Délmagyarország, 1956. május (12. évfolyam, 104-127. szám)

1956-05-04 / 104. szám

SZEGED VAROS ÉS A SZEGEDI JARAS DOLGOZÓINAK LAPJA XII. évfolyam, 104. szám Ara: 50 fillér 1050. május 4, péntek VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Hatvanezer szegedi dolgozó lelkes lüntelése a béke, a proletár internacionalizmus melleit a május elsejei felvonuláson 105(1. május 1. A tizenkettedik szabad május elseje! Szokatlanul hideg reggelre ébredt a város. IIüvös szél fújt, az égen szürke felhők úsztak. Ez azonban nem tudta elrontani az ünnepi han­gulatot. A szegedi dolgozók már kora reggel gyülekeztek, hogy résztvegyenek a nagy fel­vonuláson, hogy tüntessenek a proletár nem­zetköziség mellett, s kifejezzék pártunk iránti forró szeretetüket és azt, hogy helyeslik a má­sodik ötéves tervet. Reggel 8 óra felé a Széchenyi tér öreg platánfái alatt, a tér közepén felállított tribü­bet, jobban, dalommal. Vidáman, munkásdalokat éne­kelve vonultak az Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat, mellet­tük a Vízügyi Igazgatósági a A felvonulók a Takaréktár ut- vezetőinek, köztük Kun Béla ca felől jöttek. A menetet a elvtársnak hatalmas fényképét, munkásmozgalom régi harcosai- a testvéri országok kommunista nak csoportja nyitotta meg, akik pártjai vezetőinek fényképét, a tribünhöz érkezve lelkes taps Marx, Engels, Lenin arcképét közben foglalták cl helyüket az vitték a gyár dolgozói, együtt egy csoport kivált a Ruhagyár elnökségben. Utánuk a babako- menetelve néphadseregünk liar- dolgozói közül, csikban gyermekeiket toló fiatal cosaival. nön elfoglalták helyüket a díszelnökség tagjai, a város vezetői, élenjáró munkások, dolgozó parasztok és értelmiségiek. Megérkeztek a tri­bünre Szeged csehszlovák és román vendégei, Brno és Ploesti küldöttei is. Néhány perccel 8 óra után a tribünön a mikrofon elé lépett Krizsán Ferenc elvtárs, a városi pártbizottság tagja, a Jutaárugyár igaz­gatója és köszöntötte a város ünneplő dolgo­zóit a 12. szabad nuíjus elseje alkalmából. S aztán megkezdődölt a mintegy 60 ezer szegedi Vasöntöde dolgozói. A Csemege dolgozó színpompás, lelkes és szép május elsejei boltok után jöttek a Rulilázali felvonulása. A felvonuló csoportokat a városi Bolt dolgozói: az árleszállítás je­pártbizottság tagjai köszöntötték. lentőségét hirdető feliratokkal egy kis ruhaanvag-kiállAássid román nvelvű feliratot hoztak. vonult;,k- A Kéziszerszámgyár A felirat "a népek barátságának hirdetésével köszöntötte a város román vendégeit. Amikor a me­net éle elhaladt a tribün előtt, A felvonulás legszebb részlete: a kendergyári fizta loi; impozáns menete édesanyák következtek, majd a A Szegcdi Kenderfonógyár fiatalok, a szegedi általános és dolgozóinak menete után a korzó középiskolák tanulói vonullak el egész szélességében vonultak a fegyelmezett sorokban a dísztri- szegedi dolgozók. Több vállalat bún előtt. Legelői az 1. kerület munkásai is jöttek egymás mel­általános iskolásai jöttek virá- lett. A Hangszerkészítő Vállalat gokkal, zászlókkal, táblákkal és dolgozói mellett ott vonultak a azokon május elsejét éltető s/.ö- Városi Tanács VKG osztálya vcggel. A Mercy utcai Általános vállalatainak munkásai. Az Er­lskola tanulói nagy táblákat dőgazdaság dolgozói mellett vo­hoztak magukkal, amelyeken az nultak a Közlekedési Vállalat és iskolájukban megrendezett kii- a Köztisztasági Vállalat mun­lönféle versenyek eredményeiről kásái. Utána meneteltek fegyel­adtak hírt. A tanítóképző tanú- mezett sorokban a Radnóti-gim­lói názium tanulói, akik. amikor a tribün elé érlek, díszlépésben köszöntötték az elnökséget. A Kenyérgyár dolgozói hatalmas péksüteményekkel, pereccel, kii íivel jöttek, majd a Gépipari Technikum tanulóinak zászlós munkájukból. A Téglagvák dol gozói kis körkemencével vonul-: tak, velük együtt jöttek v széles sorokban a Bankok, a Homok­kitermelő iVállalat dolgozói, f Fe--: hér köpenyben menetelték a ^Vá­rosi Tanács1,kórházának dolgozói., A Jutaórugyár dolgozóinak jme­a,andckot adtak át a külföldi ncl<H pompás vörös zászlók' nyi­vendegeknek. tolták meg. A gyár munkásasz­szonyai piros- és kékpettyes ken­dőkben, vidáman énekelve kö-i szöntötték az elnökséget. Nem A csoport tagjai a tribünhöz mentek és lelkes taps közben Ezután az üzem kitüntetett dol­gozói következtek, majd a Sep­ríígyár, a Közgazdasági Tcchni IS A ruhagyári dolgozók ünnepi menetében románnyelvü föl­írás élteti a magyar—román barátságot, cs köszönti Szeged rcmán vendégeit cseh feliratú táblán köszöntöt­ték a városunk csehszlovák vendégeit. A szalagokkal feldíszített má­jusiakat, piros-, kék-, nemzeti­színű zászlókat vivő fiatalok szí­• - _ ,, . 1, . ] .1 ,, \ 1.-TCAC7 iryur uoigo/.oi vonultak. A cipó- """" >—e­menetében a Rókus, Általa- menete következett. A KISÜbZ, haUdmas u,rké hozfak zott. A Posta dolgozó, utál Iskola leánytanulót egyfor- az Igazsagugy, a Tömörkény Le- m kku, ame, ^ - , é, Szaíámigyáriak következek. ruhában, kék szoknyában, ánygimnazium, az ügyved, Ka- . . ' . hér köpenvekben vonul*ak. nes menetében nos ma fehér ingblúzban és piros svájci- mara kura, az Erdészét, Technikum, a sokkal ulána vonu]lak a színház í'emipari Vállalat dolgozói és művészei, akik a szegedi állán./, tanuló, vonultak. A ZÖLDSZÖV szinhóz megnyitásának 100. év­dolgozót vidáman, május else- |ord„lóját ünneplik ezekben ' a je, dalokat énekelve haladtak el napokban, a díszelnükség előtt. Utána a Szegedi Nyomda Vállalat kö- Hosszú sorokban vonultak vetkezett. A felvonulók kis, ro- MÁV Igazgatóság dolgozói, tációsgépct hoztál, magukkal, szegedi Egyetemek oktatói és amely kisalakú „Délmagyaror- hallgatói, közöttük Koasuth-díjas szág';-ot nyomott és amelyet professzorainkkal. Lelkesen vo­szétosztottak a felvonulók és "az m,ltak fel a Pedagógiai) Nőiskola elnökség tagjai között. tanárai és tanulói is. A'< Paprika-. A Bőröndös KSZ „tán a Cipő- feldolgozó Vállalat menetében gyár dolgozói vonultak. A cipő- eíür autó paprikafűzéreket bo­' Posta dolgozói után a Fe­P A Mérey utcai Általános Leányiskola tanulói a fölvonui az Állami Áruház dolgozói. Az Űjszegedi Kender dolgozói­T - t A „, „ '„ilyen európai országokba szál- 1,ér köpenyekben vonuRak, s 1 - , , .- ... .... a^erVCZO„ .Ir0daT "'atn lítanak árut. Menetükben hatal- ™ájus. elsejét köszöntő jclsza-> sapkában vonultak, a Poldm.vcs omolt sorokban jöttek az Ingat- ^ kiiszünlöUe h ég vakat hoztak magukkal. Illeni iskolások hatalmas vörös- lankezelo, a tatarozo \ ailalat es . .... .., .. - magyar baratsagot, üdvözölte a Ezután termelőszövetkezeteink város vendégeit. vonultak fel. Virágokkal és;szi­Ezulán a felsővárosi, a belvá- nes B7a]agokkal feldíszített ko­a Felszaba­,, , , , , , dúlás, a Dózsa, a Táncsics, az a Malmok^ dolgozol vonul- tj £,et , Halaaás ég az Alkot. »elfi P- W szövőnő^ dolgozott A ^ '"^dm^-X. ^ ^^í PobjS^ val, két hatalmas Ikame- és két a 42-es csillagokat hoztak. A két és félezer szegedi isko _ _ _ „ „ , KKa, It lás felvonulása után a sportolók nak menetét a műszaki dolgozók r0J'pártszc^'ezetck^mgjaT'jöt- csMaThSak cí következtek, s aztán u Takarék- felvonulása nyitotta meg. A dol- tok> a Csatornamű a Gáz- ' tár utca végen feltűnt a_Szeged, goz6k cgy teherautón kis szövő- mjJ) a MaI,nok dolgozói vonul- a 3 Kenderfonógyár (Jolgozomak me- gépet hoztak magukkal. A gc- tnk magukkal hozva munkájuk majd fehérruhás lányok cs fehér gyár munkásaival együtt jöttek hirdető táblákat. nadrágba, fehér ingbe öltözött a vállalat által patronált Deszki A Váeóhid és a Kovárs-Boe- 1'!'' l"1' '."",'" . .. , fiúk vonultak kék kendőkkel a Gépállomás dolgozói Színpom- nafKSZ dX'öi a Textíb ^TT fdtwóHvonS béke színével, és a csoport clen piis r,-.sz0 voU felvonulásuknak a müvek mencte következett. Az kedesa U,,a,at dolgozói (vonultak különféle népek - kínai, arab, élen piros jngbc, kék nadrágba öt hatalmas vörös-zászlóval. A kendergyári fiataloknak ez néger. stb. — viseletbe öltözött öltözött dolgozók vonultak. az impozáns csoportja a leg- dolgozók menete. L'lána négy - u •• - ­szebb része volt a felvonulás- ember hatalmas táblát vitt a vál­nak-. Ián. A tábla a proletár iulerna­1 lánuk a tánccsoport tagjai jöt- cionalizmus ünnepét, május el­tek, majd egyenruhában a sejét köszöntötte. Ezután az magukkal, MÖHOSZ tagjai, s aztán a spor- üzem többi dolgozója jött, zász­tolók, zászlókkal, léggömbökkel, lókkal, virágokkal. A Mezőgaz­majd a kendergyári nők, fehér- dasági Kisérleli Intézet, a Divat­pettyes piros kendőkkel és kék szabóság után a kertészet dol­zászlókkal. Az üzem napközije- gozói jöttek, színes, pompás vi­nek lakóit, a legfiatalabb ken- ragokkal és virágból készített dergvariakat autó hozta a mc- jelvényekkel. Menetük közepén netben, majd az üzem többi dol- egy teherautó üvegházat hozott, gozói jöttek, lelkesen tüntetve a A Ruhagyár dolgozóinak me- vjd időre, újra meg újra el­proletár nemzetköziség mellett, nctét vörös zászlók nyiiotlák komolyodott az ég május Az 1919-cs Tanácsköztársaság meg. A dolgozók a menet élén elsején. Újszegeden mégis fel. Délelőtt fél 11-kor 42. sz. A Textilművek dolgozói is Autóközlekedési Vállalat mene­ajándekohat adtak át városunk tévcl befejeződött a szegedi dol­külföldi vendégeinek. gozók több mint két órán át Hatalmas csévéket is hoztak tartó felvonulása a 12. szabad feliratokat: „Töb- május elsején. Kitüntetett asszonyok a menetben műsor — vidám szórakozás május elsején újtmegedi szabadtéri színpadon Ha kiderült is egy-egy rö- kellemesen szórakoztak a dol­gozók, s a komorodó felhők meg az incselkedő szél sem rontotta el az ünnepi (hangu­latot. Időnként nagv tapsor­kán emelkedett a fák fölé a szabadtéri színpad nézőteré­ről és odacsalogatta az em­bereket. Egész nap „telt ház" volt itt, mert a jó összeállítású, színvonalas műsort senki sem akarta elszalasztani. Délelőtt a MÁV zenekara szerepelt nagy sikerrel, maid a szegedi üzemek színjátszócsoportjai, táncegyüttesei és zenekarai gondoskodtak a telt nézőtér szórakoztatásáról. A Kertészeti Vállalat dolgozóinak élen Tavasz Tündér lép­kedett. Mögötte négy népviseletbe öltözött lány táblát vitt. virágokból szőtt fölirattal Romeo kerestetik A Szegedi Nyomda Vállalat kis rotáeiés gépe, amellyel ki: Délmagyarországot "nyomtattak- fölvor.ulás közben az első szép elismerést a Pap­rikafeldolgozó Vállalat csupa fiatalokból álló színjátszó csoportja érdemelte ki a Ro­meo és Júlia a Vörös Csil­lagban című szovjet eevt'el­vonásos bemutatáséval. Egész sereg Romeo-jelölt sorakozott fel a színpadon, s «gv hami­sítatlan Júlia! S mindez azért Vidáman ropják a tán eot a népviseletbe öltözött lányok az ünnepi lölvooulasoii (Folytatás a 4-iik oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom