Délmagyarország, 1955. december (11. évfolyam, 282-307. szám)

1955-12-31 / 307. szám

DEmGYQRORSZIIG Szombat, 1955. december $1. A szegedi termelőszövetkezetek a harmadik helyen a nagyvárosok közötti versenyben 1955. december 31, szombat IDOJARASJELENTÉS Várható Időjárás szombat es­tig: Sok helyen eső, hózáporok, helyenként esetleg zivatar. Időn­ként délnyugati-nyugati, majd erősebb északnyugati-északi szél. Enyhe éjszaka. A nappalt hőmér­séklet csőkken. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton az ország északnyugati leiében 1—4, máshol 4-7 fok kőzött • A fűtés alapjául szolgáló vár­ható kőzéphőmérséklet 0—plusz 4 fok kőzőtt. MOZI Szabadság: 4, 6, 8 óra: Zsongó melódiák. (Denevér),. — Színes német film. (Január ll-ig). Vörös Csillag: Fél 6. (él 8: Gyötrelme- éjszaka. — Magyar rtil beszélő jugoszláv filmdráma, t.lanuár 1-lg). Fá-xa: Fél 6, fél 8- Mexikói lány. (Január 1-lg). NEMZETI SZÍNHÁZ Este 7 óra: Madarász. — Bér­letszilnot. ÉJ le! II óra'.ioc: Kész kabaré. — BérleíszOnat. Postás Kultúrotthon: Este R órakor postás zdrtltfrű szilveszte­rt est. KAMARA BÁBSZÍNHÁZ (Dózsa György u. 16/b.) Délután 3 órakor: Hamupipőke. ALLAtORVOSI INSPEKCIÓS SZOLGALAT 1955. december hó 31-től este 18.00 h-tól reggel 0G.00 h-lg (va­sárnap nappal is) kizárólag első­segély és nehérellés esetén Ins­pekciós dr. Farkas Dezső állami állatorvos. Szeged. Deák Ferenc utca 22. száin. MÜZEUM Fehértó élővilága; Móra Ferenc emlékkiállítás. Szeged környéki viselet száz éve, (Kultúrpalota, Roosewtlt tér), üj Kína Iparmii­vészele, Magyar festőművészet 150 éve Szegedi festők). Képtár, Horváth Mihály u.). Hétfő kivéte­lével mindennap de. 10 órától 18 óráig. KÖNYVTARAK Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés hétköznaponként 13 -18 óráig. Ol­vasóterem és kutatószoba nyitva Vasárnap kivételével 10—19 óráig. Ifjúsági kölcsönző (Takaréktár u. R.t kölcsönzési szolgálat 12-16 óráig. Az Egyetemi Könyvtár 1956. Ja­nuár 2-ig belső építkezés tnlall szolgálatot nem (art. Az Intézet! tanu'ószobák a hallgatók rendel­kezésére állnak. Gorkll Könyvtár: Nyitvatartási Idő délután 4-tö) 7-lg; szombaton délután 2-től 4-lg; Juhász Gyula Kultúrház Könyv­tára: Nyitva hétfőn, szerdán, szombatog 14—19 óráig kedden és pénteken 14-18 óráig. Járási Könyvtár: Sztálin krt. 64. Kölcsönzés szerda és péntek kivé­telével minden hétköznap délután 2-6 óráig, szombaton délelőtt 10 —I óráig, délután £—6 óráig, FELHÍVÁS! Értesítem a közönséget, hogy december 31-étől kezdve — továb­bi Intézkedésig — a heti állatvá­sárok a rókusl országos vásárté­ren lesznek megtartva, III. ker. Tanács VB elnöke A RAmö MŰSORA Január I, vasárnap Kossuth-rádió 6-tól 7.59-lg Boldog új évet! Ze­nés műsor, 8.10 Egy falu — egy nóta. 8.50 Petőfi verseiből, 9 Ze­nés fejtörő. 10 Vasárnapi levél, 10 óra 10 Gyermekcirkusz. 11 Ope­rafelvételekből, 12 Hírek, 12.15 Ju­talommüsor, 12.50 Szív küldi, 13 óra 40 Rádiólexikon, 14.15 Szim­fónlkus zene. 16.15 Egy hét a kül­politikában, 16.25 A miisort össze­állította Medgyaszay Vilma, 16.7 Műsorismertetés. 17 Hirek, 17.25 Kincses kalendárium, 18.25 Köny­nvü zene. 19.15 Moszkvai Rádió összeállítása. 19.54 Jó éjszakát, gyerekek! 20 Esti Híradó, 20.20 Míivészest, 22 Hírek. 22.10 Tánc­zene z.ongrrára és zenekarra, 23 Zenekari hangverseny. 24 Hírek, 0.10 Csárdások. Petőfl-rádló 8 Könnyű zene, 9 Daljátékrésr­letek. 9.30 I.emezesláda. 10.10 Sz.lv küldi. 10.50 Európa hangverseny­termeiből, 12.30 A világirodalom humora, 13 Művészlemezek, 14 Tánczene. 14.20 Pillantás a lövő­be. .. 14.40 Kórusok. 15 Esoeran­ze. Rádiódráma, 16.50 Zenés ki­rándulás Meseországba, 17.50 Fi­scher Annla zongorázik, 18.25 Baraboly király. Mesejáték. 19.05 Szórakoztató zenekari muzsika. 20 óra 10 Petőfi Pesten. 20.30 Ope­rettmuzslka. 21.10 Vidám magyar népköltési műsor, 22 Népi mu­zsika: DELMAGYARORSZAO a Magyar Dotgo*5k Pártja Csongrád megyei napilapja Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: az MDP Csongrád megvel Bizottsága Szerkesztőség: Szeged, Lenin u. II. Telefon: 35-3a és 40-80 Kiadóhivatal: Szeged. Klauzál tér 3. Telefon: 31-16 és 35-00. Terjesztik: a inegyel Postahiva­tal Hfrlaposztálya és a hírlapkéz­besítő postahivatalok Előfizetés- postahivataloknál és kézbesítőknél. Havi előfizetési dll. II forint: Szegedi Nyomda Villalat Felelős vezető: Vincze György A Földmüvelésügyi Mi­nisztérium néhány nappal ez­előtt értékelte az ország öt nagy városa termelőszö­vetkezeteinek ez évi terme­lési eredményeit. A mezőgazdasági termelési tervek teljesítésében és a ter­mésátlagok növelésében első helyen végeztek a debreceni tsz-ek. A másodikok lettek a versenyben a mipkolciak, s a harmadik helyezést a sze­gedi termelőszövetkezetek nyerték el. A Földművelés­ügyi Minisztérium megálla­pította, hogy ennek a megle­hetősen szép eredménynek % biztosításáért igen sokat tet­tek a városi tanács mezőgaz­dasági osztályának dolgozói, akik mindenütt ott voltak a tsz-ekben a nyári és az őszi munkák során, ahol segítség- ; re volt szükség. Ezért a Föld- | művelésügyi Minisztérium a; Szegedi Városi Tanács mező-! gazdasági osztályának dolgo-! zóit ötezer forint pénzjuta­lomban részesítette. S t O RÍ A Szegedi Törekvés Postás kosárlabda csapata bekerült az oiszágos kosárlabda-bajnokságba Az újszegedi Haladás Tsz tagjai újabb 50 hold gyümölcsöst telepítenek a télen Az újszegedi Haladás Terme­lőszövetkezet tagjai az őszi me­zőgazdasági munkák befejezése után sem pihentek meg az év­közben elért szép eredményei­ken, hanem nagy lendülettel láttak hozzá a korábbi gyümöl­csös telepítési terveik megvaló­sításához. Tervük szerint a téli hónapok során a már korábban meglévő 30 holdas gyümölcsös­kertjük mellé újubb ötven hol­dat kell telepíteni. Eddig már összesen 28 katasztrális holdon fejezték be a nemesített körte és szilvafa ültetési munkákat. Üj gyümölcsös kertjükből ösz­szesen 35 holdat szilvával, 15 holdat pedig körtefákkal ültet­nek be. E nagyszabású gyümölcstele­pítési tervek megvalósításával lehetővé válik, hogy már a kö-! zeli esztendőkben az eddigiek­nél még sokkal több jóminősé­gű exportképes gyümölcsöt szál­líthat a szövetkezet a piacra. Ez­zel nagymértékben javítják vá­rosunk gyümölcsellátását, még | gazdagabbá, crősebbó teszik szövetkezetüket ÖTVEN SZÁZALÉKOS vas­úti kedvezményt ad a MÁV ja­nuár 5. és 15. között a VI. Ma­gyar Képzőművészeti Kiállítás látogatóinak. A visszautazásra jogosító vasúti igazolványokat a Műcsarnokban, illetve a III. magyar iparművészeti és nép­művészeti kiállítás helyiségében, az Iparművészeti Múzeumban bélyegzik le. Csütörtökön befejeződtek az osztályozó döntői az 1956. évi or­szágos kosárlabda-bajnokságba jutásért. A férfi B-csoportban sze­replő Szegedi Törekvés Postás második mérkőzésén a Bp. Gyár­épltőket Is legyőzte s így bejutott az országos kosárlabda bajnok­ságba. A női A-csoportban a Szegedi Törekvés Postás női csa­pata a második helyen végzett s [gy nem került feljebb. Á férfi csapatok közül a Szegedi Törek­vés Postáson kfvűl a Csepeli Va­sas, mlg a női csapatok közül a Magyar Posztó és a Testnevelési Főiskola együltese harcolta ki a kosárlabda OB-be Jutást. Szegedi Törekvés Postás— Bp. Gyárépftők 70:68 (39:36) Vezettek: Gylmesl; Vincze. A szegedi csapat az alábbi össze­állításban Játszott: Helszlg, Or­bán — Székely — Beke, Szamosi. Csere: Kiss, Prágai. Horváth. Vé­gig fej-fej mellett haladt a két csapat, a befejezés előtt 3 perc­cel azonban a budapesti együttes 6 pont előnyre tett szert és már biztos győztesnek látszott, afni­kor a hajrában kitűnően küzSő szegediek Jól kihasználták ellen­felük védelmi hibáit, büntctőíobá­saikat is rendre értékesítették és ezzel megszerezték az OB-be ju­tást jelentő győzelmet. A szegrdi csapat legjobb kosárdobói: Beke (27), Szamosi (24). Átlagon (elüli teljesítményt nyújtott Beke, Sza­mosi. Orbán és Heiszlg; Az osztályozók végeredménye Férfi B csoport t: Szegedi Tör. P, 2 146:131 4 2. Bp. Gyárépllők 2 131:129 3 3. Veszprémi H: 2 122:139 2 Női A csoport ' I: Magvar Posztó 2 148:109 4 2. Szegedi T. P. 2 115:130 3 3. Komáromi T, 2 97:121 2 BEFEJEZŐDÖTT A SZEGEDI KÖZÉPISKOLÁSOK ÖSSZETETT AT­LÉTIKAI VERSENYÉNEK ELSŐ FORDULÓJA (Folytatás a 2. oldalról). 16607 16607 16824 16830 16830 17055 17374 17541 17587 17878 17905 17922 18240 18276 18276 18428 18428 18449 18463 18463 18470 40 01—50 01—50 34 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 13 01—50 37 01—50 01—50 43 01—50 17 10.000 200 500 5.000 200 200 200 500 500 200 200 200 1.000 5.000 200 5.000 200 200 5.00) 200 50.000 18470 18627 18673 18840 18846 18848 18858 19010 19011 19103 19263 19417 19431 19431 19725 19803 19834 19834 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 01—50 03 01—50 01—50 01—50 47 01—50 200 200 200 500 200 200 200 200 200 200 1.000 200 10.000 200 200 200 5.000 200 Fenti gyorslista közvetlenül a húzás után készült, felelős­séget érte nem vállalunk. (MTI) A szegedi középiskolások rész­vételével rendezett 1955—56. tan­évi összetett atlétikai versenysoro­za első fordulója, a (éli fedettpá­lya-bajnokság befejeződött. Az Is­kolák közötti bajnokságban az el­ső forduló eredményei alapján a leányiskolák közül a Tömörkény leánygimnázium, a fiúiskolák kö­zül pedig a Vasútforgalmi Tech­nikum került az élre. Az I—II. osztályos leányok, isko­lák közötti versenyét a Tömörkény Leánygimnázium nyerte 113 pont­tal, mlg a III—IV. osztályos leá­nyok versenyében 127 ponttal a Textilipari Technikum lett az el­ső. Az I—II. osztályos fiúk Iskolák közötti versenyben a Vasútfor­galmi Technikum győzött 163 ponttal, a III—IV. osztályos fiúk versenvében pedig 131 pontjával a Radnóti Gimnázium került az első helyre. Az összetett verseny végered­ménye Iskolák között: Leányisko­lák: 1. Tömörkény leánygimná­zium 172 nont. 2. Textilipari Tech­nikum 153 pont, 3. Tanítóképző 104. 4. Statisztikai Technikum 58. 5. Vegyipari Technikum 41, 6. Üj Gimnázium 35, 7. Vasútforgalmi Technikum 33, 8. Közgazdasági Technikum 29. 9. Epltölnarl Tech­nikum 26, 10. Mezőgazdasági Technikum 13 ponttal. Fiúiskolák: 1. Vasútforgalmi Technikum 189 nont. 2. Radnóti Gimnázium 165, 3. Statisztikai Technikum 139, 4. Építőipari Technikum 78, 6. GépJ ipari Technikum 67, 6. UJ Gimná­zium 66. 7. Erdészeti Technikum 53, 8. Vegyipari Technikum 45, 9: Tanítóképző 32. 10. Textilipari Technikum 6 ponttal. A csapatversenyen kívül egyént versenyben is születtek Jó eredmé­nyek: Medicin labdalökés (5 kg): I. Kiss István (Radnóti) 10.97; Helyből magasugrás: 1. Várnai (Vasútlorgalml) 130 cm Hármas­ugrás he'yből: 1. Varga Péter (Stat. Tech.) 8.17 m Távolugrás helyből I. Varga Péter (Stat: Techn.) 2.76. Függeszkedés 1. Jan. csó (Radnóti) 5.2 mp. A leányversenyzők Jobb eredmé­nyei: Medicin labdalökés (3 kg) I; Szőke Borbála (Tömörkény) 10.52: m. A felső korcsoportban 1. Deák (Textil Tech.) 9.33 m. Magasug­rás helyből: 1. Bodor (Tömői­kény) 100 cm. Távolugrás helyből 1. Mari Mariann (Tömörkény) 2.19 m. Mászás: Török (Vasútfor­galom) 6.8 mp. A versenyjegyzőkönyvek adatai szerint a szegedi középiskolások összetett atlétikai versenyének el­ső fordulójában 2.600 tanuló vett részt. A verseny második forduló­fára április hó elején kerfll sor; a harmadikra pedig május ele­jén. A második fordulóban ke­rülnek lebonyolításra a tavaszi mezei futóversenyek, a harmadik­ban pedig a tízes csapatverse­nyek. FRANCIA LAPVÉLEMÉNVEK A STADE REIMS BUDAPEST! GYŐZELMÉRŐL A francia lapok nagy terjede­lemben foglalkoznak a Starie Reims budapesti győzelmével. Az Humanité Budapestre küldött tu­dósítója a reimsiek gyorsaságá­ban és szellemes játékában látja a francia győzelem titkát. A Fi­garó a francia csapat finom tech­nikáját emeli ki. A Liberation megállapítja, hogy Kopa volt a mezőnv legjobb embere, s rajta kívül I.eblond, mlg a Vörös Lo­bogóból Hidegkúti, Palotás és Kovács I. tűnt ki. A Párisién Liberé szerint először történi meg hogy a Vörös Lobogót saját pá2 lyáján nyugati csapat sakkban tartotta a magyar együttes heves rohamainak ellenére. Egy db 200 kg körüli hlzottser­tés eladó. Röszkel u. 19. 370 180—190 kg hlzottsertés eladó. Bárka utca 12. 310 Ajtók, ablakszárnyak tokkal, gya­lúpad, kukoricagóré eladó. Érd.: Szilléri sgt. 32. 305 Fehér, mély gyermekkocsi eladó. Csongrádi sgt. 15. 312 Eladó hegedű tokkal, aktatáska, dlszbaba, három méteres hordó­korcsolya. szentkép, tlzkllós mér­leg. dobkályha, nöl esőkabát. Kossuth Lajos sgt. 113. 390 Sertés, 180 kilós, eladó. Szent­romság u. 25. 380 Két db hlzottsertés eladó. Fa­ragó u. 6. szám. 359 140 kg körüli mangalica hlzott­sertés eladó. Alföldi u. 44. 400 Egy 200 kg-os príma zsirsertés eladó. Pctres u. 28. 375 140 kg hlzottsertés eladó. Rózsa ti. 12. 311 Rekamié hetét; finom bútorszö­vet eladó. Tavasz u. 4. em. 4. Két dolgozó leánynak szoba ki­adó. ÜJ szeged, Korondi u. 11. 200 kg-os elsőrendű zsirsertés eladó. ÜJszeged. Fürj u. 35. Siemens 4+2 rádió, lemezjátszó, fekete kétsoros öllöny eladó. Tí­már, Hajnal u. 69/u. 403 Eladó egy modern konyhabútor. Somogyi B. u. 13. 398 Szabadkai út 9. számú ház la­kásátadással eladó. 258 Sürgősen eladó 140 kg kö'üll hízó. Juhász Gyula u. 25. 402 Rekamié, fotelok, székek, asztal eladó igényesnek. Érd. Petőfi S. sgt. 45. cipészműhelyben. 399 Egy éves fajtiszta farkaskutya eladó. Tanttói kiskertek 44. 393 12 q-t bíró gyümölesszátlltó ko­csi eladó, hízóval és kukoricával fizethető. Szatymazi u. 49. szám. 250 kem DKW príma eladó. Rusztl u. 6. szám. Tfizérlaktanya mögött. 255 Egy hízó eladó. Zsótér u. l/a. 170 kg körüli Íiíital hlzottsertés eladó. ÜJszeged. Kállay fasor 86. 400 szögöl föld eladó. Érd. Csonka u. 7. szám. 363 Komblnáltszekrény, kisipari mfl­bútor, asztalosnál. Attila u. 16. Félház lakáscserével, rgv férfi kerékpár olcsóért eladó. Nyit u­46. száma 392 Idősebb férfi vagy nő gondozá­sát vállalom lakásért. Honvéd tér 8. f. 3. 384 Eladő 12 személyes klhúzós asz­tal, egy ovális tükör. Tó u. 4/b. Használt tűzhely eladó. Cim: Mátyás tér 14. Papp. 292 Egy hlzottsertés, 150 kg körüli, eladó. Csaba u. 53. 293 Két szoba, összkomfortos laká­somat elcserélném 3 szobásért. Erd.: Ságvárt u. 4. II. 7. 266 Fajtiszta farkaskutya fiai eladók. Sándor u. 5. 349 140—160 kg körüli mangalica, beadásra Is alkalmas, eladó. Holló u. 7. 346 Üzemképes oldalkocsis motorke­rékpár eladó. kövér disznóval lehet fizetni. Petöfltelep II. u, 21. Egy vagv két hold földet bérel­nék. Paprika u. 21. 309 Pannónia motorkerékpár kitűnő állapotban Igényesnek eladó. Rabi Illés. Szánk (Bács megye). 328 Retek u. 7/b. számú ház sürgő­sen eladő; 364 Egy Orion rádió eladó; Csuka u. 33/b. 378 Komblnáltszekrény eladó. Juhász Juhász Gyula u. 6/b. 330 2 db 140 kg sertés eladó. Dugo­nics tér 9. 326 Eladó új tekete férfi télikabát, erősebb kőzépalakra, 42-es csiz­ma. Bakay N. u. 12. szám. 331 Gyermeket gondozásra vállalok. Roosewelt tér 5. I. em. 2. Varju­né. 3.50 Tömörkény u. 6. számú ház fél­része lakrész átadással eladó. Érd.: vasárnap 2-től. 296 2 db 160-180 kg fiatal hlzott­sertés eladó. Hód u. 10. szám. Alsóvárosi temetőnél. 373 Bécsi gyártmányú könnyű férfi­kerékpár, szép sportkocsi eladó. Faragó u. 21. III. 6. udvari épü­let. 362 Nagyobbmérctü húsdarálót meg­vételre keresek. Vasasszentpéter ! u. 18/b. Papdl András. 369 I Magánház melléképületekkel el­adó. ÜJ-Petflfltelep 52. u. 1285. Egy 130—140 kg-os zsirsertés et­; adó. Homok u. 14. 382 Egy 110—120 kg zsirsertés el­I adó. esetleg fele Is.' Vadkerti tér 8. szám. 388 Eladó zománcozott új gázrezsó. I Bercsényi u, 12, íldszt, jobbra. Fűrészporos és dobkályha el­adó. Bécsi krt. 7. em. 351 Gyermekágy keményfa, nagymé­retű, szép, tiszta matraccal együtt eladó. Megtekinthető: szombat, vasárnap; Hétvezér u. 4. szám. 397 3+2 vllágvevő rádió olcsón el­adó. Tolbuchln sgt. 13. 385 Komblnáltszekrény, politúros és cserépkályha eladó. Vásárhelyi sgt. 68. 391 180 kg-os príma hlzottsertés el­adó. Apáca utca 16. szám. 130—140 kg mangalica hlzottser­tés eladó. Pál u. 9. Kálváriánál. Egy hlzottsertés eladó. Petőfite­lep XIV. u. 819. szám. 396 öltönyök készítését, forditását, javítását vállalom. Cslkös Imre fértlszabú. Szent István tér 6. Vennék 60—120 négyszögölig telket, esetleg épülettel belterüle­ten. Brüsszeli krt. 21. 430 Nagyméretű beton víztartály ol­csón eladó. Érd.: Brüsszeli krt. 13. balra. 416 Bőrkabátját most Javíttassa víz­hatlan festéssel Csordás bőrruha­készítőnél. Szt. Miklós u. 7. Fe(­sőváros. 425 38 Jó erős méhcsalád kaptárai­tól eladó. Attila u. 3. 432 Mindenféle szőnyeget Javltok. Sárdiné, Valéria tér 6. szám. 409 Paplanos és kárpitosnak kártoló­gép nagyobb, eladó. Párizsi krt. 9/a. fél 3-4 óráig. 419 150 kg körüli hlzottsertés eladó. Molnár u. 8. 447 8 éves ktslias tehén és egy 110 kg hlzottsertés továbbtartásra Is alkalmas, eladó. Klskundorozsma, Dózsa Gy. u. 22. (volt Szabadkai u.) 448 130—170—190 kg zstrsertések el­adók. Nádas u. 9. 435 Hétfőn elvesztettem balkezes sárga bőrkesztyűmet fürdőtől a korzóig. Becsületes megtaláló ju­talom ellenében adja le a Fog­technikai Vállalathoz. 413 2 db 150-160 kilós hlzottsertés eladó. Nyíl u. 56. 408 Egy közelellős hasas koca és egy flas koca 6 fiával eladó. Rá­kóczi u. 27. 405 Ház kétharmad része lakását­adással eladó. Remény u. 11. 428 Férfiöltöny kis termetre, sötét­kék, príma, eladó. Appouyt A. u. 25. I. em. 6. Weiss. 422 Egy 160 kg mangalica zsírsertés eladó. Petőfi Sándor sgt. 48. 245 Fehér mély gyermekkocsi és művészlemezek eladók. Honvéd tér 8. I. 4. " 404 Jóállapotban lévő fiókos gyér-' mekágy, gázkályha eladó. Sándor u. 26. 429 2 db 150-160 kg hlzottsertés el­adó. Csendes u. 26. 406 Üj modern konyhabútor eladó. Csongrádi sgt. 64. szám. 424 Egy mangalica zsfrsertés és Baktóban egy gyümölcsös eladó. Erd.: Vásárhelyi sgt. 73. 411 ÜJszeged, Felsőkikötősor 8/b. sz. ház eladó. Érd.: vasárnaponként. Eladó egy db príma zsírsertés 180-200 kilóig. Kémes u. 10/a. 440 150-160 kg fiatal hlzottsertés eladó. Lajta u. 20. Tüzérlaktanva mögött. 436 190 kg príma hlzottsertés eladó. Rókusi ff. 1: Kálvária kápolna mögött. 437 Drótszőrü patkányfogó kölyök­kutya és máltai galambok el­adók. Kiss, Vadász u. 5. 325 120—140 kg hlzottsertés eladó. Bethlen u. 3. ÜJszeged. 265 Eladó 1 collos vfzvezetékcsö, kb. 15 méter. Erd.: Csikós István, j Kossuth L. sgt. 47. 9-2 óráig. Harmónium eladó. Vincze, Valé­ria tér 3. I. em. 4. 376 Női kerékpár krómozott, eladó, kifogástalan állapotban. Szeged. Dugonics u. 26. I. em. 361 Melegvizű KÖZÖS fedett uszoda a Gőzfürdőben Nyitva vasárnaponként dél­után 2-től 8-Ig. Kedvezmé­nyes havi bérletjegyek vált­hatók a pénztárban. DJév napján a íürdő zárva; Modern lemezjátszó eladó. Bo­kor u. 8. I. 4. Szombat délután, Kovácsné. 344 Alig használt Ikarus mély gyer­mekkocsi matraccal eladó. Guten­berg u. 18. 389 Belvárosi házrész eladó vagy el­cserélendő körúton kívüli házért. Deszka és ruhanemű eladó. Érd. Cserzy M. u. 3. Gyenes. 401 Kettő hlzottsertés eladó. Kolbász töltőgépet kölcsönzők. Sárkány u. 25. szám. 352 Felesbérlöt keresek 4 hold föl­demre, melyből 2 hold szőlő és gyümölcsös, a többi szántó. Aján­latokat: Szt. Gellért u. 4. Bo­gáthy. 357 160 kiló körüli hlzottsertés eladó. Tündér u. 29. 324 Életjáradékkai vennék lakást családtalan Idős férfitől vagy nő­től, esetleg kis magánházat. Ér­tesítésre házhoz megyek. Cim: Andrikó Károly. Kálvin tér 2. III. 14. Református palota. 433 Szalőkl Géza autó-motor gyújtó és világítási berendezési szak­műhelye vállal töltési, világítási és akkumulátor berendezések gyors és pontos Javítását. Sze­ged, Szilágyi u. 8. Telefon: 38—99. Fiatal mérnök a Belvárosban albérleti szobát keres. Jelentke­zés: 25—71. telefonon. 423 180 kg körüli zsfrsertés eladó. Tanács, Móra u. 36. ösz p. 11, számú ház sürgősen, azonnali beköltözéssel eladó. Veresács u. 42. számú ház el­adó. Algyői Tangazdaság szakképzelt szakácsot vagy szakácsnőt keres azonnali belépéssel. Szőrtelenítse arcát, lábát Bar­bienkrémmel. Percek alatt bőre bársonysíma. Egészségre ártal­matlan. Tégely arcra vagv lábra 7.20. Utánvéttel megrendelhető dr. Rabinek Aladár vegyészmérnök­nél. Székesfehérvár Piactér. Pqrfckt gyors-génfrót keresünk azonnalra. Postafiók 69. Altalános ügyviteli munkakörbe alkalmazottat felveszünk. Jelent­kezés önéletrajzzal, írásban. Pos­tafiók 124. Külföldi műszaki emberek ré­szére 5—6 hónapi időtartamra ke­resünk Belváros területén bútoro­zott szobát, lehetőleg fürdőszoba­használattal. Címeket kérjük a Szegedi Kenderfonógyár Igazgatót Irodáfára küldeni. Kifogástalan Kállav-féle fehér ..szív" sportkocsi eladó. Veres­ács ti. 10/a. Cserép, deszka, faanyagok, szek­rények, éjjeliszekrény, rádió el­adó, Retek u, 51; Lakásépítés, bútorfestés, épületmázolás SZEGEDI ÉPlTÖ KTSZ-nél Mérey u. 12. Megbízható középkorú nő bejá­rónőnek ajánlkozik. Ugyanott egy félháló eladó. Dugonics tér 3. 1 házfelügyelő. Jóállapotban lévő kétszemélyes rekamié hízóért elcserélhető. Vaj­da u. 26. Boldog új évet kíván kedves ve­vőinek Dudás kárpitos. 220 Voltos Sütő nélküli villany­sporhelt eladó. Szent Antal u. 3. | Pitvaros! süldők, 3 db 6 hónapos jeladók. Érd.: vasárnap, Kálvária tér 16. szám. Clrokhántolót üzemképest meg­vételre keresünk. Szabadság TSZ, ÜJszeged. Bérkert u. 75. Nagylstállós komoly félház la­kásátadással eladó, víz, villany ben(. Cserepes sor 21. Bihari u. 35. számú családiház eladó. Érd.: Balog, Bokor u. 16. Kálvária tér közelében 400 négyszögöl házhely eladó, esetleg elcserélhető rókusl hasonlóért. Érd. Csomlknál. Szalámigyár vizsgázott kazán­fűtőt felvesz. Jelentkezés: mun­kaügyinél. Gyümölcsöshöz értő és kertésze­ti munkával ismerős idősebb dol­pezőt keresünk állandó munkára. Érdeklődni lehel- Klsé-leti Inté­zet. ÜJszeged, Alsókikötösor 5. alatt. Gondnoknál. A Csongrád megyei Mezőgaz­dasági Génjavft"- Vállalat azon­nali belépéssel felvesz motorsze­relő és géplakatos szakmunkáso­kat. Jelentkezni lehet a vállalat telephelyén Hódmezővásárhely, Erzsébeti úton reggel 7-től 16 óráig. Szegeden megnyitandó fiókunk részére Jelmezszakmában és ad­minisztráció vonalán ismeretes vezetőt keresünk. Az önéletrajzot kérjük központunk részére: Jel­mezkölcsönző Budapest, V. Bécsi u. 3—5. szám alá megküldeni. Gyermeksorozat, családiképek, felvételek előnyős áron a Fény­szöv. műtermeiben készülnek. Le­nin u. 7.. Széchenyi té. 7., Sztá­lin krt, 42.. Klauzál tér 8, l

Next

/
Oldalképek
Tartalom