Délmagyarország, 1955. május (11. évfolyam, 102-126. szám)

1955-05-24 / 120. szám

dElmogybrorszbg Kedd, 1935. május 24. 1955. MÁJUS 24, KEDD IDOJARASJELENTÉS Várható Időjárás kedden estig: Változó fefhőzet, mérséklődő északnyugati-nyugati szél. Erős éj­szakai lehűlés, talajmenti fagyok, a nappail felmelegedés erősödik. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 13-16 fok kö­zött. MOZI " Szabadság-mozi: Díszelőadás. — Uj magyar film (május 26-ig). Vörös Csillag: A győzelem kato­nája. II. rész (május 25-ig). Fáklya: Jelzőtűz. — Német film (május 23-ig). Az előadások kezdete háromne­gyed 6 és 8 óra. Jó Idő esetén a 8 órai előadás a Fáklya-mozi Kert-mozi helyiségében. Későnjövök csak a híradó utáni szünetben mehetnek be a fllmsztn­bazak nézőterére. SZÍNHÁZ Este 7: Vízkereszt. — Bérlet­•xOnet. VARSÓI CIRKUSZ v (Valéria tér) Ma délután 4 órakor búcsúelő­adás. Telefon 25-88. KIÁLLÍTÁS Az Építőipari Technikumban dél­előtt 10-től este 8-lg nyitva az atomenergiai kiállítás. Bejárat a Deák Ferenc utca felől. Belépődíj l forint MUZEUM Fehértó élővilága (Kultúrpalota. Roosewelt tér). Múzeumi Képtár (Horváth Mihály utcai Ovegesar­nok) hétfő kivételével mindennap délelőtt 10 órától délután 6 óráig. KÖNYVTARAK Somogyi Könyvtár: Kölcsönzés 13 órától 18 óráig. Az olvasótér­ml szolgálat az építkezés miatt egyelőre szflnetel. Ifjúsági köl­csönzője (Takaréktár u. 8. sz.): kölcsönzési Idő kizárólag 14 éven alullak részére 12—4 óráig. Járási: Sztálin krt. 64. Kölcsön­zés szerda kivételével minden hét­köznap d. u. 3-6 óráig, szomba­ton d. e. 10-1 óráig, délután 2-6 óráig. Egyetemi: Olvasóterem tO-től 21 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Szakkönyvek kölcsönzése 12 órától 20 óráig, hétfőn 14-től 20-lg; va­aárnap 9-től 13 óráig. Gorkij Könyvtár kőnyvkölcsönzé­sl ideje: Hétfő, kedd, szerda, pén­tek délelőtt 8—12-ig, délután 13­15.30-lg; csütörtök, szombat: dél­előtt 10— 14-ig. délután 15—19-ig: vasárnap délelőtt 9-12-lg. Vásártartási hirdetmény Szeged városban. Dorozsmai út fiókusi állomás mögött) 1955. év június hó 4-én (szombaton) állat­vásár lesz. Szeged város egész területéről, valamint egyéb vészmentes hely­ről szabálvszerű marhalevéllel min­denféle állat felhajtható. Minden sertésről. Juhról, kecskéről, külön­külön marhalevelet kell kiállítani. Vb. elnök Ritka halászzsákmány Juhász Péter 70 éves idős halász, a szegedi Kossuth Ha­lászati Szövetkezet tagja tete­jes csapóhoroggal csaünem 70 kg-os óriás harcsát fogott a Marosban Apátfalva község közelében. Ez a két és fél mé­teres hatalmas hal az idei tavaszon a szövetkezet tagjai által fogott 3 óriás harcsa közül a legnagyobb. INDIAI tudományos expedí­ció indult el Uj-Delhiből Cey­lon szigetére, hogy megfigyelje a június 20-1 napfogyatkozást. 1250 óta ez a leghosszabb nap­fogyatkozás. Fagyveszély várható A Délmagyarország felhívja a termelők figyelmét, hogy az elkövetkező napokban erős éjszakai fagyveszély várható. A termelők a Meteorológiai Intézet jelentéseit fokozot­tan kísérjék figyelemmel. A védekezés megszervezésére tegyék meg a szükséges előkészületeket és a fagyveszély elmúltáig a fagyérzékeny növények kiültetését szüntes­sék meg és a melegágyak védelméről gondoskodjanak. A fagyveszély ideje alatt mellőzzék a kapálást is. =Hírekss Búcsúelőadás a Varsó cirkuszban Több mint egy hétig vi­dám, kedves, emlékeztető órákat szereztek a Lengyel Népköztársaság Varsó cirku­szának artista művészei a szegedi közönségnek. A Varsó cirkusz itt tartózkodása befe­jeződött: ma délután 4 óra­kor tartja búcsú előadását. Talán méltatlan e pár sor, de ezúttal is Szeged dolgozói nevében búcsúzunk lengyel barátainktól. Köszönjük né­kik szórakoztatásukat s kí­vánjuk, hogy kitűnő művé­szetükkel a következő ma­gyarországi állomáshelyei­ken olyan osztatlan sikert arassanak, mint szeretett vá­rosunkban. = AZ ORVOSEGESZSEG­ÜGYl SZAKSZERVEZET Tudományos Csoportja má­jus 25-én, szerdán délután 6 órakor a Bőrklinika tanter­mében rendez előadást. Dr. Bozóky László, a Központi Fizikai Kísérleti Intézet rá­diológiai osztályának vezető­je tart előadást az atomfizika orvosi vonatkozásairól. — KÖZÖLJÜK kedves ol­vasóinkkal, hogy az új nyári menetrendet csütörtöki szá­munkban közöljük. — A MÓRA FERENC KULTÚROTTHON (Munká­csy u. 7.) nagytermében má­jus 26-án, csütörtökön este fél 8 órakor a szegedi Nem­zeti Színház művészei es ze­nekara vendégszerepel „Szív küldi szívnek" műsorával. Közreműködik Papp Júlia, Iván Margit, Moldovány Ste­fánia, Komlóssy Erzsi, Har­math Éva, Markovits Vera, Megyesi Pál, Szabady István, Halmi László, Wágner József, Mezey Károly, Kovács Gyula. A színház zenekarát Űj Jó­zsef vezényli. — A CSONGRÁDMEGYEI Terményforgalmi Vállalat május 24-én, kedden délután élüzemavató ünnepséget tart. — A NOVEMBER 7 KUL­TÚROTTHONBAN, Újszege­den 25-én, szerdán este fél 8 órakor Piros István, a Mező­gazdasági Technikum tanára vezetésével kertészeti szak­kör lesz. SPORT 0 fél küzdő csapat, — és a lelkes szurkoló gárda győzelme Szegedi Haladás—Bp. Vörös Meteor 3:2 Bírósági hírek — KOMÓCSIN ISTVÁN ml­hályteleki, Rózsa-közi lakos, mint Belsped hajtó a múlt év őszén a szegedi Tisza-pálya­udvarról 200 forint értékű fa­anyagot lopott el és azt saját lakására szállította, majd el­használta. A bíróság társadalmi tulajdon bűntettéért 4 hónapi börtönre ítélte. — ILLYÉS JÁNOS földmű­— MARTON AMBRUS, Tá­pé, Dózsa utcai lakos, segéd­munkás és Laczi Antal, Tápé, Bajcsy Zsilinszky utcai lakos vállalati hajtó, mint építővál­lalati alkalmazottak a vállalatuk egyik építkezéséről közel 200 forint értékű kátránypapírt el­loptak, melynek elrejtésében se­gítségükre volt Virágti Ferenc vállalati munkatársuk. 'A vál­lalat éjjeliőre leleplezte őket ves Hegyesi András államigaz- és a bíróság Márton Ambrust dasági dolgozótól körülbelül 5 7 hónapi börtönre, Virágh Fe­mázsa darát vett meg. amely- rencet 5 hónapi javító-nevelő röl tudta, hogy lopott. A bíró- munkára, a fiatalkorú Laczi ság orgazdaságért 3 hónapi, bür- Antal vádlottat 500 forint pénz­tönbüntetésre ítélte. büntetésre ítélte. A RADIŐ MŰSORA MÁJUS 25, SZERDA Kossuth-rádió 4.30 Hírek. 4.40 Reggeli, zene. 5 Falurádió, 6 Hírek, 7 Szabad Nép vezércikke, hírek, 7.15 Hangleme­niezek. 8.30 Operarészletek. 9.20 Gvermekrádió, 9.40 Daltanulás. 10 Hírek, lapszem'e. 10.10 A zongora. Adám Jenő előadása. 10.30 Óvodá­sok műsora, 11 Kórushangverseny, 11.30 Egyik napról a másikra. Nagy Piroska elbeszélése. " Hí­rek, 12.10 Tánczene. 13 Szülőknek — nevelésrö1. Nemes János lanar előadása. 13.20 Ének. 14 Hirek, 14 óra 25 Úttörő híradó. 14.50 Kama­razene, 15.20 Eső után késő a köpönyeg. Juhász József rádiójáté­ka. 16 Zenekar. 16.40 Válasz hall­gatóinknak. 17 Hírek. 17.10 Népi zene. 17.45 A bürokrácia történe­te. Vidám irodalmi műsor, 18.20 Tánczene, 18.50 A virágzó mezőgaz­daság útján. Előadás, 19.20 AJán­dékmüsor, 19.54 Egy hét az NDK­tan. Nemes János jegyzeteiből, 20 F.sti Híradó, 20.20 Színmű: Vihar után; 22 Hfrek. 22.28 Színházi köz­vetítés folytatása, 23 Könnyű ze­ne. 23.35 Ének, 24 Hírek, 0.10 Népdalok. Petőfi-rádió 6.30 Kisiskolások műsora. 6.40 Torna, 6.50 Népdalok, 7 Azonos a Kossuth-radió műsorával, 11.33 Műsorzárás. 14 Mflvészlemezek. 14 ói a 40 Dalok, 15.20 A bécsi ope­rett klasszikusai. Az összekötő szöveget Irta Somogyi Vilmos, 16 r>ra 20 Fiatal költök versei, 15.40 Magyar népdalok. 17.20 Orosz nyelvtanfolyam, 17.40 Vonósné­gyes, 18.30 A munkásosztály és a dolgozó parasztság érdekközössé­ge Pincési Pál előadása, 18.50 Filharmonikus zenekar, 19 Ope­rettrészletek, 19.30 Moszkvai Rá­dió összeállítása, 20 Kórusművek, 20.20 Sporthíradó, 20.40 Részletek Borodtn és Erkel operáiböl, 21.20 Mit kell tudni a tetanuszfertőzés­röl? Dr. Oberna Ferenc előadása, 21.35 Népi zene, 22.30 Szórakozta­tó zene. APRÖHIBDEIÉSEk Hirdessen a Délmagyarországban HIRDETÉSI DIJAK: Apróhirdetések 10 szóig köznap 10 Ft. 0n­nepnap 20 Ft. További szódíj köznap 1 Ft, ünnepnap 2 Ft. Eljegyzési, házassági, köszönetnvllvánltó, halálozási hírek 10 szóig köznap 30 Ft, ünnepnap 40 Ft. További szódíj köznap 3 Ft, ünnepnap 4 Ft. Hatóságok, vállalatok hirdetései hasábmllllméterenként nonparell betűkből köznap 3 Ft. ünnepnap 4 Ft. Keretes hirdetések hasábmtltiméterenként köznap 2.50 Ft. ünnep­nap 3 Ft. Hirdetések feladhatók: Szegeden a Délmagyarország kladóhlva­falban, Klauzál tér 3. sz. és az Állami Hirdető Vállalatnál, Taka­réktár u. 8. szám. Kerti magánházamban gyermek gondozást vállalok Korda J. 27. Szürke őzbőr balos kesztyűmet elvesztettem színház — Széchenyi tér 7. között. Megtaláló jutalom­ban részesül Bőrklinika portáján. Kézzel hajtható új betegkocsi eladó. Párizsi krt. 23. em. Jóállapotban lévő nyúlházat vennék, levelet Nagyi István, Mokrtnl sor 21. MÉSZ kapható minden mennyt­ségben a Tűzép épltőanyagte­1 epein: Tisza p. u.. Tolbuchin sgt.. Mar* tér. Újszeged. • 1 " i" UJ '•!• G8mb nyárfa eladó, szarufának kisebb épületre Jó. Hattyastelep, Pancsovat u. 16. Magánház, szoba, konyhás la­kásátadással eladó. Szeged, Fo­dort-lep. Bártfai u. 18/b. Állványok, (lókokkal. munkaasz­tal eladók. Béke u. 5/a. felső csengő. , . ,, Teniszütő húrozás hozott húrból Sági (Steiner) hangszerkészítőnél, Somogyi u. 19. Üzemlakatost, kl az alacsony nyomású gőzfűtést Is vállalja, felvételre keres a Színház. Kemence munkásokat, bányászo­kat és kocsitolókat felvesz az I. Téglagyár (Keramit). Bajai út 2 —4. szám. Férfi csomago'ókat állandó mun­kára azonnali belépésre felve.-z a Szegedi Papírértékesítő Vállalat, Bajcey-Zs, «. 22. Egy közelellő hasasüsző eladó. Tápé. Kossuth u. 48. Kombináltszekrény, konyhaberen­dezés asztalosnál készen kanha­tó. Attila u. 16. Sürgősen eladó félház, beköl tözhetö. Petőfitelep 36. u. 1076. Értesítjük vendégeinket hogy f. évi május hó 21 -tűi az Idéiiybér­letek a tiszai fürdők, úszóházak pénztárainál válthatók. Hűtőgépészt felvesz géplakatos képesítéssel. Szegedi Hűtőipar Vágóhídi iroda. A Szegedi Állami Nemzeti Szín­ház megvételre keres kesztyűt, csipkét és legyezőt. DÉLMAGYARORSZAG • Magyar Dolgozók Pártja csongrádmegvei napilapja Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Felelős kiadó: az MDP Csongrád­megvei Bizottsága Szerkesztőség: Szeged. Lenin u. 11. Telefon: 35-35 és 40-80 Kiadóhivatal: Szeged Klauzál tér 2 Teleion: 31-16. és 35-00. Teriesztik: a megyei Postahiva­tal Hfrlaposztálva és a hírlapkéz­besítő postahivatalok Előfizetés: postahivataloknál éa kézbesítőknél. Havi előfizetési dll 11 forint. Szegedi Nyomda Vállalat Felelős vezető: Vincze «yör«f A mérkőzésről szóló tudósí­tást ott kell kezdenünk, ami­kor vasárnap reggel elindult a különvonat Budapestre, s vitte a több mint 500 főnyi szurkoló­gárdát Budapestre. A vonatko­csikra a lelkes drukkerok kré­tával ráírták: „Hajrá Haladás". & azzal szálltak le Budapesten a Nyugati-pályaudvarra pon­tosan érkező szerelvényről, hogy találkozunk délután a Csömöri úti pályán. Mintha Szegeden lettünk volna úgy hangzott fel az is­mert kék zászló köré tömö­rült szurkolók ajkáról a „Haj­rá Szeged" majd „Mindent bele", amikor a két csapat ki­vonult a pályára. A nagy nem­zetközi mérkőzésekről ismert Zsolt bíró sípjelére a következő összeállításban kezdte a játé­kot a két csapat: Mészáros — Faragó. Subits, Vass — Ba­ráth, Zallár — Polyvás, Cziráki, Rábai, Gilicz, Rózsavölgyi, il­letve Horváth L. — Molnár, Mészáros, Tóth III. — Hor­váth K., Csurgó — Egresi, Horváth I., Budai, Lipták, Fenyvesi. Már az első percekben kitű­nik, hogy itt nagyiramú mér­kőzés lesz: gyors támadásokat vezetett mindkét csapat csa­társora. 'A Szegedi Haladás mellett ott álltak a lelkes szur­kolók, s a biztatás eredményt váltott ki a játékosokból: a hetedik percben Baráth Poly­vás szögletrugását a Vörös Meteor játékosai közül kiemel­kedve ragyogóan a hálóba fe­jelte 1:0. Vezetéshez jutott a Haladás, s ez öröm volt a mér­kőzést Budapesten néző és Szegeden hallgató közönség­nek. Az öröm nem sokáig tar­tott. A Haladás védelménél is­mét megmutatkozott az első félidő közepe táján beálló bi­zonytalanság. Horváth I. háló­ba lőtte a labdát. 1:1, A gól után ismét feljött a Haladás. A szurkolók akkor biztatták legjobban csapatukat, amikor a Vörös Meteor gyors támadásai megzavarták a já­tékosokat. Pár perc múlva 11­eshez jutott a szegedi csapat: Subits értékesítette a büntetőt. 2:1 lett az eredmény. Néhány perc múlva egy kapu előtti kavarodásnál Faragó rosszul fejelt a labdába, amely a sze­gedi kapu hálójában kötött ki: 2:2. Eldöntetlen mérkőzésál­lásnál vonult a két csapat pi­henőre. A második félidő mindkét csa­pat csatársorának gyors táma­dásaival kezdődött. A szem­benálló bajnokjelölt csapatok játékosai heves iramban meg akarták szerezni a vezető gólt. Ebben a sportszerű küzdelem­ben a Haladás csatárai voltak az eredményesebbek, s a II. félidő 16. percében Rábai ka­puralőtt labdáját, amely a vé­dőkről kipattant. Rózsavölgyi a hálóba lőtte. 3:2. Továbbra is zúgott a „Hajrá Szeged". A Vö­rös Meteor mindent megtett, hogy kiegyenlítsen, de a véde­lem szilárdan állt a lábán, s az eredmény már nem válto­zott. Kedvenc csapatunk há­romszoros éljennel köszönte meg a mérkőzés befejezésekor a szurkolók lelkes biztatását, akik berohantak a pályára, ölel­gették, vállukon vitték az öl­töző felé a kitűnően játszó Ha­ladás játékosait. Nagy és fontos mérkőzést nyert meg a Szegedi Haladás, s ezzel a győzelemmel az NB. II. keleti csoportja tabellájá­nak első helyére került. A ne­héz közdelemben segített a csa­patnak a Budapesten lévő sze­gedi közönség is, s joggal mondhatjuk, hogy ez a győze­lem a jól küzdő csapat — és a lelkes szurkblógárda eredmé­nye. Sok szegedi, aki Buda­pesten dolgozik vagy vasárnap éppen ott tartózkodott, eljött a mérkőzésre biztatni csapatát. S a különvonat utasai — akik minden bizonnyal be­számolnak részleteiben Isme­rőseiknek a mérkőzésről — jókedvvel utaztak haza, szállt az ének a kocsikból, s a szur­kolók azzal váltak el itthon egymástól, hogy „Hajrá Hala­dás!" A csapat játékáról szólva el kell mondani, hogy dicséretet [érdemel minden egyes játékos. Mészárosnál kitűnt, hogy egyre jobban visszanyeri régi, kitűnő formáját. Vass, Baráth, Zallár, Subits biztos támaszai voltak a védelemnek. Rábai fáradhatat­lanul dolgozott. Cziráki és elő sősorban Gilicz ragyogó, gyors támadásaival aratott méltó el­ismerést. Kár, hogy Polyvás ezen a mérkőzésen kevés lab­dát kapott és különösen Ró­zsavölgyit zavarta a csúszós pálya. Faragóban is megvolt a lelkesedés, de ezen a mérkőzé­sen gyengébben ment néki a játék sérülése miatt. 'Az ön­gólért nem hibáztatható. A csapat játéka biztató jel arra, hogy a Szegedi Haladás a ta­vaszi fordulóban megőrzi ve­|retlenségét és megerősíti ma­Igának a bajnokságban az első j helyet. ' Befejezésül szólnunk kell a különvonat kitűnő szervezésé­ről és elsősorban Hevesi Antal mozdonyvezetőről, Horváth An­tal mozdonyvezető tanulóról, Mucsi László és Vidács Márton fűtőkről, akik a különböző időt rabló akadályok ellenére perc­nyi pontossággal vezették a szerelvényt mind Budapestra, mind pedig Budapestről Sze­gedre. ök is kint voltak a mér­kőzésen, mint Kaferna Vilmos bácsi, a 81 éves idős szurkoló. Az az egység, ahogy a szege­diek kiálltak a közös ügy mel­lett követendő példa. M. T. Az NB. II. keleti csoportjának eredményei Bp. Törekvés—Gödöllői Dózsa 2:0. Kemény mérkőzésen, megérdemel­ten győzött a Törekvés. Ezzel a vereséggel a gödöllői csapat a 4. helyre esett vissza. Bp. Szikra-Kistext 2:1. Nyír­egyházi Épitök—Pereces! Bányász 1:0. Ozdl Vasas—Debreceni Törek­vés 1:0. A feljövőben lévő ózdiak nehezen győztek a Törekvés el­ellen. Kecskeméti Honvéd-Salgótarjá­ni Vasas 2:1. Miskolci Törekvés­Ceglédi Törekvés 4:2. Békéscsa­bai Építők—Kecskeméti Dózsa 2:1. KELETI CSOPORT 1. Szeged 2. Bp. V. Meteor 3. Bp. Törekvés 4. Gödöllő 5. Ozd 6. Salg. Vasas 7. KISTEXT 8. Bp. Szikra 9. Nyíregyháza 10. Cegléd 11. K. Honvéd 12. Debrecen 13. Miskolc 14. K. Dózsa 15. Békéscsaba 16. Pereces 13 27:12 22 13 40:15 21 13 24:10 19 12 29:14 18 13 18:15 II 13 18:18 14 13 21:21 12 13 12:12 II 12 13:15 II 13 25:34 11 13 14:22 11 13 12:14 10 13 15:24 10 13 18:22 9 13 11:26 7 13 10:32 6 Az NB. I. eredményei Budapesti V. Lobogó—Bp. Kini­zsi 0:0. Nagy küzdelmet hozott a bajnokság első és második helyé­zettjének találkozója. Bp. Honvéd—Győri Vasas 3:2. Nehezen gvözött a bajnokcsapat Győrben. Dorogi Bányász—Csepeli Vasas 2:0. Diósgyőri Vasas—Sal­gótarjáni Bányász 3:1. Bp. Vasas -Légierők 3:0. Az NB. I. állása í. Bp. V. Lobogó 11 34: 4 21 2. Bp. Kinizsi II 32: 6 17 3. Bp. Honvéd 10 27: M 16 4. Bp. Vasas 11 31:22 14 5. Dorog 11 14:16 1! 6. Pécs 10 13:14 10 7. Szombathely 11 14:24 10 8. Salgótarján 11 10:22 10 9. Győr 11 19:25 9 10. Diósgyőr II 13:20 8 11. Csepel 11 13:24 7 12. Izzó II 15:26 6 13. Légierő 10 6:17 6 14. Bp. Dózsa 10 10:17 5 Totóeredmények X, 2. 1, I. 2. 2, 2. I. 1, 2. 1, 1. MEGYEI BAJNOKSAG Törekvés-Kinizsi 2:0 (1:0). Ve­zette Tárkány. Törekvés: Uhrln — V'ncze, Radnal, Vörös — Becker. Laci — Tóth, Veres. Gylmesi, Ka­suba. Bozóki. Kinizsi: Nacsal — Tombácz, Viskl, Szobota — Bóka. Hell — Halász. Kádár. Parádi, Marosi, Biró. Nagy érdetődés mel­lett játszották le a rangadónak számító mérkőzést. A sáros, csú­szós pályán nem alakulhatott ki szép játék. Vörös Lobogó—Dorozsma 2:0 (0:0). Vezette I.osonczl. V. Lobo­gó: Varga — Sebest, Palykó, Fü­löp — Jójárt. Komáromi — Csi­szár, Bálint. Borbély. Császár. Solymosi. Dorozsma: Nagy — Zá­dorl, Rácz, Keresztúri — Kováé*. Dékány — Gyuris. Bellányl, Lo­val, Császár, Veres. A mérközéa sima lefolyású Vörös Lobogó győ­zelmet ígért, hogy ez nem [gy tör­tént, azt elsősorban a dorozsmai csapat lelkes játéka akadályozta meg. A mérkőzés a második fél­idő 87. percéig döntetlenre állt és az utolsó percekben sikerült a győzelmet elérő gólokat a Vörös Lobogónak Császár és Fülöp ré­vén megszerezni. Postás—Honvéd 4:0 (1:0). Vezet­te Salánkl. A tartalékosán felálló Honvéd nem tudott egyenlő ellen­fele lenni a technikásabban Játszó Postásnak. A Postások győzelme mély ilyen arányban ls megérde­melt. Dózsa-Bástya 7:1 (4:1). Vezette Csonka Gy. Dózsa: Kollár — Beszpréml, Tóth. Dobes — Kürti, Schultz — Posta. Habetler, Falati, Balogh. Horváth. Bástya: Székely — Tóth, Szatmári, Szekeres — Ri­móczi. Hegyes—Csiszár, Jánosi, Ba­csó, Róvó. Födi. Meglepetéssel kez­óődik a jálék, mert az első gólt a Bástya szerzi meg az első percek­ben. Ez kissé megzavarja a Dó­zsát, azután fokozatosan feljön és végig fölényben játszva tetszés szerint éri el góljait. Építők—Vasas 3:0 (1:0). Vezette Vadász. A tartalékosán kiálló Va­sas ellen megérdemelten győzött a jobb csatársorral rendelkező Építők. Fürit (Építők) a második félidőben ellenfelének megütése miatt kiállították. Szőreg—Deszk 3:2 (2:2). Ve­zette: Rácz. Szőreg: Máder — Szántó. Dobó. Lakatos — Kókal. Csiszár — Csikós, Karsai, Sárkö­zi. Baranyl. Sebők í. Deszk: Bár­dos — Sebő, Radity, Sopsich — Németh. Mucsi — Vidéki, Mészá­ros, Makk, Gyukin. Illa. A mér­kőzést szakadó esőben Játszották le, ennek ellenére nagyiramú Já­ték alakult kl. mely végül ls a szőregi csapat megérdemelt győ­zelmét hozta. Szpártákusz—Fűtőház 2:1 (0:1). Vezette: Prónal. Hatalmas Iranni mérkőzésen már az első percben Virágh I. megszerzi a vezetést a Fűtőháznak. Ez nem töri le a Szpártákusz fiataljalt, szinte ka­pujához szegezi a Szpártákusz a hűtőházi csapatot. A második fél­időben Bába hazaadását Farkis e'cslpi és a kapuba gurlt. A 30. percben Farkas lövi a győzelmet jelentő gólt. Farkast (Fűtőház) durvaságért kálllltották. Haladás II—Vörös Meteor 5:3. Megyei bajnokság állása I. Törekvés 11 37: 9 19 2. Lobogó II 77: 3 19 3. Haladás 11 3410 17 4. Szőreg II 79:17 17 5. Dózsa 10 20: 6 II 6. Kinizsi II 19:10 : i 7. Posta 11 03:11 12 8 Építők 11 1419 12 9. Szpártákusz II 11:16 10 10. Fűtőház n 18:25 B II. Deszk 10 S15 6 12. Honvéj n lú 24 6 13. V. Meteor ti 13:36 6 14. Dorozsma i> 10:22 6 15. Vasas :i >5:'24 6 16. Bástya 11 12.13 5 Tilos a gabonavetések kaszálása Egyes helyeken a fennálló tiltalom ellenére, a rozsve­tések egyrészét lekaszálják és takarmányozás céljára fel­használják. E rendellenesség megszüntetése érdekében a földművelésügyi miniszter és az állami gazdaságok minisz­tere együttes utasítást adott ki, hogy az őszi gabonák (búza, rozs) zöld állapotban való levágása — mind az álla­mi gazdaságokban (kísér­leti-, tan- és célgazdasá* gokban), mind a termelő* szövetkezetek és az egyé­nileg termelök területén ti­los. Azokon az őszt takarmány­keverékekkel bevetett táblá­kon, ahol a vetés ritka — és ezért nagyobb zöldtakar* mánytermelés nem várható — a termelök minél nagyobb területet hagyjanak meg magtermelésre. Ifjúsági bélyegkiállitás Budapesten A Magya: Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége rende­zésében a DISZ II. kongresz­szusának tiszteletére május 21-étől ifjúsági bélyegkiállí­tás nyílt Budapesten, Sztá­lin út 3. szám alart. A kiál­lítás május 29-ig tart* 1 A kiállításon a nagybuda­pesti és vidéki bélyeggyűjtő szakkörök vesznek részt bé­lyeggyüjteményeikkel. £'ok fiatal úttörő pajtás egyéni bélyeggyüjteményét is bemu­tatja. Külön csoportban kerül be­mutatásra a közép- és általános j iskolások kiállítási anyaga. A kiállításon szegedi fiatalok. : is résztvesznek, j A kiállítás délelőtt 10 őrá* j tói este 8 óráig díjtalanul te* kinthető meg,

Next

/
Oldalképek
Tartalom