Délmagyarország, 1954. február (10. évfolyam, 27-50. szám)

1954-02-13 / 37. szám

SZOMBAT, 1954. FEBRUÁR IS. 171 DELMBGYBRORSZBG Ma és holnap rendezik meg Szegeden a kultúrverseny körzeti bemutatóját Szeged Város Tanácsának okta­tási és népművelési osztálya feb­ruár 13-án és 14-én tartja a mű­vészeti verseny körzeti bemutató­ját. Szeged üzemei, hivatalai, isko­lái nagy lelkesedéssel készültek a kultúrversenyre; most bizonyítják be, hogy nem volt hiábavaló a nagy munka. Ma, szombaton délután fél 5 órai kezdettel a MAV Petőfi Sándor kultúrotthonában (Mátyás­tér) a MEZÖKER, a Posta 1, a Má­tyáís-téri általános iskola, a Föld­művesszövetkezet, a Paprikafeldol­gozó, a MÁV Szakszervezet, a Pe­dagógus Szakszervezet és az Élel­miszer Kiskereskedelmi Vállalat együttese lép fel. Február 14-én délelőtt 9 órai kez­dettel a Közalkalmazottak kultúr­otthonában (Vörösmarty-u. 5.) a Belváros I. MNDSZ, az MSZT vá­rosi titkársága, a balettiskola, a Postás Szakszervezet, a Vendéglátó­ipari Vállalat, az Orvostudományi Egyetem, a Tanács kórusa és a Textilművek együttese szerepel. Ugyancsak február 14-én dél­után fél 4 órai kezdettel az Újsze­gedi Kendergyár kultúrotthonában az Üjszegedi Kenderfonó, az Új­szegedi általános iskola, a Jutafo­nógyár, a Szövetkezeti Bizottság és az Állami Biztosító együttese mu­tatja be kultúrműsorát. A Szegedi Kender kultúrotthoná­ban vasárnap délután fél 4 órai kezdettel a DÉMA Cipőgyár, Üt­törőház, a DÁV., a Csongrádmegyei Nyomda, a Konzervgyár, a Ruha­gyár, a Szegedi Kender együttese szerepek A művészeti bemutatókra Szeged dolgozóit szeretettel várja a rende­zőség. A szülők segítenek A gyermek körmöst kap az is­" kólában, nádpálcával, vívó­tőrrel ütik. Az egyszerű szülő fél­ve, szemlesütve halad el a tanka­szárnya előtt és szinte haptákban állva hallgatja, amint a tanító űr, vagy tanár úr leckézteti őt a gyer­mek bűnei miatt.. • Az iskola és szülő ilyen viszonya már a múlté, s csak elbeszélések­ből ismerjük, vagy talán az em­lékek mindent megszépítő arany­fátylán tűnik elénk. Napjainkban a szülő és iskola merőben új viszonya alakult ki. Szülő és nevelő, kéz a kézben dol­gozik, hogy derék emberek nőjje­nek fel hazánkban. Városunkban a dolgozók és Is­kola újszerű kapcsolatának számos szép hagyománya van. A móravá­rosi általános iskola kapujában kő­tábla hirdeti, hogy az iskolát a kendergyári, gyufagyári dolgozók áldozatos munkája állította helyre. Petőfi-telepen már 1947 óta segíti a Szülői Munkaközösség az isko­lát Czülő és Iskola újszerű kapcso­^ latára elsősorban az jellemző, hogy a szülők nagyrészét nemcsak saját gyermekének gondja, baja ér­dekli, hanem szívén viseli más fiá­nak, lányának az ügyét is. A Pető­fi-telepi iskolában például az el­múlt év első felében a kis F. An­nát mostohaanyja otthon vette igénybe és nem engedte iskolába járni. Itt, ahol a pedagógusok köz­benjárása is sikertelen maradt, a Szülői Munkaközösség tagjainak meggyőző érvelése eredményt ért el. Ma már F. Annuska rendszere­sen jár iskolába és meglehetősen jól tanul. E. Jenő, a Dózsa általá­nos iskola VIII. osztályos tanulója, egyébként tehetséges sportoló, rendszeresen csavargott, szülei pe­dig szabadjára hagyták. A Szülői Munkaközösség felvilágosító myn kájának hatására vették a fiú szü lel kezükbe a megengedett gyeplő­szárat, annyira, hogy a gyerek 2-esről 4-esre javította tanulmányi eredményét, lógásait pedig meg szüntette. Igyekeznek a szfllől munkaközös­ségek a gyerekek szociális ée kul­turális viszonyain is Javítani. Egyik helyen könyvtárat rendeznek be, a másik helyen a cipőosztásban vesz­nek részt, a móravárosi iskola nap­közijében meg a Szülői Munkakö­zősség tagjai helyettesítették a napközi megbetegedett vezetőjét Kétségtelenül sokat tettünk már azért, hogy megfelelő kapcsolat lé­tesüljön nevelők és szülők között. Mégsem sikerült még mindenütt megfelelő mértékben bevonni a szülőket az iskola ügyeibe. A Vegy­ipari Technikumban legfeljebb 30—40 szülő jelenik meg a szülők iskolájának előadásain. A Mátyás­téri Tanítónőképzőben szintén laza a kapcsolat egyes szülők és a pe­dagógusok kőzött. Például az egyik szülő évszámra sem nézett az is­kola tájára sem és így esett meg, hogy leánya félre tudta vezetni: nem vallotta be, hogy évet ismétel. Különös, hogy sok középiskolás tanuló szülei nem érdeklődnek megfelelően gyermekeik tanulmá­nyi munkája, iskolai magatartása felől, pedig éppen itt akad a leg­több javítani való. Jól látható ez a Tanítónőképzőben, ahol a gyakorló általános iskolások szülei vesznek részt túlnyomó többségükben a szü­lői értekezleten, a tanítónőképző­sök szülei pedig távclmaradnnk. Ügyes igazgatók figyelemremél­tó lépéseket tesznek, hogy a szülőket közelebb hozzák az isko­lához. A Dózsa György általános A háziipari termelőszövetkezet a III. pártkongresszus köszöntésére készül iskolában nagy gondot fordítanak a tanulók iskolán kívüli viselkedé­sére. A tantestület mozgósította a szülőket, hogy ne nézzék tétlenül, ha villamosra ugráló, vagy do­hányzó gyerekeket látnak az utcán. Azóta nem egy esetben történt meg, hogy idegen szülők figyelmez­tették a helytelenül viselkedő gyerekeket. Az iskola ugyanakkor udvariassági versenyt ls indított a szülők bevonásával. Az iskolához érkező szülői jelentések alapján ér­tékeli az iskola vezetősége, hogy melyik osztály érdemli meg a „leg­udvariasabb osztály* címet. A Petőfi-telepi általános iskolá­ban, hogy a szülői értekezleteket, szülői munkaközösségi üléseket vonzóbbá tegyék, moelelőadásokat, kultúrműsorokat rendeznek. Ezzel két célt érnek el. Nemcsak a szülő jön nagyobb kedvvel az érteskez létre, vagy előadásra, hanem azt a dolgozót, aki különben nemigen Jut kultúrához, hozzászoktatják a mozihoz, zenéhez. A Mátyás-téri Tanftönöképzőben a szovjet példán felbuzdulva, „nyilt kapuk* napját terveznek Ezen a napon a szülök bejöhetnek az iskolába és mint szemlélők, részt vehetnek a foglalkozásokon, együtt izzadhatnak a fiúkkal, lényokkal a dolgozatírásnál, szurkolhatnak ne­kik a felelésnél, megnézhetik, ami­kor tornásznak, meghallgathatják, amikor DISZ-gyűlésen felszólalnak. IVTem mindig a közömbösség a legfőbb hiba az otthoni re­velésben. Előfordul az ls, hogy a szülő egész más nevelési elveket igyekszik otthon alkalmazni, mint az helyes volna, sőt megtörténik az, hogy szembeszegülnek az iskola intézkedéseivel. Az ilyen jellegű hibákat igyekszik megszüntetni a Szülők Iskolája. A Szülők Iskolája előadásain a nevelők elmondják, milyen a gyermek helyes magatar­tása, hogy épül fel Jól megszerve­zett munkanapja, mi az öntudatos fegyelem és még sok más ebhez ha­sonló jellegű kérdést tisztáznak. A Szülők Iskolája nem old meg azon­ban mindent még ott sem, ahol az anya, vagy apa rendszeresen eljár az előadásokra, hát még ott, ahol a szülök nem mutatnak érdeklődést. Ezért hasznosak a pedagógusok, s szülői munkaközösségi aktívák gyakori családlátogatásai. Ehhez azonban sok-sok aktív szülő bevo­nására van szükség. A Dózsa György általános iskola például 25—30 állandó és 15 „időszakos* aktívával dolgozik. Ezért aztán lá­togatottak is a megmozdulásaik. — A szülők nem férnek be a Szülők Iskolája előadásokra. Nagyon fon­tos, hogy az MNDSZ lássa a Szü­lői Munkaközösség jelentőségét. A Petőfi-telep MNDSZ-szervezete csak az utóbbi időben eszmélt fel és jött rá, hogy nekik is segíteniök kell az iskola munkáját. A jó szü­lői munkaközösségi munka, az MNDSZ-t új tagokhoz, új érdeklő­dőkhöz juttatja. A Dózsa György általános iskolában az MNDSZ­szervezet a Szülői Munkaközösség révén a politikai munkába ls be tudja vonni az asszonyokat. A pártszervezeteknek éberen kell őrködniük azon, hogy az iskola és szülők kapcsolata meg­szilárduljon. Csak ez biztosítja, hogy valamennyiünk legdrágább kincse, a gyermek, a haza öntuda­tos, testileg és lelkileg egészséges polgárává fejlődjék. Sándor László Sztólin-körút 21. Magas, szürke emeletes ház, külseje nem sokat árul el, olyan, mint a többi lakó­épület. Naponta százan, ezren is eljárnak előtte, s az arrahaladók közül mégis nagyon kevesen tud­ják, hogy itt van az ország egyik legjobb háziipari termelőszövetke­zete. A műhelyekben tizével, szá­zával készülnek a szebbnél-szebb, kisebb-nagyobb méretű csíkos, min­tás szőnyegek, pullóverek és egyéb jóminőségG kötött áruk. Három évvel ezelőtt, 1951-ben, mindössze nyolcan kezdték meg a munkát. Ebben az időben a szövet­kezetnek csak 14 kézi szőnyegszö­vő gépje volt, s csaknem ez volt az összes berendezés. A megalakulás óta nagy utat tett meg a szövetke­zet. Az első időkben nagyon sok ne­hézséggel kellett megküzdeniük. Nemcsak a hiányos felszerelés je­lentett akadályt a munkában, ha­nem akkor még a vezetésben is mutatkoztak hibák. Voltak a szö­vetkezet vezetői között olyanok, akik rosszul bántak a közösség va­gyonával. Csakhamar azonban új vezető került a szövetkezet élére. Görög István elvtárs lett az elnök, aki minden erejével azon fárado­zik, hogy miniéi nagyobbá, erőseb­bé fejlessze a szövetkezetet. Mun­kája nem volt sikertelen, — há­rom év alatt egymillió forint értékű vagyonra tett szert a tagság. A 14 kézlszö­vőgép helyett ma már közel 40 gé­pük van. A nyolc főből álló tagság alapo­san megszaporodott. Ma már a házi­ipari szövetkezetnek közel ezer tag­ja van. Budapesten, Pécsett, Mis­kolcon, s az ország minden részé­ben ismerőssé váltak a szövetke­zet kiváló minőségű készítmé­nyei. Mindenütt kapósak a szegedi háziipari szőnyegek, ízléses kötött­áruk és a nagy gonddal, körülte­kintéssel elkészített fadíszmfl tár­gyak. Norvég mintás kesztyűk, di­vatos pullóverek, meleg kötött áruk és sokféle kis tárca, fehér ruháskosarak nagy számban jutnak el a szomszédos államokba. Cabai Mihály, a szövetkezet mű­szaki vezetője büszkén beszél arról, hogy belföldön és külföldön egy­aránt milyen kapósak a szövetke­zet készítményei. Állandóan emel­kedik a termelés és szaporodik a tagság is. A Sztálin-körúti üzem mellett a városban és a környező falvakban, még nagyon sok kisebb­nagyobb műhelye van a szövetke­zetnek. Vannak ebben a munka­közösségben olyan tagok is, — ezek nagyobbrészt háziasszonyok — akik otthoni munkájuk elvégzése mellett igen sok és szép háziipari cikket készítenek, szép, tartós törülköző­ket, sok színben holland sapkákat, kesztyűket, házicipőket. Ugyanígy háznál készítik a bőrgyári hulla­dékból táskákat, s egyéb bőrdísz­műtárgyakat Az üzletek kirakatá­ban gyakran találkozur(k csinos, praktikus igazolványtartókkal. En­nek egyrészét ők készítették hulla­dékanyagból. Ezenkívül hulladék­ból, maradékból szebbnél-szebb mintás kartonruhákat, kötényeket alsófehérneműt és még sok minden mást készítenek. S nem feledkez­nek el a szövetkezet dolgozói a kis gyermekekről sem: gyermek­konfekció árut is gyártanak, amit a nyár folyamán a szülők olcsón vásárolhatnak meg. A szövetkezet algyői tagjai a ko­sárfonásban kiváló mesterek. Csak januárban több mint 2100 különbö­ző kosarat készítettek, melynek Je­lentős része a külföldi piacokra is elkerül. Annak ellenére, hogy a szövetkezet tagjai közül sokan a legkülöbözőbb helyeken dolgoznak, az elmúlt évben a vezetőség jól meg tudta szervezni a munkaver­senyt. Az elmúlt év utolsó negye­dében 135 százalékra teljesítették tervüket, s ezzel elnyerték HIR­SZÖV vándorzászlaját és „az or­szág második legjobb háziipari szö­vetkezete" címet. Ugyanebben az időben csak téli pulloverből és ha­sonló meleg kötöttáruból 12 ezer darabot készítettek el. Az év végével lezárt győztes ver­senyt új, még nagyobb verseny­lendület követte ez év januárban: A második helyről az első helyért indult a harc, s az eredmények már is igen nagyok, különösei) a sző­nyeggyártásban volt nagy fejlődés. Január hónapban ebből a cikkből 6000 négyzetméter készült el a szö­vetkezet kéziszőnyegszövö gépein. Ez a mennyiség többszáz munkás­család otthonát teszi szebbé, csino­sabbá. Az eddigi munkaversenyekben kiváló munkásokká váltak sokan a szövetkezetben. Gyuris István sző­nyegszövő és Barna Istvánné kötő „a könnyűipar kiváló dolgozói" let­tek. Gyuris István például napi előirányzatát a szőnyegszövésben 3—4 négyzetméterrel is túlszár­nyalja. Nagy számmal vannak olyan dolgozók ls, mint Tatai Gyu­la, aki napi normáját közel kétsze­resére, 190 százalékra teljesíti és mint testvére, Tatai András, aki a szőnyegszövésben általában 185 százalékos napi eredménnyel ve­zet; A szövetkezet tagjai most nagy lelkesedéssel indultak harcba a Ili pártkongresszus tiszteletére indított munkaverserny győzelméért. Vala­mennyien ;T nagy jeleni ösígfi felajánlásokkal csatlakoztak a kongresszus ver • senyfelhívásához. Versenyüknek két nagy célja van: egyik az, hogy szocialista munkával, többtermelés­sel ünnepeljék pártunk III. kon­gresszusát, a másik, hogy a közel­gő tavaszi, azután pedig a nyári szezon idejére kellő mennyiségű, nyáron használatos kötöttáruval lássák el a fogyasztókat. A Sztállrt-körút 21. számú ház valójában nem ls olyan, mint a többi városi bérház. Lüktető élet, lelkes munka folyik Itt. A szövet­kezet tagjainak nagy tervel van­nak a szövetkezet fejlesztésére vo­natkozóan. Oj, nagyobb üzemré­szekkel szeretnék bővíteni szövet­kezetüket. Tanárjelöltek a Radnóti gimnáziumban Minden szegedi egyetemen és a főiskolán a vizsgaidőszakot követő kéthetes szünet pihenője után meg­kezdődött a tanítás, a második fél­év felelősségteljes, komoly mun­kája. Méhkasként zsong ismét a két hétig csendes egyetem, berreg a szünet kezdetét ós végét jelző csengő, s a Tanulmányi Osztályok, intézetek hirdetőtáblái megtelnek a különböző hirdetmények, rendeletek fehér lapocskáival. Csak a negyedéves tanárszakos hallgatók neon látogatják most az egyetemi előadásokat — a tanterv más feladatot ir elő ebben a hó­napban számukra: egyhónapos ta­nulmányi gyakorlatot folytatnak. Február háromtól március hétig látogatják a gimnáziumot (a fiú­hallgatók a Radnóti, lányhallgatók a Tömörkény gimnáziumot), hogy megszerezzék azokat az ismerete­ket, melyek a jövő középiskolai ta­nárainak szükségesek hivatásuk gyakorlásához. Ez az egy hónap a tanárszakos hallgatók .üzemi gyakorlata": ahol 82 iskola az üzem, s a tanítás, a nevelés maga a „termelés". A hely ismerős a hallgatók szá­mára — négy éve még ők is ilyen diákok voltak, mint akiket most tanítani fognak. Még élénken él­nek emlékezetükben a középiskolás diákévek emléket De most vala­hogy azért mégis más ez — na­gyobb a felelősség és • feladat ls. Akkor őket tanították tanáraik, most ők fognak tanítani másokat. Ezekben a napokban dől el, hogy amit az egyetemen tanultak, csupán holt anyag-e számukra, vagy a gya. korlati munka szilárd elméleti alapja. A nevelés talán egyike a leg­szebb hivatásnak, de — talán ép­pen ezért — sok nehézséget is rejt magában. Megtartani egy órát, szá­monkérni az elmúlt óra anyagát, magyarázni a soronkövetkezőt, di­csérni, fegyelmezni — mindez nom könnyű feladat. Nem elég a hivatás szeretete és a szakmai ismeret, sok tapasztalat is kell hozzá — s türelem és meg­értés is. És itt kap nagy segítséget a hallgató a szakvezető tanár sze­mélyében, akihez beosztják, akinek az osztályában tanít, s aki előké­szíti a tanításra. Ez nagyban elő­segíti a tanárjelöltek munkájának sikerét. A Radnóti gimnázlnmban mint­egy harminc—harmincöt ' bölcsész­hallgató hospitál most. Az iroda­lom és a történelem szakon belül három—négy tagból álló csoportok­nak külön-külön van szakvezető ta­nárjuk. A kis létszám előnye, hogy a szakvezető tanár minden tanár­jelölt problémáival gondosan fog­lalkozhat, megismerheti azok pro­blémáit, könnyen segíthet, ahol ar­ra szükség van. Egyesek már tanítanak is. így Serfőző Lajos, törtónelemszakos hallgató — Kocsis elvtárs szakta­nár Irányításával — a negyedik osztályban órát tartott a második világháborúról. Jól sikerült a be­mutatkozás: Serfőző elvtárs ma­gyarázata minden tanuló figyelmét lekötötte, mikor a fasizmus meg­születéséről, a második világháború kirobbanásának okairól beszélt. Tóth István elvtárs a második osz­tályban tanítja a magyar történel­met, a feudalizmus történetét — a nagyurak hatalmaskodásait és a jobbágyság mérhetetlen kizsákmá­nyolását. A magyarszakos hallgatók egyré­sze Zsadányi Nagy Árpád elvtárs szaktanár vezetésével készül a ta­nításra. Zsadányi elvtárs most ép­pen Tóth Lajos és Németh Ferenc tanárjelöltet készíti elő a tanításra. Minden meghallgatott óra után a szaktanár megbeszéli az ára eredményeit és hibáit a hallgatókkal, megkérdezi véleményüket. Zsadányi elvtárs külön is foglal­kozik még a hozzá beosztott hall­gatókkal, Előre megbeszéli velük annak az anyagrésznek problé­máit, melyet az osztályban tanítani fognak — segit oz óravázlat elké­szítésénél, értékeli az osztály ta­nulóinak tudását és képességeit. Ezért nem is félnek a hallgatók a tanítástól. A gimnázinm Igazgatója, tanul­mányi vezetője minden segítséget megad a tanárjelölteknek, hogy munkájukat zavartalanul végez­hessék. Ez a segítség elsősorban a nzaktenárok lelkiismeretes vezető mnnkáiában mutatkozik meg, do abban is, hogy a tanárjelöltek ren­' delkezéséro áll a jól fűtött tanári | termen kivül a tanári könyvtár, s az egyes szertárak helyiséget is. Ilyen körülmények között min­den lehetőség adva van ahhoz, hogy a hallgatók elsajátítsák a szocia­lista nevelés tudományának gya­korlatát, s a magyar ifjúság hiva­tott nevelői legyenek az elkövetke­zendő évek munkája során. PAPP ZOLTÁN Négy állandó vidéki varietét fótesít az Országos Cirkusz és Varieté Vállalat A minisztertanács határozata nyo­mán ebben az évben megalakult az Országos Cirkusz és Varieté Válla­lat. Az új vállalat megalakulása döntő fordulatot jelent a cirkusz­művészet területén és hatalmas távlatokat nyitott meg artistaművé­szeink előtt, akik ezzel egyidejűleg állami státuszba kerültek. Az Országos Cirkusz és Varieté Vállalat a Fővárosi Nagy Cirkuszt a már hosszabb ideje működő Ar­tista Varietét, a közeljövőben meg­nyíló Budapest Varietét, valamint három nagy és öt kisebb cirkuszt egyesít magában. Ugyanakkor a rendszeres esztrád rendezvényeken kívül négy állandó vidéki varieté létesítése is szerepel a vállalat ter­vei között, Mindezek a tények bizonyítják, hogy hazánkban méltó megbecsü­léshez jutottak a cirkusz művészei és a közönség körében annyira népszerű cirkuszműfaj még foko­zottabban tudja szolgálni a kultúr­forradalom érdekeit. A kormány­programm mind a vidék, mind a főváros dolgozói számára nagymér­tékben kívánja növelni kultúrá­lis szükséglelek kielégítését. Az Országos Cirkusz és Varieté Vál­lalat. ebben n szellemben' állította össze műsortervét és minden bizto­síték megvan arra hogy a vidéki közörfég elé bemutatásre kerülő cirkuszműsorok mind kiállításban, mind színvonalban felülmúlják a? eddigieket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom