Délmagyarország, 1956. március (12. évfolyam, 52-78. szám)

1956-03-01 / 52. szám

VllAG PROLETÁRJA! EGYESÜLJETEK! íz MQP Központi Vezetőségének távirata a Mongol Népi Forradalmi Párt Közpanli Bizottságához AZ MDP CSÖNG RADMEGYEJ B1ZOTTSAGANAK LAPJA XII. évfolyam, 52. szám Ara: 50 fillér Csütörtök, 1956, március 1. A Mongol Népi Forra­dalmi Párt Központi Bi­zottságának, Ulan-Bator Kedves Elvtársak! A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége cs az egész magyar dolgozó nép nevében forró elvtársi üdvöz­letünket küldjük a Mongol Népi Forradalmi Párt meg­alapításának 35. évfordulója alkalmából. Teljes sikert kívánunk Ünöknek ahhoz a harchoz, amelyet a mongol nép a s-zo­cializmus építéséért, a beke megvédéséért vív. Mély meg­győződésünk, hogy a Mongol Népi Forradalmi Párt veze­tésével a mongol nép ebben a harcban diadalmaskodni fog. Forró kommunista üdvöz­lettel: a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Városunk energiaellátása Napjainkban lehetetlen a villamosenergiaellátás­ról beszélni anélkül, hogy szóba ne kerülnének azok a hatalmas méretű villamosítási tervek, amelyek a Szov­jetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusán hangzottak el. Mint ismeretes, e terveknek az a célja, hogy az egész, óriási kiterjedésű szovjetországban ki­építsék az egységes energetikai rendszert. Erről önkén­telenül is Leninnek a szavaira kell gondolnunk, arra a képletére, melyben megállapította, hogy „A kommu­nizmus egyenlő: szovjethatalom plusz az egész ország villamosítása". Az egységes energetikai rendszer — miután már a híres, villamosításra vonatkozó GOEL­KO-terv megvalósult — az egész ország villamosításá­nak magas fokát jelenti, és szoros összefüggésben van azokkal a megállapításokkal, amelyek ugyancsak a kongresszuson hangzottak el arról, hogy a villanyener­giát olcsóbbá tes2i a nagyobb kapacitású és nagyobb te­rületet ellátó erőművek építése. Ezek a megállapítások éppúgy vonatkoznak minden más országra, mint a Szovjetunióra, hiszen fizikai és gazdasági tényeket ál­lapítanak meg. Ha városunk energia-ellátásával foglal­kozunk, szükségképpen keresnünk kell az összefüggést ezekkel az elvekkel. És ezt az összefüggést hamarosan meg is találjuk. Honnan kapja Szeged a villamosnergiát? A köz­vélemény nyilván a Szegedi Erőművet tartja számon városunk energiaforrásaként. Ha ez így van, akkor a közvélemény elmaradt a való helyzettől, ugyanis az Erőműtől városunk villamosenergia-ellátásának csak egy részét, méghozzá jelentéktelenebb részét kapja. Szegedet is bekapcsolták az országos — 120 ezer vol­tos villanyhálózatba, így a város ellátásához szükséges energia nagy része ezen a hálózaton keresztül a nagy erőművekből érkezik. Mindjárt meg kell állapítanunk, — hogy világosabban kitűnjön az összefüggés azokkal az elvekkel, amelyek az SZKP XX. kongresszusán el­hangzottak —, hogy a kisebb kapacitású Szegedi Erő­mű által termelt energia előállítása drágább, mint azé a villamosenergiáé, amelyet az országos hálózatból ka­punk. De a nagyobb méretek előnyösebb volta nemcsak a villamosenergia előállításában, hanem vezetésében is megmutatkozik. A Délmngyarországi Áramszolgáltató Vállalat már hét éve folytat egy nagyszabású munkát, amely 1957 közepére fejeződik be. A város belső ellá­tása ugyanis kétezer voltos vezetéken történt. Ez nem volt előnyös, mert a kétezer voltnál nagy veszteségek jelentkeztek, és mert a vezeték keresztmetszete megle­hetősen szűk volt a gyors ütemben növekvő fogyasz­táshoz képest. A fogyasztás növekedésére jellemző, hogy Szeged energia-igénye évenként 8 százalékkal emelkedik, s ez azt jelenti, hogy 1960—62-ben már a mainak kétszerese lesz a villany energia-fogyasztás. Emellett a régi kábelek már el is avultak. Most tehát fokozatosan áttérnek a 6 ezer voltos vezetékekre, át­építik a transzformátor-állomásokat, kicserélik a föld­alatti kábeleket. A régi vezetékek szűk keresztmetsze­tenek a kárát legjobban maguk a fogyasztók érezhet­ték. A szűk keresztmetszetű kábelek nem bírják töké­letesen ellátni a növekvő fogyasztást, s így csökken az áram feszültsége. A feszültség 5 százalékos csökkenése pedig a fényerő 25 százalékos csökkenését vonja maga után, s halványan világít a lámpa. Ebben az esetben hiába használnak nagyobb égőt, ez csak rontja a hely­zetet, és csupán a fogyasztás növekszik. A város külső területén is hatalmas méretű a fo­gyasztás növekedése. A nagykörúton (kívül, a régi 220 voltos légvezetékek 25—30 esztendős hálózata sem ké­pes tökéletesen ellátni a lakosságot. Különösen Alsó­városon és Móraváros egy részén gyönge a villamos­energia-ellátás. De javításra szorul a perifériák ener­gia-ellátása is. Éppen ezért hosszabbítják meg a fodor­telepi végállamástól az Űj-Petőfitelep közepéig a ma­gasfeszültséget. Béketelepet ezért kapcsolták át a tég­lagyári transzformátor-állomáshoz, ugyanezért építet­ték át az egész újszegedi hálózatot az elmúlt évben 6 ezer voltosra. Az üzemek energia-ellátásában hasonléképpen a szüntelen fejlődés okoz problémát. Üj gépekkel szere­lik fel a gyárakat, növekszik a villamosenergia-igény. Ezt az igényt általában 6 hónappal előbb jelenteni kell, hogy tervszerűen gazdálkodhassunk a villamos­energiával is. Már sok zavar keletkezett abból, hogy az üzemek mindenre gondollak, csak éppen arra nem, hogy fejlődésünkkel párhuzamosan több villamosener­giára lesz szükségük. A város energia-hálózatában nagy gondot okoz a közvilágítás is. A közvilágítás falakon végigfutó veze­tékeken kapja a villanyáramot. A tervek szerint 5 év alatt földalatti kábelekbe szerelik a közvilágítás ellá­tását. Természetesen emellett növelik a közvilágítás területét is: az idén mintegy 75 üj lámpát szerelnek fel a város, főleg a perifériák területén. A város energia-fogyasztása tehát évről évre nö­vekszik és ezzel párhuzamosan fejlesztik, korszerűsítik a hálózatot. Kérdés azonban, hogy ehhez a hatalmas és növekvő igényhez képest biztosított-e az elkövetkező évekre az energia-ellátás? Mivel — amint említettük — városunk a fogyasztásához szükséges energia nagy­részét az országos hálózatból kapja, szükséglete mesz­szemenően biztosított. Az országos hálózat ötször­annyi villamosenergiát képes szolgáltatni Szegednek, mint amennyire jelenleg szüksége van. Ez a megnyug­tató adat azonban nem menti fel a fogyasztókat az energia-takarékosság feladatától. Közismert, hogy új ötéves tervünk milyen hatalmas mértékben kívánja fejleszteni iparunkat. Az ipar fejlesztéséhez nélkülöz­hetetlen a villamosenergia. A villanyárammal való ta­karékoskodásra tehát éppen e tervek megvalósítása érdekében van szükség. A műszaki intézkedési tervek végrehajtásáért A Délmagyarország portyázó bri­gádja e héten három szegedi üzemet keresett fel, s az üzem vezetőivel együtt megvizsgálta, hogyan hajtot­ták végre az intézkedési terveket. Még az elmúlt cvhen minden üzem a technika korszerűsítésére, a termelé­kenység emelésére — a dolgozók ja­vaslata alapján — intézkedési terve­ket készített. Ezek előírják, mit, mi­korra valósítson meg a vállalat veze­tősége. A tervek elkészítésénél a mű­szakiak figyelembe vetlek az adott­ságokat, s az elkészített határidőt úgy állapították meg. hogy azok reálisak legyenek. Portyázó brigádunk ezért el­sősorban is azt vizsgálta, hogy a vál­lalt határidőre végrehajtották-e azo­kat a feladatokat, melyek az intéz­kedési tervben szerepelnek. Jobban ragaszkodjanak a határidőkhöz a Szalámigyárban A Szegedi Szalámigyárban kedési tervet viszont már sok a műszaki tennivaló, ha az idei felemelt tervet telje­síteni akarják, ha a megnö­vekedett szükségletet ki akarják elégíteni. A gyár te­rülete az elmúlt 10 év alatt nem gyarapodott, viszont a termelés a felszabadulás óta megnégyszereződött. A ter­melés fokozásának egyi'.c leg­nagyobb gátja az, hogy a raktár-kapacitás nem elegen­dő. A szalámi igen raktárigé­nyes áru, 6—8 hónapig kell a raktárban állnia, mielőtt a fogyasztókhoz kerülhet. Ha pedig a raktárak megteltek — ahogy ez gyakran előfor­dul —, nem lehet termelni, mert a félkészárut nem tud­ják elhelyezni. Pártunk KV határozata nyomán létrejött műszáki in­tézkedési terv a Szalámi­gyárban lényegében ezzel a problémával, n raktár kapaeitás növelésével foglalkozik, ennek növelését ütemezte be. A terv- egész évre szó], természetesein van­nak olyan pontjai, melyeket az első negyedévben kell va­lóra váltaniok! A terv egyik pontja a rak­tárhelyiségek gőzfűtéssel való berendezését irányozza elő. A határidő: március 1. A gőz­fűtésre azért van szükség, mert ezzel csökkenteni tud­ják az áruk átfutási idejét, a nagyobb melegben hamarabb szárad és érik a szalámi. Ugyanis minél jobban csök­ken a levegő hőmérséklete, annál jobban fokozódik pá­ratartalma. A párás levegő pedig nemcsak lassítja a száradást, hanem árt is az árunak. Ennek kiküszöbölé­séhez a fiitésre tehát igen nagy szükség van. Az intéz- el is készítik. nem teljesítik március l-re, körülbelül egy héttel késnek. Ez mindenképpen hiba. A műszaké intézkedési tervben szerepel egy, a tele­pen kívül fekvő, 10 vagon áru befogadására szolgáló raktár állványzattal való át­adása is. Ennek határideje szintén március 1. Azonban 15—20 napon belül a raktár nem lesz átadható állapot­ban. Az indoklás az, hogy a tűzoltók a raktárat adott ál­lapotában nem találták al­kalmasnak; átépítések, mó­dosítások váltak szükségessé. Ez az indok azonban nem nagyon elfogadható, hiszen a tűzoltók követelményeit a gyár műszaki vezetői már régen ismerik — ha nem is azóta, mióta műszaki intéz­kedési tervet készítettek — ezt figyelembe véve kellett volna a munkálatokat elvé­gezni. j Tulajdonképpen ez a két feladat várt megvalósításra az első negy edévben. Azon­ban szükségessé vált egy ké­sőbbi előirányzatot e negyedévre előre hosni. A hét darab füstölőben a ventilláció megjavítását jú­nius 30-ig tervezték eredeti­leg elkészíteni. Mivel a ven­tilláció szintén a szárítás fo­lyamatának gyorsítását szol­gálja, továbbá a ventilláto­rok és a motorok nem eleg erősek. Emellett a ventilláció irányát is meg kell változtat­ni minél hamarább, helyes, hogy a határidőt március 30-ra előrehozták. A munká­latok már folynak, és úgy mutatkozik, hogy az előre­hozott határidőre a munkát Tartsák be a haláridőket a Bátort>yárban A SZEGEDI BÚTORGYÁR- is január l-re vállalták. Ez sem BAN ismét az asztalra került lörtént meg. Itt ismét jclenlkez* ln-- *,», oc , , . tek az „objektív okok". Aliitól az 19oj. oktober 2b-an készített , ; , , lag nem volt megfelelő anvag a műszaki intézkedési terv. Juhász k(-.sck elkészítéséhez. László a vállalat vezetője, Ruby A műszaki intézkedési terve* Vilmos műszaki vezető és a ket nézve azt kell megállapítás j.Délmagvarország" portyázó ni, hogy a Szegedi Bútorgyárban hozzákezdtek azok megvalósítás sához, de a határidőket nem tarts ják be. Elkészült a laticel gus enyves brigádjának egyik tagja pont ról-pontra megnézte; mit való­sított meg eddig a vállalat a kitűzött tervből. Megállapitot- mibcng« ame,y az ták, hogy az elmúlt év utolsó zésnél ÍeIcnt maíd komol>' negvedére tervezett új szárító- anyagmcgtakarltárt. Már ki * berendezés beállítása mind a Piálták, de végezetül edény* mai napig nem történt meg. A hián>' miatt nem használJák- EU vállalat vezetősége szerint azért készült az °"ószorító és a !zeki maradt ez el, mert a berende- rén>'«orító is. közülük az egyik . M , , •. • , nem is szerepelt a tervben. Di* zest gyarto vállalat jumus be- ^ , „ . . .,.., ,. esérctre méltó, hogv a Bútor* lyett november végén szallitotta ' gyárban törekednek a munkák megkönnyítésére, mcchanizálá* beszerelésre. Most az első ne- SHra" gyedév közepén a Szolnoki Vas- AZ AZONBAN nagy hiba, ­ipari Vállalat elvállalta a be- -^S"' ,arlÍák a dol«ozók fel<* szerelést, a munkálatokat már ,6l,en *>'r^,"nck - az meg is kezdték. Jobban tette i"l*zkcdési lc"be vel1 Pon,"k volna a vállalat vezetősége, ha közül ötbűl mi«d6ssze egy valóí le a berendezést cs ekkor már nem akadt kivitelező vállalat a mellőzi a könnyelmű ígéretet és sult meg az első negyedév fe* léig. A Bútorgyár műszaki ve* a berendezés beállítását csak az .n-r i •• i- zetőinek és nem utolsósorban a l'loo-os ev első negyedere ter­pártszervezetnek szorgalmaznia "AZ ELSŐ NEGYEDÉVRE KEU AZ 1955- OK,ÓBER 26-ÁN KÉ* , ,,...., i-i szült intézkedési terv maradék* tervezetlek kozui megvalósult a , ... , .... , . Udan végrehajtását. A dolgozók szalagcsiszologep beulutása. A .. . . . . . , próbák azt mutatják, hogy gép jó, de nem használják, mert . , ,. . , .. , , kossági é3 minőségi terveket a csiszolopapír konnven szakad joggal mondhatják, hogy önkölt­ség-csökkentési, anyagtakaré­, .,, , _ , csak úgv tudják maradék nélkül rajta. A vallalat vezelosege most . intézkedett, hogy a csiszolópa- va,ora váltan., lia az áltáluk ja­pírt vászonra ragasztva küldjék, vasoltakat, melyet intézkedési A vállalat a gép beállítását ja- tervbe is vettek, megvalósítják* nuár l-re tervezte. A valóság ^ BCltorgyár vezetői vonják le azonban azt mutatja, hogy a , .. , , , ., „i _ . .. „ .. , • a következtetést, s a dolgozok gep csak az első negvedev ve- ° gén tud teljes kapacitással dol- c,ölt tctt vállalásaikat mnra< gozni. A csapozógép beállítását dék nclkiil hajtsák végre! Jól halad a műszaki intézkedési terv végrehajtása Lépést tartanak a fejlődéssel a Szőrme és Bőrruhakészítő Vállalatnál Egyre magasodnak a fris­sen vont falak a Szegedi Szőrme- és Bőrruhakészítő Vállalatnál. Egy egészen új, korszerű üzemrész épül itt — s bátran mondhatjuk, hogy ezt az épületet a szőrmeipar legkorszerűbb gépeivel népe­sítik be. Nem arról van szó, hogy a jelenlegi gépeket újakkal cserélik föl! Az em­berek megtalálták annak módját, hogy á kisipari jelle­gű üzem ránkmaradt gépeit a korszerű üzemi termelés kö­vetelményei szerint tovább­fejlesszék. Néhány év alatt az üzem dolgozói olyan messze elkerülték a felsza­badulás előtti szőrmeipari technikát, hogy szinte egyetlen munkafolyamat sincs, amelyet a régi tech­nikai színvonalon végezné­nek. És ez az új technika elsősor­ban az üzem dolgozóinak öt­leteiből, és találékonyságából született meg. A műszaki színvonal emelésének terveit is a dolgozók nagyszerű gon­dolataiból, ötleteiből állítot­ták össze, v Az esztendő első negyed­évére bőven jut a megoldan­dó feladatokból. A tev pont­jai már nagyobbrészt megva­lósultak és a termelés meny­r.yisógi és minőségi javulását szolgálják. Az eddigi munka alapján úgy tűnik, hogy egyetlen feladatot sem kell a második negyedévre átvinni. Ellenkezőleg: a következő negyedév műszaki intézke­dési tervének egyes pontjai­val már most foglalkoznak. A bélésbőrök előrámázását már nagy haszonnal alkal­mazzák. Készül a hulladckszortirózó asztal és az utolsó simítá­sokat végzik a gomblyuka­zás gépesítésének megoldá­sán. A kopasz és hibás bőrök gyártás előtti javítása szintén gyakorlattá vált. Pár nap múlva dolgozik a szőrmeka­bát-porológép is. A hideg enyhülése lehetővé tetle, hogy a tervezett zárt­ciklusú termelést is megvaló­sítsák. Eddig a táblák vasa­lása Pesten történt, most ezt a munkafolyamatot is itt egzik, s így a termelés telje­sen zárt ciklusban halad. Az építkezés arra sarkalja az üzem dolgozóit, hogy na­gyobb ütemben végezzék a műszaki fejlesztést. Ezért már most dolgoznak a má­sodik negyedévi műszaki intézkedési terv legfonto­sabb célkitűzéscin. Véber elvtárs elkészítette a mozgatható anyagtartó állvá­nyok műszaki rajzát, s az el­ső mintadarab hamarosan el is készül. Az anyagtakarékosságot szolgálja a ruházati cikkek­nél felhasználására kerülő bőrök műbőrrel való helyette­sítése. Már most nyomoznak megfelelő műbőr után, hogy a második negyedévre bizto­sítsák az üzem szükségletei­nek ellátását. Folyamatban van a szinkron-szalag meg­szervezéséhez szükséges mun­kahelyek elkészítése is. És mi mindent valósítanak meg még, amit a terv nem is említ! A dolgozók kezdeményezö­cs alkotóereje mindig többre képes, mint ameny­nytt a műszaki fejlesztési terv tartalmaz. Haris László és Gémes Jó­zsef közös újítása a szűcsgé­pekre szerelt saem- és arcvé­dö a munka fokozott bizton­ságát szolgálja. Az elroppanó tű nem vágódhat többé a dol­gozó arcába, vagy szemébe. Egy másik újítás — Bakai Ferenc, Gémes József és Szabó B. Antal újítása pedig lényeges ugrást jelent a szór­meszabászatban. A szabászat gépesítésének megoldását dolgozták ki, s ezzel a mun­kafolyamatot lényegesen meggyorsították. Ráadásul olyan ügyes és olcsó eljá­rást választottak, hogy csu­pán egy kis vágószerkezetet kellett építeni, s ez a varró­gépre szerelve elvégzi a sza­bást. Jó ütemben halad a mű­szaki intézkedési terv meg­valósítása a Szőrme- és Bőr­ruhakészítő Vállalatnál és ez a legfőbb biztosítéka annak, hogy ezelőtt fejlődésében hosszú időre megrekedt szőrmeipar is lépést tud tar­tani a technika álialános gyors fejlődésével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom