Délmagyarország, 1954. november (10. évfolyam, 259-283. szám)

1954-11-26 / 280. szám

PÉNTEK. 1954 NOVEMBER 26. -5 DÉLMSGYURORSZflG FIATALOK 1" Új választópolgárok! Éljetek választójogotokkal R lanácstsgjelölt készül a választásra Nagy munkában van már most is Klacskó Mária, a Szilléri-sugár­úti általános iskola igazgatója: ké­szül a választásra. Mert megvan a maga dolga a tanácstagjelöltnek is, ha ígéretét, mit választóinak tett, becsülettel meg akarja tartani. A III. kerület 4-es számú körzetében lakó Takács Béláné Klacskó Má­riához fordult segítségért: nem kapta meg az elmúlt havi családi pótlékot, ami bizony 350 forint, nem kis összeg s természetesen hi­ányzik. A tanácstagjelölt iskola­igazgató elintézte választója kéré­sét. De Klacskó elvtársnőnek nem­csak a körzetben lakókkal kell tö­rődnie; ott a Sziliért iskolában is lesz vasárnap választás és érzi a felelősségét annak, hogy a szava­zóhelyiségek, a fülkék rendben le­gyenek az Iskolában. Virágokkal akarják feldíszíteni a szavazóhelyi­ségeket, hat fülkét, ahol a titkos szavazás történik — készülődnek szorgalmasan. Az iskola kultúrbrigádot alakí­tott, hogy majd a különböző sza­vazó körzetekben kis műsorral szó­rakoztassák, köszöntsék Szeged vá­lasztóit. Mindennek megszervezé­se, ellenőrzése Klacskó Máriára há­rul és ő örömmel végzi ezt. Isko­lájában több gyerek kapott cipőt, de rosszak voltak a számozások, s ki kellett cserélni. De ki vigye el? Az altiszt beteg volt, — maga fogta meg a cipőket, elment, kicse­rélte, visszahozta, hogy ne vára­kozzanak a cipőre az arra rászo­ruló gyerekek. Ilyen ember kell a tanácsba, aki fáradságot nem ismer, csak őszinte igyekvő lelkiismeretes munkát Ördögh Péterné Szeged város III. kerületi tanácsa és a megyei io;ú városi tanács iapimk jelöli ei i 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ifi. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41 42. 13. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. Városi lll, kerületi tanács választókerületeinként: * . Imre Zoltán géplakatos Szilágyi András lakatos Sipos József hegesztő Klaeskó Mária iskolaigazgató . . dr. Fülöp Pál orvos Hámori Ed© tanító Kántor István kereskedősegéd Vass Rezső tanár ördögh Péterné gyárimunkás Erdei István gyárimunkás Rózsa István telepvezető Bors István sütőseged Németh Zoltán tanár dr. Kövcsdi Pál tanár * v ^ Zöldi Imréné adminisztrátor Péter Szabó Imréné házfelügyelő Ladányi Benedek P. B. titkár, volt szabósegéd Finta Kálmán MÁV dolgozó Nagymajtényi László igazgató Dobó MiklÓ3 kisiparos, malomigazgató Komóesin Mihály cserepező Papp László tanító Ördögh Mátyás iskolaigazgató Kószó Lajos egyénileg dolgozó paraszt Csiíes Mihály tsz-tag Csányi István öntő Mágori Imréné kö'alkalmazott, volt napszámos Csókási Mária gyárimunkás László András szabómester Górd ián Mihály asztalossegéd * . Papdi Mária munkásnő ' . özv. Fehér Józsefné alkalmimunkás Barna Mihálynó szövőnő Szécsi Istvánné háztartásbeli Lovászi János tsz-tag id. Vass István egyénileg dolgozó paraszt dr. Benkő Sándor állatorvos Vajas • Ferenc tsz-tag , . Sebők Fercncné háztartásbeli Zimányi Károlyné szövőnő Balogh Lászlóné igazgató Vincze Antal vállalati igazgató, volt gyári­mnnkás Ördögh István vállalatigazgató, kubikos Györkey Lajos nyugdíjas Teleki Ferenc üzemi dolgozó Bálint Jánosné tsz-tag Süli István tsz-tag özv. Kiss Istvánné konyhavozető, volt gyári­munkás Keszég László cipész Varga Vince tsz-tag Szabó Sándor üb.-elnök, volt asztalos Kasza József tsz-tag Tóth Endre hadnagy Sebestyén László hiv. katonatiszt Tóth Ferenc főhadnagy Solymosi Ferenc B. M. dolgozó * A jelöltek neve előtt lévő számok nem a sorszámot, hanem a kerületek számait jelzik. Megyei jogú városi tanács városi válasziókerületeinként: 94. Kovács Józsefné, a Villamosvasút dolgozója 95. Szilágyi András lakatos 96. Tombácz Imre vb. elnökhelyettes, volt szabó­segéd 97. dr. Rattay László orvos 98. dr. Fülöp Pál orvos 99. Pántya József főmérnök 100. Gál János tanár 101. Spitzer Ferencné gyárimunkás 102. Ipovitz András főművezető 103. Vincze Fereno fémesiszoló 104. Halász Károlyné mérnök 105. Kovács János vállalati igazgató, műszerész 106. Kiss Kálmán kőműves 107. Kasza Pálné óvónő 108. Zöldi Imréné adminisztrátor 109. Ludvig Gyula gázmester 110. Ladányi Benedek P. B. titkár, volt szabósegéd 111. Korom Sándor szabósegód 112. Kiri Mátyás szabósegéd 113. Lődi Ferenc író 114. Sziládi Sándorné vállalati alkalmazott 115. Komócsin Mihály cserepező 116. Zombori János vállalati igazgató, kőműves 117. Faragó Károly ksz vezető. 118. Mihály József MAV mozdonyvezető 119. Csorba Béláné gyárimunkás 120. Frank Iván tudományos kutató 121. Veszelovszky Antal MÁV ellenőr 122. Kiss Szilveszter kőfaragó 123. Kazi Ferenc MÁV nyugdíjas 124. Ruzsáli János egészségőr 125. Rózsa Józsefné gyárimunkás 126. Magyar Andor kirendellségvezető 127. Barna Mihályné szövőnő 128. Czakó Mihályné MAV alkalmazott 129. Ifj. Savanya Miklós tsz-elnök 130. Dobó József egyénileg dolgozó paraszt 131. Berta Ferenc hivatalsegéd 132. Papdi Fcrenené műszaki dolgozó 133. Körmendi Ferencné házartásbeli 134. Sebők Ferencné háztartásbeli 136. Blakovics Zoltán MÁV igazg. vezető 136. Vincze Antal vállalati igazgató, volt gyári­munkás 137. Hódi Imre kertész 138. Bozóky István B. M. beosztott 173. Szegedi Ferenc kereskedelmi ügyintéző 174. Gyömbér Géza segédmunkás 175. Vőneki Illésné háztartásbeli 176. Szekeres István egyénileg dolgozó paraszt 177. Bite Vince mozdonyvezető 178. Bozó Szilvesztereié tsz-tag. 179. Hika István egyénileg dolgozó paraszt 180. Szalma János tanító 183. Rigó József hiv. katona, őrnagy 184. Nagy D. Károly hadnagy 185. Kovács Lajos hiv. katona, főhadnagy. „Ilyen ember kell tanácstagnak.. Hol szavaznak a III. kerület választópolgárai i? Móravároson a Felhő-utca 5. ezam alatt 18 éve lakik férjével és fiával egy szerény kis lakás­ban ördögh Péterné, a Szegedi Kenderfonógyár dolgozója. A gyár. ba még mint serdülő leány került — ezelőtt 30 esztendővel: módjá­ban volt megismernie Wimmer igaz­gató úr, — a kapitalista rend min­den bűnét, aljasságát és féktelen kizsákmányolását. A III. kerü­let 9. számú körzetének jelölőgyú. lésén nagy örömmel, egyhangú lel­kesedéssel őt jelölték tanácstagnak. Helyes volt a jelölés azért, mert a kerület lakossága nagyrészt üze­mi dolgozókból tevődik és ezek a dolgozók ismerik ördögh Péternél tudják, milyen példamutatóan dol­gozik az üzemben. De tudják azt is, hogyan veszi ki részét a közös­ségért való önzetlen munkából, mint népnevelő. Még meg sem választották Ör­dögit Péternél tanácstagnak, máris sűrűn nyílik az aitó a lakásukon Jönnek a szomszédok kívánságok­kal. panaszokkal, ördögh elvtársnő ezeket feliegvzi magának és amint jnegválnsz'ják, el is intézi. Ez nzt lelenti. hogy a kerület lakói bíz rak ördögh elvtársnőben, bíznak abban, hogy érd»k0iket jól fogja képviselni a tanácsban, Az 1., 2., 3., 4. választókerület, illetve a 94., 95 , 96, 97. városi vá­lasztókerület lakói a Marx-téri Vegyipari Technikumban, az 5., 6., 7., 10., 44., 45., illetve 98., 99., 100., 103., 137., 138-as: a Gépipari Tech­nikumban (Kálvária-tér), a 8., 9., illetve 101., 102-es az Üttörő-ház­ban, a Itálvária-téren, a 11., 15.. 104., 108-as a Katona-utca 24. szám alatti napköziotthonban, a 12., 13.. 14., 16., 17., illetve 105., 106., 107., 109., 110-es a Széli-utcai napköziott­honban, a 18.. 43., illetve 111., 136-os a Téglagyár kultúrhelyiségé­ken, Cserepes-sor, a 19., 24.. 25., illetve 112., 117.. 118-as: a Tisza­malom kultúrhelyiségében. Vérta­nuk-tere, a 20., 21., illetve 113., 114-es a Siketnémák Intézete. Bé­csi-körűt, a 22., 23., 26., 27., illetve 115., 116., 119., 120-as: a Tanító­képző Intézetben, Szentháromság­utca, a 28., illetve 121-es a Hámán Kató-utca 5. szám alatti MNDSZ helyiségben, a 29., 30.. 31., 32., 33., 34., illetve 122., 123., 124., 125., 126., 127-cs a Foidmüves-utcai általános iskolában, a 35., 3C„ Illetve 128., 129-es az MNDSZ helyiségben, Sárkány-utca, a 37., 38., 39., 40., 41., illetve 130., 131., 132., 133., 134-es: a Szabadság-téri napközi­otthonban, a 46.. illetve 173. a Ser­tcshízlaló kultúrtermében, Dorozs­mai-út, a 47., 48, illetve 174., 175-ös a Ságvári Endre-telepi álta­lános iskolában, 49.. 50., illetve 176., 177-es: a Hattyas-telepi álta­lános iskolában, az 51., 52., 53., il­letve 178., 179.. 180-as: Mihálytele- | 57., illetve 183., 184.. 18o-os kerule­ken az Iskola-utcai általános isko- tek a fegyvere* es rendeszet, lestu­lában szavaznak. Az 54., 55., 56., I letek választókerületei. Tanácstag jelölt a lll. kerületből Kubikos ember. Olyan, aki vé­gigdolgozta a Fehértó töltéseit, pestmegyei Dömsöd környékét ta­licskával a kezében, verejtékkel a homlokán. Neve: ördögh István. Évek óta Móravároson párttitkár. A Földmunkások Szakszervezeté­nek egyik vezetője volt, két év óta pedig a Köztisztasági Válla­lat igazgatója. Sok embert ismer, sokan ismerik őt, — ezért jelöltéle a III. kerület 44-es körzetében ta­nácstagnak. Emberek problémái­val, ügyes-bajos dolgainak intézé­sével sokat törődött már eddig is — ezt mondták el róla a jelölő gyűlésen és ezt bizonyítja jelöltté való megválasztása után végzett munkája is. A Korda-soron lakók kérték a tanácsot, hogy salakozzák utcájukat. Ördögh István a vál­lalat kocsijával 30—40 köbméter salakot hordatott az utcára, a la­kók pedig társadalmi munkában elegyengették. Ez csak egy kis része a tanács­tagjelölt munkájának és feladatá­nak. ördögh elvtárs megválasztá­sa után még sokkal többet akar tenni a köznek, — bebizonyítani, hogy méltó a bizalomra, hogy ere­jével, igyekezetével, munkájával a 44-es körzet lakóit segíti. A Szegedi Kenderfonógyárban ma délután választási nagygyűlés lesz Ma délután fél 3 órakor a Szegedi Kenderfonógyár kultúrter­mében választási nagygyűlést tartanak. Ajtai Miklós elvtárs, a köny­nyűipari miniszter helyettese mond beszédet a nagygyűlésen, melyet érdeklődéssel várnak a dolgozók, mert tudják, sok fontos dologról lesz ott szó. Vincze Antal korán árvaságra ju­tott. Kulákoknál pásztorkodott, majd béreskedett, és amikor 15 éves korában jakihordó lett az egyik szegedi fatelepen, akkor még nem gondolta, hogy egykor egy nagy Ládagyár vezetésével fogják megbízni, igazgató lesz... 1948-ban nevezték ki az Újsze­gedi Ládagyár vezetőjének. Ehhez az igazgatói címhez nem kellett sem pénz, se rang, — csak becsü­letes, dolgos, szorgalmas, osztályá­hoz hü munkás ember, aki a rak­tári és a keretfürészes gépi mun­kán keresztül megismerte a szak­ma minden csínját, bínját. Majd­nem hét éven keresztül vezette a vállalat dolgozóit sikerről-sikerre. Nem volt olyan dolgozó az üzem­ben, aki ne szerette volna Vincze elvtársat. A munkásokkal való tö­rődésről híres Vincze Antal. Be­szélnek erről az emberek. Különö­sen most hallatták szavukat a III. kerület 43, a városi választókerület 136. számú körzet lakói ott Móra­városban a jelölőgyülésen. Öt, Vin­cze Antalt, az igazgatót, az egye­nes, becsületes embert tanácstag­nak jelölték. Sokan szólaltak mel­lette, szinte kizárólag csak dicsér­ték, kiöntötték szívüket, köszönetü­ket az eddigi munkájáért. Voltak azonban olyan dolgozók is, akik nem ismerték a jelöltet. — Hallottunk róla, de nem is­merjük. Álljon fel, hogy lássuk —i mondták. Vincze elvtárs felállt. Magas, erőteljes alakja kiemelkedett a gyűlésen jelenlévő 220 móravárosi közül. Egy öreg néni szólalt ekkor meg, — sem ő, sem a gyűlés részt­vevői, nem fogják elfelejteni egy­szerű szavait. — Hát ismerem én magát. Jó lesz tanácstagnak, az isten éltesse sokáig. Ilyen ember kell nekünk. Azóta napok teltek el. Küldött­ség kereste fel a lakásán Vincze Antalt: a Cserepessori kislakások lakói kérték őt, intézze el nekik, hogy mivel lakásukat parkettázták, a rakott tűzhely sem maradhat. A KIK megígérte, hogy küld nekik húsz sparhellot. Tízet elküldölt, de tízet nem. Azóta már a másik tíz sparheltot is megkapták a cserepessori lakók. Most a napokban pedig elment Vincze elvtárs az utcába. Rá is köszöntöttek, elkezdtek vele beszél­getni, aztán összejöttek úgy egy röpgyúlésnyire valóan a lakók és hosszan tárgyalták meg jelöltjük­kel a jövőt. Szó esett itt arról is, hogy az utcát a tavasszal kiköve­zik, rendbehozzák — régi kívánsá­guk teljesül. Meg a villanyt is el­intézi a tanács — Vincze elvtárs már ellenőrizte, hogy a jövő évi tervbe felvegyék körzete lakói­nak jogos és teljesíthető kívánsá­gát. Sőt a tanácstagjelölt azt is el­intézte. hogy a Köztisztasági Vál­lalat hordjon ki salakot oda a Cse­repessori házak elé, majd a lakók elegyengetik. És még igen sok mindent elin­téz majd az elkövetkezendő négy évben Vincze Antal választóinak örömére, — ennek a tudatában ad­ják szavazatukat Móravárosban va­sárnap Vincze Antalra is, —i— M. T. II

Next

/
Oldalképek
Tartalom