Délmagyarország, 1954. január (10. évfolyam, 1-26. szám)

1954-01-31 / 26. szám

VASÁRNAP, 1954. JANUÁR 31. 3 OÉLMRGYRRORSZflG Szakembereink tanácskoznak megyénk mezőgazdasági fejlesztési tervérőj Csongrád megye mezőgazdasági I meg a megye mezőgazdasági ter­r M^ef pKKSTÍEffi — egész-napos értekezleten vitatták1 tervjavaslatot. A Termelőszövetkezeti Tanács ülése Az elnökség tagjai közül Dr. So­morjai Ferenc, a Szegedi Mező­gazdasági Kísérleti Intézet igazga­tója a termelőszövetkezetekben és állami gazdaságokban létesítendő kísérleti parcellák megvalósítását javasolja. Az értekezlet résztvevőinek egyik I a szentesi Felszabadulás tsz elnöke csoportja: Török István (+), a me- L, Takács Ferenc (+++) megyei S^SgaSs (++)1 ^tenyésztési előadó, MegkezdődStt az országos irökoníerencia Szombaton délután az Építők Rózsa Ferenc kultúrotthonában megkezdődött az országos nökonfe­rencia. Az ország minden tájáról mintegy 800 küldött és 350 ven­dég: üzemi munkásnők, termelő­szövetkezeti tagok, állami gazdasá­gok, gépállomások dolgozói, értel­miségiek, háziasszonyok gyűltek össze, hogy megtárgyalják a ma­gyar nők feladatait a kormánypro­gramm végrehajtásában. A konferencia elnökségében a magyar nők legkiválóbbjai foglal­tak helyet, köztük Andics Erzsé­bet Kossuth-díjas akadémikus, az Országos Béketanács elnöke, a 'Nemzetközi Demokratikus Nőszö­vetség alelnöke, Vass Istvánné, az MNDSZ főtitkára, Gyenge Valéria olimpiai bajnok és még sokan má­sok. Megjelent az Országos Nőkonfe­rencián Rónai Sándor, az ország­gyűlés elnöke, Altomare Iván élel­miszeripari miniszter, Hollós Er­vin, a DISZ Központi Vezetőségé­nek titkára, valamint számos mi­nisztérium képviselője, Andics Erzsébet megnyitója után Vass Istvánné, az MNDSZ főtitkára tartotta meg beszámolóját. Vass Istvánné a többi között a következőket mondotta: — A Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség Végrehajtóbizottsága a világ asszonyainak milliói nevében levelet intézett a berlini tanácsko­záshoz, kifejezve tíz- és tízmillió asszony békeóhaját és azt a remé­nyét, hogy a tanácskozás sikerhez vezet. — Nálunk, Magyarországon, a nő azóta megy emberszámba, ami­óta a szovjet nép hős fiai felsza­badították népünket, amióta a párt felmelte értünk szavát. Nálunk a nőknek, mint dolgo­zóknak azóta van becsületük, amióta a párt vezeti az orszá­got. Nálunk a nőket, mint édesanyá­kat, mint az új magyar nemzedék szülőjét és felnevelőjét azóta övezi igazi megbecsülés és szeretet, ami­óta a párt tanítja erre dolgozó né­pünket. Társadalmi munkában éleniáró nőket tüntetett ki az Elnöki Tanács A Népköztársaság Elnöki Taná­csa az országos nőkonferencia al­kalmából kitüntetést adományozott a társadalmi munkában élenjáró nőknek. A kitüntetéseket szomba­ton délután az Elnöki Tanács í'o­gadótermében Dobi István, a Nép­köztársaság Elnöki Tanácsának el­nöke nyújtotta át. Az átadási ün­nepségen jelen volt Darabos Iván, az Elnöki Tanács titkára, Andics Erzsébet az oktatásügyi miniszter első helyettese, a Nemzetközi • De­mokratikus Nőszövetség alelnöke, Vass Istvánné, az MNDSZ főtitká­ra, valamint a Magyar Nők Demo­kartikus Szövetségének több vezető funkcionáriusa. Dobi István rövid beszéd kísére­tében nyújtotta át a kitüntetéseket. Y. M. Molotov ebédet adott Dulles amerikai külügyminiszter tiszteletére Berlin (TASZSZ) V. M. Molo­tov, a Szovjetunió külügyminisz­tere január 29-én ebédet adott J. F. Dulles, az Egyesült Államok külügyminisztere tiszteletére. Az ebéden résztvett még Ch. E. Bohlen, az Egyesült Államok mosz­kvai nagykövete, J. Conant, lz Egyesült Államok németországi fő­biriösa, L, T* Merchant, a külügy­minisztérium európai ügyekkel megbízott államtitkára, C. D. Jackson, az Egyesült Államok el­nökének különmegbízottja, F. Nash, had ügy minisztériumi állam­titkár. Szovjet részről az ebéden jelen volt A. A. Gromiko, G. N. Zaru­bin, V. Sz. Szemjonov, A. A. Szo­boljeVj D. A. ZsukoV] A Termelőszövetkezeti Tanács ja­nuár 30-án Dobi István elnökleté­vel összeült, hogy megvitassa a Ma­gyar Dolgozók Pártja Központi Ve­zetőségének és a minisztertanács­nak a mezőgazdaság fejlesztésére hozott határozatát és a termelőszö­vetkezetek ebből következő felada­tait. Az ülés napirendjén szerepelt még a minisztertanács vándorzász­lajáért folyó verseny értékelése. Az ülésen Dobi István, a Terme­lőszövetkezeti Tanács elnöke mon­dott beszédet. Bevezetőben beszámolt arról, hogy a termelőszövetkezetek és a gépál­lomások dolgozóinak III. országos tanácskozása óta megvalósult a harmadik országos tanácskozás szá­mos nagyjelentőségű határozata. Működésbe lépett a mezőgazdasági termelőszövetkezetek új alapszabá­lya. A párt iránymutatása alapján foganatosított kormányhatározatok gyorsan és hatékonyan növelték termelőszövetkezeti tagságunk élet­színvonalát. A termelőszövetkezeti parasztság a falu jobb áruellátásán és a sokoldalú termelési segítsé­gen keresztül nap mint nap érzi ba­ráti szövetségesének, szocializmust építő társadalmunk vezető erejé­nek, a munkásosztálynak támoga­tását. Az azóta eltelt időben a munkásosztály és a termelőszövet­kezeti parasztok kapcsolata erősö­dött, mélyült. A harmadik országos tanácskozás óta eltelt idő termelőszövetkeze­teink számára a komoly erőpróba ideje volt. A termelőszövetkezetek nagy többsége és a szövetkezeti ta­gok zöme a kezdeti nehézsé­gek és a rosszszándékú, ellensé­ges elemek hírverése ellenére kitartott a közös gazdálkodás mellett, amely kitéphetetlen, mély gyökereket eresztett az újjáformálcdó magyar faluban. A párt- és a kormány által nyúj­tott komoly anyagi támogatás, va­lamint termelőszövetkezeti tagjaink jobb munkája mutatkozik meg a zárszámadások adataiban: 1953. vé­gén a termelőszövetkezetek tiszta vagyona lényegesen emelkedett. Megnőtt az elmúlt gazdasági évben a tagok jövedelme is. A termelő­szövetkezeti tagok átlagos jövedel­me 1853-ban meghaladta nemcsak az 1952., Hanem az 1951. évit is. A. kiemelkedő eredményeket azon­ban termelőszövetkezeteink jelen­tős része még meg sem közelítette. A termelőszövetkezetek vonzó­ereje mellett tanúskodik, hogy az elmúlt időkben is — amikor voltak kilépések is a termelőszövetkeze­tekből — számos dolgozó paraszt lépett be a termelőszövetkezetekbe, új termelőszövetkezetek alakultak, a kilépett tagok egyrésze pedig visszavételét kérte. A termelőszö­vetkezeti mozgalom fejlődéséről ad számot az is, hogy a mult év őszén az előző évinél gyorsabban és szervezettebben haladtak őszi betakarítás és szántás-vetés munkálatai. Termelőszövetkezeteink két száza­lékkal túl is teljesítették 1953. évi őszi kenyérgabona-vetéstervüket. Az őszi munkákkal azonban számos szövetkezetben megkéstek, különö­sen ott, ahol nagyobbarányú kilé­pések voltak. Az elmaradásokat ter­melőszövetkezeteinknek tavasszal gyors és körültekintő munkával kell behozniok. El kell érni minden termelőszö­vetkezetben a termelési színvonal gyors és nagyarányú emelését, az árutermelés növelését, ezzel ter­melőszövetkezeteinknek az eddigi­nél nagyobb mértékben kell hozzá­járulniok népünk élelmiszerellátá­sának és könnyűiparunk nyers­anyagellátásának megjavításához. Termelőszövetkezeteinkben a ter­melési színvonal hatékony emelé­sével együtt és ennek következté­ben meg kell valósítani a szövetke­zeti tagság jövedelmének, anya­gi, szociális és kulturális ellá­tottságának nagyarányú, a jó­módú középparasztok jövedel­mét és életmódját is túlszár­nyaló emelkedését. E feladatok megoldásához a terme­lőszövetkezeti vezetők és a termelő­szövetkezeti tagok számára szintén a Központi Vezetőség és a minisz­tertanács mezőgazdaságfejlesztési határozata mutatja az utat. A mezőgazdaság fejlesztési hatá­rozat megvalósításának ezévi sorsa termelőszövetkezeteinkben nagy­mértékben attól függ, hogyan vetik meg éppen napjainkban az ezévi gazdálkodás alapját: Hogyan készí­tik el a terveket, — mondotta a továbbiakban Dobi István elvtárs. A tervkészítéssel egyidőben kell termelőszövetkezeteinknek ki­alakítaniuk a szilárd, állandó mun­kaszervezetet, a növénytermelésben és a állattenyésztésben egyaránt. Fokozni kell a családtagok bevoná­sát a közös munkába, elő kell se­gíteni és örömmel kell fogadni az eltávozott szövetkezeti tagok vissza­térését az iparból és a kilépett, egyébként becsületes dolgozó pa­rasztok visszalépését a szövetke­zetbe. A szükséges mértékig le kell szállítani a függetlenített szövetke­zeti tagok számát. Termelőszövet­kezeteink törekedjenek arra, hogy az eddiginél szorosabb kapcsolatot létesítsenek a szövetkezet és a gép­állomások között. — Gondoskodjanak a termelő­szövetkezeteink arról, hogy a szövetkezet saját erejéből biz­tosíthassa a tagok számára a rendszeres pénzelőleget. A bevétel-kiadási előirányzat elké­szítése során már előre fel lehet hívni a figyelmet minden termelő­szövetkezetben a legmesszebbmenő takarékosságra. Dobi István a következőkben rész­letesen megjelölte azokat a felada­tokat, amelyeket a termelőszövet­kezeteknek a párt- és a miniszter­tanács mezőgazdaság fejlesztési ha­tározata alapján meg kell oldaniok. Részletesen szólt ezután a zöld­ség-, a gyümölcs- és a szőlőterme­lés területén a termelőszövetkeze­tekre váró feladatokról. Dobi István foglalkozott a ku­korica agrotechnikájának kérdésé­vel, s felhívta a figyelmet a pót­beporzásra, majd a nedvdús takar mányok, elsősorban a takarmány­répa, valamint a zöldtakarmányok folyamatos termelésének és etetésé­nek kérdéseiről, a ta.karmánykész­letek gazdaságosabb felhasználásá­ról, a silózásról szólt. Mogól'nni­totta, hogy a legeltetés, a legelő­gazdálkodás terén is van mit javi­taniok a termelőszövetkezeteknek. A szilárd takarmánybázis megte­remtése és a szükséges férőhelyek biztosítása kialakítja a legfonto­sabb feltételeket az állattenyésztés nagyarányú fejlesztése számára. Az elkövetkezendő néhány éven belül el kell érni, hogy minden ter­melőszövetkezetnek legyen jómi­nőségű, közös szarvasmarhaál'')­mánya. Komoly feladatok várnak terme­lőszövetkezeteinkre a nagymúltú magyar lótenyésztés fejlesztésében. A sertéstenyésztés terén olyan kocaállományra van szükség, amelynek szaporulatából nem­csak a hízottsertés-boadási kötele­zettséget lehet fedezni, hanem bő­ven jut szabadpiaci eladásra és a tagok közötti szétosztásra. A juhtenyésztés és baromfite­nyésztés feladataira tért rá ezután Dobi István, majd az 1954. cvi terv adatairól beszélt. — Komoly segítséget jelent ter­melőszövetkezeteink számára az ál­lami begyűjtés új, többéves rend­szere — folytatta — amely nemcsak a termelés biztonságát erősíti meg, hanem nagymérték­ben megkönnyíti a gondos, kö­rültekintő, több évre előremu­tató tervezést is t-rmelőszövet­kezeteinkben. A szerződéses termeltetés új rendszere előmozdítja a termelés jövedelmezőségét. A termelőszövetkezetek tehát jelontős támogatásra számíthatnak a kormány részéről, rajtuk a sor, hogy jó munkát végezzenek. Ehhez mindenekelőtt meg kell javítani a vezetés munkáját terme­lőszövetkezeteinkben. A vezetők megválasztását a szövetkezeti de­mokrácia elvének maradéktalan ér­vényrejuttatása alapján kell vég­rehajtani. Különösen nagy felelősség hárul az elnökre. A szövetkezet eredményes mun­kája, jövedelmezősége azonban első­sorban magán a tagságon múlik. Egész dolgozó népünk nagy ese­ményre. a Magyar Dolgozók Párt­jának III. Kongresszusára készül. Legjobb dolgozóink kezdemé­nyezésére lelkes mozgalom van kialakulóban a III. pártkon­gresszus tiszteletére, E' ben a mozgalomban a mezőgazdaság do'gozói is erejük és tudásuk legjavát adva vesznek részt. Termelőszövetkezeti parasztságunk végtelenül sokat köszönhet a párt­nak. Ezért kívánnak termelő zö­vetkezetj tagjaink az első sorokban haladni és új murkasikereket el­érni a kongresszusi versenyben. Termelőszövetkezeti vezetőink és termelőszövetkezeti tagságunk lel­kes munkája a kongresszusi ver­seny során — meggyőződésem sze­rint — komoly léné=sel viszi előre termelőszövetkezetünkben a Köz­ponti Vezetőség és a miniszterta­nács mezőgazdaságfejlesztési ha­tározatának megvalósítását. E ha­tározat megvalósításának útja egyben az az út is, amelyen sike­resen előrehaladva, termelőszövet­kezeteink be tudják mutatni a kö­I zös gazdálkodás fölényét és előnyős [ voltát egész dolgozó parasztságunk ! előtt. ' Dobi István elvtárs nagy tapssal fogadott beszédét élénk vita kö­vette. Elsőrendű paprikamagot adnak a lermelőknek a Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat dolgozói Ha az udvaron megy keresztül az ember, ott is hallja a hangszóróból a Kossuth Rádió hang­ját. A dal keresztül tör a magas szárítókon is, ahol szikkad a híres sze­gedi paprika. Az átrakó­hoz vezető úton paraszt­kocsik sorakoznak egy­más mögött katonás rendben, a kocsi dereká­ban fűzéres paprika emelkedik a magasba: eladni hozzák. A válla­lat átveszi a fűzéres paprikát, — jó pénzt fi­zet érte — s aztán kez­dődik a kikészítés. A paprikát szikkasztják, hasítják, zúzzák, őrlik és csomagolják. A hasító­ban csend van, csak a hangszóró felől hallat­szik a zene. A nagyte­remben a falak körül és középen is asszonyok ül­nek. Előttük kosárban még hüvelyesen a híres szegedi paprika. Oldalt két kisláda, az egyikbe a csumát (paprika kocsá­nyát), a másikba a pap­rikamagot dobják. Hátul, kisé oldalt, még egy lá­da van, oda dobják a ki­hasított és megtisztított paprikabőrt. Kis paprikahasító kés­sel vágják fel a hüve­lyes paprikát. Gyors mozdulattal kirántják az eret (a paprika ereje, rajta a paprika magva), a kés acélja kiélesedik a munkában. Élesebb, mint a beretva. Kilencven asszony dol­gozik itt a hasítóban, — kosarakkal, ládákkal kö­rülvéve. Az asszonyok előtt kötény, a fejükön piros baboskendő. Nem szól senki, csak a kezek járnak. Az ember szeme alig győzi követni a sok fürge kéz mozgását. — Sieítti kell, mert közeleg a pártkongreszus ideje és erre még jobb munkával akarunk fel­készülni — monjja az egyik hasítónő, akinek a keze talán még gyorsab­ban jár, mint társaié. A hasítók között kise­gítők járnak-kelnek. Hü­velyes paprikát visznek a hasitókhoz és a kihasí­tott paprikát elhordják. Ok is, mintha gyorsab­ban dolgoznának most ezekben a napokban, amikor az egész üzem a pártkongresszus tisztele­tére magasabb termelési eredményekkel akarja bebizonyítani munkasze­retetét. A középen levő sorból messzire kitűnik társai közül Fekete Nagy An­talné, nem hanggal, ha­nem azzal, hogy őnála van a legnagyobb rakás hasított paprika. — Harmincnyolc éve dolgozom paprikával — mondja. — Ismerem minden munkáját. Jár­tam ültetni, kapálni, szedni. De legtöbbet ha­sítani, — Itt születtem és itt is lakom Alsóvároson, a szegedi paprika „főtelep­helyén". Dobóéknak jár­tam hasítani a felszaba­dulás előtt. A hasítóban most na­gyon komoly munka fo­lyik. Erre terelődik a beszéd fonala is. — Vetőmagot váloga­tunk a termelőknek. Azt a magot, ami riém csi­raképes, külön rakjuk. — De honnan látják meg, hogy melyik a csi­raképes és melyik nem az? Mag, mag. Mind egyforma. — Nem úgy van az —» válaszol — ismét moso­lyogva. Meglátszik az a hüvelyről is. Amelyik szép, nagyhüvelyű, két­eres, az jó magnak. Ar­ra is vigyázni kell, ne­hogy penészes legyen, mert az nem jó. Fekete Nagy Antalné addig is gyorsan dolgo­zik, amíg beszél. Igye­kezni kell a munkával, a 200 százalékos átlagtel­jesítmény nem jön ma­gától. Pedig a harmadik pártkongresszusig még emelni is akarja teljesít­ményét. Vállalatuk egyéni ter­melőkkel, termelőszö­vetkezetekkel, állami gazdaságokkal van szer­ződésben — mondja be­fejezésül Fekete Nagy Antalné, B, J,

Next

/
Oldalképek
Tartalom