Délmagyarország, 1956. április (12. évfolyam, 79-103. szám)

1956-04-01 / 79. szám

VRIFE WÖCETARW ZGYZSULJETÖCT MDP CS0NGRADMEGYE1 BIZOTTSÁGANAK LAPJA XII. évfolyam, 19. szám Ara: 50 fillér Vasárnap, 1956. április 1. Ünnep előtt Néhány nap választ el bennünket felszabadulá­sunk 11. évfordulójától, április 4-től. A dolgozók most is kiemelkedő munkateljesítményekkel köszöntik fel­szabadulásunk ünnepét. Százan és százan kapcsolód­tak be a munkaversenybe, százan és százan vállalták a tsz-tagok közül, hogy a későre húzódó tél miatt még ünnepnap is dolgoznak ez évi kenyerünk biztosításáért. Az üzemek dolgozói a tél okozta lemaradás behozá­sára, a negyedév határidőre való teljesítésére ünnepi műszakokat kezdeményeztek. E műszótok eredményei máris mutatkoznak. Több üzem, köztük a Ruhagyár, a Mérleggyár Szegedi Vasöntödéje a negyedév utolsó napja előtt teljesítette tervét. De mást is mutatnák az ünnepi műszakok ered­ményei. A számadatok arról tanúskodnak, hogy meg­növelkedett a dolgozók tettrekészsége az SZKP XX. kongresszusa után. Rákosi elvtárs a Központi Vezető­ség legutóbbi ülésén arról beszélt, hogy dolgozó né­pünk életszínvonalának eddigi alakulásával nem va­gyunk és nem lehetünk megelégedve. Második ötéves tervmik első évében 800 millió forintot kell a dolgozók béremelésére fordítani. Rákosi elvtárs beszélt a rövi­debb munkaidő bevezetéséről is, s elmondotta, hogy ez csak akkor lehetséges, ha gyorsabban haladunk előre az új, a fejlett technika alkalmazásával, a termelé­kenység növelésével. Megértették az üzemek dolgozói, hogy a reálbérek csökkentése nélkül csak akkor lehet rátérnünk a rövidebb munkanapok bevezetésére, ha kitűzött terveinket maradék nélkül megvalósítjuk, s mindannyian a termelékenység növeléséért dolgozunk. A XX. kongresszuson elhangzott felszólalásokból erőt merítve, a dolgozók egyre "tisztábban látják fejlő­désünk útját. Nem véletlen, hogy í; 1 vabsdulásunk 11. évfordulója előtti na pókban az Üjviedj. Kender-Len­szövő Vállalat, avagy a Szegedi Jutaárugyár dolgozói számos olyan újítást, ésszerűsítést javasoltak, melyek mind a technika fejlesztését, a termelékenység növe­lését eredményezik. Merészen alkalmazzák az eddig is­meretlen eljárások bevezetését, s ma már több üzem­ben egyes műveletek egyszerűsítésével, avagy elhagyá­sával biztosítják a ' térmelékénység rohamos emelését. Mindezek mellett nemes vetélkedés indult meg Szeged üzemei között a Csongrád megyei Párt-végre­hajtóbizottság vándorzászlajáért, melyet jelenleg a Sze­gedi Ruhagyár dolgozói őriznek. Ma még valamennyi szegedi üzem esélyes a vámdorzászló elnyerésére. A Szegedi Konzervgyár dolgozói egyöntetűen megfogad­ták: elhúdítjuk a vándorzászlót. A Ruhagyárban a terv teljesítése mellett már gondoltak a következő negyed­évre is, s a fiatalok tettrekészsége ismételten verseny­kihívásban nyilvánult meg. Az SZKP XX. kongresz­szusáriak tanulmányozásával egyre többen megértik, hogy a felajánlásokat teljesíteni kéli. Tudják a fiata­lok, idősek egyaránt, hogy a gyár egésze előtt felelnek vállalásaik teljesítéséért. Ugyanekkor elvárják, hogy a gazdasági vezetők necsak a gyártás technikájával és szervezésével foglalkozzanak, hanem a szocialista mun­keversennyel, s az emberekkel is. Több gazdasági vezető ezt már megértette, s az április 4-ón kiosztásra kerülő jutalmazások során az igazgatói célprémiumból már számos olyan dolgozó kap jutalmat, akik eddig a munkaversenyek sok he­lyen formális volta miatt nem jöhettek számításba. A célprémiumok kitűzésekor a vállalat vezetői elhatároz­tak: azokat is jutalmazzuk, akik a legtöbbet fejlődtek. Mindezek ellenére azt kell még megállapítanunk, hogy még mindig nem eléggé jól jutalmazzák üzemeinkben a versenyben elért eredményeket. Hazánk felszabadulásának tiszteletére indított ver­seny során több helyen túlteljesítették a dolgozók a vállalt önköltségcsökkentési és anyagtakarékossági terveket. Több helyen az üzem vezetőinek módosítani kellett a vállalásokat. Mindez azt jelenti, hogy a mun­kások nem ölhetett kezekkel, hanem kemény és becsü­letes munkával akarják elérni a reálbérek 'csökkentése nélküli rövidebb munkaidő bevezetését. Az önköltségi tervek túlteljesítésével pedig ahhoz segíti a vállalatok vezetőit, hogy még többet törődjenek a dolgozókkal. Módot és lehetőséget biztosított kormányunk arra, hogy a vállalatok az önköltségcsökkentés forint-értékének megfelelő hitelt vegyenek fel, s ezt a dolgozók jogos igényeinek kielégítésére fordítsák. Az SZKP XX. kongresszusa, s pártunk Központi Vezetőségének legutóbbi határozata mindannyiunk előtt megrajzolja, merre kell haladnunk, milyen lesz a hol­napunk. És hogy jók ezek, ezt misem bizonyítja leg­jobban, mint a dolgozók tettrekészsége, a dolgozók egyöntetű véleménye: akarjuk. Ma nyílik meg a pártszervezetek faliújság kiállítása A szegedi pártértekezlet tiszteletére rendezett faliúj­ság-kiállítás ma délelőtt 10 órakor nyílik meg az MSZT székházban, az írócsoport helyiségében. A kiállítást — amely április 1-től 14-ig lesz nyitva — Simon Béla elv­társ, a Szegedi Városi Párt-végrehajtóbizottság agit.­prop. osztályának vezetője nyitja meg. A kiállítás nagyon érdekes és tanulságos, bizonyára nagyon sokan meglátogatják két hét alatt. ü Csongrád megvei Állami Erdőgazdaság sz árvízftárosuKakárl Közel húszezer forintot utal- tak megsegítésében szép példát tünk már át az árvízpusztílotta mutatlak az erdőgazdaságunk­dunamenti községek lakóinak. hoz tartozó motorfűrész gép­A Csongrád megyei Állami Er- kezelői szakiskola hallgatói: liá­dőgazdaság dolgozói iparifa ter- romnapos fatermelési műszakot melési tervüket túlteljesítették: vállallak. Ezalatt 250 köbméter ennek nyomán lehetőségünk volt faanyagot termeltek ki. arra, hogy 120 köbméter épület- Erdészeteink közül az ásott­fát szállítottunk az árvízkérosíll- halmi erdészet dolgozói 8200 tok épületeinek rendbehozatalára, forintot adlak az árvízkárosultak Ezzel körülbelül 50 családi-ház megsegítésére. Itt Sebők Pál és épületanyag igényét egészítjük Rácz József havi fizetésük 16 ki. százalékát ajánlották fel. Az ár­Az árvízkárosultak segítésére vízkárosultak megsegítésére ren­nz elmúlt vasárnap műszakot dezett műszakokban erdőgazda­tartottunk és 64 köbméter fe- súgunk, a rossz időjárás ellené­nyőrúdfát vasúti kocsiba berak- re, egyes ágazataibon túltcljesí­va el is indítottunk a Duna-men- telte tervét az április 4. tisztele­tére. A további mennyiséget térő folyó versenyben, most szállítjuk el. A bajbajutot- Boda József Ma kezdődik a tisztasági hónap A hosszú tél még alig múlt el, egyes hókupacok nyomai még láthatók, de már itt a ta­vasz, s ideje, hogy városunk lakói tisztává, széppé varázsol­ják házuktáját. Sok szegedi család már nagytakarítást ren­dezett a lakásában, — most az a közös feladatunk, hogy az udvarunkról, a házak elejéről, az úttestekről eltakarítsuk a téli hónapok alatt felgyülem­lett szemetet. Mert akad váro­sunkban éppen elég tennivaló ahhoz, hogy Szegedet „tisz­tába" rakjuk. Az áprilisi tisztasági hónap most már hagyománnyá vált és az évről évre megrendezen­dő tisztasági hónap a „Tiszta Szegedért"-mozgaIom legfőbb elősegitője. A Kölcsey utcában már hosszú hónapok óta épí­tőanyagok tornyosodnak, a Sztálin körúton, a Lenin utcá­ban, s a belvárosban többhe­lyült felbontva állnak az asz­falt-járdák. A házak udvará­ban szemétkupacok emelked­nek, a külvárosi árkok több helyen be vannak temetve szeméttel, salakkal. Tüntes­sük el ezeket a foltokat! A Köztisztasági Vállalat, a külön­böző vállalatok, intézmények kezdeményezőleg keressenek megoldást a nagyobb rend, a nagyobb tisztaság megvalósí­tására. A lakóházak előtt, ahol erre mód van, társadalmi muw kában parkírozzunk. folytass suk tovább az utcák fásítását A kerületekben a tisztasági hó­nap sikeréért járjanak elől jó példával a tanácstagok, a Ha­zafias Népfront-bizottság tag­jai: mozgósítsák a város la­kosságát arra, hogy mindenki legyen valamit a tisztasági mozgalom minél nagyobbmér­vű kibontakozásáért. A gyárakban is dolgozzanak ezért a munkások, az alkalmai zottak. Foglalkozzanak a tisz­taság szeretetével a szegedi iskolákban, óvodákban, hisz a mi városunk gyermekei is so­kat tudnak tenni a tisztaság­ért. Versenyezzenek az úttö­rők, ki tudja még szebbé va­rázsolni az iskolák, a lakóhá­zak környékét és jutalmazzák a legjobbakat. Hasonló ver­sengés alakuljon városunk ut­cáiban, a vállalatoknál, intéz­ményeknél, a tsz-ekben. A II. kerületi Tanács ím amely őrzi a tisztasági vers seny legjobbját illető vándor­zászlót — isméf versenyre hív­ta az áprilisi tisztasági hónap alkalmából a kerületi tanácso­kat. A Városi Tanács egészség­ügyi osztálya rendszeresen el­lenőrzi a hónap folyamán hol, mit tesznek a verseny során: tisztasággal köszöntsük a ta­vaszt, tegyük széppé városun­kat! Pedagógus újító kiállítás nyílik a Tanilónöképzöben Nagv sürgés-forgás van a Tanítónőképző egyik emeleti folyosóján. Az utolsó simításo­kat végzik az Országos Peda­gógus Újító Kiállítás rende­zési munkálatain. A kiállítást április 3-án nyitják meg. Sze­ged és környéke több száz pedagógusát az a megtisztel­tetés érte, hogv Budapest utón nálunk mutatják be e rendkívül tanulságos kiállí­tás gazdag anyagát. Az, általános iskola első osztálya betűtanításától kezd­ve a történelem, a fizika, a biológia alapvető fogalmai­nak minél alaposabb elsajátí­tására látjuk, itt a legsikere­sebb módszereket. Különféle formájú és színű kivágott és írott betűk, szemléltető ké­pek mutatják be a nyelvtani alapismeretek elsajátításénak'' a módszereket, hanem azt is. és etkísérletezgetnénk. elbíbe­íednénk a kis modellekkel. A bemutátott módszerek és esz­közök nagymértékben segítik majd a politechnikai oktatás elmélyítését iskoláinkban. Az utóbbi két esztendő munkájának eredrhényeit lát­juk itt. Hajdú—Szabolcs me­gye, Szeged, Eger és Pécs fő­iskolai. közép- és általános iskolai tanárai és diákjai nem keveset fáradoztak, kísérle­teztek ezekkel az eszközök­kel. míg bemutatásra kerül­hettek. A kiállítás előtt nemcsak azt várjuk Szeged és kör­nyéke pedagógusaitól, hogy minél nagyobb számban meg­nézzék és alkalmazzák ezeket A szaiymazi dolgozó parasztok tízezer forintot adtak össze az árvízkárosultak megsegítésére A szatymazi dolgozó parasztok nak, s egyedül kétszáz forintot eddig derekasan kivették részű- adtak. A 76 éves Szanka János, ket abból a munkából, mely a aki már régen munkaképtelen, dunai árvíz által bajbajutott ár- megspórolt forintjaiból 40 forin­vizkárosultak megsegítésére in- tot jegyzett, dult. Eddig már összesen tíz- A gyűjtésben nem maradtak ezer forint készpénzt adtak ősz- le a Szabadság Termelőszövet­sze. Ez az összeg számos pa- kezet tagjai sem. Egy tehenet, rasztcsalád súlyos kárán enyhít bárom és fél mázsa kenyérga­majd. bonát, két mázsa kukoricát és Különösen kitűntek a gyűjtés- 250 forintot juttattak el az ár­ben a Frank-testvérek, akik vlzkárosultak részére. Szalymaz '163. szám alatt lak- Bujdosó Albert . Gyurkovics Mária Szegeden vendégszerepel Az Országos Filharmónia április 2-án, hétfőn délután fél 6 és este fél 9 órai kez­dettel népszerű operett-estet rendez a szegedi Nemzeti Színházban. A műsoron töb­bek (között közkedvelt Stra­uss, Lehár, Jacobi, Huszka, Kálmán, Dunajevszkij szá­mok szerepelnek. Az operett­est műsorában közreműkö­dik Gyurkovics Mária Kos­suth-díjas kiváló művész, Szabó Mil^Jós, valamint Mol­dován Stefánia és Mucsl Sándor, a szegedi Nemzeti Színház művészei. A buda­pesti MÁV szimfónikusok ze­nekarát Kerekes János ve­zényli. Összekötő szöveget mond Gál György Sándor. Az Országos Filharmónia közli, hogy a hétfő délutáni és esti operett-estre a feb­ruár 20-i jegyek érvényesek. Jegyek korlátolt számban még kaphatók az Országos Filharmónia szegedi kiren­deltségénél módszerét, majd történelmük fontosabb eseményeinek illu­sztrálását találjuk színes, képszerű kidolgozásban. A tetszetős kivitelű, játéknak ;s beillő, de mégis precíz gőz­gép, szélmotor és villamos­erőmű miniatűr konstrueiói sorakoznak az asztalokon. Felnőtt létünkre is szívesen leülnénk az egyik asztalhoz Lobogózzuk fel házainkai! Húrom nap múlva ün­nepeljük hazánk felsza­badulásának 11. évfor­dulóját. Legnagyobb nemzeti ünnepünk alkal­mából díszítsük fel há­zainkat, hogy ezzel ís kifejezzük a hós szovjet nép iránti tiszteletünk­kel szeretetünket. Vá­rosunk lakói vörös—nem­zetiszínű zászlókkal, a házaknál található zöld díszekkel tegyénk ünne­pélyessé házaik elejét. A szegedi vállalatok, gyá­rak, intézmények hom­lokzataik díszítésével fe­jezzék ki a felszabadu­lás örök emlékét: ápri­lis 4-ét tegyük külső *é­gek'ben is drága hazánk legnagyobb ünnepévé. SZEGED VÁROSI TANACS -VÉGREHAJTÓ BIZOTTSAGA hogy minél többen tegyék meg észrevételeiket az egyes bemutatott tárgyakról. Sze­retnénk minél több jó peda­gógust bevonni ebbe a moz­galomba, hogy iskolai okta­tásunk ügyét előbbre vigyük. Biztosak vagyunk abban, hogy a kiállítást nemcsak a szegediek, de a környékbeli pedagógusok is nagyszámoan meglátogatják, hogy ment­senek a bemutatott gazdag tapasztalatokból. Patik István a Tanítónőképző tanára Túlteljesítettük negyedévi tervünket Az első negyedévi opera­tív termelési tervet a Sze­gedi Seprűgyár dolgozói már­cius 9-én teljesítették. A ne­gyedévi tervet március 28-ig 26.2 százalékra teljesítettük túl. Az újonnan megalakult DISZ-brigádok is segítették ezt. Az értékelés alapján a Törekvés-brigád a legjobb, de a többiek csupán egy-két tized százalékkal maradnak el. A minőségi munka to­vábbi javítása érdekében Szűcs S. Ferenc vállalta gyengébbek segítését. CÉRNAY KAROLY Növendék-hangverseny a Zeneiskolában Az Állami Zeneiskola hét­főn, április 2-án délután fél 6 órakor ünnepélyes növen­dék-hangversenyt rendez a magyar—szovjet barátság hónapjónak keretében április 4-e emlékére. Ezen a hang­versenyen hozzák nyilvános­ságra a zeneiskolai Bartók­emlékverseny eredményeit és sor kerül azoknak az emlék­lapoknak a kiosztásóra is, melyeket a versenyen jó eredményt elért növendékek jutalmul kaptak. A hangver­j seny helye a Zenekonzerva­a tórium nagyterme. Vendége­ket. érdeklődőket szívesen lát az iskola tanári kara. Tisztasági verseny kezdődőit a szegedi iermelőszöveikezeiek közöli Az Egészségügyi Minisztérium a tisztasági hónappal Uapcsola- mindig nagymennyiségű trágya, nemrégen felhívással fordult a tos leendőket, s az értekezleten s felhalmozott hulladék van. lakossághoz, nz üzemek és a tisztasági versenyre hívta ' az Minél előbb hordjuk ki ezeket mezőgazdaság dolgozóihoz, hogy összes szegedi termelűszövelke- a földekre, mindenütt rendezzenek tisztasági zeteket, s külön párosversenyre A versenyeredmények elblrá­hónapot. Ez nemcsak egészség- hívta^a Táncsics Tsz-szel egyéb- lűsánál nemcsak a nagyobb tisz­védclmi szempontból, de nem- ként is termelési versenyben lé- tnság 'érdekében végzett munka zetgazdasági érdekből is rendkí- vő Alkotmány Tsz tagságút. Az jön számításba, hanem azok az vül fontos. Alkotmány Tsz elnöke elfogadta eredmények is, melyeket szö­Március 30-án, pénteken a a versenykihívást, s Ígéretet tett vetkezetéink, s az egyénileg dol­szegedi termelőszövetkezetek el- nrr.a' h,ogy mimlent. "^tesznek gozó parasztok a tavaszi vetési ... • • , ,. . • , • • nzcrt> h°f?y a üsztasági verseny- munkák gvors bcfciczésébcn el­nökei, partvczetösegi tagjai, me- ben az Alkotmány Tsz legyen árnek. zőgazdászai, a Városi Tanács me- az első. " A versenvt a Városi Tanács zogazdasági osztályán közös Valamennyi szegedi termelő- mezőgazdasági osztálya is min­értekezletet tartottak, amelyen szövetkezet, termelőszövetkezeti den eszközzel segíti Az értéke­megtárgyalták a tisztasági hó- csoport kapcsolódjék be ebbe a lésre április 25-én kerül sor Az nap megrendezésével kapcsola- versenybe. első helyezés odaítélésénél a' bi­tos feladataikat. Csucs Mihály Szeged egyéni gazdáira szin- zottság figyelembe veszi az állat­clvtars, a Táncsics Termelőszö- tén szép és nagy feladatok vár- tenyésztésben elért eredménye­vetkezet elnöke már előzőleg nak e mozgalom sikerre vitelé- ket is, odahaza a tagsággal megbeszélte ben. Nagyon sok udvarban még ' Bartók István

Next

/
Oldalképek
Tartalom