Délmagyarország, 1956. augusztus (12. évfolyam, 180-205. szám)

1956-08-01 / 180. szám

WIÜÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK1 SZEGED VAROS ÉS A SZEGEDI JÁRÁS DOLGOZÓINAK LAPJA XII. évfolyam, 180. szám Ara: 5!) fillér Szerda, 1956. augusztus 1. A Városi Tanács végrehajtó bizottsága engedélyezte a tagosítást HIVATALOS KÖZLEMÉNY Szeged Városi Tanács végrehajtó bizottsága 1956. juuus 31-én tartott ülésen az érdekelt termelőszövetkezeteknek és vállalatok részére kérésük alapján engedélyezte a szétszórt területek tagosítását. A tagosítás! munkálatokat a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1956. évi 15. sz. törvényerejű rendelete alapján megalakított tagosítási bizottság augusztus 10-én kezdi meg. Szeged Városi Tanács v. b.-elnöke Szegedre érhetett a lengyel szejm küldöttsége Keddien a déli Arákban Szeredre! érkezett a lenf*yc.l szejm Magyarországon tartózkodó küldöttéfie. A küldött­ség vezetője Stanislaw Kulcs ynakí, a szejm elnökhelrat­tese, a szejm) külügyi Ibi zott.s ágának elnöke. A küldöttsé­get a Hungária Szállodánál üdvözölték. A küldöttek ebéd után megtekintették a városi, a múzeumot, a Dómot, meg­hallgatták annak híres orgon áját, és meglátogatták az ős­régi alsóvárosi templomot ls. A szerdai nap programja a városi tanácsnál délelőtt 9 órakor tartandó fogadással kezdődik. Ebéd után a Textil műveket tekintik meg a kül­döttek, este 7 órakor ünnepi díszelőadás lesz tiszteletükre a színházban, maid díszvacs órán vesznék részt a Hungára Étteremben, ahol átnyújtják nekik a város ajándékait. Üdvözöljük lengyel vendégeinket! ségérzetteJ tárgyalták meg a lengyel nép képviselői orszá­guk ügyeit, gondjait. Nálunk most ült össze az országgyű­lés, hogy hasonlóképpen " a magyar nép érdekében meg­vitassa országépítésünk kér­déseit Kérjük, hogy városunkban szerzett tapasztalataikról olyan őszintén és nyíltan mondják meg nekünk véle­ményüket, mint ahogy ott­hon, a lengyel dolgozók előtt véleményt nyilvánítottak. Hi­szen mi az ő látogatásuktól is közös ügyünk, a szocializmus építésének előmenetelét vár­juk és ehhez kérjük vélemé­nyüket. Szeretettel köszöntjük len gyei vendégcinket, az ő láto­gatásuk a történelmi múltú lengyel—magyar barátságot erősíti, és ezáltal közös ügyünk sikerét segíti elő! üdvözöljük lengyel vendé­gcinket, a szejm küldöttségét városunkban. Szegeden. Im­már egy hete tartózkodnak hazánkban, jártak az ország különböző vidékein, Ismer­kedtek népünk életével, al­kotó munkájával. Szegeden, a mi városunkban az elmúlt évek során járt már a len­gyel nép nem egy fia. őszin­te örömmel és nagy szeretet­tel fogadtuk őket, és éppen ilyen, vagy még nagyobb sze­retettel fogadjuk a lengyel nép képviselőinek küldötteit A magyar és a lengyel népet az elmúlt évszázadok sok kö­zös harca tette jóbaráttá. A felszabadulás után ez a ba­rátság még termékenyebbé és örömlcljesebbó vált. Mindnyájan nagy érdeklő­déssel olvastuk az újságok­ban, hogy milyen élénk vi­tákon, milyen nagy felelős­Mi újság a Falemezgyárban ? ( Az első negyedévben 500 -ezer forint értékű áru terme­lésével maradtaik el a Fale­mezgyárban. A második ne­gyedévben pótolták a lema­radást, sőt már kétmillió fo­rint értékű tervtúlteljesítés­sel dicsekednek. A gyár dol­gozói számítanak arra, hogy a második negyedévi eredmé­nyeik alapján, — öt év óta először! — megkapják az él­iizem kitüntetést, • Gyönyörű, nagy svájci gép­egységet kapott a Falemez­gyár: a vastag furnér átra­gasztásához használják majd. A gépről szóló prospektust most fordíják és a jövő hó­napban svájci szerelők ér­keznek a gyárba, hogy a gé­pet üzembe állítsák? * A gyár vezetői a rostrész­leg és a laboratórium dolgo­zóival megbeszéléseket foly­tattak, hogyan tegyék vízta­szítóvá a hulladékanyagból készült farostlemezeket. A napokban már újfajta eljá­rással történik a lemezek elő­állítása: belső ricinusolaj ke­zelést adnak az anyaghoz, ez­által a farostlemezek nem szedik olyan könnyen maguk­ba a vizet. Arra is kísérletek történtek az elmúlt hetekben, hogy 0.2—1 milliméter vas­tagságú alumíniumlemezzel borítsák be a farostlemeze­ket. A kísérletek kitűnően sikerültek: a fémborítású és a furnér színborítású farost­lemezek előállítását már nagyban is el tudják végezni. • Június 1-el bevezették az üzemben a minőségi és az anyagtakarékossági premizá­lást, amely rendkívül ösztön­zőleg hatott a gyárban. Jú nius hónapban főleg anyagta­karékossági eredményekért 19 ezer forintot fizettek ki a dolgozóknak, — több ezer fo­rint prémium jut ebben a hó­napban is a gyár takarékos munkásainak. • Július elején tették meg munkafelajáinlásaikat a Fa­lemezgyár dolgozói a harma­dik negyedévre. Most készül­nek az augusztus 20-i ünnepi műszakra, amely kéthetes lesz. Megnyugtató és lelkesí­tő az üzemben, hogy decem­ber 15-ig el van a gyár látva nyersanyaggal: tehát a mun­kaversenyt anyaghiány nem zavarhatja. • Az Állami Ellenőrző Köz­pont most fejezte be a több hetes vizsgálatot a Falemez­gyárban. Az üzem vezetői, dolgozói hozzákezdtek a meg jelölt 17 hibapont kijavításá­hoz. Külön akarnak foglal­kozni az igazolatlan mulasz­tókkal is, hisz júniusban 3 ebben a hónapiban pedig 5 dolgozó több napig nem jelent meg munkahelyén* • A hét folyamán újabb 6 munkás megy nyaralni az or­szág különböző részébe. Eb­ben az éviben eddig már 48 iemezgyári dolgozó kapott üdülési beutalót: ennyien még soha nem voltak egy év­ben nyaralni fürdőikben, üdü­lőkben a gyárból. Megkezdlék a szerződéskötést a zöldségfélékre A földművesszövetkezetek fel- Máris nagy érdeklődés nyíl vásárló telepei és a Mezőgazda- vánult meg a paradicsom szer sági Termékeket Értékesítő Szö- ződés iránt Szeged, Szalymaz, vetkezeti Központ nostrótelepei Szentes és Fúbiúnsebestyén kör­iuegkezdtck a zöldségtermelés'! nyékén. Ugyanakkor az uborka szerződéskötések előjegyzését iránt legtöbben Mihálytclckcn. 1956/57. gazdasági évi-e. A szer- Újszegeden, Székkutnson ződési feltételek csaknem min- Pusztaszeren érdeklődnek, denben ugyanazok, mint nz idén !zerződéskötések a dolgozók bő­voltak: beszolgáltatás alóli terű- „,ümölcs. és zöldségcllátá lelmentcsitést, jutányos szaporí­tó anyagot, művelési készpénz- valamint exporttervc.nl­előleget, hathatós szakmai irá- teljesítésén felül a termelők ré­nyitást kapnak azok a termelők, szére magasabb hasznot, vnla­akik termelési szerződést köt- mint biztos értékesítési lehetősé eel nyújtanak. Az országgyűlés vitája a kormány beszámolója fölött Az országgyűlés kedden délelőtt a Minisztertanács elnö­kének beszámolója feletti vitával folytatta munkáját. Az ülésen megjelent a párt és a kormány vezetői közül Apró Antal, Erdei Ferenc, Gerő Ernő, Hegedűs András, Hi­das István, Kovács István, Kiss Károly, Marosán György, Mekis József, Szalai Béla, Bata István, Gáspár Sándor, Piros László, Hónai Sándor, Egri Gyula, Vég Béla, valamint a Minisis«s-tA.nácg tagjai. A diplomáciai! páholyokban helyet foglalt a budapesti diplomáciai képviseletek több vezetője és tagja. Az ülést néhány perccel 10 óra után Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke nyitotta meg. Bejelentette, hogy a Mi­nisztertanács elnökének beszámolója feletti vitában Vég Bála, Achátz Imre, Földvári Rudolf. Kiss Imre, Molnár Ernő és Urbán Ernő képviselő jelentkezett felszólalásra. Házi Árpád elvtárs felszólalása sithatjuk azokat a célúkat is, amelyeket szétszórtan, eayeni erővel soha nem lehetne el­érni. A tömegek társadalmi öntudata növekszik ezen az úton. Megerősödnek azok a feltételek, amelyek szüksége­sek ahhoz, hogy a lakosság hasonló érdeklődést mutas­son az ország vezetésének legnagyobb kérdései iránt is. Igv lesz a jólvégzett község­politika az állami demokra­tizmus erősítésének fontos forrásává is. A tanácsok munkájának ez a módszere még nem vált általánossá, még sok ezen a téren is a hiányosság, de a ió tapasztalatok fejlesztésével, általánosításával el lehet és el kell érni a hibák gvors fel­számolását. Nekünk ország­gyűlési képviselőknek ebben kell elsősorban tevékeny se­gítséget adnunk a tanácsok munkájához. A demokratizmus útjából el kell távolítani minden akadályt Á vitában elsőnek Házi Ár­pád, az Állami Ellenőrzés mi­nisztere szólalt fel Bevezető­tón hangsúlyozta, hogv He­aedüs elvtárs vázolta azokat a feladatokat, amelvek az álla­mi munika további megjaví­tása érdekében pártunk Köz­ponti Vezetőségének útmuta­tása alapián 6oron következ­nek, a tennivalók között igen jelentős helyet foglal el az állami munka megjavítása, demokratizmusának tovább­fejlesztése. — A szocialista demokrácia fejlődésének mepgyorsításd. ban kiemelkedő szerepük IMW a tanácsoknak — mondotta. A lakosság álísl deir-oicrat.­kusan megválasztott taná­csoknak, a tanácsok végre­hajtó bizottságainak, állandó bizottságainak úgv kell meg­szervezniük munkájukat, hogy állandó és élő kapcsola­tot tartsanak fenn a széles dolgozó tömegekkel és a kap­csolatot állandóan fejlesszek és erősítsék, ennek segítségé­vel von ják be az összes haza­fias erőket az állami ügyek intézésébe. E fontos cél megvalósítása érdekében a tanácsok és a tanácsok végrehajtó szervei állandóan és gondosan tanul­mányozzák a lakosság szük­ségleteit és ezek kielégítésé­nek lehetőségeit. A továbbiakban a helyes községpolitikai munkáról szólt, amelyhez már jelentős anyagi alapot biztosítottak, majd elmondotta, hogy a ta­nácsi munka további javítá­sának az is feltétele, hogy a megyei és járási tanácsok is adják át nz alsóbb tanácsi szerveknek azokat a hatáskö. rüket, amelvek átadása a munka megjavítását. n. bürok­rácia megszüntetését, a lakos­ság szükségleteinek jobb ki­elégítését szolgálja. A kczöégpolitikaf munká­ban azonban més jelen-tős hi­©-'lyoesáííök vannak — hang­súlyozta ezután, majd fel­hívta a figyelmet arra, hogy a hszafiassásból, éllamtmk iránti szdreietbol származó lelkesedés, kezdeményezés és áldozatkészség jelentősen ki­egészítheti, megnövelheti, az állam teremtette feltételeket és erőforrásokat. Számos Pél­dát sorolt fel ennek alátá­masztására megyéjéből. Pest megyéből. Az így megoldott feladatok jelentősége — folytatta — nem korlátozódik csupán ar­ra, hogv megépül egy-egy kultúrotthon, szabadtéri szín­pad, orvosi rendelő, vagy tn­nítólakás — bár ezek önma­gukban is jelentősek. A tár­sadalmi aktivitás felkeltésé­vel a tanács arra neveli az állampolgárokat, hogy közös erőfeszítéssel, a közügyek iránti érdeklődéssel megvaló­Á demokratizmus fejleszté­sének útjából — amint pár­tunk Központi Vezetősége meghatározta — el kell távo­lítanunk minden fékező és gátló tényezőt, meg kell szün­tetnünk azokat a bürokrati­kus vonásokat, amelyek az állami munkában még meg­találhatók — mondotta, maid hangsúlyozta: az állami mun. Jcában Pi kell érnünk, hogy a vezetés közelebb kerüljön a végrehajtáshoz, a végrehajtó szervek pedig a széles dolgo­zó tömegekkél egybeforrva végezzék munkájukat.. Ne­künk országgyűlés képvise­lőknek is egv emberként kell munkánkat végeznünk a szocializmus építésének to­vábbi sikereiért, a szoci­alista demokrácia, fejlesztésé­ért. (Taps.) Achátz Imre országgyűlési képviselő szólalt fel ezután. Bevezetőben arról a bizalom­ról szólt, amellyel Pécs dol­gozói fogadiák. kormányuk célkitűzéseit és arról a lendü­letes munkakedvről, amellyel e célokat valóra váltják. El­mondotta, hogv a felszabadu­lás óta eltelt néhány esztendő alatt gyökeresen megválto­zott a pécsi dolgozók élete. Ezután Földvári Rudolf or­szággyűlés képviselő követ­kezett szólásra. Bevezetőben arról szólt, hogy Augusztus 20 előtt a szegedi üzemekben A SZEGEDI TEXTILMŰ­VEK dolgozói bekapcsolód­tak az országos jellegű moz­galomba, melyet a pamut­fonodáknál az olajos hulla­dék csökkentésére kezdemé­nyeztek. Az egyes műszakok versenyre léptek egymás­sal, augusztus 20. tisztele­tére. A terv túlteljesítés, a hulladékcsökkentés mellett vállalták, hogy igazolatlan hiányzó és elkéső nem lesz. Különösen kiemelkedő az A műszak dolgozóinak vál­lalása, akik az olajos hul­ladékot 0.72 százalékra akar­ják csökkenteni. Ezenkívül Vállalták a hulladékba ke­rülő nemes anyagok kivá­logatását. Igen sok egyéni felaján­lás is született, s az igazga­tóság az igazgatói alapból a verseny legjobbjait megju­talmazta. A felajánlások tel­jesítése már is megkezdő­dött, s minden bizonnyal a kéthetes ünnepi műszak alatt ismételten kiemelkedő eredmények születnek majd a Szegedi Textilműveknél. AZ ŰJSZEGEDI KEN­DER-LENSZÖVÖ VÁLLA­LATNÁL az augusztus 20-ra tett vállalások között szere­pel az új felvetési technoló­gia bevezetése, mellyel mintegy kétezer kilofirjmn­mal csökkentik a reszlik mennyiségét. Ezenkívül üzembe állítanak két darab ellenméretes keresztcsévélő gépet, melyek a korábbi 130 méter helyett 180 méter fo­nalsebességgel dolgoznak percenkint. További négy cséyeváltó automata felsze­relésével a ponyvák gyártá­sát két gép helyett most már négy gépen végzik. Mind­ezek nagyban elősegítik a dolgozók augusztus 20-ra tett vállalásainak teljesíté­sét. A kereskedelem készül az iskolaévre A ruházati boltokban ké­szülnek az iskolaévre. Már javában rendezik a raktára­kat, ahová folyamatosan ér­keznek a gyermekholmik: ru­hák, köténykék. Az idén — mivel az ipar idejében fel­készült — gazdagabb lesz az áruk választéka, mint az el­múlt évben. A Röltex-boltok a kislá­nyoknak kézimunkához szük­séges mintákat, előrajzolt anyagokat és fonalakat is árulnak. Jól ha-ad a cséplés a szegedi járásban Ezekben a napokban egy­re sűrűbben érkeznek a je­lentések a szegedi járás me­zőgazdasági osztályára ar­ról, hogy a járásbeli terme­lőszövetkezetekben igen jól halad a cséplés munkája, számos helyen már be is fe­jezték azt. Készen vannak a csépléssel többek között az újszentiváni Űj Élet, a szaty­mazi Lenin, a zákányszéki Kossuth, a Petőfi és a baksi Micsurin Termelőszövetke­zet tagjai is. Tsz-eink nemcsak a csép­lés munkáiban, de a gabona begyűjtési kötelezettségei­nek teljesítésében is élen­járnak. Csaknem mindegyik szövetkezet tagjai — meg sem várva a cséplés befeje­zését — már a cséplőgéptől átadják az államnak a be­járó gabonát. a Minisztertanács beszámolója és az abban vázolt program meg­felelt dolgozó népünk várakozá­sának. Ezután a Minisztertanács ed­digi tevékenységének főbb hiá­nyosságairól szólt. — A Borsod megyei idei tapasztalatok azt mu­tatják — de úgy tudom, ez or­szágos probléma is —, hogy épí­tőiparunk mai felkészültsége és helyzete nem jelent száz száza­lékos garanciát arra nézve, hogy építőiparunk a második ötéves terv beruházásaiból az előirány­zott árért és a megbatározott időre felépíti mindazt, amit' or­szágunk vár és követül tőle. Ez nemcsak az Építésügyi Mi* nisztérium hibája. Tapasztalataim szerint ebben szerepet játszanak tervező és beruházó szervezetünk és más minisztériumok komoly hibái is. Kevesebb, rövidebb és megfontoltabb határozatokat ! Megyei tapasztalataink alapján -» folytatta — a Minisztertanácsnak a jövőben kevesebb, rövidebb és megfontoltabb határozatokat kell hoznia. Javasoljuk, hogy a Mi­nisztertanács ellenőrizze alapo­san a minisztériumok és az or­szágos szervek munkáját, mert ezek is sok határozatot és ren­deletet küldözgetnek még ma is* A Minisztertanács ne felejt­kezzék meg a jövőben sem az állampolgári kötelességek teljesí­tésének ellenőrzéséről, az állami fegyelem szakadatlan erősítésé­ről. Ezt azért tartottam szüksé­gesnek hangsúlyozni, mert ittJ ott hallani olyan hangokat, hogy a szocialista demokratizmus kiJ bontokoztatásának korszakában nincs már szükség minderre, ma­gyarán szólva nines szükség adófizetésre cs begyűjtésre, mun­kafegyelemre, állami fegyelemre és így tovább. Nem felejthetjük el egy pillanatra sem, hogy szi­lárd, szocialista állami fegyelem nélkül nem lehet szó szocialista demokráciáról sem. A következő felszólaló Vég Béla országgyűlési képviselő volt. — Az elmúlt időszakra jel­lemző — mondotta —, hogy az 1953-ban társadalmi életünk minden területén megkezdett, de nem elég következetesen folyta­tott szocialista demokrácia to­vábbfejlesztése kezdett kibonta­kozni. Ebben nagy szerepe vsn a Szovjetunió Kommunista Párt­ja XX. kongresszusának. A továbbiakban arról beszélt, hogy a párt és a kormány intéz­kedései eredményeként megnőtt a dolgozók aktivitása, erősödölt a szabad, alkotó vita, a meglevő hibákkal szembeni jogos bírálat és a kezdeményezés ezek kijavi­(Folutatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom