Szegedi Néplap, 1956. december (1. évfolyam, 11-35. szám)

1956-12-01 / 11. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MÜN KASPART SZEG EDI LAPJA I. évfolyam. XI. szám Ara: 50 fillér Szombat. 1956. december 1. Olimpiai bajnokságot nyertünk a kenuban Közöljük a mai rádióműsort! Bizakodva néznek a jövő elé a szegedi Isz-ek tagfai L- Üj belépők jelentkeztek — Szépen kelnek a vetések — ' A szegedi termelőszövet­kezetek vezetői csütörtökön megbeszélést tartottak a vá­rosi tanács mezőgazdasági osztályán. Számba vették és meghatározták a soronkövet­kező feladatokat. A termelő­szövetkezetek vezetői általá­ban elmondották, hogy a tsz-ek tagsága bizakodással néz a jövő elé. Készülnek a tsz-ek zár­számadásai. Megegyeztek ab­ban, hogy a következő évi terveiket is elkészítik. Egysé­ges volt az álláspontjuk ab­ban ls, hogy a tervezés ne az eddigi meg­kötöttségek, bürokratikus ! módszerek szerint történ­) jék, hanem a termelőszö­vetkezeti tagok megfontolt, józan belátásával, a helyi ' adottságok legmesszebb me­nő figyelembevételével. 1 Foglalkoztaik a termelőszö­vetkezeti alapszabály egyes kérdéseivel is. Hangoztatták, hogy a tagfelvételeknél és a kilépők kérdéseinél is több önállóság szükséges; legyen ez teljes mértékben a terme­lőszövetkezeti tagságra bíz­va. Egységes volt a vélemény abban, hogy a munkaértéke­lés, amely alapján a munka­egységeket kapják a tagok, helyileg történjen. Szóval a munkértékelcst helyileg határozhassák meg, mert az úgynevezett országos normák több káros igaz­ságtalanságot vontak ma­guk után. Egyetértettek abban is, hogy a termelőszövetkezetek veze­tőségeit felújítják. Korábban a szegedi sajtó hírül adta, hogy a város ter­melőszövetkezetei közül ket­tő: a Felszabadulás és az Al­kotmány Kossuth néven egyesült. A megbeszélésen mindkét termelőszövetkezet vezetői bejelentették, hogy a Felszabadulás és az Alkot­mány Tsz tagsága úgy dön­tött, hogy külön gazdálkod­nak, mert a kisebb egység­ben a jelenlegi adottságokat figyelembe véve eredménye­sebben tudnak gazdálkodni. A Haladás III. típusú tsz és a Rózsa Ferenc I. típusú tsz vezetői bejelentették, hogy termelőszövetkezete­ikbe már új belépők jelent­keztek. A város termelőszövetkezetei általában a közös gazdálko­dás mellett döntöttek. A III-as típusú tsz-ek közül egyedül az alsóvárosi Űj Élet Tsz-ből hallatszanak olyan erőteljes hangok, hogy felosz­lanak. Ám ez még nem el­döntött, s az Űj É'.et Tsz egész tagságának kell ebben hatá­rozni. Elmondották a szövetkezet vezetői, hogy az első vetések szépen kelnek, és meglehető­sen jó állapotúak. A Felsza­badulás Tsz például 212 hold búzát vetett. A Haladás Tsz­nek pedig a tervezett 130 hold helyett 175 hold a búza­vetése. Általában minden őszi munkát elvégeztek a tsz-ek, bár mutatkoztak bizonyos lazaságok a munkafegye­lemben. A szegedi tsz-ek állatállo­mányának helyzete kedve­zőbb, mint korábban. A jó­szágok takarmányellátása elég jó. A Haladás Termelő­szövetkezetben dolgoznak a kútfúrók. Mély, meleg vizet adó kutat fúrnak, hogy segít­ségével a tsz kertészetének nagyobb lehetőséget, jövedel­met tudjanak biztosítani. Rendelkezés a táppénzekről Dócon önkéntes iöldművesszovetkezet létesül Az elmúlt napokban Dóc köz­ségből egy hóltngú küldöttség kereste fel a MESZÖV-öt Vá­sárhelyen. A küldöttség tagjai elmondották, hogy a községben földmüvesszövetkezeti gyűlést tartoltak. Ezen a gyűlésen 180 tag megválasztotta a földműves­szövetkezet igazgatóságát. Ali­vei a termelőszövetkezet a köz­ségben feloszlott, a földműves­szövetkezet részére kapnak epületet és darálót ís. Hús-széket is szeretnének nyitni. A két ve­gyesboltot és az italmérést is, valamint a baromfi felvásárlási telepet is kezelésükbe szerelnék venni. Előreláthatólag ennek nem lesz akadálya, mert a munkás­paraszt kormány támogatja az önálló földművesszövetkezetek megalakítását a falusi parasztság soraiból. A küldöttséget azzal bocsátották útnak, hogy feltétle­December első felében nyitja kapuit a Szegedi Nemzeti Színház Á Szegedi Nemzeti Szín­házban is megkezdődött már napokkal ezelőtt a színűi áz­megnvitást előkészítő művé­szi munka: folvnak a „Lak­rné" és a ..Mosolv országi'' próbái Kertész Gyula és K-i­kuszi Imre fiatal rendezők irányításával. A Lakmét de­cember első felében, a Mo­solv országát pedig decem­ber második felében mutatja be a Szegedi Nemzeti Szín­ház. A Kamaraszíniházban tar­tandó előadások próbái egye­lőre a későbbi időkig elma­radnak. a fűtési nehézségek miatt. Helyiségekef adott áh a Somogyi Könyvtár és a Hazafias Népfronh Lapunkban már több alkalom­mal foglalkoztunk a szegedi la­káshelyzettel, és több szerve­zet is tett lépéseket n hajlékta­lan családok elhelyezésére. Az alábbiakban közlünk egy leve­let, mely a Hazafias Népfront III. kerületi bizottságától érke­zett szerkesztőségünkbe. „A Szegedi Néplap felhívásá­ra mi, a III. kerületi Hazafias Népfront-bizottság szintén köny­nyiteni kívánunk városunk ne­héz lakáshelyzetén és bejelent­jük, hogy a Bécsi körút 23. szám alatt levő helyiségünket átadjuk a tanácsnak, hogy ott kis költséggel szoba-konyhás la­kást létesítsen. De tovább megyünk. A Föld­műves utca 7. szám alatt egy utcai két noba-konyhás, egész­séges lakást bérel a Somogyi Könyvtár, fiókja számára. A könyvtár számára ugyanabban a házban alkalmasabb helyisé­get is tudnánk javasolni". Levélírónk megnyugtatására közöljük, hogy a Somogyi Könyvtártól kapott értesülése­ink szerint nemcsalt a Földmű­ves utcai, hanem az Űj-Petőfi­telepi és a Gorkij, valamint az ifjúsági Könyvtár helyiségeit is a lakosság rendelkezésére bocsát­ia a könyvtár igazgatósága. A Gorkij és az Ifjúsági Könyvtár helyiségeiből a városi Somogyi Könyvtár már ki is költözött. Van tehát lehetőség több la­kás biztosítására, csak akarni kell, s az akarásra már példa is van, csak követni kéül nül elintézik ezt az ügyet A küldöttség tehát kielégítő válasszal térhetett vissza Dóéra. Régebbi óhajuk teljesül ezáltal, hogy a sándorfalvi földműves­szövetkezettől különválbaluak. A kilátások szerint mintegy ezer tagra emelkedik fel a dóci f jld­müvesszövetkezet taglétszáma. A dóci parasztság termelvénycit szövetkezetén keresztül szabadon értékesítheti majd, ugyanakkor árubeszerzéssel is foglalkoznak, .s ezáltal a lakosság ruházati és egyéb közszükségleti igényeit ki tudják majd elégíteni, A Szakszervezetek Orszá­gos Szövetségének elnöksége köli: A társadalombiztosítási jogszabályok rendelkezései szerint 75 százalékos táppénzt eddig az a dolgozó kaphatott, akinek legalább két évi meg­szakítatlan munkaviszonva van és legalább egv év óta valamely szakszervezetnek tagia. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége azonban nem tartja indokoltnak a szakszervezeti tagsági idő igazolásának szükséged-égét a 75 százalékos táppénzre jogosultság elbírálásánál. Vidéken Fs kézbesítik a nyugdíjakat A hét elején az összes va­súti fővonalon megindult a mozgóposta-forgalom. Igv a közönséges leveleket az or­szág minden részében kéz­besítik. A postahivatalok ex­press levelet és csomagot azonban egyelőre még nem vesznek fel. Az elmúlt napokban a moz­góposták megkezdték a vidé­ki nvugdíiak kézbesítését. A postavezérigazgatóság közlése szerint megindult .a légipos­tai levélforgalom is", Szappanh készít a NIVÖ A Szegcdi Vágóhídon kelet­kező zsiradékból a Szegedi „NIVÓ" Vegyészeti Kisipari Szövetkezet megkezdte a szap­pankészítést. Ez egészségügyi szempontból is jelentős, mert az utóbbi napokban már hiány mutatkozott a tisztálkodáshoz szükséges szappanból. A szövet­kezet néhány nap alatt csaknem tízezer darab mosószappant gyártott, s ezentúl naponta több ezer kerül ki üzemükből. Szappaníőzőrészlegüket rövidesen kibővítik úgy, hogy az egész Dél-Magyarország vágóhidjainak zsiradékját fef tudjál: dolgozni. Igy az ország más vidékeit is cl tudják látni fontos mosóesz* közzeL Ezért addig is. amíg a társa­dalombiztosítási jogszabá­lyoknak a hetvenöt százalé­kos táppénzre vonatkozó ren­delkezéseit jogszabály út ián meg nem változtatják, az alábbiak szerint intézkedett: Azok a dolgozók, akik a közlemény megielenése után válnak keresetképtelenné. 75 százalékos táppénzre kizáró­lag a legalább két évi meg­szakítatlan munkaviszonyuk alapján jogosultak. A jelen­legi táppénzes állománvbar, levő dolgozók közül azoknak, akik a szakszervezeti tassag hiányában eddig csak 65 szá­zalékos táppénzt kaptak, ké­relmükre táppénzüket 7 szá­zalékos mértékben kell a to­vábbi időre folyósítani, fel­téve. ha legalább két évi megszakítatlan munkavi­szonnyal rendelkeznek. Lehet építeni a falusi ifjúsági szervezetekre Sokat beszéltek, sokat ír tak az elmúlt években a fa lusi ifjúság aktív tevékeny­ségéről a politikai és társa­dalmi életben. Az igazság azonban az volt, hogy a pa rasztifjúság nagy tömegei tá vol tartották magukat DISZ-szervezetektől, mert azt tapasztalták, hogy a ve­zetőség csak jelszavakat hangoztat, de alig tesz vala­mit érdekükben, keveset tö­rődik igényeik kielégítésévei A DISZ-vezetőség megfeled­kezett arról, hogy a fiatalok szeretnek táncolni, sportolni szórakozni, s csak abban az esetben lehet tőlük elvárni példamutató munkát, ha ezeket az igényeket kielégí­tik. A DlSZ-szervezetek szét­hullottak a szegedi járásban is, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a fiatalok most már nem akarnak szervezeti életet élni. Ellenkezőleg. Mórahalmon, Ásotthalmon már két hét óta szervez­kednek a parasztfiatalok, minden felsőbb segítség, vagy irányítás nélkül. A járás községeiben legelő­ször az ifjúság ismerte fel, hogy a munkás-paraszt kor mány a dolgozó nép, benne a parasztság érdekeinek megfelelően dolgozik, s ezért elhatározta, hogy mindé 1 erejével támogatja a kor mányt. Ásotthalom külterületein — Gátsarokban, Kissoron, Barom járáson — már hetek BefaiezödteV a viirgálatok a tiltott határátlépők ügyében — Az ügyészség fellép az árdrágítók ellen — Pénteken a szegedi ügyészsé­gen jártunk, hogy tájékoztatót kapjunk az ott folyó tevékeny­ségről. Csendesek az ügyészség folyosói, ám az ügyek intézése folyik. Az ügyészség gyors és ered­ményes vizsgálatot folytatott le azoknak az ügyében, akiit a magyar-jugoszláv határnál tiltott határátlépést kíséreltek meg, illetve akiket a jugo­szláv hatóságok adtak vissza a magyar hatóságoknak. A tiltott határátlépést megktsér­lőlt közölt néhány szegedi is volt, többségük azonban az or­szág különböző részeiből tevő­dött össze. Főképp fiatalok pró­báltak átjutni a határon, akik a kósza hírek alapján letartóztatá­suktól, „deportálásuktól" féltek. Az ügyészség — a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa vonatkozó rendelete alapján — valamennyi tiltott határátlépést elkövetni akarót szabadon bocsátotta. Az utolsó csoport, számszerint ki­lenc fő szabadon bocsátása most történt meg. Azokban az ügyekben nincs tárgyalás, amelyek nem súlyo­sak, s amelyek a majd kibocsá­tásra kerülő rendelkezés foly­tán amnesztia alá tartoznak. Áz amnesztiával kapcsolatos tör­vényerejű rendelkezést az Elnöki Tanács adja ki, az Igazságügy­minisztérium és a Legfelsőbb ügyészség törvényt előkészítő bizottsága javaslata alapján. Az ügyészség természetesen teljes erővel foglalkozik az emberölés, fosztogatás, rablás, gyújtogatás eseteivel, ha azok előfordulnak. Ilyen ügyekben is, amelyek am­nesztia alá nem kerülnek, elké­szítik a bíróságnak a vádiratot. Elkészült a vádirata már Szabó Mihály csengclei lakosnak is, aki — mint jelenteltük — októ­ber 29-én megölte Magony Im­rét. Van még olyan ember az ügyészségen, aki szándékos em­berölés miatt kerül a bíróság elé. Ezek az ügyészségi fog­házban vannak. A mórahalmi tanácsházát, — amint ezt annak­idején a szegedi sajtó közölte — felgyújtották. A tanácsháza felgyújtása ügyében a rendőrség nyomo­zást folytat az ügyészség irá­nyításával. A kereskedelmi dolgozók ál talában nagyon derekasan vé­gezték, végzik munkájukat. Több panasz érkezett azonban az ügyészséghez nz állami keres­kedelem itt-ott történő árdrágí­tásai miatt. Panasz érkezett ar­ról, hogy az osztályos árut első osztályúként adják el. Vagy az cgves holmit drágábban adják a lakosságnak, mint a megálla­pított ára. Súlycsonkításokról -s crkiztek bejelentések. Nem engedhető meg az ár­drágítás, a súlycsonkitás. Ezekben az ügyekben az ügyészség nyomozást folytat. Az ügyészség lakásügyi, mun­kaügyi panaszokkal is foglalko­zik, tájékoztatást, felvilágosítást adnak ezekben az ügyekben is. kel ezelőtt összejöttek a fia­talok és a DISZ-szervezet helyett megalakították a Munkás-Paraszt Ifjúsági Szövetség szervezeteit, ügy gondolták, ez az elnevezés lesz a hélyes. Megválasztot­ták a vezetőséget is, ahol he­lyet kaptak a régebbi DISZ szervezetek legbecsületeseb­ben dolgozó vezetőségi tagjai is. A községben és a külte­rületen több száz parasztfia­tal tömörült az új szervezet be, kőztük sokan vannak olya­nok, akik korábban nem vettek részt a DISZ mun­kájában. Határozottan állást foglaltak a munkás-paraszt kormány mellett. Többen elmondot­ták: azért támogatják Kádár János kormányát, mert a be­gyűjtési rendszer eltörlésévei és a termelőszövetkezetek szervezésénél történt erősza­koskodások megszüntetésével kielégítette a paraszti köve­teléseket, amelyekért szü­leik is felemelték a szavu­kat, de eddig eredménytele­nül. A járás parasztfiatalsága nem ragaszkodik ahhoz, hogy az újonnan létrehozott szervezet a Munkás-Paraszt Ifjúsági Szövetség nevet vi­selje. Beszélgettek már ar­ról, hogy amikor országosan rendeződnek majd a viszo­nyok és a falvakban esetleg ismét az EPOSZ-szervezetek fognak dolgozni, akkor ők is­ezt a nevet veszik fel, vagyis egységes szervezeti szabály­zat alapján kívánnak dol­gozni. De dolgozni akarnak mindenképpen, segítséget kívánnak nyúj­tani az MSZMP helyi szer­vezeteinek, a tanácsnak, hogy minél eredménye­sebben tudják összefogni a dolgozó parasztságot a munkás-paraszt kormány programjának megvalósí­tására. Az ásotthalmi ifjúsági szer­vezet küldöttsége már felke­reste a községi tanácsot éj felajánlotta segítségét a kul­turális élet irányításában. A fiatalok kérték, hogy a köz ségben ők szervezhessék és irányíthassák a sportmoz­galmat, mert bíznak abban, hogy így a jövőben sokkal nagyobb sikereket érnek el Az MSZMP alapszervezet.-; a járás valamennyi közsá­gében segítsék az ifjúsági szervezetek megalakulását. Harcoljanak azért, hogy a község vezetői anyagilag is támogassák őket, bocsássa­nak részükre helyiséget, fel­szerelést. de semmiképpen se vegyék el önállóságukat. A fiatalság bebizonyította az elmúlt hetekben, hogy képes önálló cselekvésre és kész támogatni a kormány célki­tűzéseit. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom