Délmagyarország, 1955. november (11. évfolyam, 257-281. szám)

1955-11-27 / 279. szám

DCLMÜGTBRORSZAG Vasárnap, 1955. november 21. 1955. november 27, vasárnap IDOJARASJELENTÉS Várható Időjárás vasárnap es­tig: Fclhőscbb Ide, tóbb helyen havazás. Mérsékelt Időnként élénk északl-északnyugatl szél. A hideg tovább tart. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap: mlmisz 2— plusz 1 fok között. MOZI Szabadság: Légből kapott zene­kar. — Színes csehszlovák film­vígjáték (november 30-lg). Vörös Csillag: A kürtös unoká­ja. - Román film (ma utoljára) hétfőtől: Pirkadás. - Román fllni (november 30-lg). Fáklya: Hajléktalanok, — Ma­gyarul beszélő német film (ma utoljára), hétfőn: A cirkusz po­rondján. — Szovjet film, 29-30: Aranycalllag lovagja. — Színes, magyarul beszélő szovjet film. Az elóndások kezdete mii fél 4, fél 6 és fél 8. hétköznap fél 6 és fél 8. Későnjövők csak a híradó utáni szünetben mehetnek be a néző­térre. Ma délelőtt fél ll-kor matlnéki a Fáklya-moziban. Pllótaszerclcm. Vörös Csillag-mozi: Halálraítélt hajó. Postás Kultúrotthon: Délelőtt 10: Meseország. Filmmatlné (csak diákok részére), délután 4: Mese­ország (felnőttek részére), NEMZETI SZfNHAZ Ma délután 3: Dél keresztje. — Szigligeti bérlet (3), Este fél 8: A szelistyel asszo­nyok. — Szelvénybérlet. Hétfőn: nincs előadás, 29-én 7 Dél keresztje. — Som­lav bérlet (3). 30-án, 7: Hotfmann mesél. — Adv bérlet (3): December I én, 7: Dél kereszt­je. - Déryné bérlet (4): 2-án, 7: A szelistyel asszonyok. — Szelvényhértet. S-án 3: Hotfmann mesél. — II, Diákbérlet (3). A , Esle fél 8 Warrenné mestersé­ge, — Szelvénybérlet, KAMARASZINHAZ (Postás Kultúrotthon, Vásár­l helyi sugárút 21.) Szerdán és pénteken este fél 8, ma este tél 8: A néma levente. KAMARA BÁBSZÍNHÁZ (Dőzsa Oy, n. 16/b) - Délután 3: Tündér Ibrlnkő, MÜZEUM Fehértó élővilága: Móra Ferenc emlékkiállítás, Szeged környéki vi­selet száz éve, (Kultúrpalota, Roosevelt tér), Uj Kína Iparmű­vészete, Magvar festőművészet 15D éve. Szegedi íesőtk), Képtár, Hor­váth Mihály tt.). Hétfő kivételével, mindennap de. 10 órától 18 óráig. KÖNYVTARAK Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés hétköznaponként 13-18 óráig. Ol­vasóterem és kufatószoba nyitva vasárnap kivételével 10—19 óráig, Hiúsági kölcsönző (Takaréktár o. 8.) kölcsönzési szolgálat 12—16 óráig; Egyetemi Könyvtár: Olvasóterem hétfőn 2 órától háromnegyed 9-ig keddtől szombatig: 10 órától há­romnegyed 9-ig; vasárnap: 9 órá­tól háromnegyed 1-lg. Kölcsönzés: hétfőn 2 órától háromnegyed 8-lg keddtől péntekig 12 órától három' negyed 0-ig, szombaton három­negyed 1-lg. Kutatószoba: dél­előtt 10-tői este 6-lg nyitva. Járási Könyvtár: Sztálin kft. 54. Kölcsönzés szerda és péntek kivé­telével minden hétköznap délután 2-6 óráig, szcmbaton délelőtt 10 —I óráig, délután 2—6 óráig. Gorkij Könyvtár: Nyitvatartási Idő délután 4-től 7-lg, szombaton délután 2-től 4-ig. Juhász Gyufa Kultúrház Könyv­tára: Nyitva héllön, szerdán, szomhatón 14—19 óráig, kedden és pénteken 14-18 óráig. ALLATORVOSI INSPEKCIÓS SZOLGALAT 1965. évi november hó 26-tól de­cember hó 3-ig este 18.00 h-tól reggel 06.00 h-lg (vasárnap nap­pal Is) kizárólag elsősegély és nehézéllés eseté-e Inspekciós dr. Gergely József állami állatorvos Szeged, Arany János u, 5. szám. - Ma délután fél 5 órai kezdet­tel Rókus MNDSZ csoportja Pa­csirta ii. 31. szám alatt beszá­moló nögyülést tart, műsorral egybekötve, mclvre szeretettel vár­Ják az asszonytársakat. — Ma délután 4 órai kezdettel a Juhász Gyula Kultúrházban táncdélután. Belépődíj 4 forint. Mindenkit szeretettel vár a kul­túrház vezetősége. A MAV NYUGDÍJASOK SZAK­SZERVEZETE és MSZT atapszer­vezete 28-án. hétfőn délután 3 óra­kor a Széchenyi téri Városi Bér­házban; a Békebizottság helyiségé­hen taggyűlést tart igen fontos ügyekben. Minden MAV nyugdí­jas megjelenésére számit a veze­tőség. Mrsedélelfltt. A Juhász Gyula Kultúrházban vasárnap de. 10 órai kezdettel a Tiszafáit „Mag­vető" közetjövőben megjelenő „Délalföldi népmesék" kötetéből: „Kire marad a kisködmön?" Dia­film: ,.Háry János": FELHÍVÁS Felhívom az Illetékes termelő­kel, hogy a földhasználók szemé­lyében és földek művelési ágában bekövetkezett változásokat hala­déktalanul; de legkésőbb 1965. november 30-ig jelentsék be a lakóhelyük szerint Illetékes ke­rületi Tanács mezőgazdasági cso­portjánál; VB-elnök ARAMSZONET A Délmagyarországi Áramszol­gáltató Vállalat közli, hogv XI, hó 28-án Bécsi krt. Petőfi Sándor sugárút. Tanítói kiskertek. Ren­dező pu. töltése. Szeged! pu.; Gőz U; Mátvás tér, Borbás u„ Róka u.; Alföldi u. által határolt területen reggel 7—17 óráig áram­szünet lesz; A RADIÖ MŰSORA: November 28; héttő Kossuth-rádió 4.30 Zenés műsor, 5 Hírek, 5.30 Előadás, 6 Hírek 6.30 Falurádió, 7 Szabad Nép vezércikke, hirek, 8.10 Sporthírek, 8.15 Reggeli hang­verseny 9 Ifjúsági műsor, 9.20 Népi zene, 9.40 Gordonka, 10 Hí­reik, lapszemle, 10.10 Óvodások műsora, 10.40 Az elmúlt héten el­hangzott műsorok ismétlése, 12 Hírek, 12.10 Klasszikus operettek­ből, 13 óra Falusi híradó, 13 óra 15 Népdalok, 14.15 Út­törő híradó, 14.35 Szovjet zeneis­kolák anyagából, 15 Hírek, 15.10 Zenés kalendárium, )6 Az utca és a föld fial. Irodalmi összeállítás József Attiláról, 16.30 Válasz hall­gatóinknak. 16.45 Könnyű zene, 16.57 Műsorismertetés, 17 Hírek, 17.35 Kórushangverseny. I? Az if­júság hullámhosszán 18.20 Rész­letek a varsói VIT hangversenyei­ből. 13.55 Kommentár, 19 Ma kéz­zel — holnap géppel.., 19,10 Tánczene, 19.51 Vörösmarty ver­seiből. 20 Esti Híradó, 20.20 A füredi szfvhalász. Vfgjáfék. 21.22 Operairiák, 22 Hfrek, 22.15 Tíz perc külpolitika, 22.25 Zenékari hangverseny, 23.20 Szórokoztató zene 24 Hírek, 8.10 Cimbalom, •Petőfi-rádió 7-fői 11.30-ig azonos a Kossuth­rádió műsorával. 11.30 Műsorzá­rás. 14 Fúvószene. 14.15 Opera­részletek. 15.10 Könnyű zene, 15 óra 30 Országszerte — megye­szerfe. Lapszemle, 16.10 Filmze­ne. 16.50 Rlporfszémmel a világ körül, 17 Népi zene, 17.30 Gyer­mekrádió. 17.50 Kamarazene 18.20 Barátság. Elbeszélés. 18.40 Sport­híradó, 19 Magyar népi muzsika, 19.30 Moszkvai Rádió összeállítá­sa. 20 Zenekari hangverseny, 20 óra 40 Miért támadt Hitler elő­ször a nyugati országokra? Elő­adás, 21 Tudományos lapok szem­léle. 21.10 Tánczene, 22 Operett­részletek; — „Építsünk társasházat" címmel a „Délmagyarország" november 13-1 számában megjelent cikk nyomán a vá­rosi tanács vkg. osztálya már tárgyalásokat folytatott az illetékes minisztériuminál, hogy megteremtse a lehető­ségét a kollektív ház építé­sének. — A Sziliért sugárúti álta­lános iskola úttörői a tanév kezdetétől eddig közel 40 má­zsa fém- és egyéb hulladékot gyűjtöttek össze. Az iskolá­ban igen eredményes a taka­rékossági mozgalom is: 5400 forint értékű takarékbélyeget vásároltak az úttörők. & P Ü RT A Haladás-játékosok köszönete a sportszerető szegedi közönségnek Vásártartási hirdetmény Szeged városban a Dorozsmai út (rókttsl állomás mögött) 1956. év december 3-án (szombaton) havi állatvásár lesz; Szeged város egész területéről, valamint egyéb vészmentes hely- • röl szabályszerű marhalevéllel mindenféle állat felhajtható. Műi­den sertésről, Juhról. kecskéről külön-kűlőn marhalevelet kell ki­állítani; VB-elnök Mi, a Szegedi Haladás bajnok­ságot nyert csapatának labdarugó játékosai, a bajnoki Idény befeje­zésekor köszönettel fordulunk Sze­ged sportszerető közönségéhez. Köszönjük, hogy kitartottak mel­lettünk. Esőben, forróságban hi­degben egyaránt kijöttek mérkő­zéseinkre és buzdításukkal segít­ségünkre voltak a bajnokság meg­nyerésében. Tudjuk, hogy a csa­patnak nem mindig ment úgy a játék, ahogy azt a szurkolók sze­rették volna, de úgy érezzük hogy egyes gyengébb szakaszok kitételével beváltottuk a hozzánk főzött reményeket. Ebben orosz­lánrésze volt közönségünknek. Köszönjük, hogy időnként vidé­ki mérkőzéseinkre Is elkísértek bennünket és segítségünkre vol­tak abban, hogy idegenben Is I megszerezzük a bajnoki pontokat. I Külön köszönetet mondunk az „Ot kicsi - egy nagy" jeligéjű levelek íróinak, akik leveleikben állandóan biztattak minket, ha esetleg vereséget szenvedtünk, ak­kor Is velünk éreztek. Az Idény elején hftíízött jetszót — „Vissza az NB. l-be!" — va­lóra váltottuk. Reméljük hogy az NB l-ben ls sok kellemes percet szerezhetünk majd szurkolóinknak Jó Játékunkkal és minél gyakoribb győzelmeinkkel. Megígérjük, hogy teljes szívvel fogunk küzdeni a Haladás színeiért és mindent megleszünk annak érdekéber, hogy Szeged NB l-es labdarúgó­csapata az első osztályban is jól megállja a helyét. A SZEGEDI HALADÁS LABDARUGÓ JATÉKOSAI MAI SPORTMŰSOR Labdarúgás Klntzsi-pálya: negyed 9 órakor Kinizsi—Törekvés (ifjúsági bajno­ki. Török L; (Kozár, Bárány), 10 órakor Kinizsi-Fűtőház Népköz­társasági Kupa-mérkőzés, Spitzer (Szöltősi, Somogyi). Ady-tér: 9 órakor Vörös Meteor —Építők. Ifjúsági bajnoki, Llpták (Lőrincz), fél II órakor Vörós Metéor-Vörös Lobogó Népköztár­sasági Kupa-mérkőzés Fodor (Rácz, Pintér). Dózsa-pálya: 10 órakor DóZSa —Vasas, Népköztársasági Kupa­mérkőzés. Farkas (Liliom, Ökrös). Báslya-pálya: 10 órakor Bástya —Építők Népköztársasági Kupa­mérkőzés. Bálint (Mózes; Fü­lessi). Újszeged! VL-pálva: Újszeged­Szegedi Kender Népköztársasági Kupa-mérkőzés, fél II órakor, Ki­ráfv (Radnai Bodor); Haladás külső-pálya: 8 órákor Haladás—Dorozsma; ifjúsági baj­noki. Tárkánv (Csűri. Tóth), 10 órakor Haladás—Dorozsma tafta­lékbájnoki, Kádár (Gém, Kársai), Szőreg: 1 órakor Szőregi Törek­vés—Deszki Traktor, Népköztársa­sági Kupa-mérkőzés, Sátánkl (Ka­sza; Miskolczl); Szojka a középhátvéd, Kotász a balfedezet a magyar labdarugó A-válogatottban Á magyar labdarúgó-válogatott végleges összeállítása a követke­ző: Faragó — Buzánszky, Szoj­ka; Lantos — Bozsik, Kotász — Tóth Ií„ Kocsis, Tlchy, Paskás, CzibOT; Tartalék: Kamarás, Sáros!; Te­leki és Orosz; A Livomóban mérkőző magyar B-válogatott a következő: Ilku I, — Dudás, Börzsei, Dalnoki — Szabő. Dékány - Sándor. Csor­dás. Hidegkuli, Palotás. Fenyvesi. Győzött a magyar birkózó­válogatott A svédországi portyán lévő ma­gyar birkózó-Válogatott pénteken este szén győzelmet sratott. A Hátmstadban megrendezett viada­lon a nyugat-svéd válogatott volt a magyar csapat ellenfele, s a küzdelemből kitűnő eredménnyel 7:1 arányban a magyar birkózók kerültek kl győztesen. A magyar csapat nyerte a santelli kupa vívóversenyt 9zombaton délután a Sport­csarnokban nagy érdeklődés mel­lett korült sor Magyarország és Olaszország férfi kardvfvó után­pótlásának hagyományos San­lel II Kupa" csapatversenyére. A két ország fiataljainak h3t-hat tagú együttese lépett pástra. Vég­eredmény: Magyarország—Olasz­ország 21:15. Lángos Józsa nyerte a nő| sakk­versenyt Zágrábban Zágrábban végetért a nemzetkö­zi női sakkverseny. Az első helyet a magyar Lángos Józsa szerezte meg 8.5 ponttal, mlg a 2—3. he­lyen holtversenyben a Jugoszláv LaZarevics és a nyugatnémet Rinder végzett; SPORTAKADÉMIA A Szegedi VTSB rendezésében előadássorozat kezdődik a Sport­akadémián. A sporttörténet I ta­gozat első előadását december 6-án. szerdán délután 6 órai kez­dettel tartja dr. Mező Ferenc „Olimpia, a görögök büszkesége" címmel. Az előadásokat minden Héten szerdán délután 6 órakor icndezik a Városi Tanács nagy­termében. Jelentkezni lehet a VTSB-ben (Széchenyi tér 11. Vá­rosi Bérház) december 4-!g. Be­iratkozási dfj 10 forint; EGY KIS STATISZTIKA Vasárnap kerül sorra a 24. Ma­gvarország—Olaszország mérkő­zés; Az eddigi mérleg: 1945 előtt: 19 4 5 10 34:40 1945 után: 4 2 1 1 9: 4 összesén: 23 6 6 tl 43:14 A magyar válogatott a legutób­bi években — az 1952-ben Helsin­kiben az olimpián elért 3:0-ás győzelmével, majd 1963-bén a Ró­mában aratott szintén 3:Ö-ás győ­zelmével — törlesztett már az olaszokkal szembeni „adósság"­ból, de még akad törleszteni va­ló. hiszen felszabadulásunk előtt, 1925. és 1940. között, tehát ti­zenöt éven át a magyar csapat egyszer sem tudott győzni az ola­szok ellen. A magyar csapat 1924. óta nem nvert Budapesten az olasz válo-j gatott étlen! HIREK - SOROKBAN A svéd asztalitenisz szövetség meghívására Cyetvai Elemér, Sze­pesi Kálmán és Kóczián Éva pén­teken reggel kéthetes svédországi túrára utazott, • A magvar úszóbajnokság sorári sorrakerülő magyar—olasz Vízi­labda-mérkőzést a azovjet Prosz­tyakov vezeti, • A szovjet Jégkorong-válogatott, amély 1954-ben világbajnokságot. 1955-ben pedig Európa-bajnoksá­got nvert, a hét végén Angliában szerepel. * A labdarugó klubcsapatok Euró­pa Kupájáért folyó küzdelem má­sodik fordulójában a Hibernian (Glasgow) 3:1 (1:1) arányban le­győzte a DJurgarden (Stockholm) együttesét; • Vívóink szombaton Leningrád­ban folytatják a szovjetunióbeli szereplésüket, • A téli olimpiai Játékokon 69 15. ny: közós német csapat indul: 30 sfversenvző. 17 Jégkorongozó, 12 bob-versenyző. 6 műkorcsolyázó és 4 gyorskorcsolyázó, * Az OTSB elnöke a Falusi Dol­gozók IV. Országos Sznárlákiádfa előkészítése és megrendezése ta­rén végzett kiemelkedő munkája Jirtnfmául Kádár István szegedi Járási szervezési bizottsági tag­nak a „Testnevelés és Sport Ér­demes Dolgozója" cfmef és kitűn­tető Jelvényt adományzola. Dísz­oklevelet kanott Frank Oszkár (Makó). Hévizi Gyula (Makó); Katona József (Mórahalom) és Tarjánt Béla (Balásfya), Vezetőségválasztó taggyűlés a Törekvés Sportkörben Á Szegedi Vasútas Törekvés Sportkör december 8-án délután fél öt órai kezdettel a MAV Igaz­gatóság kistanácstermében sport­vezetőségi választó taggyűlést fart, BIRKÖZAS Vasárnap befejeződtek *z ifjú­sági birkózó Alföldi Béke Kupa csapatbajnokság küzdelmei. Ta­vasszal kötöttfogású, az őszi for­dulóban szabadfogású bajnoksá­got rendeztek. Az ifjúsági csapatbajnokság küzdelmei során a két szegedi csapat szerepelt a legjobban. A bajnokságot a Törekvés csapata nyerte, mlg a második helyet a Bástya birkózót szerezték meg maguk mögött hagyva a Gyomai Traktor; a Szegedi Klrrizsl és a Kalocsai Kinizsi csapatalt. Figye­lemreméltó teljesítmény volt a Bástya birkózóinak 5:5 arányú eredménye a bajnok Törekvés csa­pata ellen a vasárnapi betejező mérkőzések során. A jövőben to­vábbi Jó eredményeket várunk a Bástya birkózóitól, akik kitűnő együttessé kovácsolódtak össze, Beke Mátyás Kétajtós nagy szekrény eladó. Tavasz u. 4. 1. em. 3. 2169 Ház eladó Ságvárltelep (Kecs­késtelep). Szabadkai u. 62. szám, Érdeklődni Szeged. Tisza Lajos u, 28, szám. Mihályi József. 2135 Bőrkabátját most Javíttassa Csordás bőrruhakészítőnél; Szent Miklós u. 7. Felsőváros. 2026 Eladó egy 180-200 kg-os hlzott­sertés és egy továbbtaftásra, Új­szeged. Felsőkikőtősor 20. 2167 Megjelent az 1956-os Kincses Kolendárium Mint minden esztendőben, most is érdeklődéssel várták az olvasók a Kincses Kalen­dárium kibocsátását/ A falu dolgozói körében Igen nagy népszerűségnek örvend. A Kalendárium jelenleg is gaz­dag tartalommal látott nap­világot. Rendikívül változatos össze­állításban szerepelnek benne h jelentősebb bel- és külpoli­tikai események. Gazdag iro­dalmi és riportanyag pedig az olvasó művelődési igényeit hivatott szolgálni. Sok érde­kességet tartalmaz a mező­gazdasági munkákra és kuta­tások eredményeire vonatko­zóan. A kalendáriumban az állattenyésztés és növényter­melés időszerű tennivalóit is megtalálja a falusi olvasó. Mindezeken kívül sok szó­rakoztató olvasmányt, rejt­vényt és pályázatot, tréfákat és humoros írásokat, orvosi tanácsokat is tartalmaz az l!i56-os évre szóló Kincses Kalendárium. A háziasszonyokra is gon­doltak a kalendárium szer­kesztői. A ház körüli apró munkákra, a főzésre, mosás­ra. takarításra vonatkozóan számos jótanács szolgál segit­ségül. A gyermekek részére ked Í056 , KÁlf^Si MimmtW**- tó 19 ves történetek, mesék és já­tékok jelentenek kellemes időtöltést, tanulást. Az ifjú­ság számára is van olvasni­való a kalendáriumban. A kalendáriumhoz mellék­letként Európa és Ázsia több­színnyomásos térképét is megkapják az olvasók. A Kincses Kalendárium egész éven át szórakoztatva tanítja, neveli olvasóit. Min­den falusi háznál úgy várják a jövő évre szóló kalendá­riumot. mint hasznos segítő­társat, jóbarátot. A kalendáriumot a posta­hivatalok, postás kézbesítők •és hírlapárusok árusítják. DUMPERVEZETÖKÉT, föld­munkagépkezelőket, kubikoso­kat, segédmunkásokat vidéki változó munkahelyre felvesz: É. M. I. számú Földmunkát Gépesítő Vállalat Budapest, V: Vigyázó Ferenc u, 3. Rádlójavftás, hangolás, néprádió átalakítás vllágvevőre garanciá­val. rádió vétel (hibás is) Lak­wer. Károlyi u. 4. Eladó 130 kilós sertés; beadásra is alkalmas. Szappanos u. 2. 2163 Gyógyhaskötfí fűző, fehérnemű szakszerű készítése, bőrkesztyű lavltás. alakítás, tisztítás, Pati­lusznál, Kölcsey u. 6, I. em, 21)6 Bentlakó gyermekszerető, főzni tudó háztartási alkalmazottat felveszek azonnal. Kígyó u. 5. I. cm. 3. 2166 100 db tiszta cigája Juh min­den elfogadható árért eladó. Cson­ka László, Kláfáfalva. 2t70 Philips gramnfonos 3+2 rádió eladó. Takaréktár u. 8. III; 25. Betegség miatt elcserélném szo­ba, konvhés házfelügyelői laká­som főbérletiért. Beloiannisz tér 3. szám. 2072 Kerékpár tűzzománcozást, dukó­zást bútorfestést szép kivitelben készít Szeles, Attila u. 7. 20I91 Textil szakmában Jártas keres­kedelmi szakembereket felveszünk. Cím: Posfafiók: 120. Délelőttre bejárónőt keresek. Kazinczy u. 6. II. em. 12. 2127 Keresek megvételre berakásos szép korabeli antik bútorokat. Kossuth I- sgt. 11, trafikban. 2155 Szoba, konyhás magánház el­adó. fird.; Debreceni U. 27/a. 2114 Keményfa hálószoba olcsón el­adó. Érd.: Pacsirta u. 30. 2058 önállóan főző mindenes bejáró­nőt keresek. Érd.: Lenin u. 16. 9—Mg. udvarban, 2040 Kifogástalan állapotban lévő táskafrögép eladó sürgősen. Szent­háromság u. 8/b. 2195 Eladó győnyöfű halas alvós ba­ba. Javítást, hajazást vállalok. Sztálin krt. 38,'a. 2121 Eladó Móra u. 28. családiház 2 szobás fürdőszobás lakásátadás­sal. kedvező fizetéssel. 2174 200 kilós hlzottsertés eladó, a vevő kívánságára esetleg tovább tartom. Molnár U; 22/a, 2035 Szerényebb nőt keresek kevés házimunkára, Csaba u, 64. özv. Csanádiné. 2137 23. (ff. 28.) 2157 Kecskeméti u, 10. számú ház 442 négyszögöl telken és Tabán­ban 250 négyszögöl föld eladó. Érd.: csak vasárnap, Jósika u. 26-28. Nágel. 2115 Nylon harisnya átkötést vékony, ra és hátsó varrással ls vállalok, MÜller Erzsi kézimunkaüzlet. Ká­rolyi u. 4. „ ,2971 Egy 2 mázsás sertés eladó, ugyanott gyermekgondozást vál­lalok. Klátisza u. 4. ajtó 5. 2172 Ikarus mély gyermekkocsi kifo­gástalan állapotban eladó, Lenin u, 15, emelet; 2162 Fűtésre alkalmas férfi segéd­munkást felveszünk. 750 Pt fizetés. Délmagyarorstágl Kiadó­hivatal; _ , , , Vásároljon mindig mindent a Szeged és Környéke Körzeti Főld­míívess7övetl;ezet boltiálban. Hízoltsertés 2 db, kb. 130 kg, eladó Fazekasnál. FelhÖ u 11. Zettka 1.50 ketn motorkefékpár eladó. Pálfi u. 48. 2176 A Szegedi Sertéshlzlaló keres etetőket és idénymunkára rakodó­munkásokat. Jelentkezés a Do­rozsmai úton; Gépíró -és Gyorsfró Iskolában (Sztálin sétánv 14.1 december ele­lén új tanév kezdődik a dolgozók részére. Jelentkezni lehet VIII. általános Iskola! végzettséggel. Vizsgázott kazánfűtőt felvesz a Szegedi Kenderlonógyár. Jelent­kezés munkakönyvvel a személy­zeti osztályon. Fodrászszövetkezet kozmetikai kékfény készüléket keres megvé­telre. Kossuth L. sgt. 19. Mezőgazdasági alkalmi mun­kást alkalmaz aZ Újszeged! Taní­tóképző. Jelentkezés héttőn a Ta­nítóképzőben. Húsok füstölését megkezdtem. Zákány u. 17. (Rókus); Fulladásmentes minőségi liba­tömő tölcsért 44 forintért. után­véttel szállít. Und. Budapest, Lós! Imre u. 1; Árukísérőt felvesz állandó mun­kára. értelmes, megbízható, ko­moly, lehetőleg nyugdilas férfit a Szegedi Hütöinari Vállalat. Je­lentkezni reggel 8-tól du. 4-ig a villalat vágóhídi főtelepén. 2 szakképzett, gyakorlattal ren­delkező szerszámlakntost felvesz a S/ecedi Kéziszerszámgyár. Munkásokat felveszünk. Magyar Vadkereskedelmi Vállalat, Ilona utcai Hűtőház. Eladó epv gumikerekes kocsi. Szeged. Rákóczi u. 17. szám. 2159 Kis zongora eladó. Dorozsma. Árpád út 3/1, 2067 Fizessen elő as ÚJ IDŐRE! Előfizethető a Posta Központi Hírlap Iroda Válla­latnál (Budapest, V., József nádor tár 1. Csekkszám­la: 61 280) és minden hírlapterjesztéssel foglalkozó postahivatalnál, valamint postai kézbesítőknél, | Vvl | l-t-;! +.'.,' u.,o ! Az ŰJ IDÖ ismerteti a Szovjetunió és más orszá­gok külpolitikájának kérdéseit és a nemzetközi élet időszerű eseményeit; tájékoztatja olvasóit a világ valamennyi népének mai életéről, valamint a demokráciáért, a tartós békéért és a biztonságért vívott harcáról; leleplezi a béke és a nemzetközi együttműködés el­lenségeinek cselszövéseit, küzd a nemzetközi vi­szonyok feszültségének enyhítéséért; megcáfolja a reakciós sajtó hamis híreit és rágal­mait; színes útleírásai megismertetnek bennünket a vi­lág legkülönbözőbb országainak és népeinek életével; tartalmas cikkei állandóan tájékoztatnak mind a szocialista, mind a kapitalista országok kulturális és tudományos eredményeiről. A lap munkatársai tudósok, írók, újságírók ,a szak­szervezeti mozgalom vezetői és más közéleti szemé­lyiségek: -easr Fehér, mély gyermekkocsi; tűz­hely eladó. Alföldi ti. 47. Érd.: vasárnap, köznap du. 6—8-lg. Közelellős hasastehén eladó. Tóth József Szőreg, Tanya, Állo­más mellett. Keresek két szoba, összkomfor­tos belvárosi I. emelel! lakást, cserébe adok egyszobás, félkom­fortos kisméretű lakást megegye­zéssel. Somogyi ii. 13. Halász. Családi ház eladó 400 négyszög­öl gyümölcsössel. Újszeged, Sensi u. 8. szám. 209G Egy gyümölcsszállító lapos ko­csi eladó. Szabadsajtó u, 35. sz. Alsóváros. 2104 Magánház beköltözhető, sürgő­sen eladó. Petőfltetep Fürst S. u. 2 db 2 éves flszőborjú eladó vagy hízóért elcserélhető. Tápé, Tiszasor 21, szám, 2092 06LMA0YAR0RSZA0 i Maevar Dolgozók Párt|» csongrádmegvel napilapja Szerkeszti: s szerkesztőbizottság Felelős kiadó: sz MDP Csongrád meevei Bizottság* Szerkesztőség- Szeged Lenin a. 11. Telefon: 85-34 é« 40—80 R'edóhlvstsh Szeged Klauzál téri. Telelőn: 31-16 és 36-00. Tertesztik: a megvel Postahivs­tal Htrlanosztálva (s * hlrtapkéi­besftő postahivatalok Előfizetés: postahivataloknál H kézbesítőknél. Havi előfizetési dh II lorlot Szegedi Nvcmds Vállalst Pelelős vezető: Vlacze György

Next

/
Oldalképek
Tartalom