal, hogy magyar hivatalnokokat vesztegessen meg, és ezek se­gítségével az országot elhagy­hassa. A fent elmondottak telje­sen nyilvánvalóan bizonyít­ják, hogy Cowley ezredes űr súlyo­san visszaélt azokkal a dip­lomáciai kedvezmények­kel. amelyeket a Magyar Népköztársaság kormánya a nemzetközi szokásoknak megfelelően részére biztosí­tott, és tevékenysége durva be­avatkozást jelentett a Ma­gyar Népköztársaság bel­ügyeibe, annak államrendje és szuverenitása ellen irá­nyult. A fentiek alapján a Magyar Népköztársaság Külügymi­nisztériuma James N. Cow­ley ezredes urat persona non gratanak nyilvánítja, és a Magyar Népköztársaság te­rületének 48 órán belüli el­hagyására szólítja feK A külpolitika hírei — röviden (MTI) A DPA német hírügy­nökség budapesti keltezésében beszámol arról, hogy Kádár Já­nos magyar miniszterelnök szer­dán nyilatkozott az INS ameri­kai hírügynökség munkatársának. A DPA rövidesen ismerteti Ká­dár János nyilatkozatát. * Genf (MTI) A Nemzetközi Vöröskereszt meaéllaoítáfin szerint a szükséget szenvedő ma avar lakosságnak és a ma­gvat menekülteknek nvúitott támogatás a leanaavobb nem­zetközt seaélvakcf.ó a második világháború óta. A 6esélv­nvúitásban részt vesz a Vö­röskereszt a Vörösfélhold. a Vörösoroszlán és a Vörösnan 52 országos szervezete — le­lenti a DPA, Madrid (MTI) Az Ya című soanvoi katolikus naDilao a Reuter-iroda lelentése szerint csütörtöki számában felszólí­totta Naav-Brltannlit. hoav adta vissza Svanvolorszácnalk Gibraltárt. ..Bárcsak ráébredne Anglia arra. hogv Gibraltár vissza­adásával elnvemé SDanvol­ország szívélyes barátságát mindazzal eevütt amit ez le­lent. Franco soanvol államfő már ielezte. hogvan lehetne ebben a kérdésben Anglia érdekeit nem sértő megegye­zésre jutni" — írla a lap, • Varsó (MTI) A vargói nemzeti színházban január 17-én ünnepi hangversenyt rendeztek a len­gyel főváros felszabadításának 12, évfordulója alkalmából, • Az angol külügyminisztérium csütörtökön eete bejelentette, Nagy-Britannia felkérte a jeme­ni kormányt, hogy pénteken, vagy későbbi időpontban kezd­jen béketárgyalásokat az aden— jemeni határral kapcsolatban tá­madt vitás kérdések rendezésére — közli az AP. • Washington (MTI) A Tan­iug jelentése szerint Leo Matesz washingtoni jugoszláv nagvkövet csütörtökön felke­reste Dulles amerikai külügy­minisztert és rövid megbeszé­lést folytatott vele. 11 fflüzőgazilaság és az élehkö ülménvBk javítása Végig beállt a jég a Tiszán A hideghullám hatására pénteken hainalra a Tiszán é9 több mellékágán vénig beállt a iée. A iéeoáneél méa csak néhánv centiméter vas­tagságú, de fokozatosan erő­södik. __ Napi hatezer kiló őrölt paprika A Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalathoz most is szállítják a gazdák, a szövetkezetek is a gaz­daságok a füzéres paprikát. Az üzemben már csaknem teljes ka­pacitással dolgoznak. A nehézsé­gek ellenére az elmúlt egy hónap alatt az ütemterv szerinti 93 000 kiló helyett 165 000 kiló piros­paprika került fa az üzemből. Je­lenleg napi 6000 kiló a terme­lés, s ebből már jut exportra is. mivel az ország legtöbb vidékén nem mutatkozik hiány ebből a lőszerből. — Hóorkán dühöng Borsod megyében. Az óránként 80 kilométeres szél a mezőkö­vesdi, az encsi és a sátoraija­| újhelyi járásban minden utat betemetett. Honthy Hanna gépkocsija is elakadt az úton — miskolci szereplésére szá­non érkezett. Az országút megtisztítása a hótól folyik. U ó födi a búzamezőket, a határt, ám a parasztembe­rek ilyenkor, télen szövik a ter­veiket. Sokkal tágabbak és vál­tozatosabbak most a lehetőségek, mint korábban. Érdemes a föld­del bánni, érdemes bozzé hűnek lenni. Nem új dolog, hogy a paraszti nénnek éveken keresztül kimon­dott és kimondatlan sérelmük. fájdalmuk volt. Szövetkezeti és egyéni gazdák a bürokratikus megkötöttségek és a különféle magas terhek sntbndobésát vár­ták, és ennek erőteljesebben ma­guk is hangot adtak. Ma már el­mondhatjuk. hogy a parasztság legfőbb követeléseit kielégítette a forradalmi munkás-paraszt kor­mány. Törvényerejű rendelettel M törölt ék a begyűjtést és a kö­•elező tűz.- és jégbiztosítást. Nincs többé zsfrdézsma sem és a sertések vágásához nem kell en­gedély. Bizonyos határig és ke­retek közölt szabadon lehet ren­delkezni a földdel: el lehet adni és lehet vásérolni is. Sői n bér­beadásra is lehetőség nyflik. M em tűri a kormány a ter­melőszövetkezetek erő­szakos szervezését, és fellép Ilyenfajta túlkapások ellen is. Helfüggeszt ették a tagosítást. Ugvnnnkkor mindenkénnen védi a szövetkezeti — és általában a szocialista tulajdont: a szövetke­zeti parasztok érdekét, — az egész dolgozó parasztság érdekét. A tények önmagukért beszél­tek, és a legmeggyőzőbb érvet ndják arra, bogv érdemes törőd­ni a földdel és hízhatunk a ma­<!tmr falu jövőjében. Erről a jö­vőről igaz, liogy sok szó esett korábban is, de vajmi kevés tett támasztotta alá. A szavak nem elégségesek, — ezt tartották a dolgozó parasztok is. Értik, na­gyon is értik a „tettek beszédét", — megnyugvással vették bát tu­domásul a különböző intézkedé­seket. , A forradalmi munkás-paraszt kormánv nyilatkozatában a töb­bi között megállapította azt ú, bogv erőteliesen támogatja • mezőgazdasági termelés színvo­nalának emelését mind a szövet­kezeti, mind as egyéni gazdasá­gokban. Természetesen támogat­ja a dolgozó parasztokat abban a törekvésünkben, hogy jólmfi­ködő szövetkezeteket hozzanak létre. Ám, nem tűr meg a kor­mány itt sem erőszakosságot, vi­gyáz az önköltség teljes megtar­tására. Minden parasztembernek vitathatatlan joga eldönteni, hogy egyénileg, vagy szövetke­zetben akar-e gazdálkodni. Kellenek a gépállomások és az elkövetkezendő időben bizonyára jobban megoldják feladatukat: a szövetkezeti és az egyéni gazdák segítését, munkájuk könnyítését. Feladatuk megnövekszik azért is, mert — amint a jelek mutat­ják — az egyéni gazdák élnek a lehetőséggel, és különböző társu­lásokat és alaesonyabbfokú szö­vetkezeti formál hoznak létre. Sokféle lehet ez és Szegeden, a járásban napv adottságok rejle­nek a gvümöles- és szőlőtermelő szakcsonortokban. Alsrvőn példá­ul a dolgozó parasztok már meg is alakították géphasználati cso­portjukat, és többek között Sző­regen is alakult alacsonyabb formájú földművelő szövetkezet. U "rőgazdaságunkat — a tu­' ' tfomány legiobb felhasz­nálásával — « belteriesség irá­nyában akarjuk fejleszteni. En­nek nagy hagyományai vannak Szegeden, környékén és az egész szegedi járásban. Sajnos, az esz­telen gazdaságpolitika, a hozzá nem értés visszavetette és fejlő­désében megrekesztette a beíter. jes gazdálkodást. Hangzatos bro­súrák beszéltek ngyan a ezegedi járás szőlő- és gyümölcstermelő kultúrájának előrehaladásáról, — az élet azonban szomorú való­ságot mutatott Pusztultak a aző­lősök és a gyümölcsösök. Igaz ugyan, hogy 1953. ntán voltak újtelenftésű szőlősök, de koráb­ban jóval több ment tönkre. Pe­dig a iárás homokián kiváló sző­lőfajták virulhattak volna új éa új területeken, ha megvan az a termelési biztonság, amelyről ma szólhatunk. Szegednek hírnevet szerzett m paprikája, azonban itt is van bő­ven tennivaló. Termelők és szak­emberek, együtt az állam illeté­keseivel keü. hogy foglalkozza­nak — bízunk, hogy foglalkoz­nak is — a paprikatermesztés, a szőlő- és gyümölcskultúra to­vább fejlesztésével. Cselekedetek kellenek, okos szaktanácsok és a szakmai ismeretek bővítése, nem pedig semmitmondó, üres bee, súrdk. Mert a maevar paraszt *ud gazdálkodni. Tud la azt is —* a saító és a rádíö Mhfvá«s nél­kül, bogv mikor keü vetni. A trrmelűszövptkezeteV sa?át belá­tások szerint gazdálkodhatnak és ebbe közvetlen, hatalmi szóval nem sző'kntnak bele a- ógvneve­rét, felsőbb szervek Vonatkozik ez az egvéni gazdaságokra is, Bersze, a termelés eeves ágazat faiban szükséges bizonyos irá­nyítás, és ez' — belves formás kan — igénylik is a parasztéin' A z elmét* idők sóTvns éa azfvfáidftó eseményeiből az eevik napv tannl«á<» az isj bor-v sntásns macvnr módon nem ktlHsPdi tnnafet-'nk sznls cai másnlásAv-1 — keiT énf'ení a szocializmust Báléntünk ezen 31 útra. és a dolnos n*ras-»'emberi-k ezt énnéov beb'n«b"k, m'nt aztj bnov ótiát áPták az nüenfnrra­-te'omnak és nem került vissza a fs'd a grófoknak, fiere-ff-kn-V; Éot'ink tovább a «rnríeűrmn*{ városban és falun r—v»rént: áfnirtnrfink mindazt, ami !ó volt, de bsro—ml -'vetettük. slm)!t| a rosszat fíbtan sroei-V-mut énf'ésf okozunk amelunek SOS fán a lehetősé—'-bez kénes- és a l-rinhhim emelkedik e del-n-ók étessstnsvmet/,. kevesebb lesz a "vZtrő imnd. a nvnsod'nn é1uw tünk. Bizonvoa. bogv n-rtozlk ebben a város és a falu lakos, sásra. A néneazdnság. m élo»ka-P% ménvek javf'ása * mzzŐ—J-cág foilödés. nélkül IlPTri ^"llpfüíürfij^ V-t a f-Uééé., snnfr? e'ő M fon­tabb felsorolt több ténv. e'-ttc között a szövetkezeti. továhhá n rsnládi munkán ekmoM nor re»-ei tuleldrm »érfbe»e»Fensé»e. á feilődésért áronban mé<- sokai kell 'enni. de elsn van hozzá. Az fnar, e munkásosztőt,, nedig, — mert nélkülük nem lobnSsépes a rnezőrrazdasásr e'őreb«!odá*a -** rna—din « f-it-séees támogatási ml--t-n vmntknráshan. T etteken épül gvnrapndilc a bizalom. Ennek alaníán bontakozik ez a falvak, tanvák nénénél. Hisszük, — sok jel mu­tata ezt —. bogv nem lesz meg, munkálatlan és bevetetlen föld: Lassan, de biztosan tér vissza a normális élet, munkarend üzemeinkbe Az elmúlt hónapokban óriási ráfizetést jelentett népgazdaságunk számára a gyárak üzemeltetése. Sok munkabért fizettünk kl, s mögötte alig volt termelés. Szegeden a legtöbb üzem­ben 3—4, maximum 6 órás műszakban dolgoztak. A népgazdaság szempontjából talán előnyösebb lett volna, ha egy bizonyos ideig — míg az energiaszükséglet biztosítva nincs — leálltak volna az üzemek. De ezt ép­pen a munkások érdekében nem tették. A gyárak üze­meltetéséből jó dolog is származott: mégiscsak nőtt az árualap Világos, hogy az elmúlt hónapokban alaposan kiürültek raktáraink, s min­den új ruhára, cipőre, min­den méter szövetre nagy szükségünk van. Csak a ter­melés, az iparcikkek na­gyobb mennyisége menthet meg bennünket az infláció­tól. Éppen ezért minden kilo­watt energiát, minden per­cet gazdaságosan igyekez­nek kihasználni legtöbb sze­gedi üzemben. A kijárási tilalom megrö­vidülésével lehetővé vált. — ahol erre mód adódott — a három, Illetve két műszak bevezetése. A Szegedi Szőrme- és Bőr­ruhakészítő Vállalatnál de­cemberben 3—4 órás mű­szakban dolgoztak, az elmúlt héten pedig két 8 órás mű­szakra tértek át: reggel 5 órától déli egy óráig és egy órától este 9 óráig dolgoz­nak. Ebbe az időbe beleesik a DÁV csúcsideje. De felké­szült a vállalat ügy, hogy az energiafogyasztás csúcside­jén — reggel és este — mű­ködtetik a két 4.5 kilowattos agregá toraikat. Így minden különösebb zökkenő nélkül folyik a ter­melés, anyagjuk van bőven. A fogyasztást, az igényeket figyelembe véve a vállalat munkástanácsa úgy határo­zott, hogy az év első negyedében há­romszorosára emelik az elmúlt év utolsó negyedé­hez viszonyítva a műbőr­kabát-tcrmelcst. A Szegedi Cipőgyárban a múlt év szeptemberében 1570 pár cipő volt a napi termelés. Az elmúlt év utol­só hónapjaiban hetenkint csak két napot dolgoztak mindössze, és a heti terme­lés eredménye 1500 pár cipő volt. Hétfőtől kezdve két 6 órás műszakra tértek át. Egyelőre anyag- és energia­hiány miatt. A 6 órás mű­szakban már eddig is szép eredmények születtek. 970— 980 pár cipő a napi terme­lés. A Dorozsmai Pamutszövó­ben ls 24 órán át dolgoznál?. Eddig az üzemben egy szó­vőnő 10 gépet látott el. Ké­résüket az üzemi munkásta­nács és a vállalat vezetősé­ge jóváhagyta, így most mái maximum hét gépen dolgo­zik egy szövőnő. Nem küldtek el senkit a vállalattól, sőt 18 szövő­nőt vesznek fel a napok­ban. Nagy szükség van a Dorozs­mai Pamutszövő termékeire, tudják ezt a munkások is, nagy munkakedvvel dolgod­nak. Havonta 200 ezer mé­ter textilárut adnak át a kereskedelemnek. Valamennyi üzembe las­san. de biztosan visszatér a normális élet, a munkások nem akarnak inflációt, hisz tudják, hogy őket sújtaná legjobban. Természetbeni juttatás a SZÖVOSZ és a földművesszövetkezetek dolgozóinak A SZÖVOSZ igazgatósága és a Kereskedelmi- és Pénz­üevi Doleozók Szabad Szak­szervezetének elnöksége visz*. szaállította a kereskedelmi doleozók természetbeni iutta­tósát. Ennek értelmében a felvásárló kereskedelem­ben dolgozó alkalmazottak. valamint, a szövetkezeti irá­nvitó szervek é* szövetke­zeti. villalatok dolaozói a rendelkezésre állá árucikk, bői havi 250 forint érték­ben nanvkeredkedelmi áron vctsárolhatnak. A kedvezménv csak azokat a dolgozókat illeti mee akik a telies munkaidőt ledolgozzák: Emelkedik a rákbetegségben elnunyt nők siémj Genf (MTI) A Reuter-iroda ismerteti az eeészséaüevi vi­lágszervezet ielentését nmelv szerint a mellrákban megbe­tegedett nők halálozási arány­száma* az elmúlt 30 év alatt iaen nagymértékben emelke­dett: Dániában. Olaszországban. Norvégiában. Svédország­ban és Hollandiában több. mint. 100 százalékkal Naau­Britanniában és az Eavesült Államokban körülbelül 50 százalékkal. A ielentés szerint a női rákbetegek halálozási aránvtt Japánban a legkisebb ahol 100 000 nő közül 3-nák a ha­lálát okozza ez a betegség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom