Délmagyarország, 1953. november (9. évfolyam, 257-280. szám)

1953-11-06 / 261. szám

PÉNTEK. 1953. ^OVflMBER 6 3 OÉLMAGYARORSZftG (Jnnepségjefi Szegeden november 7 alkalmából 'A dicső győzelmi/, Nagy Októberi Szocialista Forradalom ;«;. évfordu­lójának megünnryrjiése alkalmából a Magyar Dolgozik Pártja Szeged Városi Bizottsága és a városi tanács 1953. november 7-én este 7 órai kezdet'/fel ünnepséget rendez a Szegedi Ál/fomi Nemzeti Színházban. Itt ünnepe beszédet Karácsonyi Béla Kbsrinth-dijas egyetemi do­cens, országgyűlési képviselő mond. "A beszéd után ünnepi kultúr­műsor lesz. 7-én délelőtt 11 órakor a Széche­nyi-téri Szovjet Hősi Emlékmüvek­nél és a Dugonics temetőben egy­idejű koszorúzás lesz, mely alka­lomból Szeged dolgozóinak kép­viselői hálával emlékeznek meg a szabadságunkért elesett Szovjet Hő­sök emlékéről. November 6-án este valamennyi szegedi üzemben 8 munkahelyen műsoros ünnepi gyűlések kereté­ben emlékeznek meg Szeged dolgo­zói a forradalom győzelmének év­fordulójáról. Ha este 6 órakor tanácstagi beszámoló a Hérey utcai iskolában Ma este 6 órakor a Mérey-ntcai Altalános iskolában Nagy Géza ta­nácstag beszámolót tart választói­nak a legutóbbi időkben végzett munkájáról. A beszámoló után a jelenlévők elmondják észrevételei­ket, közérdekű javaslataikat., me­lyet Nagy Géza tanácstag továb­bít majd a Városi Tanács Végre­hajtó Bizottsága felé. A tanács végrehajtó bizottsága kéri a lakos­ságot, hogy a beszámolón minél nagyobb számmal vegyenek részt és javaslataik megtételével nyújt­sanak segítséget a végrehajtó bi­zottság munkájához. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom megnyitotta a szovjet nép előtt a tudományokhoz, a kultúra magaslataihoz vezető utat A Nagy Szocialista Forradalom győzelme új korszakot nyi tott meg az emberiség történeté­ben. Az Októberi Szocialista For­radalom — a történelemben elő­ször — a kultúra összes vívmá­nyait a népnek adta és megnyi­totta a kultúra, a tudomány vi­rágzásának korlátlan lehetőségeit a szabad szovjet népgazdaságban. Mint minden olyan országban, ahol a kizsákmányoló osztályok uralkodnak, a forradalom előtti Oroszországban is kétféle kultúra volt: a burzsoák és földesurak re­akciós kultúrája és a demokratikus, valóban népi kultúra. Azonban a kultúra vívmányai és a nép között tátongó szakadék volt V. I. Lenin L. N. Tolsztojról írt cikkében rámutatott, hogy ezen a téren szocialista fordulatnak kell történni. Ez a szocialista fordulat 1917­teen ment végbe Oroszországban. A népművelésről való gondosko­dás az egyik legfontosabb feladat lett a szovjet hatalom megalakulásá­nak első napjaitól kezdve az or­szág átalakítása terén. A kommunista párt és a szovjet állam, Lenin és Sztálin, a forra­dalom lángelméi vezetésével a Szovjetunióban igazi kultúrforra­dalom ment végbe. A Szovjetunió hatalmas utat tett meg a kulturális fejlődés terén és a világ leghaladóbb kultúrájának országa lett. Az Októberi Forradalom előtt a Szovjetunió területén élő lakosság mintegy 70 százaléka írástudatlan volt. A forradalom után az írástu­datlanság felszámolása az egyik legfontosabb állami feladat lett. Az Októberi Forradalmat követő első húsz év alatt a Szovjetunióban több mint 40 millió ember tanult meg írni-olvasni. Negyven nemze­tiség történelmében először írha­tott és olvashatott saját anyanyel­vén. A szovjet köztársaságokban a gyermekek anyanyelvükön tanul­nak most. A Nagy Honvédő Há­ború előtt a Szovjetunióban lénye­gében felszámolták az írástudatlan­ságot A szovjet ország hatalmas vív­^ mánya a gyermekek általá­nos kötelező oktatásának sikeres megvalósítása. Az Októberi* Szocia­lista Forradalom előtt az iskolakö­teles gyermekek négyötödét meg­fosztották a tudás fényétől. A Szovjetunióban most összesen 57 millió ember tanul, gyermekek, if­jak és felnőttek, férfiak és nők és több mint 200.000 általános r iskola működik. A tanítók száma a szov­jet hatalom évei alatt több mint hatszorosára emelkedett és most több mint másfélmillió ember ok­tatja a serdülő nemzedéket és ta­nulni vágyó felnőtteket. A Szovjetunióban mindenütt be­vezették az általános kötelező hét­éves oktatást és ebben az évben megkezdték az áttérést az általá­nos középfokú oktatásra. A serdülő nemzedék nevelését szolgálja a Szovjetunióban a gyer­mekek iskolánkívüli intézményei­nek széles hálózata, amely előse­gíti a gyermekek öntevékenységét, adottságaik és tehetségük fejlődé­sét. A Szovjetunióban jelenleg több mint 2500 úttörő-palota és úttörő­ház, gyermekstadion, park, gyer­mekvasút és más hasonló intéz­mény van. Soha nem látott méreteket öl­tött a középfokú és felsőfokú szakoktatás. Az Októberi Forrada­lom előtt Oroszországban mindösz­sze 91 főiskola volt. A Szovjet­unióban most 900 egyetem, főis­kola és akadémia működik. A Szov­jetunióban 33 egyetem van, s ezek­nek legnagyobb része az Októberi Forradalom után alakult. Az egye­temeken, főiskolákon és akadémiá­kon jelenleg 1,527.000 hallgató ta­nul. A szakemberek számát tekintve a Szovjetunió a világ valamennyi más országát megelőzi. A Szovjet­unió gazdasági és kulturális életé­nek különböző területein most mintegy 5,500.000 közép, vagy fel­sőfokú szakképzettséggel rendelke­ző szakember dolgozik. A Szovjetunió kulturális és köz­oktatási téren elért hatalmas sikereinek célja a város és a falu, a szellemi és fizikai munka közötti különbség eltörlése. Az SZKP XIX. kongresszusának határozataiban, a párt és a szov­jet kormány valamennyi ezt kö­vető intézkedésében világosan ki­fejezésre jut. mennyire gondosko­dik a párt és a kormány arról, hogy a szocialista társadalom vala­mennyi tagjának állandóan növek­vő anyagi és kulturális szükségle­teit a lehető legtökélesebben kielé­gítsék. Az SZKP XIX. kongresszusának irányelvei, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa ötödik ülésszakának hatá­rozatai, a pártnak és a kormány­nak a mezőgazdaság és a könnyű­ipar fellendítésére irányuló intéz­kedései nagyszerű távlatokat nyit­nak a szovjet nép előtt a kommu­nista társadalom építői anyagi és kulturális színvonalának további emelkedése terén. Ludmilla Dubrovina, az OSZSZSZK népművelési miniszterhelyettese Köszöntsük kiváló munhával november 7 vigyük győzelemre évi tervünk teljesítését A forradalmi műszak eredményei a Textilmüvekben A forradalmi műszak alatt nem­csak fonónőink, hanem művezető­ink is sokkal nagyobb körültekin­téssel végezték munkájukat, mint az előző hetekben; a Textilművek minden dolgozójának vágya az, hogy ezen a héten minél ••egysze­rűbb eredmények lássanak napvi­lágot. A gyűrüsfonóda 21—23-as régén dolgozik Kószó Piroska, aki szinte •pillanatok alatt cseréli ki az '!res csévél a telivel, sodorja a szálat és köti össze. Minden órsója pereg, nem lehet látni a gépén kifűzölt, vagy rossz orsót. Így azután termé­szetes, hogy az eredmény nem ma­rad el. Kószó Piroska teljesítmé­nye a forradalmi műszak első nap­jaiban átlagosan 112.9 százalék. Az előfonóban is szorgalmasan dolgoznak a leszedő fiatalok. Ap­jok Mihdlyné gépén van leszedés, — másodpercek alatt elvégzik. Most egy kis ideig szünet van, de nem állnak meg a lányok, hanem már is sietnek egy másik géphez és se­gítenek a fonónőnek az anyag be­rakásánál, Igy sokkal hamarabb megtörténik az anyag berakásé és több idő jut a szálkötözésre és géptisztitásra. A nyújtón éppen az üres kanná­kat rakja be Csányi Ilona. Ügye­sen végzi munkáját, szereti pépét és úgy bánik vele, mint édesanya a gyermekével. „A gép is megérti, hogy ki szereli és ki nem" — mondja Csányi Ilona. Alig fordul egyet-keltőt, máris a gépbe üres kannákat rakott • • a gép újra megy, termel, egyre fi­nomabb lesz a fonál. A kártoló gépek körül nagy a sürgés-forgás. Az egyik gépnek valami baja lett, mert Ábrahám János segédmüvezetö a gép - lé feküdt és úgy javítja. De nem ko­moly a baj; percek kérdése az egész és maris forog tovább a gép. A lánccsévélő üzemrészben is folyik a lelkes harc a több és jol b termelés eléréséért. Bárdos T­elvtársat is csak nagy nehezen het megtalálni, ae egyik gép javí­tásával foglalatoskodik. Gyorsan akarja kijavítani. Ha valahol se­gíteni kell, Bárdos elvtárs azor. 'Ol ott található. ' 'A javítóműhelyben minden gép munkában van. A műhely főmű­vezetője, Turi elvtárs gondosan ellenőrzi a munkát és ha valahol hibát észlel, azonnal szól is érte és segít annak kijavításában. A nagy munkalendületnek meg is van az eredménye. A forradalmi műszakban eddig az üzem 105.1 : ú­zalékos tervteljesitést ért el. Most az a feladat, hogy a forradalmi mű­szak után ez a nagyszerű verseny­lendület tovább fokozódjék és visz. szaSzerezzük az étüzem-cslllagol üze­münk homlokzatára, * PINTÉR MARIA ' " Textilművek Két ifjúmunkás versenye a forradalmi műszakban (Tudósítónktól) A Szegedi Gőzfű­rész mult heti szakszervezeti tag­gyűlésén két DISZ-fiatal: Mé­száros István és Brinkus Anna vették át az üzem •legjobb ifjúsági brigád* verseny­zászlaját. Ennek a zászlónak az oda­ítélése nagy gon­dot okozott az üzem vezetőségé­nek, mert az üzemben több olyan ifi-brigád van, melynek tel­jesítményszázaléka magas. Azonban példás munkájukért ők érdemelték meg legjobban. A kitüntetés átvé­tele után két külön brigádba ke­rültek s most a forradalmi műszak­ban egymással versenyeznek. Mészáros István 1951 május óta dolgozik az üzemben, ahol a dol­gozók megkedvelték a vidám, min­denkihez kedves fiatal munkást. Eleinte pár hónapig segédmunkás­ként dolgozott, de az üzem vezető­sége hamarosan felfigyelt az igyek­vő, mozgékony munkásra és beál­lította az egyik körfűrészes dolgo­zó mellé. Ügyes volt, szorgalmas és így történt meg az, hogy az üzem átszervezése alkalmából a 17 éves dolgozó önálló körfűrészes lett. Ebben az évben már komoly feladatot kapott Mészáros István. Olyan cikk gyártásával bízták mi műszakban 125 százalékot ért el, de a termelt par­kettaléc minősége még nem teljesen megfelelő. Hibát követett el, mert jól ismeri ugyan a minőségi előíráso­kat, inkább a ter­melési százaléko­kat tartotta szem előtt és nem ügyelt eléggé a termelt áru minő­ségére. A minősé­gi munkának a megjavítását kell Mészároé István­nak szem előtt tartania, mert meg, amit az üzemben eddig nem gyártottak. A parkettaléc termelés nehéz és körültekintést igénylő munkáját végzi — azóta is. Terme­lési százaléka állandóan 120 száza­lék fölött volt és ennek eredmé­nyeként ez év elején sztahánovista lett. Elvégezte a körfűrészes tanfo­lyamot, ahol szakmunkássá képez­ték ki. Most pedig a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom tiszte­letére versenyre hívta ki az üzem másik legjobb ifi-brigádját, a Már­kus brigádot, amelynek tagja Brin­kus Anna, volt brigádtársa. Ebben a versenyvállalásban kö­telezte magát arra, hogy termelési tervét az eddiginél még magasabb százalékkal túlteljesíti és a ter­melt parkettaléc minőségét megja­vítja. Mészáro,s István a forradal­megvan minden adottsága arra, hogy a vállalását necsak mennyiségben, hanem mi­nőségben is teljesítse. A versenytársa Brinkus Anna, A felszabaduláskor még iskolába járt — egy éve került az üzembe. Ez idő alatt 6 is elvégezte a négy­hónapos körfűrész tanfolyamot. Mindenki szereti az üzemben a kedves, mosolygó-arcú körfűrészes segédmunkást. Munkáját nagyon komolyan veszi és nagyon szeretne önálló körfűrészes lenni. Szorgal­masan részt vesz politikai okta­tásban is és ha továbbra is ilyen szép eredményeket ér el, úgy nem­sokára már ő is sztahánovista le­het. Mert most, a forradalmi mű­szakban legyőzte versenytársát — a brigádvezetőjével együtt 139 száza­lékra teljesítette normáját. Barát János Egyik életrajzírója nevezte el Pjotr Iljics Csajkovszkijt, a nagy orosz zeneszerzőt a küzdelmek mu­zsikusának. Valóban: küzdelem volt egész élete, meg nem értés és csalódás járt a nyomában sokáig, de a sok küzdelem végül is — a halhatatlansághoz vezetett. Most 60 éve halt meg, 1893 no­vember 6-án. ... Az Ural lábánál, Votkinszk bányatelepen született. Apja a bánya tisztviselője volt. Pjotr Iljics Csajkovszkij miután elvégezte a pétervári jogi iskolát, 19 éves korában az igazságügymi­nisztérium fogalmazója lett. A hi­vatali ranglétrán előléptetés mo­solygott rá, de befolyásos protek­torok a riválisa érdekében elgán­csolták, s ez a kudarc döntő vál­tozást hozott Csajkovszkij életében. Elkeseredetten otthagyta állását, s beiratkozott Anton Rubinstein ze­nekonzervatóriumába. Családja megdöbbenve vette tudomásul el­határozását: Megtagadta a jogot a dudálás kedvéért! — mondogatták ször­nyülködve. Igen: az igazságügyminisztérium szegényebb lett egy szürke tisztvi­selővel és a zeneirodalom gazda­gabb lett — Csajkovszkijjal. Tanult, tanult, tanult, Fáradal­mak és nélkülözések közepette, szegényen, gyertyafény mellett, fű­tetlen szobában, de szívósan és cél­tudatosan. Amikor első művének, Osztrovszkij „Vihar" című drámá­jához írt nyitányának akkordjai felcsendültek, a zengő dallamok még jobban megacélozták akaratát. — Tovább, további De még ne-, A KÜZDELMEK MUZSIKUSA (Csajkovszkij halálának 60. évfordulójára) héz és küzdelmes volt az út... Pétervárról Moszkvába került, egy új zenekonzervatóriumba, amely­nek azonban már nem növendéke, hanem zeneelmélettanára volt... Moszkvában született meg híres B-dúr szimfóniája, s itt érte újabb csalódás: egy fiatal énekesnő fel­lobbanó és gyorsan elhamvadó sze­relme ... A keserűség továbbra sem tágított mellőle: Nem sikerült az első vezénylése — kettétörte a dirigensi pálcát, s amikor a cári operaház visszaküldte „Undine" cí­mű operáját — eltüzelte a partitú­rát ... Mást letepertek volna a csalódá­sok, más elfáradt volna a szaka­datlan küzdelemben, de Csajkov­szkij rendületlenül hitt magában. Csajkovszkij a sok keserűséget új alkotások lázában perzselte fel. Egymásután születtek nagy mű­vei: hét szinfónia, köztük a VI., úgynevezett Pathétique szimfónia, amelynek csodálatos dallamszövé­se, dús érzelmessége, harsogó pá­tosza mintha a nagy zeneköltő éle­tét hirdetné. Nyitányok, szvitek — élükön az orosz nép hazaszeretetét megörökítő „1812", hegedűverse­nyek, operák: a Puskin szövegére írott „Anyegin" és „Pique Da­me", a Byron inspirálta „Mazep­pa", a balettek: a „Diótörő", „A hattyúk tava" és még számos ki­emelkedő mű jelezte a nagy alko­tások korát. Műveiből lángoló hazaszereteté­nek, az orosz nép iránti rajongá­sának fortissimója árad. Muzsikája tele van szilaj, szenvedélyes tilta­kozással, az egyéniség elnyomása és leigázása elleni harc lázadó len­dületével. Egyik levelében így jellemezte munkáját: „Nem egyszer valamilyen szívem­hez nőtt népdal inspirált, amikor egyik-másik művemet megkezdtem. És ez majdnem mindig váratlanul, nem tudatosan történt. Ami pedig muzsikám orosz elemeit, vagyis a dallamnak és a harmóniának a népdallal rokon feldolgozási mód­szerét illeti, ez onnan ered, hogy kisgyermek koromban a nép köré­ben éltem, átitatódtam az orosz népzene jellegzetes vonásainak szépségével, onnan ered, hogy ra­jongok az orosz elemért annak minden megnyilvánulási formájá­ban, röviden onnan, hogy orosz va­gyok a szó legteljesebb értelmé­ben". Zenéje akár dal, románc, hang­szerre írt miniatűr, hatalmas szin­fónia, vagy opera, — mindig hall­gatói szívéhez szól. És ez a zenei színes, gazdag és Változatos. Az „Anyegin"-ben és a „Pique Dame"­ban a zene társadalmi rajzot is ad, s milyen fergeteges erőtől duzza­dó az „1812" szvit, milyen hűsége­sen tükrözi az orosz nép hazaszere­tetét és hatalmas erejét, amellyel győzelmesen szált szembe Napó­leon legyőzhetetlennek tartott nagy ármádiájával. Csajkovszkij nemcsak arról írt, hogy mennyit merített a népzené­ből, de emlékezéseiben elmondja azf is, minden vágya, hogy művé­szete a nép közkincse legyen. Alko­tásaiban adja vissza a népnek, amit inspirációban a néptől kapott. A zenei műfajokról írva említette meg: „ ... Az opera a legalkalmasabb arra, hogy — kedvező körülmények között — az egész nép kincsévé te­gye művészetünkét". Csajkovszkij a világ egyik leg­nagyobb és legnépszerűbb zene­költője. „A küzdelmek muzsikusa" a sok csalódás, keserűség, boldog­talanság után még életében meg­érte, hogy a zengő akkordokkal, lágy harmóniával, dús dallamok­kal vívott harca győzelmet aratott. Igazi nagysága azonban halála után terebélyesedett ki. Amiről feljegyzéseiben, mint egykor be­következhető feltételről, csak gon­dolatjelek között beszélt: „kedvező körülmények között" — bekövetke­zett. Nemcsak az operaszínházak, a hangversenytermek is megnyíl­tak a nép előtt és a zene tolmá­csolói között ott van a rádió, amely milliókhoz viszi el csodálatos dal­lamait. Ma: halála 60. évfordulóján hal­hatatlan zéríeköltőre emlékezik a Világ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom