Délmagyarország, 1954. március (10. évfolyam, 51-76. szám)

1954-03-06 / 55. szám

DELMBGYBRORSZAG r SZOMBAT, 1954. MÁRCIUS «. HÍREK MAIICIUS 7-én, vasárnap dél­előtt 11 érakor a Szegedi Nemzeti Színházban 4-es bérleti hangverseny első matinéja a Szegcdi Filharmo­nikus Zenekar részvételével. Vezé­nyel Paulusz Elemér, közreműkö­dik Höchtl Margit, Chopin: f-moll zongoraversenyét játssza Höehtl Margit zenekari kísérettel. Műso­ron: Wéber: Oberon-nyitány és Dvorak: Uj világ szimfóniája. SZUMATRA PARASZTJAI har­colnak a földért. Lapjelentések szerint ezt a harcot a „Ba Rlszan Tani Indonézia", a parasztok és gazdasági cselédek demokratikus szövetségo vezeti. Különösen éles küzdelmet folytatnak a parasztok Mcdana körzetcibon, ahol több mint 1000 gazdasági cseléd nem­rég a külföldiek tulajdonát ké­pező két nagy ültetvény földjeit foglalta el. A gazdasági cselédek a földeket szétosztották és máris művelés alá vették. — A' CSONGRÁD MEGYEI és a Szeged Városi Békebizottság mel­lett működő kulturális bizottság március 9-én, kedden este fél 7 órai kezdettel a Közalkalmazottak Kultúrolthonának társalgójában ülést tart. — A MAGYAR-SZOVJET TÁR­SASÁG városi titkársága, a Gorkij könyvtár és a Közalkalmazottak Szakszervezete a magyar-szovjet barátság hónapja keretében már­cius 9-én, kedden este fél 10 órai kezdettel a Közalkalmazottak Szak­szervezetének székházában könyv­ismertetést rendez I. Ehrenburg: Kilencedik hullám cimü könyvé­ből. Előadó Giday Kálmánné ta­nár. A könyvismertetőre minden érdeklődőt szívesen látnak. — MA ESTE a Szegcdi Paprika­feldolgozó Vállalat DISZ-fiataljai műsorral egybekötött táncmulat­ságot rendeznek a vállalat kultúr­termében. — A KÖZLEKEDÉS- és posta­ügyi minisztériumban intézked­tek. hogy a MASZOVLET vidéki repülőtéri forgalmába is korszerű autóbuszokat állítsanak be. En­nek eredményeként ma már nem­csak Budapesten, hanem Szombat­hely, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Pécs, Szegőd, Békéscsaba, Debre­cen és Miskolc repülőterein is új, kényelmes „Ikarus 30" tipusú au­tóbuszok várják és szállítják be a városba, illetve onnan a repülőtér­re a repülőgépek utasait. — AZ „IFJÚ KÖZTARSASAG" nevű katolikus irányzatú szerve­zet végrehajtó bizottsága közle­ményt adott kl, amelyben hang­súlyozza: a franciák hatalmas többsége azt reméli, hogy a parla­ment kényszeríti majd a kormányt, kezdjen még a genfi értekezlet előtt tárgyalásokat az indokinai háború azonnali beszüntetésére. — CSÜTÖRTÖKÖN világvevő rádiót adtak át a MEZÖKER kép­viselői az újszegedi Haladás ter­melőszövetkezet tagjainak. A rá­diót azért kapták jutalmul a tsz tagjai, mert a megyében élenjár­nak a szerződéses zöldségfélék ter­melésében, — a szerződéskötésben, — A SZEGEDI Járási Szövetke­zetek Szövetsége március 7-én, vasárnap délelőtt 9 órától, évi ren­des küldöttgyűlést tart. Szegeden, a Tolbuehin-sugárút 10. szám alatt kerül sor a küldöttgyűlés megtartá­sára. SPORT A súlyemelés történetéről és szegedi helyzetéről A munkás-paraszt szövetség népi demokráciánk alapja Előadás a Bártoktatók Házában Március 9*én. kedden délután 5 Órakor a Pártoktatók Házában Kö­teles Sándor elvtárs, a Központi Előadó Iroda tagja előadást tart a munkás-paraszt szövetség kérdé­seiről. Az új szakasznak megfelelően, a kormányprogramm végrehajtása érdekében tovább kell erősíteni a munkásosztály és a dolgozó pa­rasztság szövetségét. Ennek érde­kébon a pártpropaganda és párt­politikai munkát is fel kell hasz­nálni. A pártvezetőségok tagjai, a propagandisták, pártcsoportbizal­miak és a népnevelök kell, hogy ezirányban tevékenyen dolgozza­nak. Ehhez a munkához ad szá­mukra nagy segítséget a munkás­paraszt szövetségről szóló előadás, melyen az elvtársak vegyenek részt. SZEGEDI Gázmű férfi segédmunkáso­kat keree azonnali felvételre ÍRÓASZTALOKAT é» irógépaszialt ke­resünk uMunadi megvétetne. Vegyi, anyag Nagykor. Vállalat. Szeged, llaj. fcsy-Zs u. 8. , „ lilfOGASTALAN állapotban lévő reca. intót keresek megvételre. Jósika u. 13 BÉRELNÉK zongorát vagy pianinóf. Értesítést tapor.' kérek Margit u. 20. szám. CorbolLár. EIJADÓ trágya morzsoló répasze o és közelellő? leltén Ti ram Lajos u. 93. HÁLÓZATI segédmunkásokat felvesz a Viz. ée C*atornámü Vállalat Jecnf.­keznl lehet Sztálin kri. 86 teám alatt. Délután 1-3 óra kőzött DOLGOZÓ házaspár keres házfariásve. zetéw-e egyedülálló, idősebb asszonyt. Teljes ejliitáraal. Szent László u 17. szám emelet. 4 FIÓKOS iróaszasztal. 4 köteg (üskös drót, 2 használt ablaik eladó. Pálfi u 51 szám. • VENNÉK keltő szobás magár házat la. káeátadiuwal. esetleg lalráacíerével. Klá­rafnlvi János. Margit u leányieko a. EGY darab hiznttsertés eladó. Érdek. |ődn.i Bakai Nándor u 21. szám alatt MOTOROS favágást vállalok. Dani Fe. renc, Batthyár/v n 16. (vo t Zerge.) SZOBA, konvhiis, házfelügyelői kertes ]likasomat ejcrerólném főbérletiért. Ér. dekiődni reggeltől, délig Rigó u. 16 BOTEJÜ 7 hónapos hasas tehén eladó. Tápé Széchenyi u 18. Révész KÉT ö| polyva és szalma e adó. Tisza Italos u 90. KZABÖMÜHELYEMET megnyitottam Ooir.ek M'hály szabó, Bajcsy-Zs. u. 18 (volt Feketesas u ) EARKASKUTYAKdLYKÖK eladók Du. gonics tér 12. Ontó helybég. 60 fm DRÓTKERÍTÉST vennék Aján­lat Nagy Sándor. Felsővárosi ff. 55. ELADÓ használt egyszárnyas n'Jfó üj tokkai Halnóczv u 1. emelet. FEHÉR, mély gyermekkocsi. 1 pár csizma eladó Hnbiórtbasa u. 28. MÁRCIUS 5-én reggel 7—fél 8 órai kö­zölt elvesztettem egy Omega fö Irattal barna számmal nagy karórát Volt Ge­dótól. Vásárhelyi sgt., Osztrovszky u. sarokig. Becsületes megtalálója ke lő In alomban részedül. Kapás Mihály, Vásárhelyi sgt. 96 KISFIAS vngv közeledői tehenei vál­lalok fejűre. Baloldali szérűskert. Kece. kés_4eiep. ELADÓ egy 110 kg körüli hízó Szd. "éri fgt 27. Házmcoter. ELCSERÉLNÉM Iakácom kélszoba fúr. döszoba, mellékhelyiségek. Gáz van Ugyanolyanért Petőfi ró AprIHs 4. útja közölt. Kossuth sgt 79. MARHA trágya 10 kocsival eladö. Ró­zsit. u 20. RETIKÜL, cipő, bőrkeeziyfl akfo^áska festése m'nden színben.' Csordásnál, Szt. Miklós u 7. Fere(ivaros. HIZOTTSERTÉS olndó Pásztor u 11. JÖKARBAN lévő fehér mély gyermek, kocsi eladó. Szt László u. 4ía Néme'h EGY gázzal feszere't nagy zománcos tmkuréktüzhely eladó Párizsi krt 43/b. A Szegedi Villamosvasút felvesz LAKATOSOKAT és SEGÉDMUNKASOKAT Jelentkezés minden nap 8—11 óráig a személyzoti felelősnél FEHÉR gyermek sportkocsi, gyermek ntackóruha eladó Vasasszentpéler u. 8,c szóm. FESTETT háló szobabútor, új konyha, bútor ol'adó. Liget utca 19. ELADÓ különféle bútordarabok, író. asz, ml. kézi mángorló, hintaszék, kony. hakredcnc Csongrádi sgt. 7/a JÖKARBAN lévő közműves családi há. zaf vonnék vtl Bmos közelében. Tele­fon-. 44-10. HATTYASSOR 69. számú ház szabad­kézből eladó. Érdeklődni ugyanott, ós Mátyás tér 14 alatt. CUKROT, morzsát, mákot finomra da. rá.;ok — megvárhatja. Vadász u 3. VIZ, gáz és hegesztést, motor és kczl­szjvattyük Javítását válla'om. Oxigén, palackot átvennék Komloeey Lajos. Vízvezeték szerelő. Kálvária tér 6 HÁROM szobás belvárosi főbér;etl (1. emo'etil lakásomat elcserélném hasonló 4 szobáéért. Teleton: 44—16. KAHPITOZOTT szék, fotelok aazpMká val, íróasztal, gázkandalló eladó Rigó u 30, szám, L vasárnap, EGYSZOBÁS mellékhelyiségekkel, vala­mint komplett szoba, bútorral együtt e'adó. Érdeklődni Vereeáca u. 18, ez. földszint ELADÓ trágya Parcsóva; u 5. ezám, Hattya? telep. ELADOK ha«mál» kováostűzhely, bör. füj'atóva', csősatúk, szerszámok, ajtók. Rigó u. 30 I. Vasárnap MÍG DOLGOZIK, piciny gyermekére lakásomon vigyázok Érdeklődni Boros József u. 4 II em Ballné ÚJSZEGEDEN Beth'én u. 26/b. ház e'­adó; ugyanott egy 10 hónapos süldő eladó. MODERN dió ebédlőbütor, tíz darab, zománcos gázlűzhely, farkaskölyök, hét­hónapos eladó Francia u. 30 emelet JOALLAPOTBAN lévő fehér mé'y gyer. mekkocsi eladó. Vásárhelyt sgt. 45 ELADÓ félháló bútor <eö:ét). Zárda u 11 földszint, bal. EÍADO 2 fotel. 1 dívány, interziás szekrény több fiókos. Lenin u 6. ezám, I. eme'et 2x1 SZOBA konyha epelzos. kert, Jő­raágtartásne lakásomat elcserélném te­lepi magánház ie lehet. Érdekjődri Tarján telep 3/b Matu&zka. ALGYŐI, Dévát utca 15 szám egy igás kocsj. egy sül'yesztös varrógép eladó. FÖLD 2000 négyszögöl a. puskaporos­nál paprikának feléből kiadó Célija, szár eladó Rösz.kei u 8. VENNÉK 1 szoba, összkomfortos ]aL káét Récéi krt. 6. fö'dazlnt 3 KALVARTA utcai részér' szoba, kony­hás lakást keresek köl'ségmegtérttés ei. reetleg lakáscserével, Kovácssegédet felveszek Kovács János, Moszkvai krt. 24. szám. 3 HOLD föld kiadó haszonbérbe Maty. parton Tisza Lajos u 33 a. FESTETT Vt'ágos kombinált szobabútor eladó. Egyenként is. Faragó u 21 Nagy ELADÓ széD félháló, egy ebédlő asztal hat székkel Petőfi lelep II. u. 21 KISMÉRETŰ kombir-á'tszekrény e'adó Marx tér 1. Népbolt mellett. ORAJAVITO műhelyemet megnyitót, tam Javi á,'t átalakítást pontosan, ol­ceón készítek Konrád órás, Bacsy-Ze. •J. 16. szám. * Pártkireh Értesítjük a Bolsevik Párt Tör­ténet III. évfolyam hallgatóit, hogy a soron következő anyagból 1954 március 6-án a szokott helyen és időben konferenciát tartunk. Értesítjük az SZKP történet II. évfolyam hallgatóit, hogy részükre a XIII. és XIV. téma tanulmányo­zásához az új útmutató megérke­zett, melyet a Pártoklatók Házában átvehetnek. Szeged Városi Pártbizottság Agit.-Prop. Osztály Az SZKP Története II. évfo­lyam megyei propagandistái ré­szére március 6-án, szombaton dél­után 3 órakor konferenciát tar­tunk a Megyei Pártoktatás Házá­ban. A filozófiát önállóan tanuló elv­társak részére március 6-án, szom­baton délután 3 órakor a Megyei Pártoktatás Házában konferenciát tartunk. A Politikai gazdaságtan első év­folyam megyei propagandistái ré­szére március 6-án, szombaton dél­után 3 órakor Szegeden a Pártok­tatás Házában tartunk konferen­ciát. MB Agit.-Prop. Osztály NAPIREND 1954 MÁRCIUS SZOMBAT IDŐJARASJELENTÉS Várható időjárás szombat estjq: Vál. totó felhözef, »öbb felé eső Mérsékelt, időnként élénkebb délnyugati, nyuga. fi, később észak­nyugati szél Az éjszaka továbbra Is enyhe marad. Nap­pali felmelegedés nyugaton kissé gyen. gül, keleten alig változik Várható hömérsék'eti értékek szom­baton reggel 1—4 dclben nyugaton 9— 12. keJeten 12—15 fok között * A fűtés alapjául szolgáló várható középhőmérséklet szombaton 4 fok fa­lett. Legnépszerűbb eportur.lt a labdaru. gáe Nemzeti sportjaink a vivát. a ví­zilabda és az ökölvívás. Ezek mellett el kelt ismerni, hogy a legférfiasabb sportágaink közé tartozik a súlyeme­lés Körülbelül háromnegyed évszázad e'ő'.t a súlyemelés cirkuszi erüproduk­ció volt. csupán, semmi megbecsülést r.em várhatott. A felszabadulás után nyerte el lelje? értékét. A eúlyemeiés egész embert kíván, o'yan embert aki egyesíti mingában az erűt. technikát és a legfőbb előfeltételt, a ruganyossá­got. ötven évvei ezelőtt egy súlyemelőt csak úgy képze'heftünk el. ha legalább 120 kilóé testsúllyá,| rendelkezett Ez érthető Is volt, mert. abban az időben nem volt súly csoporti beosztás. A ma gya.r eú'yemejő sport régebbi időre nyúlik vissza; mir t a magyar birkó­zás. Először atlétikni versenyek kere­téhen szerepeit 1880-ban. A gyakor­latok igen primitívek voltak. Abban az időbér csak az úgynevezett nyo­mást Ismerték és az volt, az eredmény, hogy például egy 30 kilogrammom súlyt ki tud többször felnyomni a fe.. je fö»é 1896-ban az athéni Olimpián már jobb, bal és kétkarú lökések szerepel­tok, de még mirdig *ú yc-oport beosz­tás nélkül. Ezen az olimpiai verme, nyen. bármilyen furcsán is hangzik, a magyar színeket Tapavicza Mora. cei.Ho. későbbi monter egró; minisz­ter képviselte éa 80 kilóé lökéssel a harmadik helyen végzet 1905-ben mind a birkózás, mini a súlyomét és a Magyar Atlétikai' Szövet­séghez tartozott, Ez évben írták ki az első magyar balrokságot. az aihéni Olimpia szabáVai szerint. A győztes WeiMz Richárd (MTK) lett. nkj győzel­mét 1906. 1907 és 1908-ban 1" meg­ismételte Weisz Richárd 1908-ban a londoni Olmpián a birkózás rehézsú. lyú Olimpiai bajnoka lett 19lt) ben Pető Pái (MTK) lett, ai bajrok. 1911­ben a MASZ a súlyeme'ö sportban is felállította a három súlycsoportot és. pedig könnyű-, közép- és nehézsúly, ban. Ezévben rendezte meg a Postás SE első magyar Európa_ba|nokeágot. ahoi Erödl (Postás) « könnyűsúyban a harmadik lett. 1914-ben rerdezték meg az ell ő Budapest bajnokságot, most már négy súlycsoportban A pe­helysúlyban Kraut, a könryűsúlyban Pikulik, középsú'ybwn Wetlisch ne­hézsúlyban Pető lett a bajnok. Eb­bet' az évben Weisz Richárd birkózó vihigba'nok 135 ki'lót nyomott hídból 1921-ben megalakult az önd'ló Ma. gyár Birkózó Szövetség, melynek al­osztályaként működött 1950-ig a súly­emelés. 1932 l >r a magyar ba jnoksá­gon a szegedi fiatalok a második he­lyezést blztosítlák a városnak. A ké­sőbbi években Farkat' Irtván és Papp István többízben megryeri'k az ország és Budaprest bajnokságait és nemzet­közi versenyeken is dícsöréget szerez­rek 1935 óta. rendezik meg Szeged város bajnokságát. A súlyemelő sport külföldöt- Igen I népszerű Ausztriában 180 egyesület működik. Egyiptomban temzei sport, ág. A Szovjetunióban másfélmillió iga. zo't versenyzője van. A szovjet ver­senyzők kiforrott techr.ikáját mutatja az 1947-es helsinki Európa-bajnokság, ahol elsóizben szerepeitek nemzetközi versenyen ée minden súlycsoportban győztek, későbbi olimpiai és világba) nokl eredményeik messze feiü'múlják a többi országok versenyzőinek telje­sítményét A múltban a Szegedi Vasutasok SE súlyemelő szakosztálya ért el szép eredmények©', amely ezévben ünnepU 20 éven fennállását Az OTSB m idén belátta; hogy a vt. défei súlyemelő eportop segíteni kell­Ezért bevonta a Béke-kupa esapatbaj. rokságokba a számottevő vidéki sport­köröket is, ame'yek kétfordulósak Hi­ba. volt azonban, hogy a verser,y«or­solás' január 4 i kedezéssel közölte » vidéki sportkörökkel, amelyet azok január 8-án kanták meg és 10_ér.< már versenyezni ie kel'ett. A vidéki sport­körök. amelyek költségvetéseiket még november, december hónapban olkészf. te'iék, ra Béko kupa, versenyekre* nern volt tudomásuk, és fgy nem vehették számításba ezzel kapcsolaton 1954 évi kiadásaikat Sú'vos teher a sportkörök, nek az OTSB azon rendelkezése, hogy a Béke-kupa versenveken a veze'ő bí­rót Budapestről kell kérni. Szeged t« rende-kezik (szakértőkkel akik öt: ál­lóan vezethetnének versenyeket. A szegedi súVemeiés az utóbbi {dó­ben is Jelentős eredményeket. é©f, el. Egyre több fiatal ve*z részt ebben a sportágban és különösen a Kinizsi népszerűsítő versenyei és bemutatói a szegedi Járás községeiben egyre több sportot kedvelő dolgozót vonnak be a, súlyemelést gyakorlásába. Példra erre' a szőregl Csonka József eredménye. A Szegedi Kinizsiből Bzoboszlal Sári-i dor igen tehetséges ifjúsági veirenv­ző. aki országos csúcstartó könnyű­©úVban '255 kg-os eredményével A Haladás versenyzői között a. középsú­lyú Barna; Ferenc n könnyűsúlyú Óé­ra István és a légsúlyú Kálmán Ferenc érlek el leien'ős eredményt A Szegedi Lokomotív színeiben az ifjú-égi 'ég­súlyú Horváth Gercesy, a. felnőttek közül Garnmszegi Latos (félnehézsúly) és Baumstark Zoltán (középsúly) fej. 'őriére fipvelemremértő Sokar.' idegenkednek még a eúlyeme. léstől, mert állítólag szívtágulást idéz elő. Az edzéseken könnyűsú'yokkal szoktatjuk a fiatat kezdő emelőket. F.gy versenyen mlndörsze 9 emelés van és mindegyik után 3—5 perc pihenés, tehát a sziv soha nincs túlterhelve. Nyugod'an állíthatjuk, annak e'lenére, hogy a súlyemelés a legnehezebb, sport, még 50 éves. korábran is verse. ryezhet az, aki rendszeresen foglalko­zott ezzel a sportággal Farkas István MAI SPORTMŰSOR Kosárlabda I A rókurt tornacsarnokban reggel 8 órától és déután 3 órától kerül sorra a területi középiskolás kosárlabda baj­nokság Csongrád. Békéé s Bács-Kiskun megyék legjobb csapatai részvételével. Ma esfe á rókurt tornacsarnokban fél 8 órakor Szeged' Po-riás—Szombat­helyi Lokomo ív. fél 9 kor Szegedi Hnu tadás—Budapesfl Haladás országos baj. nok; férfi kosárlabda mérkőzések ke­rüllek sorra. VASARNAPI SPORTMŰSOR ..tlétlka A Szegedi Villamosvasút felvesz FÉRFI és NÖT KALAUZOKAT Jelentkezhetnek 18. évet be­töltött, 150 cm-nél magasabb személyek, minden nap 8—11 óráig a személyzeti felelősnél ALLAMI HIRDETŐ VALLALAT Szegedi Kirendeltsége ELKÖLTÖZÖTT Szeged. Takaréktár u. 8. « alá Gyakorlott VILLANYSZERELŐT kereeürik azonna'i felvételre. Csongrád-Békéd BorforgaJ'ml Vál. la lat Szeged, Ha jnóczi u 8. sz. Munkaügy. MOZI Szabadság: március 17-ig: Rákóez' hadnagya. — U| színes magyar film­mely a kuruckorban Játszódik. Fél 6 és fé] 8 Vörös Csillag: március 17-ig: Örs a hegyekben. — Magyarul beezélő színes szovjet- filmalkotás Fél 6 fé* 8. Fáklya: Varázsból* (március 7-ig). Szovjet rajzfilm. 5 és 7. SZÍNHÁZ Délu'ár; 3; Ármány és szerelem — Ifjúsági előadás a középieko'ások szá­mára. Este fél 8: Tiszaparfi szerelem. — Vasvári bérlet (7). HANGVERSENY Zenekonzervatórium: Este 8 óraikor a Zenekonzervatórium hangverseny 3. bérleti estje a Budapesti Fúvósötös, Török Erzsi és Kovács Barr.a közre­működésével MUZEUM Fejlüdéetörténe'l kiállítás Móra Fe. renc emlékklá'litás Fehértó élővilága kiállítás (Kultúrpalota. Roosewelt tér) héffő kivételével mindennap délrtOtt 10 órától 6 óráig. A Múzeumi Kép­tár (Horvá'h Mihály uicai Üvegc?ar. nok) hétfő klvéfeléve' mjndennap délután 2 órától 6 óráig. KÖNYVTARAK Egyetemi: O'vatóterem 10-től 21 óráig: hétfőn 14 01 21 óráig; vasár­nap 9-0| 13 órájg. Kölcsönzés 12.0] 20 órájg; hétfőn 14-tőt 20 óráig; va. sárnap 9-től 13 órájg Somogyi: Oivaeóterem 10-től 19 óráig. Kö'csönzés 13 01 18 óráig. GorklJj Hétfőn, kedden, szerdán, pénteker.' regge] 8-tól 12-lg ée délután 1 ti* fél 4-ig; csül-'jrtökön és szómba, tón délelőtt 10-től dé'után 2-ig. dél­után 3 tói es'e 7 óráig. Járási Sztálin krt. 54.: Kölcsönzés fe'r ölteknek szerda kivételéve' minden hétköznap délu'án 4.01 esfe 7-ig; vá­sárnap délelőtt 9 01 12-tg. FAJDALOMMAL tudatjuk, Horváth Vizi István 77 éves korában III hó 3_án elhunyt. Temetése III. hó 6-án 14 órakor a Dugonics temető halottoe. házábő!'. A gyászoló család Dékár.y és v 5 v "" „ , v" • • ' - " ' | Áz Sz Péfőfi újszegedi pá'yája kör­nyékén tartják meg a Szegedi Petőfi sportkört mezei futóbajnokságát va. sárnap délelő't 10 órai kezdettel. A rókusi áltomás mögötti vásártéren vaeárnap délelőtt 10 órakor tartja a Szpártákusz SK ezévi mezei futóbaI­r.okságát. öl özés a Lokomotív pá'yán. Vívás A Szegedi Lokomotív vívó szakosz­tálya vasárnap délelőtt 9 órai kezdet­te országos Ifjúsági, férfi törversenyt rendez a Lokomotív pálya tornater­mében. Kosárlabda A rókusi tornacsarrokban vasárnap reggel 8 órától folytatják a területi középiskolás kosárlabda bajnokság küz. delmeít Vasárnap délelőtt fél ll-kor Szegedi Posiás—Budapest," Haladás országos bajnoki férfi kosár'bda mérkőzé© ke­rül sorra ai rókusi tornacaarnokbai.'. Birkózás Á Tömörkény leánygimnázium tor­natermébe/' vasárnap délelőtt 9 órai kezdettel meghívásos, szabadfogású, if­júsági birkózó csapatversenyt tartanak ajz Sz. Petőfi rendezésében Labdarúgás A Lokomotív pályán vanárpap l óra© kor Sz Lokomotív II—Sz Kinizsi barát­ságos, 3 órakor Sz Lokomotív—Kiskun­f ét egyházi Vasae barátságok labdarugó mérkőzés. Az Sz Petőfi pályán háromnegyed 2-kor Sz Pe'őfj II—Hailadás Egyetem barátságos fél 4-kor Sz Pefőfi—Hód­mezővásárhelyt Vasas barátságos lab­darugó mérkőzés. Vasárnap A Vasas IZZÓ ellen Játszik az Sz Haladás Vasárnap Budapesten Játssza idei etsö NB T-e« labdarugó mérkőzését az i Sz. Haladás csapata a Varos Iz.z<j ellen. A szeged: együttes a köve'kező csapat­összeállításban veszi fel a küzdelmet: ' Mészáros — Bénák Faragó. Bodzsár — Baráth. Za'tár — Böitös, Czirák'. Oá­: kl. Bir áti. Rózsavölgyi Cserejátéko­sok: Cserhalmi és Rábai. -Tsrriw LOVAK KÖTELEZŐ VIZSGALATA A Földművelésügyi Minisztérium A1­lategészeégügyl Igazgatóságának rer/­delete aeapján a tavaszi haszonállat, vizsgálatok keretében a lovak vizsgá­ja'ra való elővezetését elrendelem. A vizsgálatok az alábbi helyeken és Időben lesznek megtartva: 1954 márejue hő 8-án 8—12 óráig: Alsóváros. Móraváros, Ságvári E, te­lep. Hattyas telep, Alsóvárosi ff. ló­áHománya al Ságvári E telepi szérűs­kertnél. 1954 március hó 9-én 8—12 óralg: Feleőváros, Bakfó. Pe'őfl telep. Felső, városi ff. lóáltomdnya, az Oncsa telepi bikairta lór áJ. , 1954 március 11-én 8—12 óráig; Belváros. Rókus Rókusi ff. Feleövá rosi ff., Gyula telep, Bóke to^P ló­állománya az Országos Vásártér mel­lett. 1954 március 12-én 8—10 óráig: Újszeged lóállománya be újszegedi vo)t vámház mel'ett. 1954 március 15 én 8—10 óráig: Mihálytelek lóállománya a Földműves, szövetkezeti ít.a'bolt előtt. A vizsgálatokra e|ő kell vezetci as összes egypatás állatot (lovakat, ösz­véreket. szamarakat). Az egyéven alu'l csikók fedeztelési legyét a lótu. Iajdonosok hozzáik magukkal. Ak| egypatás ál'atát a vizsgálatokra elő nem vezeti, pénzbüntetéssel, t'Jetvo 6 hónapig terjedő elzárássan bür.-tet­he.ö. VB.elnök Március 7, vasárnap Kossufh-rádió 6 Regge'i zene. 6.45 Itapszemle. 7 Hanglemeeek, 8 Hírek. 8.15 Egy falu — egy nóta, 9 Zer és fejtörő, 10 Va, sárnapi levél 10,10 Csinn-Bumm, 11 Felolvasás. 12 Hírek, lapszemle, 12.15 Hang'emezek, 12,45 Hacsatui'ián mű­veiből, 13,51 Gordonka, 14.15 Kórus 14 45 Külpolitikai ismertetés, 15 Szív küldi. 15.30 Zongora, 16 Zenés irodal­mi műtor, 16 40 Közvetítés labdarúgó­mérkőzésekről. 17,40 Kincses kalendá. rium, 18,30 Opcrarész'etek. 20 Hírek 20,10 Tánczene 21.30 Spor híradó, 22 Hírek, 22.10 Operettrészietek, 22,42 Har g;emezek, 24 Hirek Petőfi.rádió 8 Színe? muzsika, 8 30 Ref. félórai. 9 Falurádió, 9.30 Lemezeslada, 10.10 Szórakoztató zenekari művek. 11 Da. i IoJl 11,ao I2,3fl .Kopyvrósz'.el, 131 A RÁDIÖ MŰSORA: Operettmuzsjka. 14 Művész lemezek, 13 Tudományos fejtörő 15.20 Da'ok, 16 Operarészletek, 16 35 Gyermekszfnház, 17.20 Szatirikus esbeszélés, 17,40 Szó­rakoztató zene 18,35 Vonósnégyes, 19 óra 10 Moszkvai rádió összeállítása, 19.40 Laptsmerte és. 19 55 Tánczene, 20,44 Rádiójáték, 22 Zenekari hang­verseny, DÉLMAGYARORSZAS politikai napilap Felelős szerkesztő és kiadói ZOMBORI JÁNOS Szerkeszti- a szerkesztőbizottság szerkesztőség! 8zeeed Lenin u. II Telefoni 35—35 és 40-80 Kiadóhivatal, Szeged Klauzál tér 3­Telefon: 31—18 és 35—00 Csongrádmegyel Nyomdaipari Vállalat. Szeged Falelög vesetáj YJscie György

Next

/
Oldalképek
Tartalom