Délmagyarország, 1954. december (10. évfolyam, 284-309. szám)

1954-12-02 / 285. szám

F ATTILA 1 u Hóra Ferenc nevezte limbus- kézbe került, már fityinget sem | tanulni, nem készül a vizsgára. Azt ért Mégis rettentő nagy úrnak : mondja, hogy neki már nem kell nak legalsó és legmélyebb íróasz- hittom magamat, társadalmi poteíi- I tanulnia, meri hát beérkezett köl­talfiókját. Mert ebbe a fiókba ra- tájnak, akinek versengve keresik I tő a Makói Újság közli a verseit, kosgatta el azt a mis-mást, amely- kedvót és lesik a Makói Újság ha- Hiába magyarázgatom, hogy azért A fiatal József Attila arcképe Készülődés József Aüila születése 50. évfordulójának megünneplésére Négy hónap múlva, jövő ápri­lis 11-én ünnepeljük századunk ma­gyar irodalma egyik legnagyobb költőjének, a világirodalom Maja­kovszkij mellett másik nagy prole­tárklasszikusának, József Attilának ötvenedik születésnapját. A méltó megünneplésre máris készül a tu­dományos világ, s készülnek kul­turális intézményeink, szervezete­ink is. Elsőként Csongrád megyé­ben alakult meg a József Attila Emlékbizottság, amely föladatának tekinti a megyénk területén, Sze­geden, Makón, Hódmezővásárhe­lyen, Kiszomboron, de a megye minden községében megrendezendő ünnepségek megszervezését, hiszen erre a költőnek megyénkhez, a föl­sorolt városokhoz, faluhoz fűződő különleges kapcsolatai köteleznek bennünket. Reméljük, hogy az or­szágos ünnepségek egyik kiemel­kedő eseményeként az évfordulón fölavathatjuk Makón a város „fo­gadott fiának", a nagy költőnek monumentális szobrát. A Magyar Irodalomtörténeti Tár­saság szegedi József Attila-munka­közössége és a Délmagyarország szerkesztősége ez év június 20-án fölhívást tett közzé a költő kortár­saihoz, amely a József Attilára vo­natkozó emlékeik írásba rögzítésé­re, kapcsolataik, visszaemlékezéseik megörökítésére kérte a költő isme­rőseit, barátait. A fölhívásnak — amelyet a József Attila-munkakö­zösség októberben levélben is meg­ismételt — gazdag eredménye lett. A költő makói éveiből Márton György, Kási Jenő, és Maros­Matusik István, egykori ta­nárai foglalták írásba a diák­költőre vonatkozó személyes emlékeiket. Az osztálytársról, ké­sőbbi egyetemi évfolyamtársról a Horger-eset másik tanúja, H. Ko­vács Mihály, nagyértékű, bőséges följegyzései őriznek értékes epizó­dokat. A szomszédról Kallós La­josné, az iskolatársról Búzás László, a makói újságírók pártfogoltjáról Árva Józsefné Espersit Mária, Ma­gyar József és Saitos Valéria visz­szaemlékezései vallanak. A szegedi barátok, ismerősök kö­zül nagyon értékes Hont Ferenc, Kormányos István, Sz. Szigethy Vil­mos, Magyar László, Koroknay Jó­zsef, Horesnyi László, Csongor Győ­ző, Jenő István, Eidus Bentiánné írása. Csak sajnálni lehet, hogy Jó­zsef Attila olyan kedves emberei, jó tanárai, mint Eperjessy Kálmán és Tettamanti Béla; barátai, mint Almási Gyula Béla és Galyasi Miklós; vagy egyetemi évfolyam­társa, Stöckl Ferencné mindeddig még 'nem írták meg a költőre vo­natkozó emlékeiket Reméljük, az ő memoárjaik sem maradnak ki az értékes dokumentum-gyűjtemény­ből, amelyből a legjobbak az Aka­démiai Kiadó által kiadandó József Attila Emlékkönyvben nyomtatás­ban is megjelennek. A József Attila Emlékkönyv mel­lett a magyar irodalomtudomány és irodalmi élet is kiveszi részét a költő méltó megünnepléséből. Az Irodalomtörténet, Irodalomtörténeti Közlemények és más irodalmi fo­lyóiratok — köztük a szegedi Tt­szatáj is — külön emlékszámmal készülnek a félévszázados jubile­umra. A szegedi Egyetemi Könyvtár fiatal munkatársa, Reguli Ernő, az évfordulóra elkészítette „írások Jó­zsef Attiláról" címmel a költőről szóló irodalom lehető legteljesebb bibliográfiáját. A nagyszabású, hé­zagpótló munka nemcsak a tudo­mányos kutatók, de a költő oevre­ie, élete iránt érdeklődő minden irodalomszerető ember számára ki­tűnő útmutató lesz. összefoglalja 886 tételben mindazt, amit valaha József Attiláról írtak: mintegy húsz önálló könyv, füzet, számos külön­nyomat, könyvbeli tanulmány, együttvéve 68 írás; 772 folyóirat­és hírlapi cikk, végül — ki gon­dolná! — 46 vers, amelyet róla ír­tak vagy emlékének szenteltek köl­tőik. Tovább folyik a költő kéziratai­nak, relikviáinak gyűjtése is, ame­lyet 1952-ben a makói múzeum megkezdett. Ujabban — Tálas Géza egyetemi hallgatónak, a József At­tila-munkaközösség lelkes kutató­jának jóvoltából — két ismeretlen vers kézirata is előkerült. Az egyik, a „Maiidnak és Miskának" című, Sonkovics Mihály ügyvéd, Espersit János sógora adományaként erede­tiben nemrég került be a makói múzeumba. Szövege és hasonmása e sorok írójának Espersit Jánosról készült sajtó alatt lévő könyvében jelenik meg, míg a másik, „Arany­virágnak" című gépelt verset gyűj­tője teszi ugyancsak hamarosan közzé. Értékes és ismeretlen sza­badvers-szerű ajánlású arckép, va­lamint egy ismeretlen fénykép is előkerült, amely a költőt a makói villamostelep előtt, a vasúti töltés oldalában ábrázolja. Végül három Kesztner Zoltánnak dedikált vers­füzet is a munkaközösséghez ke­rült. Közülük különösen az annak idején elkobzott „Döntsd a tőkét" című kötet rendkívül értékes és ritka példány. így készülnek a tudomány mun­kásai a nagy költő ötvenedik szü­letésnapjára. Péter László nek napi fontossága nem volt ugyan, de azért meg kellett va­lahogy menteni az asszonynép rendcsináló szenvedélyének vesze­delme elől: fényképeket, távolról küldött levelezőlapokat, elintézett leveleket, induló írók dedikált könyveit, kitépett noteszlapokat, meg hasonló semmiségeket. Hátha egyszer jó lesz, liogy nem kalló­dott el egyik-másik. Aztán meg érdekes mulatság az is, ha álom­talan éjszakákon előszedi az ember ezt a sok régi holmit, találgatja, hogy ezzel a nöteszlappal mit is akart megmenteni a feledéstől, ki i s lehetett az az ismeretlen Isme­rős, aki messzi tengerpartokról ké­peslappal bizonygatta ránkgondo­lását, vagy mi lett abból a borzas­hajú fiatalemberből, aki világfáj­dalmában és szerelmi bánatában saját kiadású verseskönyvvel ko­cogtatott a halhatatlanság kapu­ján? Azt hiszem minden papírpuszti­tó és tintafecsérlö kapa-kaszakerü­lőnek van ilyen limbusa, amely­ben hosszú évek során töméntelen lirn-lom gyűlik össze. Fokszor gondol az ember arra, hogy jó len­ne egyszer rendet teremteni benne, elvégezni a selejtezés munkáját, ki­válogatni azt, amire még valóban szükség lehet és megszabadulni at­tól ami végérvényesen felesleges és csak a helyet foglalja el a mély fiókban, hogy ha keresünk benne valamit, a világért meg ne talál­juk. Vagy talán jó lenne fölnya/­lábolni és tűzbe dobni mindent. De végül marad a fiók érintetlen és rendetlen, pedig már annyi benne a kacat, hogy bajos kibúzni, a fele okvetlenül kiszóródik a padlóra, Sofcsior megesik, hogy kere­sünk valamit, nagyon fontosat, Írást, kifizetett számlát, , . régi följegyzést és se­hol sem találjuk. Már csak a limbusban lehet. De ezt kerülgetjük, mint macska a forró kását. Inkább megnézzük előbb még itt is, ott is még egyszer. Végül csak ne­kifanyalodunk. A kere­sett holmi persze nem kerül elő. de turkálás közben hirtelen kezünk­be akad valami más, amit régen elveszettnek hittünk, vagy meg is feledkeztünk róla. — Nini, hát itt van. hát meg van? — mond­juk és aztán belefeled­kezünk. így akadt kezembe a fiatal József Attila Nem én kiáltok cimű könyve a minap. Nézegetem a könyvet, betűzgetem a rossz papírján barnuló dedikációt ós lassanként elsüllyed körülöttem há­rom évtized. Az eltűnt idő ködéből kibontako­zik a fiatal József Attila arca, képe, amint mély, komor ránc rándul két sötét szemöldöke közé domború diákhomlokán. Betűzgetem a bar­nuló tintaírást. A rossz könyvpa­pírban megakadt a hegyes toll és a rátapadt szál az utolsó szó vo­nalait alaposan megvastagította: sábjain mindennapi ítéletét a vá­ros és a megye urai. Kicsit lenéz­tem Makót, a kisvárost, hiszen a „nagy" Szegedről korültem át és mindig fülembe csengett Juhász Gyula furcsa emléke ró'.a. Sokszor elmondta, csöndes tiszaparti dar­vadozások idején. Makón volt ta­nár a század elején. Párizsba. a fény városába vágyott és sorsa, valamint a kultuszminiszter min­denható akarata Makóra száműzte. — Egy ködö3, ny'rkos novemberi éjszakán ballagtam a gimnázium­ból hazafelé — mesélte. — Egyet­len lámpa som égett a sáros utcá­kon. Egyetlen ablakból sem szűrő­dött fény. Semmi sem mozdult, csak a hideg köd gomolygott kö­rülöttem. Itajtam kívül egyetlen lélek sem járt akkor az utcán. És ebben a vigasztalan, ragadós, hi­deg csöndbon. az utca árkából, né­hány lépésnyire tőlem, hirtelen egy torzomborz alak vánszorgott elő. Mintha a sár szülte volna. A keskeny járdán eltotyogott mel­lettem, pálinkaszagú leheletét szin­te most is érzem és hallom remény­telen, mormogását: „Makóiúj­ság... makóiújság.. — A rikkancs volt. Árulta az új­ságot a ködnek, az éjszakának, a sárnak a senkinek. Az újságot, a kultúrát... Hát ez volt Makó. Erre a képre gondoltam Ko­vács Tóni bácsi könyvesboltjának hátsó fülkéjében, a „szerkesztőség"­ben és talán fogadkoztam is ma­gamban, hogy én majd megmuta­tom, én majd világvárost csinálok ebből a inarosparli sárfészekből. Hát ebbe a szerkesztőségbe jártak be kaszinózni a makói urak. köz­tük Tarnay Ivor, a literátus alis­pán, Vertán Endre, az elegáns fő­Karikatúra József Attiláról jegyző, aki pezsgős megyebálok után frakkosan, cilinderben ült ki a hajnali piacon valami fölborí­tott taligára és így traktálta a kofákat mulatságos történetekkel, meg lacipeosenyével, valamint Es­persit János ügyvéd is. Különös ember volt Cz a makói ügyvéd. Mintha valamelyik Jókai-regény­ből lépett volna a sáros makói po­rondra. Műgyűjtő, könyvgyűjtő, mecénás. Lelkes bive minden kultúrmozealornnak. támogatója, barátja minden fiatal tehetségnek. Sok mindent megbeszéltünk, tisz­táztunk ezeken a szerkesztőségi ka­szinózásokon. szomjasan szürcsöl­gettük a világkultúra eseményei­ről szóló híreket, új költőké* kós­tolgattunk, egy-egy Ady-versben fedeztünk föl újabb és újabb szép­ségeket. Espersit János tútoroskodott a diák József Attila fölött. Talán ő volt nz első. aki fölismerte a bor­zashajú diákban a páratlan, Ígére­tes tehetségei. Vigyázott rá, fél­tette. Az egyik szerkesztőségi kaszinó­zás közben így állított be a szer­kesztőségbe: | — Arra szerelnélek megkérni, öcsém — szólt igen komolyai hoz­' zám —, hogy d b'l ki kíméle'leniil | ezt az Attila gyereket, ha legköze­Magyar Lacinak, aki kidobott, hogy frcttséglt tegyek, akt különben már jónéhány htvem között majdnem egyedül lelkesedik objektíve! Szeged, Karácsony szombatja. 1924. József Attila Amint lapozgatok a könyvben, kihull belőle egy m*g régebbi rajr. A diák József Attila karikatúrája. Alatta a dátum: Makó 1922. Lassan-lassan megelevenedik a régi történet: nz olyan tragikus sorsú költő életének egyik kedves és jellemző epizódja. Hnrnvnclréi évvel ezelőtt tör­tént, 1922 áprilisában, Makón. A tizenhét éves József Attila akkor olt diákoskodott, készült az érett­ségire és birkózott élete első nagy válságával. Én meg a Makói Újság című „világlapot" szerkesztettem és rctieno'es öregnek hittem mago­mat. Huszonkét éves voltam ... Néhány héttel előbb kerültem át i — Arra szerelnélek megkérni, ^ót eij Szegedről. Kovács Tóni bácsi, a laptulajdonos csalt át mindenféle ' d ^t ki kíméle'lenűl elö az öreg ... I ezt az Attila gyereket, ha legkozc- rakom most. mint derűs színfoltot, ragyogó ígérettel. Akkor kezdő-, ,el)b mcp,int verset hoznn a Makói j a nagy költő annyira komor por: r ­dölt az inflációs tánc és bizony Újságnak. A fejébo szá'.lt a dicső- l jára. a kialkudott remek fizetés, mire eég. Nem akar az istennek se i M. L. le kell raknia az érettségit. Nem hallgat az okos szóra. Ezért kér­lek arra, hogy dobd ki, ha legkö­zelebb verset hoz. Noqy büszkeség feszítette a mellemet, amikor megkaptam Es­persit Jánostól ezt a megbízást. Szerkesztői tekintélyem hivatalos elismerését láttam benne és úgy éreztem, hogy egy ember sorsát tették le a kezembe. Mert Attila gyerek valóban gyakori látogatója volt a szerkesztőségnek. Egyre­másra hozta az új verseket és bi­zony szívesen adogattam le a nyomdába és közöltem a Makói Újság hasábjain. Alig vártam, hogy éljek a rámruházott hatalom­mal. Nem kellett sokáig várnom. Egy-két nap múlva jelentkezett József Attila, hozta az új versekot. Meg sem néztem a tintapettyes asztalra tett irkalapokat, hanem teljes főszerkesztői nagyképűség­gel, olyannal, ami csak kitelt egy huszonkét esztendős matuzsálem­től, visszadtam neki, mondván: ad­dig nincs több nyomdafesték, amíg nincs érettségi, összerántott szem­öldöke alól sötéten nézett rám. Ke­rek gyerekarca elsápadt. Néhány pillanatnyi tétovázás után sarkon­fordult és szó nélkül otthagyott. Felém se nézett löbbet. Azt hi­szem, (gyilkosnak, útonállónak tar­tott. Makón nem ls találkoztunk többet, csak egy-két év múlva sod­ródtunk össze Szegeden. ahová rövid alig hat hétig tartó makói vendégszereplés után szerencsésen visszakerültem. József Attila már a szegedi egyetem hallgatója volt, „Horger Antal úr" tanítványa, te. hát az érettségit csak letette. Gyakran összeakadtunk, mert oda­szegődött Juhász Gyula mellé, aki­ben mesterét, vezérét látta és aki­hez fiúi szeretettel von­'ff zódott haláláig. A makói afféréi »oha­sem esett szó közöttünk. En mog is feledkeztem rólR hiszen most már komoly, kemény csatá­kat kellett vívnunk a kurzus, a fehérterror, az intézményesített reakció ellen és mindennapi harcaink fáradtsága csak az ilyen darvadozásokoir oldódott fel, a tiszaparti kiskocsmák meghitt le­vegőjében. Nem beszélt róla ő sem. de úgy látszik, so­hasem felejtette el leg­feljebb az ítélete válto­zott meg nagyképű ma­gatartásomról. Az első verseskönyve már megjelent és az igazak megérezték ben­ne az új költőt. Juliász Gyula többet látott ben­ne. Az utódot. Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Vörösmarty, Pe­tőfi, Vajda János. Ady szellemi leszármazott­ját. A diadalmas fiatal­ságot. Az új generációt. A vonzalom, a szeretet kölcsönös volt köztük és a kapcsolatuk soha meg nem szakadt. Meg Becsben is együtt voltak. Juhász Gyula acélhite belénkivó-. dott és szívesen fogadluk magunk közé József Attilát. Lelkesen bá­báskodtunk a kis Koroknay-nyom­dában, ahol második verseskönyve készült. Izgatottan böngésztük a vizes kefelevonatokat. megvitat­tuk a tördelés, a tükör kérdéseit és boldogok voltunk, amikor már biz­tosnak láthattuk, hogy a könyv 1924 karácsonyára megjelenik. József Attila az első nyomdai példányt, hozla el nekem és lette szerényen a szerkesztőségi aszta­lomra, aztán gyorsan eltávozott. Amikor megtaláltam és elolvastam a könyvben az ajánlást, az első pillanatokban nem értettem, csak aztán elevenedett meg a makói eset emléke, amelyről — úgy lát­szik — József Attila so' nsem fe­ledkezett meg. Ér hető is. Szá­momra nem volt más, mint főszer­kesztői nagyképűség. d+ az ő éle­tében talán fontos, sorsformáló esemény. a kig törtenetet adta limbus és áhítattal

Next

/
Oldalképek
Tartalom