Délmagyarország, 1954. november (10. évfolyam, 259-283. szám)

1954-11-02 / 259. szám

01lág proletárjai egyjsüijrrmj ü AZ MDP CSONGRÁDMEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA X. ÉVFOLYAM, 259. SZAM i KEDD, 1954 NOVEMBER 2. ^4 választókerületi bisottságok\ felelősségteljes munkája Október 18-án alakultak meg a munkások, a dolgozó pa­rasztok és értelmiségiek legjobbjaiból a városi és kerületi válasz­tókerületi bizottságok. Ezzel közel kétezren kapcsolódtak be köz­vetlenül a tanácsválasztás munkájába, hogy szervező, irányító és ellenőrző tevékenységükkel biztosítsák a választási törvény mara­déktalan végrehajtását, Az új választási törvényben erősen kidomborodik választási rendszerünk demokratizmusa. Az államigazgatás hivatalos szervei főleg technikai segítségnyújtással folynak abba bele, s a válasz­tás lebonyolítását biztosító szervek a dolgozók soraiból kerülnek ki. Ilyen szervek a választókerületi bizottságok is. A választók összessége a választás lebonyolításának nagy és megtisztelő felada­tát tehát sajtá tagjaiból alakult választókerületi bizottságokra bízza, akiknek lelkiismeretes, odaadó, alapos munkájától nagyban függ a tanácsválasztás sikere. Az irányvonal, melyet a jólműködő választókerületi bizott­ságoknak szem előtt kell tartamok, a legmélyebb demokratizmus. A tanácsválasztások kerületi elv alapján történnek. Minden vá­rosi, kerületi választókerület egy-egy tanácstagot választ a Ha­zafias Népfront, valamint a választókerületi bizottságok közremű­ködésével. Ez a választási rendszer segíti a tanácsok tömegkap­csolatának kiszélesítését, megszilárdítását; erősíti a tanácstagok és választók közötti kapcsolatot; gazdájává teszi a tanácstagokat egy-egy területnek és ezzel fokozza aktivitásukat, felelősségér­zetüket, l- III ' I I .: A választókerületenkint alakított választókerületi bizottsá­gok feladata, hogy őrködjenek a választás törvényessége felett. Az ő feladatuk dönteni a Hazafias Népfront által bejelentett jelölt elfogadásáról és gondoskodni az elfogadott jelölt nyilvántartásba vételéről. E feladatkörükben azonban nem szabad a bizottságoknak csupán a jelölt elfogadására, nyilvántartásba vételére szorítkoz­niok, hanem elő kell segíteniök politikai munkával a jelölőgyűlé­sck szervezését, a jelölések sikeres lebonyolítását is. Ugyancsak komoly és felelősségteljes feladat hárul a választókerületi bizott­ságokra a szavazással kapcsolatban is. Helyes, ha a választóke­rületi bizottságok a választói névjegyzékek alapján időben ellen­őrzik, hogy a választók mindegyikét felvették-e a választói név­jegyzékbe; helyes, ha felhívják a választók figyelmét arra, hogy ók maguk is győződjenek meg erről. Ezzel biztosíthatják terüle­tükön, hogy minden választó élni tudjon választójogával. A bi­zottságok szoros kapcsolatot tartanak a választókkal és rendszere­sen tájékoztatják őket a választással kapcsolatos tennivalókról. Ugyancsak fontos, hogy mindazokkal a szervekkel szorosan össze­müködjenek a választási elnökségeken keresztül (a Hazafias Nép­fronttal, Városi Tanács Végrehajtó Bizottságával stb.), amelyek­nek-szerepük van a választás-előkészítésében és lebonyolításában. Erre annál inkább különös gondot kell fordítaniok, mert a vá­lasztókerületi bizottságok bírálják el a szavazatszedő bizottságok munkájával kapcsolatos bejelentéseket. f A választókerületi bizottság feladata még, hogy a választás befejeztével megállapítsák a választás eredményét és a megvá­lasztott tanácstagnak kiadják a megbízólevelet. Helyes azonban, ha a választókerületi bizottságok és mindazok a szervek és sze­mélyek, amelyek és akik elősegítették a jelölt megválasztását, a választás után segítségére lesznek a tanácstagnak feladatai ellá­tásában, és továbbra is szoros kapcsolatot tartanak vele. A ta­nácstag jó munkája csak úgy biztosítható, ha az nem marad ma­gára, hanem széles aktivahálózat alkui ki köréje, E feladatokból világosan kitűnik, hogy a választókerületi bi­zottságokra milyen felelősségteljes munkát bízott pártunk, kormá­nyunk, a Hazafias Népfront. Ha a választókerületi bizottságok az esküjükhöz hfven feladataikat a dolgozó nép éredekeinek megfe­lelően, legjobb tudásuk szerint, a törvényes rendelkezések meg­tartásával fogják teljesíteni, messzemenő támogatást adnak a vá­lasztóknak ahhog, hogy a városi és kerületi tanácsokba a dolgozók közül azokat küldhessék, akik e tisztségre a legméltóbbak és szív­ügyüknek tekintik városunk további fejlődését, pártunk új politi­kája alapján a Hazafias Népfront programmjának mielőbbi sike­res megvalósítását; szívügyüknek tekintik városunk minden szándékú lakójának ügyes-bajos dolgában a segítségnyújtást. JO­Mison Gusztáv, a városi tanács vb. titkára Ismét elüzent lett Szeged Állomás L Szeged Állomás dolgozói büszke öntudattal tekintenek vissza II., III. negyedévi munkájuk eredmé­nyeire. A második és harmadik ne­gyedévben. végzett jó munkájuk­nak köszönhető, hogy Szeged Állo­más a második negyedévben és a harmadik negyedévben is ismét feltűzheti az állomás öreg falára az élüzemet hirdető ötágú csilla­got. Szeged Állomás III. negyedévi tervét a kocsik ki- és berakáshoz való mozgatása terén 108 százalék­ra. a tehervonatok terhelési torvét 125 százalékra, a vonatoknak me­metrendszerinli indítását 111 száza­lékral. a kocsik tartózkodását 106 százalékra, a kocsik kihasználását 121 százalékra, a kocsik ki- és be­rakási tervét 104 százalékra teljesí­tetne. !A! forgalmi szolgálat dolgozói Lőyez 23Jbpr ií?íé£ő. Kasza Zsig­ARA: 50 FILLÉR vvvvvvvvvvvvvvvv ­V MAI SZAMUNKBÓL: A fűzetlen és zölden leszedett fűszerpaprika átvételéről DÍSZTÁVIRAT Köszöntjük két nagy textilüzemünk, a Szegedi Jutaáiugyár és a Szegedi Ken­deríonógyár és Szeged Állomás dolgo­zóit: ismét birtokosai lettek a büszke él­üzem címnek. A Szegedi Kenderfonógyár most hetedszer tűzheti az üzem homlokzatára az élüzem csillagot. A III. negyedévben a termelési tervet 103.1 tized százalékra teljesítették. Az anyagkihasználást az előírt 71.4 tized százalek helyett 72.3-tized százalékra emelték. Megérdemlik a Sze­gedi Jutaárugyár munkásai is — ezévben másodszor — az élüzem címet, a vándor­zászlóval együtt. A III. negyedévi tervet teljes termelési értékben ^113.2 tized szá­zalékra teljesítették. Az önköltség csök­kentésénél is kiváló eredményi értek el, mert a tervezett 2,56 százalékos csök­kenéssel szemben 5.4 tized. százalékos csökkenést értek el. Szeged Állomás dol­gozói tervüket jóval 100 százalék felett teljesítették és ismételten nyerték el az élüzem címet. Mindkét üzem és Szeged Állomás dolgozói részéről nagyszerű teljesítmény ez az eredmény. Kívánjuk, hogy ezévben még újabb sikerek koronázzák munká­jukat. Megkezdődött a forradalmi műszak üzemekben mond intéző, menesztő naplózó, Tombácz Lajos főmunkamester, vonatmenesztő térfelvigyázó, Kar­lóczai Sándor és Mészáros József főmunkamesterek. tolatásvezetők és tolató brigádjaik. Makra Pál főmunkamester, váltókezelő. Ré­vész András munkamester. szolgá­latvezető váltóőr jó munkát végez­tek. A kereskedelmi szolgálat dolgo­zói közül „Hámán Kató" és a „Kossuth" árumozditó brigádok tagjai árusériilés nélkül végzik a küldemények gyors kezelését. Dá­vid Lajos sztahánovista raktár­nok kiváló dolgozó jelvény tulajdo­nosa és az általa irányított „Ej­tőernyős" nevű háromtagú szál­lítmányozási csoport és Fazekas László raktárnok kiváló dolgozó jelvényes sztahánovista dolgoztak különösen jól, t , •-->•, Sziládi Sándor, J ÚJSZEGEDI KENDER­LENSZÖVÖ VÁLLALAT Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalatnál a szövő üzemrész mun­kásai versenyre hívták a többi üzemrész dolgozóit a forradalmi műszak sikeréért. A vállalat veze­tősége két vándorzászlót tűzött ki a verseny két első helyezettjének. Ezeket a műszak utolsó napján nyújtják át azoknak, akik az élre kerültek. A legjobb munkásokat naponta zenével, tánccal köszöntik a kul­túrbrigádok. Minden nap verseny­híradó jelenik meg, amely közli a legjobb eredményeket, s táviratot is küldenek a kiválj munkásoknak. Az ünnepi műszak első délelőttjén már sokan jó eredménnyel büszkél­kedhettek. Klivinyi Rozál ifjú­munkás 99.8 tized százalékos minő­ségi munkát végzett, termelési eredménye LSI százalék. Császár Imréné szövőnő 154 százalékos tervteljesítéssel dolgozott, munká­jának minősége is kifogástalan. Csengeri Pálné a műszak első nap­jának sikeréhez 155 százalékos eredményével járult hozzá. Dudás Jánosné 152 százalékra teljesítette a napi tervét. A szövő üzemrész hétfőn délelőtt 101.9 százalékos tervteljesítést, ért el. Vigh Istvánná SZEGEDI ERÖMÜ 'I * Hétfőn még több mint fél óra hiányzott a váltás idejétől, de már megtelt az öltöző helyiség. Rö­vid röpgyűlésre gyülekeztek a munkások, amelyeken számos fel­ajánlás hangzott el. A karbantartó műszaki vezetőség a Vörös Október brigád tagjaival együtt egy régi vízhűtési probléma megoldását vál­lalta november 7-re. Egy tartály csővezetékeinek elkészítéséről, fel­szereléséről volt szó. Ezen a mun­kán a brigád tagjai már a műszak első napján átlagosan 120.8 szá­zalékot értek el. Hancsurek Mihály sztahánovista lakatos a kazánokon lévő karbantartási munkák elvég­zésénél a műszak alatt napi 123 százalék elérését vállalta. Szitkai Péter ifjúmunkás is az l-es számú nagykazán szénelevátor, széncsúzda elkészítésénél is ugyanilyen válla­lást tett. A szénkirakó brigádok is meg­erősítették az egymás közötti ré­gen fenálló versenyt. Ezen a héten magasabb teljesítményt akarnak ők is elérni. Bozóki János brigádja átlagosan 220 százalékos teljesít­ményt vállalt. Bozóki Mihály, aki ebben a brigádban dolgozik, ifj. Kacmaier Jánossal együtt 300 szá­zalékot ígért. Az első nap mindkét brigád jóval túlteljesítette a vál­lalt százalékot. Misán György SZEGEDI JUTAÁRUGYÁR 1954 II. negyedében végzett munkájuk jutalmául a Szegedi Ju­taárugyár dolgozói elnyerték az él­üzem címet. Az élüzemavató ün­nepségen fogadalmat tettek, hogy továbbra is olyan munkát végez­nek, mellyel a nehezen megszer­zett kitüntetést megtartják. A fo­gadalmat tettek követték. A. III. negyedévben a tervet teljes terme­lési értékben 113.2 százalékra tel­jesítették. A tervezett nyersanyag mennyiséget és minőséget nem lépték túl. Az önköltség csökken­tésnél is kiváló eredménnyel dol­goztaik: a tervezett 2.56 százalékkal szemben 5.4 százalékos önköltség­csökkentést értek el. A műszaki intézkedési terveket — amelyek a termelési terv teljesítését segítették elő — maradék nélkül végrehajtot­ták. Az anyagtakarékosságnál a tervezett kifonási százalékot 8.3 százalékkal túlteljesítették. A mű­szaki mutatók teljesítése is messze túlhaladja a követelményt. E szö­vődében a vetés-gépóra mutatószá­mát 112.6 százalékra, a fonodában a kilométer-orsóóra mutatóját pe­dig 109.2 százalékra. A minőségi munka javulása terén is szépek az eredmények. A szövődéi nyersáru minőségi tervet 89 százalék helyett 91.6 százalékra fokozták. A kész­áru minőségi tervnél 99 százalék helyett 99 7 százalékot értek el. Ezekből a Számokból is megálla­pítható, hogy a Szegedi Jutaáru­gyár minden dolgozója becsülettel végezte munkáját. A Jutaárugyáriak újabb nagyobb eredményekért küzdenek. Mikor a III. negyedévi tervet befejezték, azzal az elhatározással indultak neki a következő negyedév mun­káinak, hogy továbbra is megtart­ják az élüzem címet, amelyet hosz­szú évek multán sikerült csak meg­szerezni. Az október havi tervet készáruban 113.8 százalékra teljesí­tettük. Egyre jobban javul az üzemben a munkafegyelem. Október hónap­ban mindössze hét elkéső volt. A dolgozók termelési eredményei is egyre emelkednek. A nagy októberi forradalom tiszteletére ezen a hé­ten ünnepi műszakot tartanak. Az első napon a délelőttös műszak a fonodában 110.5 tervteljesítést, a szövődében pedig 111.3 százalékos eredményt ért el. Kiválóan dolgo­zott Tüskös Mária szövőnő, aki napi előirányzatát 145 százalékra teljesítette. Domonkos Má­ria ifjúmunkás szövőnő 142 százalékot ért el. A ve­tülék csévélők közül Horváth Im­réné is nagyszerűen dolgozott, elér­te a 152 százalékot. Nagygyörgy Imre XI. AUTÓJAVÍTÓ VÁLLALAT I Á Xl-es számú Autójavító Válla­latnál tegnap a műhelyekben a szokott zaj uralkodott, de a moto­rok mintha sebesebben forogtak volna, s a dolgozók kezei alatt né­hány másodperccel hamarabb ké­al­szült el egy-egy munkadarab, katrész. Harmincnégy szakmunkás már az 1955-ös évi tervét teljesiti. öten pedig az 1956-os naptári év tervén dolgoznak. A két legkiválóbb szak­munkás az 57-es évhez is eljutott. Klivinyi László, — aki az eszter­gaműhelyben dolgozik — novem­ber 1-én fejezte be az 1958 május havi tervét. Ezzel köszöntötte a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 36. évfordulóját Simonovits István — aki állandó versenytársa Klivinyi Lászlónak — az asztalos­műhelyben az autók faalkatrészeit készíti. Tegnap fejezte be 1956. évi tervét, SZEGEDI KENDERFONÓGYÁR November 7-ét, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom ünnepét kö­szönti a Szegedi Kenderfonógyár építkezésének bejáratát díszítő fel­irat. November 7-ét köszöntik a vállalat dolgozói is, akik forradalmi műszakot tartanak. A dolgozók kö­zül a hires Mészáros ácsbrigádof kell először megemlíteni. KinL nz utcán dolgoznak. A késő őszi nap­sugár szikrázva verődik vissza a villamosfürész lapjáról. Ujabb vál­lalásuk teljesítésén dolgoznak. Ugyanis november 7-re tett válla­lásukat már a mult héten teljesí­tették s akkor megfogadták, a for­radalmi műszak alatt elkészítik egy betonkeret zsaluzását. A bri­gád tagjai mind kitüntetett sztaha­novisták. Benkö Béla, Mészáros Fe­renc. Bakacsi Ferenc háromszoros sztahanovisták, s a szakma kiváló dolgozója jelvényt is elnyerték már. A brigád legfiatalabb tagja. Pálinkó József, aki mint gyakorló került közéjük februárban, szintén elnyerte már a szakma kiváló dol­gozója címet. Most is együtt, közös erővel harcolnak adott szavuk valóraváltásáért és jóhírüklhnz méltóan akarják köszönteni a világ dolgozóinak nagy ünnepét. A bontásnál lévő dolgozók sem akarnak adósok maradni. Recseg, ropog körülöttük a szilárd vasbe­ton. A légkMapács tompa pufogása messze betölti a levegőt. Sietnek a munkával. Szerdára készen akar­nak lenni a bontással, bár vállalá­sukban november 7-re ígérték a munka befejezését. Dolgoznak a kőművesek is. Az alapok kőművesmunkája mellett az utolsó simításokat végzik az üzem mbst épüit fürdőjén. Csütörtökre, péntekre át akarják adni a Szege­di Keáderfonógyár dolgozóinak, ez­zel akarják köszönteni november 7-ét, az űj élüzem dolgozóit, Áz Ecsetgyár dolgozói teljesítették évi tervüket Büszke örömmel jelentjük, hogy 1954. évi tervünket október 24-én befejeztük. Az Ecsetgyár dolgozói jó munkájuk eredményeképpen a II. negyedévben elnyerték az él­üzem kitüntetést. Minden remény nyerhessék. A III. negyedévet 123 százalékkal teljesítették 99 százalé­kos tervszerűséggel. Elkészült a gyönyörű fürdő és öltöző, amelyre igen büszkék az Ecsetgyár dolgozói. gpYMJ&fagg. fapgzjjjggtJíjfa j^p ,T 5 ' dobjor LAJÓS <

Next

/
Oldalképek
Tartalom