Délmagyarország, 1956. június (12. évfolyam, 128-153. szám)

1956-06-01 / 128. szám

VTL'AG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! ' • '• í :•""/ ri: . ? • '''sri v c.vtmíí ^ms'tf' • SZEGED VÁROS ÉS A SZEGEDI JÁRÁS DOLGOZÓINAK LAPJA XII. évfolyam, 128. szám Ara: 50 fillér Péntek, 1956. június 1. Na dálu'dn hárem érolcor Apró Antal elvtárs pártnapot tart a Vásárhelyi Mérleggyár nagy szerelőcsarnokában Apró Antal elvtárs, az MDP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács első elnökhelyettese ma dél­után három órakor a Mérleggyár nagy szerelőcsarnokában pártnapot tart a hódmezővásárhelyi üzemek, tsz-ek, hiva­talok, gépállomások, állami gazdaságok dolgozói részére. Apró elvtárs beszédében a második ötéves terv, valamint a fontosabb bel- és külpolitikai időszerű kérdésekkel fog­lalkozik. Együtt a dolgozó parasztokkal Már hetek óta népes parasztgyűléséken vitatják meg a pártszervezeték és pártbizottságok a szegedi já­rásban azoknak a középparasztoknak az ügyét, akiicet annakidején kulákoknak minősítettek, és jogtalanul megsértették. A hiba onnan származott, hogy a párt pa­rasztpolitikáját nem a valóság gondos tanulmányozása alapján, nem a dolgozó parasztokkal közösen hajtottuk végre legtöbb községben, hanem felületesen, szubjektív elgondolások szerint, a kis- és középparaszti tömegek­től elzárkózva. A többi között Ásotthalomra is kiszállt 1953 tavaszán az úgynevezett Dancs-brigád és egyik napról a másikra 35—40 középparasztot zárt ki a ter­melőszövetkezetekből azon a címen, hogy kizsákmá­nyolók, kulékok. így történhetett meg, hogy a falusi dolgozó tömegek kezdtek visszahúzódni a politikai te­vékenységtől, keveset törődtek az ország gondjaival és csökkent a termelési kedvük. A párt erejét éppen az mutatja, hogy a Központi Vezetőség 1953 júniusi határozata óta, de különösen mióta a XX. kongresszus élesen feltárta a személyi kultuszból eredő hibákat, nagyon határozottan hozzá­fogott a szocialista törvényesség megszilárdításához és ahhoz, hogy a megbántott dolgozó parasztok elfoglal­hassák megérdemelt helyüket a falu közéletében és a termelőszövetkezetekben. A párt hívására Röszkén, Balástyán, Mórahalmon és a többi községben olyan nagy tömegek vettek részt, a parasztgyűlésekten és any­nyian szólaltak fel a kis- és középparasztok közül, hogy ilyenre már régen nem volt példa a szegedi járásban. Ásotthalmon a múlt héten hét parasztgyűlést szervez­tek a kommunisták, egy-egy gyűlésen 70—300-an. jelen­tek meg és rövid idő alatt alaposan, felelősségteljesen megvitatták az osztályharc jelenlegi, helyi problémáit a XX. kongresszus útmutatása alapján. Megvitatták, hogy kik a tisztességes középparasztok a községben, akiknek barátságára, szövetségére szükség van a szo­cializmus felépítésében és kik a kizsákmányolók, akik ellen — ha megsértik népköztársaságunk törvényeit — továbbra is következetes osztályharcot kell folytatni. Elmondották az összegyűlt dolgozó parasztok — szinte egymás szavába kapcsolódva —, hogy Szögi Sándor sem volt soha kulák a maga művelte 18 holdján, csu­pán azért bántak vele úgy, mert nazarénus hitet vall és egyszer olyanokat mondott, hogy a község egyes ve­zetői megharagudtak rá. Ez,,itörtént a tizenöt holdas C-ardi Imrével és még vagy száz dolgos parasztember­rel Asotthalmon. Mosit valamennyien elégtételt kaptak a falu nyilvánossága előtt. Ez a nyilvánosság ugyanak­kor továbbra is elítélte a kulákiokat, Cöndör Pált és ^nég tizenhét-tizennyolc társát, akik tényleg mindig ki­zsákmányolásból éltek. Mindezt csak a dolgozó parasztok segítségével, az ő meghallgatásukkal tudta elintézni a párt. Mi a magya­rázata annak, hogy a járás termelőszövetkezeti tagjai, egyéni gazdái ilyen nagy aktivitással vették részt a ku­láklistára tett középparasztok ügyeinek rendezésében? Az, hogy a falvak dolgozó tömegei meglátták, észre­vették: a párt nemcsak szavakban, hanem tetteikben is bebizonyította: kész minden erővel a XX. kongresszus szellemében helyreállítani a pártélet lenini szabályait, az állami élet demokratizmusát, továbbá kész biztosí­tani parasztpolitikájának helyes gyakorlati alkalmazá­sát. A határozott cselekvés, az őszinte beszéd, a követ­kezetes politika az oka, hegy szinte ugrásszerűen meg­nőtt a szegedi járásban is a párt tekintélye, a dolgozó parasztok bizalma a párt iránt. * A hibák gyökeres felszámolásának — ez egészen természetes —, máris mutatkozik a kedvező hatása a tavaszi mezőgazdasági munkákban. A parasztgyűlések nagy eredménye az is, hogy a pártszervezetek vezetői közvetlenül meg tudták magyarázni: a második ötéves terv, a szocializmus alapjainak lerakása nagy feladato­kat ró a dolgozó parasztokra, vagyis a termelőszövet­kezetek fejlesztésével egyidejűleg szükséges 27 száza­lékkal emelni a mezőgazdaság terméshozamált. Népne­velő-munka, politikai eszmecsere folyik a parasztgyűlé­seken, ahol az egyéni gazdálkodók is megértik: az ál­lam messzemenően segíti őket, hogy az eddiginél sok­kal többet tudjanak termelni önmaguk és az egész or­szág hasznára. Nyilván ezeknek a gyűléseknek is kö­zük van ahhoz, hogy jelenleg mindenfelé hajnaltól szür­kületig kapálják, permetezik a szőlőt és nagy szorga­lommal végzik az egyéb növényápolást. Sokat beszélnek mostanában a dolgozó parasztok a pártról, a párt helyes politikájáról. Helyeslik a párt in­tézkedéseit és az a véleményük, hogy helyeslésüket az állampolgári , fegyelem példás megtartásával fejezik ki. Ezért most arra van szükség, hogy a községi pártszer­vezetek és pártbizottságok szigorúan érvényesítsék a kollektív vezetést és mielőtt határozatot hoznak, a pártmunkások és népnevelők segítségével mindenkor hallgassák meg a dolgozó lakosság véleményét. Csak így tudják elkerülni a hibákat, így tudják eredménye­sen irányítani a község politikáját. Hegedűs András elviárs beszéde bel- és külpolitikánk IdSszerQ kérdéseiről Ahogy a múltban, a jövőben is a munkásosztály helytállása lesz az alapja további fejlődésünknek Munkásgy ülés a Rákosi Mátyás Művekben Hegedűs András elvtárs szerdán az RM Művek mun­kásgyűlésén, a dolgozók kér­déseire válaszolva bel- és külpolitikánk több fonto6 kérdését ismertette. Beveze­tőben arról beszélt, hogy or­szágunkban a XX. kongresz­szus hatására a dolgozók sokkal kezdeményezőbben lépnek fel, s mondják el vé­leményüket fejlődésünk leg­fontosabb kérdéseiről. Pártunk Központi Vezető­sége és kormányunk azt akarja, hogy ez az egészsé­ges folyamat tovább folyta­tódjék, s a dolgozók, elsősor­ban a munkások — ismerve országunk helyzetét — véle­ményükkel, építő javaslata­ikkal és bírálataikkal segít­sék kiküszöbölni az előreha­ladásunkat gátló hibákat. Ehhez mindenekelőtt arra van szükség, hogy az ország fontos kérdéseiről a Köz­ponti Vezetőség és a kor­mány tagjai gyakrabban be­széljenek a dolgozókkal, osz­szák meg az ország vezetésé­nek gondját és baját a mun­kásokkal, a dolgozó parasz­tokkal és értelmiségiekkel. Az életszínvonal emelésének kérdése Hegedűs elvtárs a továb­biakban az ötéves terv irány­elveivel kapcsolatos vitában felvetődött problémákkal foglalkozott. Sokan felvetik — mondot­ta —, hogy a párt és a kor­mány miképpen gondolja biztosítani a dolgozók élet­színvonalának 25 százalékos emelését? Elérhető-e ez a cél? Az életszínvonal emelé­sét úgy szeretnénk végrehaj­tani, hogy az egy keresőre eső bér, s annak vásárlóere­je legalább 25 százalékkal növekedjék. Az elmúlt évek­ben az egy kertsőre eső bér vásárlóereje 1949-hez viszo­nyítva nem emelkedstt jelen­tősen. A második ötéves terv elő­irányzatának ebből a szem­pontból nagyon lényeges vál­tozása az, hogy az egy kere­sőre eső jövedelmet, azaz az átlagos havi kereset tényle­ges vásárlóerejét akarjuk 25 százalékkal növelni. Ez viszont a dolgozók élet­körülményeinek megjavításá­ban jelentős lépés lesz. De az életszínvonal 25 százalékos növekedését csak úgy lehet elérni, ha ugyanakkor gyor­san növekszik az egy mun­kásra eső termelési érték is, aminek viszont egyik lefon­tosabb feltétele a műszaki színvonal fejlesztése. A mű­szaki színvonal fejlesztésé­nek pedig igen fontos eszkö­ze a beruházások célszerű felhasználása. Sok helyes vélemény és javaslat hangzik el a terv­Vitában. De a kiindulópont sokszor nem számol a lehető­ségekkel. Jó néhányan itt az RM Művekben is úgy vé­lekednek, mintha a beruhá­zások növelésére korlátlanul lennének lehetőségeink. Igaz, hogy e kívánságok önmaguk­ban legtöbbször jogosak, de ha mindezeket az igényeket kielégítenénk, akkor a nem­zeti jövedelem szétosztásá­ban újra aránytalanság ke­letkezne, túlzottan sokat for­dítanánk beruházásokra, és csak keveset lehetne adni az életszínvonal növelésére. Megismétlődne az a hiba, amelyet az 1953 júniusa előtti években követtünk el. Ahhoz, hogy egy munkás­ra több termelési érték jus­son, nemcsak űj gépekre van szükség, hanem talán min­denekelőtt arra, hogy rendet teremtsünk az anyagellátás­ban. • Külkereskedelmi helyze­tünk javítását szolgálja az is, hogy a Minisztertanács el­nöksége úgy döntött: jobban be kell vonni termékeik kül­földi értékesítésébe az ipari üzemeket és egyes ipari üze­mekre rá is bízta termékeik értékesítését. Az anyagellátás hiányosságainak oka az is, hogy sok hiba van még a termelés megszervezésében. S ebben nemcsak az ipari üze­mek vezetői a hibásak, ha­nem a központi irányítás is. A selejt elleni küzdelem­ben, a minőség megjavításá­ban nagyon fontos feladat­nak tartjuk a bérezési rend­szer további megjavítását és egyben a minőségi ellenőrzés megszigorítását. A bérek emelése és az árak csökkentése szállítást hajtsunk végre; amely évi 900 millió forintos megtaka­rítást jelent a dolgozóknak. Igaz, hogy kevés élelmiszerre vonat­kozott. Nem tudtuk csökkenteni a hús és a zsír árát. Ennek az oka kézenfekvő. A mezőgazda­sági termelés emelése lehetővé tette ugyan, hogy megjavítsuk a város ellátását, de althoz még nem elégséges, hogy az árcsök­kentés esetén bekövetkező na­gyobb fogyasztást is fedezni tudjuk: A párt és a kormány nagy erőfeszítéseket tesz a mezőgaz­daaági termelés növelésére, így akarja lehetővé tenni majd hogy a következő években az élelmi­szerek árait is csökkenthesse. A dolgozók béremeléséről szól­va Hegedűs elvtárs elmondotta, hogy a Minisztertanács minapi rendelete, amelynek értelmében nz alacsonyfizetésű időbéresek alapbérét felemelik havi 650 Ft­ra — évente 170 millió forintot jelent. Ezt nz intézkedést továb­biak fogják követni. A béremelés összkihatása egy évre 800 millió lesz. Béremelést olyan szakmákban akarunk az idén végrehajtani, amelyekben a bérszínvonal különösen alacsony. A párt és a kormány nagy gondot fordít azonban arra, hogy a 800 millió túlnyomó részét a termelésben részvevő munkások kapják, A lakásellátás Hegedűs elvtárs ezután a túl­óráztatások. a hóvégi hajrák ká­ros kihatásairól, majd a dolgozók lakásgondjairól és a kormány lakásépítési terveiről beszélt. A dolgozók életkörülményei­nek megjavításában az egyik leg­fontosabb és egyben a legnehe­zebb feladat: a lakáscllátás. A lakáskérdés különösen nagy gondja a városi lakosságnak. Több lakást kell építenünk. 1950-tól 1955-ig mintegy 130.000 lakás épült az országban. A má­sodik ötéves tervben pedig, mintegy 200.000 új lakás építé­se szerepel. A lakásépítkezést olcsóbbá kell tennünk. Ennek legfontosabb feltétele a lakásépltő-ipar kor­szerűsítése. A lakásépítkezés meggyorsítá­sát kívánta a Minisztertanács elősegíteni azzal is, ltogy állami támogatással lakóházépítő szö­vetkezetek létesítését kezdemé­nyezte. A lakóház-szövetkezetek a második ötéves terv során mintegy 25.000 lakást fognak felépíteni, sok állami kedvez­ménnyel. A lakásprobléma meg­oldására más intézkedéseket is teszünk. A Minisztertanács már másfél éve elrendelte a hivatali helyiségek egy részének lakások­ká történő visszaalakítását. A lakáselosztással kapcsolatban a Minisztertanács kötelezte a mi­nisztereket és a tanácsokat arra; hogy a lakások kétharmadát a termelésben közvetlenül résztve­vő dolgozók kapják meg. Intézkedések történnek olyan 14—18 éves fiatalok munkába­állítására és szakmai továbbkép­zésére, akik az általános iskola elvégzése után nem tanulnak to­vább középiskolákban, illetve az MTH iskolákban. Évente mintegy 20.000 ilyen fiatalról van szó. Elhelyezésükről az üzemekben kell gondoskodni olyképpen, hogy csökkentett munkaidővel és ennek megfelelő bérezéssel alkalmazzák őket, A bürokrácia elleni harc A jó minőségű munka igazi megbecsülését csak akkor tudjuk elérni, ha a bérek megállapításánál nagyobb hatáskört adunk az üzemek és az egyes gyárrészlegek vezetőinek. A minőséget ugyanis nehéz központi ren­deletekben előírni, százalék­ban mérni, helyi ismeretekrt van szükség. Hegedűs elvtárs ezután be­szédében válaszolt az egyik idős szakmunkás kérdésére, aki a múlt hét péntekén tar­tott megbeszélésen azt Kér­dezte a Minisztertanács el­nökétől, miként akarja biz­tosítani a kormány az öreg szakmunkások megfelelő bé­rezését, azokét, akik normá­jukat már nem tudják telje­síteni? Hegedűs elvtárs rá­mutatott, hogy az idős szak­munkásokra nagyobb szak­tudást igénylő munkákat kell bízni, messzemenően be kell vonni őket a fiatalok képzé­sébe, tanfolyamokon okta­tóknak kell felhasználni őket stb. Ugyancsak idősebb szak­munkások panaszkodtak a Minisztertanács elnökének a nyugdíjtörvény fogyatékos­ságai miatt. — A SZOT elnöksége — mondotta Hegedűs elvtárs — a Minisztertanáccsal karölt­ve most dolgozik a nyugdíj­rendelet módosításán, s a cél az, hogy a visszásságokat megszüntessük, s a sok évti­zedes munkát megfelelően honoráljuk. Az életszínvonal emelésének feltételeiről szól­va Hegedűs elvtárs beszélt a munkafegyelemről és a dol­gozók helyes elosztásáról. — Sok helyen azt kérdik — folytatta —, milyen intéz­kedésekkel akarjuk az élet­színvonalat az előirányzott mértékben növelni. Ha az életszínvonal tervezett növe­lése számára az anyagi felté­telek biztosítottak, akkor alapjában véve kétféle mód­szerrel élünk ' majd: emel­jük a munkabéreket és csök­kentjük az árakat. A munkabérek emelésével fo­kozatosan ki kell küszöbölni a bérrendszerben még ma meglé­vő aránytalanságokat és igazság­talanságokat, az árak csökkenté­sével pedig elérjük, hogy a dol­gozók ugyanabból a keresetből többet tudnak vásárolni. Az idén is alkalmaztuk az életszínvonal emelésének ezt a két módját. A munka termelé­kenységnek tavalyi növekedése lehetővé tette, hogy olyan árle­Hegedüs elvtárs azutRft az ál­lamapparátus és a gazdasági igazgatás egyszerűsítéséről be­szélt. Az állami szervek munkáját sok jogos kritika éri — mon­dotta. Dolgozóink különösen gyakran bírálják állami szerveink bürokratikus intézkedéseit. A helyi vezetők jogkörének és felelősségének növelését akadá­lyozza tervezésünk, anyaggaz­dálkodásunk, pénzgazdálkodá­sunk, statisztikai adatszolgáltatá­sunk jelenleg még erősen kötött és bonyolult rendszere. A Minisztertanács a műit hét keddjén megtárgyalta az egyszerűsítés további felada­tait és célul tűzte kl, hogy e területeken is rendet teremt. De rendkívül fontos az is, hogy a dolgozók és különö­sen a helyi vezetők, ne álta­lános szólamokkal lépjenek fel a bürokrácia ellen, ha­nem tegyenek gyakorlati ja­vaslatokat arra, hogyan le­hetne egyszerűbben és ol­csóbban megoldani a felada­tokat, A szocialista törvényesség­ről szólva Hegedűs elvtárs megállapította: a bürokrácia elleni harc mellett az egyik legfontosabb feladat, hogy az állami -szervek minden dol­gozóját — bármilyen beosz­tásban is legyen — törvé­nyeink tiszteletére, a szocia­lista törvényesség szigorú be­tartására neveljék. E tekintetben még sok a tennivaló, bár az elmúlt egy­két esztendőben sok súlyos hibát jóvátettünk. De nem­csak a hibák kijavítása a fel­adat, hanem a szocialista tör­vényesség további megszi­lárdítása az államapparátus minden láncszemében, s ilyen módon annak biztosítása, hogy törvénytelenségek soha többé elő ne forduljanak. A szocialista törvényesség megszilárdítása érdekében több intézkedés törtónt. A közelmúltban megjelent a társadalmi tulajdon védelmé­ről szóló törvény módosítása, amelyre a társadalmi tulaj­don kisebb, 200 forinton aluli megkárosítását, vagy meg­rongálását — ha nem ismét­lődő esetről van szó — az eddigi büntető eljárás helyett szabálysértési, illetve üzemi, vállalati fegyelmi eljárásra utalja. A Minisztertanács nemrég az Elnöki Tanács elé terjesztett egy olyan tör­vénytervezetet, amely sok, eddig bűntettnek minősített cselekményt szabálysértésnek minősít. Ilyen ügyekben te­hát nem a bíróságok, hanem a tanácsok mellett felállított szabálysértésekkel foglalkozó bizottságok járnak el a jövő­ben. Ugyancsak ezt a célt szolgálják a Munka Tör­vénykönyve végrehajtási uta­sításának módosításai és a társadalmi bíróságok felállí­tása. A kormány a párt útmuta­tása alapján mindent elkövet azért, hogy az államigazga­tásban a bürokratikus mód­szerek helyét az ügyek ér­demi és gyors elintézése fog­lalja el, hogy az állami mun­ka minden fokán a kérdések eldöntésénél törvényeink és (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom