Délmagyarország, 1954. június (10. évfolyam, 128-153. szám)

1954-06-01 / 128. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK t AZ MDP CSONGRÁDMEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA X. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM I KEDD, 1954 JÜNIUS 1. ARA 50 FILLÉR Gyorslista az Első Békekölcsön » • hatodik sorsolásának negyedik napjáról Befejezte tanácskozásait a Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusa Á Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusának hetedik napján, vasárnap délelőtt Apró Antal elv­társ, a Politikai Bizottság tagja nyitotta meg az ülést. Napirenden volt a Magyar Dolgozók Pártja ve­zető szerveinek megválasztása. A választás titkosan folyt. A szavazás után szünet következett, majd a kongresszus Rákosi Mátyás elvtárs elnöklésével folytatta to­vább munkáját. A szavazatszedő bizottság nevé­ben Mekis József elvtárs a követ­kezőkben tett jelentést a kongresz­•zusnak: Tisztelt kongresszus! Kedves elv­társak ! A Központi Vezetőség és a Reví­ziós Bizottság tagjainak megválasz­tása is kifejezte azt a megbontha­tatlan egységet, amely pártunkat mindig jellemezte és amely külö­nösen a kongresszus előtti időben és a kongresszuson hatalmas mér­tékben megerősödött. (Taps.) A küldött elvtársak a párt tag­jainak százezrei nevében tettek most szavazatukkal hitet pártunk politikája és szilárd egysége mel­lett. Pártunk új Központi Vezető­ségét és a Központi Revíziós Bi­zottságot a kongresszus egyhangú­lag választotta meg. (A küldöttek helyükről felállva tapsolnak, fel­kiáltások: Éljen a párt, hurrá! Hurrá!) A szavazatszedő bizottság össze­számlálta a szavazatokat és meg­állapította, hogy 782 szavazatot ad­tak le és mind a 782 érvényes. (Taps.) A Központi Vezetőség tagjainak, póttagjainak és a Központi Reví­ziós Bizottság tagjainak a követ­kező elvtársakat választotta meg a kongresszus: A Központi Vezetőség tagjai Andics Erzsébet, Antal János Apró Antal Ács Ernő Ács Lajos Badari László Bata István Benke Valéria Berei Andor Biró Zoltán Boldoczki János Boros Gergely Czottner Sándor Csergő János Dávid Ferenc Dögei Imre Egri Gyula Erdey-Grúz Tibor Farkas László Farkas Mihály Földvári Rudolf Friss István Galló Ernő Gáspár Sándor Gerö Ernő Harustyák József Házi Árpád Hegedűs András Herczeg Ferenc Hébelt Ede Hidas István Horváth Márton Juhász Imréné Kiss Árpád Kiss Károly Kovács István Köböl József Matolcsi János Mekls József Molnár Erik Molnár Imre Nagy Imre Nagy Józsefné Nagy Kálmán Nagy Mária Nógrádi Sándor Non György ffj. Nyers Rezső Olt Károly Piros László Pongrócz Kálmán Ratkó Anna Rákosi Mátyás Révai József Rónai Sándor Schumett János Suhajda József Szabó Ferenc <1 Szabó István Szabó János Szakali József Szalai Béla Szántó Zoltán Szobek András Tausz János Vass Istvánné Vas Zoltán Vágvölgyi Tibor Vég Béla Vida Gyula Zsofinyccz Mihály Ráko§i Mátyás elvtárs zárószava A Központi Vezetőség póttagjai Bebrlts Lajos Betlcn Oszkár^ Csikesz Józsefné Czett József Fehér Lajos Gábri Mihály Kaszapovics András Kádas István Kónya Albert Kossá István Losonczi Pál Matusek Tivadar Molnár Ernő Nezvál Ferenc Somogyi Antal Szabó Gergely Tóth Lajos Vajdai Lajosné Valkó Márton A Központi Revíziós Bizottság tagjai Baranyai János Komócsin Zoltán Pogácsás Antal Bogdán István Kristóf István Sebes^sri'án Győré József Kruzslák Béla Szabó László Keleti Ferenc Papp Imre Szűcs Lajos A küldöttek és vendégek felállnak, éljenzik győzelmeink szer­vezőjét, a Magyar Dolgozók Pártját. Hosszú percekig zúg a taps, a hurrá. Hosszantartó, szűnni nem akaró taps, éljenzés köszönti az új Központi Vezetőséget. Ezután Rákosi Mátyás elvtárs, a Központi Vezetőség első tit­kára mondott ünnepi zárószót. A Magyar Doígozók Pártja Központi Vezetőségének ülése A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusán megválasztott Központi Vezetőség megtartotta első ülését, amelyen egyhangúlag a következő határozatokat hozta: A Politikai Bizottság kilenc tagból és két póttagból álljon. A Politikai Bizottság tagjai: Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Gerő Ernő, Farkas Mihály, Acs Lajos, Hidas István, Apró Antal, Hegedűs András, Szalai Béla elvtársak; póttagjai: Bata István cs Mckis József elvtársak. A Központi Vezetőség öt tagból álló Titkárságot választott. A Központi Vezetőség Titkárságának tagjai: Rákosi Mátyás, Farkas Mihály, Acs Lajos, Vég Béla és Matolcsi János elvtársak. A Központi Vezetőség megválasztotta a Központi Vezetőség első titkárát, Rákosi Mátyás elvtársat. A Központi Vezetőség megválasztotta a Központi Ellenőrző Bizottságot, melynek tagjai: Alapi Gyula, Asztalos Géza, Acs Fe­renc, Daczó József, Dögei Imre, Hajdú József, Házi Árpád, Kiss Károly, Konok Ferenc, Maróti Károly, Nezvál Ferenc elvtársak; póttagjai: Bernát Lászlóné és Péteri István elvtársak. A Központi Ellenőrző Bizottság elnöke: Kiss Károly elvtárs. A Központi Revíziós Bizottság ülése A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusán megválasztott Központi Revíziós Bizottság megtartotta első ülését. A Központi Revíziós Bizottság elnökéül Kristóf István elvtársat választotta meg, Tisztelt pártkongresszus! Kedves elvtársak! A Magyar Dolgozók Pártjának III. kongresszusa befejezte munká­ját. Megvonta az elmúlt esztendők eredményeinek és hibáinak mérle­gét: felvázolta a sikereket, melye­ket a szocializmus építése terén, a dolgozó nép anyagi jólétének és kulturális színvonalának emelésé­ben és nemzetünk fokozódó egysé­gének erősítésében elértünk. A kongresszus megállapította, hogy pártunk jó munkájának eredmé­nyeképpen elmélyült népünk haza­fisága, magasabbrendű nemzetünk egysége, erős az ország, szilárdan megalapozott függetlensége. Szilárdabb lett a népi hatalom alapja, szorosabb a párt és a mun­kásosztály viszonya, erősödött a munkás-paraszt szövetség. A kon­gresszus e jelentős eredmények mellett, őszintén és nyíltan feltárta és bírálta a hibákat, melyeket az elmúlt évek folyamán pártpoliti­kánkban, gazdaságpolitikánkban — különösen az iparosítás túlzott üte­mű fejlesztésével — elkövettünk, kidolgozta a hibák kijavításának módjait és megszabta a pártunk és népi demokráciánk előtt álló fel­adatokat. E feladatok között az első: — dolgozó népünk anyagi jólétének és kulturális színvonalának továb­bi szakadatlan, következetes növe­lése. Ennek a növelésnek legfonto­sabb tényezője; a mezőgazdaság fejlesztése, erre kell a párt és kor­mány erőit összpontosítani. A kongresszus meghatározta a második ötéves terv irányelveit és célul azt tűzte ki, hogy a második ötéves terv folyamán a népgazda­ság egészében, tehát a mezőgazda­ságban is, rakjuk le a szocializmus alapjait. (Nagy taps.) A kongresszus feltárta az állam­igazgatás é§ a helyi tanácsok mun­káinak eredményeit és hibáit, s ki­dolgozta a rendszabályokat, ame­lyek végrehajtása megerősíti a né­pi demokrácia államhatalmát, szi­lárdabbá teszi a munkás-paraszt szövetséget. A kongresszus új szervezeti sza­bályzatot fogadott el, amely pár­tunk fejlődésének megfelelően, fo­kozottabb követelményeket állít szervezeteink és tagságunk elé. A kongresszus ráirányította a figyel­met arra, hogy fokoznunk keli az ifjúsággal való törődést, ennek megfelelően jobban kell támogat­nunk a Dolgozó Ifjúság Szövetsé­i gét, hogy több teret kell biztosí­I tanunk a szocializmus építésében, a népi demokrácia minden terüle­tén a dolgozó nőknek. Végül — célkitűzéseinknek meg­felelően — a kongresszus aláhúzta, hogy pártunknak a legközelebbi esztehdőkben a falusi pártmunka megjavítására a legnagyobb 6Úlyt kell helyeznie. A pártkongresszus határozata végrehajtásának döntő előfeltétele pártmunkánk általános megjavítása, biztosítása annak, hogy a vezetés a párt minden szer­vében kollektív legyen, hogy min­denütt érvényesüljön a kritika és önkritika és a pártdemokrácia szel­leme. Ez a legfőbb biztosítéka an­nak, hogy a párt és a munkásosz­tály viszonya, a munkás-paraszt szövetség még bensőségesebb, ösz­szeforrottabb, szilárdabb lesz. Nap­ról napra jobban el kell mélyíteni, pártunk befolyását a dolgozó tö­megek közt, szilárdabbá kell min­den módon tenni a párt, a kor­mány, a nép kapcsolatait. Pártunk minden tagja, de különösen kon­gresszusi küldötteink küzdjenek azért, hogy rajtuk keresztül célki­tűzéseink a dolgozó milliók közős ügyévé váljanak. A kongresszus minden megnyil­vánulása azt mutatta, hogy pár­tunk és dolgozó népünk egysége­sen és összekovácsoltan támogatja a szocializmus további építésére vonatkozó terveinket. Megmutatta ezt nemcsak a kongresszusi kül­döttek magatartása és hozzászólá­ssá,-de a szocialista munkaverseny©. nek az a növekvő lendülete is, mely egyre fokozódott, amint párt­kongresszusunk célkitűzéseiről a dolgozó nép értesült, A tanácskozásainkkal párhuza­mosan folyó és egyre erőteljeseb­ben kibontakozó munkaverseny nemcsak arról tanúskodott, hogy az egész ország, az egész dolgozó nép feszült figyelemmel kísérte mun­kánkat, de alkotó megnyilvánulása annak a helyeslésnek, mely az üzemekben, bányákban, gépállomá­sokon, a falvakban, és a munka minden frontján új vállalásokra, új termelési sikerekre lelkesített. Ezek a megnyilvánulások mutat­ják, hogy dolgozó népünk magáé­nak vallja és helyesli célkitűzésein­ket, és azonnal öntevékenyen hoz­zálát sikeres megvalósításukhoz. (Nagy taps ) A kongresszus menete nemcsak azt igazolta, hogy egységesen mö­göttünk áll és helyeslően támogat bennünket a magyar dolgozó nép. Az elvtársak hallották 30 ország kommunista és munkáspártja kül­dötteinek felszólalását, köztük a hazánkat felszabadító hatalmas Szovjetunió dicső Kommunista Pártja képviselőjét (viharos taps, a kongresszus részvevői helyükről fel­állva, perceken át tapsolnak), Vo­rosilov elvtársat (ismét mindenki feláll, szűnni nem akaró taps, hur­rá-kiáltások), akit a magyar nép régen szívébe zárt. (Nagy taps.) A nagy kinai nép kommunista párt­jának (nagy taps), az imperialisták ellen oly hősiesen harcoló koreai, vietnami dolgozóknak, a szocializ­must oly sikeresen építő népi de­mokratikus országnak küldötteit. (Nagy taps.) Az öt világrész minden tájáról elküldték kongresszusunkra képvi­selőiket a testvérpártok, nemcsak azért, hogy szolidaritásukról bizto­sítsanak, hogy közöljék, mennyire örülnek sikereinknek és további eredményeket kívánjanak jövendő munkánkhoz, hanem, hogy aláhúz­zák szocialista építésünk nemzet­közi jelentőségét is, A testvérpártok képviselői meg­győződhettek róla, hogy dolgozó népünk tudatában van annak, hogy hazánk szocialista építése elválaszt­hatatlanul összefügg nemcsak a fel­becsülhetetlen, állandó segítséggel, melyben a Szovjetunió felszabadu­lásunk első napja óta országunkat részesíti, nemcsak a népi demo­kráciák kölcsönös együttműködésé­vel, de az egész világ dolgozóinak i helyeslő, bátorító támogatásával is. (Taps.) Meggyőződhettek róla, hogy dolgozó népünkben elevenen él a proletárnemzetköziség harcos szel­leme, hogy mindannyian tudjuk: szocialista építésünk ügye elvá­laszthatatlan az egész haladó em­beriség ügyétől. (Taps.) Minden magyar dolgozó tudja azt is, hogy a magyar népi demokrácia, a szo­cialista építés minden síkere egy­ben hozzájárul a béke megvédésé­hez. A testvérpártok küldöttei rö­vid itt-tartózkodásuk alatt száz formában 'meggyőződhettek arról, hogy a magyar nép egységesen, szilárdan és elszántan áll őrt a béke frontjának rábízott szaka­szán! (Taps.) Nekünk alá kell húznunk, hogy a mi számunkra milyen új erő­forrást jelentett, amit annyi for­mában hallottunk e kongresszuson, hogy szerte a világon, ahol az im­perialista háborús 'gyújtogatok el­len, s a dolgozók felszabadításáért folyik a harc, mindenütt lelkes örömmel figyelik a mi szocialista építőmunkánk eredményeit, hogy sikereinkből bátorítást merítettek mindenütt a népszabadság katonái. Tudatosítanunk kell építőmunkánk nemzetközi jelentőségét, azt, hogy eredményeink és hibáink egyaránt kihatnak a békéért, a népek sza­badságáért folyó harcra, mely a földkerekségen folyik. Ez a tudat, ez a felismerés emelje felelősség­érzetünket és serkentsen hennán-1 kiáltással ünnepük -a, _pá,rtot.) ket újabb erőfeszítésekre, új sike­rekre. A mi kongresszusunkkal egy­időben tartotta üléseit Berlinben a Béke-Világtanács és kidolgozta a béke megvédésének újabb felada­tait. A kongresszus nevében kije­lenthetem, hogy a magyar dolgozó népre mindig bizton támaszkodhat­nak ott, ahol a béke nagy ügyének megvédéséről van szó. (Nagy taps.) Kongresszusunkkal egyidőben folynak Genfben a tanácskozások, ahol a Szovjetunió képviselőivel az élén a kínai, a koreai és vietnami nép küldöttei küzdenek a béke helyreállításáért, a népek közti nor­mális, jó viszony megteremtéséért. A magyar dolgozók, mint szerte a világon a békét követelő egyszerű emberek százmilliói, e nagy béke­munkához tiszta szívükből kíván­nak teljes sikert, (Taps.) Elvtársak! Kongresszusunk munkája kijelöl­te azt az utat, melyen pártunk, dolgozó népünk a legközelebbi években a szocializmus építésén to­vábbhalad. A feladatok nem köny­nyűek, megvalósításuk sok áldoza­tot, sok erőfeszítést követel, de minden előfeltétele és biztosítéka megvan annak, hogy harcokban edzett pártunk áldozatos munkája összes célkitűzéseinket valóra vált­ja. (Taps.) Az első és döntő: pár­tunk megdönthetetlen elvi, poli­tikai egysége és szilárdsága, pár­tunk és dolgozó népünk összefor­rottsága. (Nagy taps.) Ez volt si­kereink titka és minden jövendő győzelmünk alapja! (Taps.) Erőt az egység -ad.. Ezért ápoljuk és őrizzük pártunk szilárd egységét, mint sze­münk fényét! (Taps.) Helyes célki­tűzéseink az egész nép vágyait és kívánságait fejezik ki, és mint sa­játját, egységesen támogatja őket a párt és a munkásosztály által ve­zetett dolgozó népünk nagyszerű teremtőereje. Végül sikereink biztos záloga, hogy mint a múltban, úgy a jövő­ben is erőteljesen támogatja szocia­lista építésünk munkáját felszaba­dítónk, a testvéri Szovjetunió és segítenek megvalósításában a ba­ráti népi demokráciák. (Taps.) Elvtársak! Pártunk III. kongresszusának, munkájában megnyilvánult lendü­let, bizalom és egység új erő forrá­sa számunkra. A kongresszussal kapcsolatban száz formában mu­tatkozott meg, hogy pártunkat osz­tatlan szeretettel övezi az egész magyar dolgozó nép, hogy célkitű­zéseinket helyesli és magáénak vallja a munkás, a paraszt, az ér­telmiségi, hazánk minden dolgozó fia. A mi feladatunk most, hogy e helyes célkitűzéseket erőnk min­den megfeszítésével gyorsan és ma­radéktalanul megvalósítsuk, egész dolgozó népünk üdvére és felvirá­goztatására! Az út szabad, a cél világos! Rajtunk a sor, hogy amit elhatároztunk, tettekre is váltsuk! (Nagy taps.) Éljen a ml szeretett hősi, harc­edzett, egységes pártunk, népünk vezetője, a Magyar Dolgozók Párt­ja! (Hosszantartó, lelkes taps. Fel­kiáltások: Éljen a párt!) Éljen nagy példaképünk, az egész haladó emberiség zászlóvivője, a Szovjetunió Kommunista Pártja! (Háromszoros hurrá. A kongresszus részvevői felállva lelkesen tapsol­nak.) A proletárnemzetköziség, Marx— Engels—Lenin—Sztálin zászlaja alatt előre új sikerek, új győzel­mek felé! (Hosszantartó, viharos taps ) A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusának tanácskozásai ez­zel véget értek. (A küldöttek el­éneklik az Internacionálét. Utána szűnni nem akaró tapssal, hurrá­kiáltásokkal és „Éljen a párt!" fel-

Next

/
Oldalképek
Tartalom