Délmagyarország, 1953. november (9. évfolyam, 257-280. szám)

1953-11-06 / 261. szám

DSLMüGYHRfMSZflS PÉNTEK. 1M3. NOVEMBER «• (Folytatás 02 első oldalról.) gondos kiszolgálását. Az ipari köz­pontokban a munkások, a dolgo­zók igényeinek gondos mérlegelé­sével tovább kell fejleszteni az üzlethálózatot, el kell érni, hogy a dolgozók gyorsabban végezhessék el vásárlásaikat és munkájuk után is friss élelmiszerekhez juthassa­nak. Meg kell javítani a földmú­vesszövetkezetek munkáját, hogy a falu iparcikkekkel való ellátása bőségesebb, zökkenőmentesebb le­gyen. VI. A Központi Vezetőség júniusi ki­bővített ülésének határozata nyo­matékosan hangsúlyozta, hogy meg kell szilárdítani a törvényességet. A párt és a kormány intézkedései­nek eredményeképpen a törvényes­ség megszilárdítása a júniusi teljes ülés óta jelentős lépésekkel haladt olőre. Megvalósult a széleskörű amnesztia. Megszűnt az internálás rendszere, feloszlatták az interná­lótáborokat. Feloldották a kitelepí­1 ettek lakhelyhez kötöttségét. Meg­szűnt a kuláklista. Hatékony in­tézkedéseket léptettek életbe a rendőrség, az államvédelmi szer­vek, a bíróságok gyakorlatában a törvényesség biztosítása érdekében. Létrejött a legfőbb ügyészség, a törvényesség egyik alapvető bizto­sítéka. A Központi Vezetőség azonban felhívja a párttagok és különösen az állami szervekbe és tanácsok­ban dolgozó kommunisták figyel­mét, hogy még mindig előfordul törvénysértés, még most is meg­történik, hogy hatóságok, különö­sen a falun, ridegen intézik a dol­gozók ügyeit. A Központi Vezetőség felszólítja az összes állami és párt,szerveket, hogy erélyesen számolják fel a helyenként még előforduló törvény­sértéseket és teljes mértékben szerezzenek érvényt a törvénynek az állami, a gazdasági és társadal­mi életben. Ai ország (örvényes rendje a la­kosság nyugodt, biztonságos élet­körülményei ugynnnkkor megköve­telik, hogy minden állampolgár tnrtsa tiszteletben a törvényeke1, fegyelmezetten tegyen eleget köte­lességeinek. Érvényt kell szerezni az állampolgári fegyelemneik min­den téron: az adófizetésnél, „ be­gyűjtésnél, az összei állampolgári kötelezettségek hiánytalan-.teljesíté­sénél! VTT. A Központi Vezetőség megálla­pítja, hogy a júniu&i kibővített ülés határozata nyomán javult a párton" betüH demokrácia, fejlődött a párt alapszervezeteiben és a vezető párt­szervekben a bírálat ás önbírá­lat szélesedett az nulról jövő bírá­lat. Csökkent a személyi kultusz, amely összeegyeztethetetlen a marx­izmus-leni.iizinug szellemével. Kezd kialakulni a pártszervezetekben és a pártszervekben n kollektív veze­tés. Megnőtt a taggyűlések, vala­mint a választmányok szerepe és tekintélye Növekedett a pártag­ság aktivitása a pártéletben. Á Központi Vezetőség ugyanak­kor leszögezi, hogy a vezetés mód­Szereinek ég egész rendszerének megjavítása, a belső pártélet kifej­lesztése, a kollektív vezeték meg­valósítása terén n párt még csak kezdeti eredményeket ért el. Fel­hívja az egész párttagság, vala­mennyi pártszervezet és pártszerv figyelmét arra, hogy a pártonbe­lüü demokrácia, a kollektív veze­tés ügyét ne tekmtse időleges, egy­szeri kampányjellegű feladatnak, ez <i lenini forradalmi munkáspártnak, a Magyar Dolgozók Pártjának is állandó módszere, működési törvé­nye. Döntő feltétele ez a párt előtt álló feladatok sikeres megoldásán unk, a párt és a munkásosztály, a párt és a pártonkívüli dolgozó tö­megek közötti szoros, megbontha­tatlan kapcsolatnak. Megállapítva a pártáiét megjaví­tásában <}ddig elért eredménjyjket, * Központi Vezetőség rámutat ar­ra, hogv a belső pártélet felélénkü­lése számos pártszervezetben befe. léfordulássai párosult. „ széles pár­tonkívüli tő,megélt között a párltn­pok ér, a núrt s-tervezetek által vér zett felvilágosító, agiiác'ós munka elégtelen, n pártszervezetek nngy­vészo nem egyezteti össze megfele­lően a belső pártmunkát és általá­ban a politikai munkát „ gazdasági munkával s ezért gyengült a párt­szervezetek és pártszervok figyelme a termelés iránt az ;parban és « mezőgazdaságban. A pártszervezetek é© rártszervek kezdik ngvan elsajá­títani a páriéletben a vezetés he­lyes módszereit, de a tömegeik he­lyes kommunista ve'étéste terén még lényeges előrehaladás nincsen. A bí­rálathoz való viszony és nz önbírá­lat o'v-kor formális: nem nvnT'" követők nvo-Gd-ln tettek a bírálatot X *z önbírálatot Fg'-e-, pártsz©r­v ezetpkbeu mcgíVédkeznek arról, hogy a párt szervezeti felépítésében ós egész müködésóben érvényesül­nie kell a demokratikus centraliz­musnak, hogy a demokratikusan megválasztott szervek határozatai a párt minden szervére és minden tagjára egyaránt kötelezőek. Komoly elmaradás mutatkozik azon feladatok megvalósításában, amelyeket a júniusi kibővített ülés ideológiai és elméleti téren szabott meg. Egyes párttagoknál a kapita­lizmusból a szocializmusba való át­menet elméleti és ideológiai kérdé­seiben bizonyos zavar és tanácsta­lanság mutatkozott, aminek leküz­déséhez a párt vezetése kellő idő­ben nem fogott hozzá és amelyet maradéktalanul még nem számolt fel. A Politikai Bizottságnak gon­doskodnia kell arról, hogy ki­dolgozásra és tisztázásra ke­rüljenek azok az elméleti és ideológiai kérdések, amelyek az új helyzettel, pártunk és népi de­mokráciánk fejlődésének új szaka­szával kapcsolatosak, s amelyek­nek tisztázása eíengedhetetlenül szükséges a párt helyes politikájá­nak megvalósításához. Tekintetbe véve, hogy egész to­vábbi fejlődésünk döntő láncszeme, kulcskérdése a mezőgazdaság ter­melésének nagyarányú fejlesztése, — és figyelemmel arra, hogy a magyar mezőgazdaságban még kü­lönféle típusú gazdasági alakulatok egymás mellett működnek, ami bo­nyolulttá teszi a feladatokat a párt számára: az egész párt egyik leg­döntőbb, alapvető feladata a falusi pártmunkában évek óta tapasztal­ható elmaradás, sőt visszaesés fel­számolása. A Központi Vezetőség kötelezi a Politikai Bizottságot, va­lamint a párt megyei-, járási- és egyéb vezető szerveit, hogy a me­zőgazdaság jelentőségének megfe­lelően foglalkozzanak a falusi, gép­állomás!, termelőszövetkezeti, álla­migazdasági stb. pártszervezetek megerősítésével, építésével, párt­életével, vezetésének megjavításá­val és e szervezeteknek, különösen a falusi pártszervezeteknek össze­tételével. Biztosítsák, hogy a falusi pártszervezetekben mind nagyobb számban legyenek közvetlen ter­melőmunkát végző dolgozó parasz­tok. Mind az iparban, mind a mező­gazdaságban biztosítani kell, hogy a pártszervezetek összeegyeztessék a politikai munkát a gazdasági munkával, elsősorban a termelés feladataival, irányítsák, vezessék a munkaversenyt, karolják fel s dol­gozók helyes, élenjáró kezdeménye­zéseit! Támogassák erőteljesen a mű­szaki értelmiséget, a mérnököket, technikusokat, agronómusokat a népgazdaság erői gyors átcsopor­tosítása érdekében kifejtett tevé­kenységükben, tudatosítsák közöt­tük munkájuk pngy jelentőségét és közvetlen összefüggését az egész nép jólétének emeléséért folytatott harccal. Pártunk erejét az 1953-as tervév sikeres befejezésére és az 1954. évi népgazdasági terv teljesítésére, il­letve túlteljesítésére kell összpon­tosítani. E cél érdekében mozgósí­tani kell a magyar munkásosztályt, az egész dolgozó népet. Meg kell értetni minden dolgozóval, hogy népgazdasági tervünk a népjólét emelésének terve. Helyileg és or­szágosan a terv teljesítését min­den egyes dolgozó ügyévé kell ten­ni. Minden egyes pártszervezetünk, minden egyes kommunista lelkes, odaadó munkájától függ, hogy győzelemre vigyük a népjólét eme­lésének 1954-es tervét! A párt csak akkor képes ered­ményesen leküzdeni a nehézségeket, ha széleskörű, fáradhatatlan fel­világosító munkát végez a dolgozó tömegek, a lakosság legszélesebb rétegei között. Ennek érdekében a kommunistáknak jobban kell tá­mngatniok és mozgósítnnlok a szak­szervezeteket, a DISZ szervezeteit, az MNDSZ-t és más tÖmegszervc­zeteket. : Fordítsanak a pártszervezetek ée pártszervek fokozott figyelmet a helyi tanácsok munkájának meg­javítására: segítsék elő, hogy a ta­nácsok, mint az államhatalom he­lyi szervei és mint a íakosság leg­szélesebb tömegszervezetei, teljes mértékben betöltsék szerepüket; erősítsék kapcsolataikat a lakosság­gal, törődjenek a lakosság minden­napi érdekeivel, a községfejlesztés és gazdálkodás ügyével, s ugyan­akkor biztosítsák a központi fel­adatok megvalósítását ls. A Magyar Dolgozók Pártjának po­litikája — a magyar munkásosz­tály politikája. Ez a politika a munkásosztály, a magyar nép anyagi és szellemi felemelkedésé­nek, Magyarország felvirágoztatá­sának, a békének, a nemzeti füg­getlenségnek, a nemzeti egység megerősítésének, a szocializmus építésének a politikája! A Központi Vezetőség júniusi kibővített ülésén meghatározott po­litika megköveteli, hogy a párt még következetesebben elmélyítse és megsokszorozza kapcsolatait s munkásosztállyal, a dolgozó pa­rasztsággal, az értelmiséggel, az egész néppel. A Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetősége felhívja a párt valamennyi szervezetét, az összes párttagokat és tagjelölteket, hogy zárják még szorosabbra soraikat, s odaadóan, szilárd akarattal bizto­sítsák a Központi Vezetőség júniusi teljes ülésén hozott határozatok, az ott megállapított politikai, vala­mint a jelen határozatban megje­lölt feladatok gyors megvalósítását! A Központi Vezetőség felhívással fordul az egész magyar dolgozó néphez, minden hazáját szerető magyarhoz, a béke és a független­ség minden hívéhez, hogy széles nemzeti egységben összefogva se­gítsenek valóraváltani a Magyar Dolgozók Pártjának, népköztársa­ságunk kormányának politikáját, diadalra juttatni a magyar nép felemelkedésének nagy ügyét. A szov.ei kormány jegyzéke Anglia, Franciaország és az Egyesült Államok kormányához a külügyminiszterek értekezletének összehívásáról A Szovjetunió külügyminiszté­riuma október 18-án megkapta Anglia, Franciaország és az Egye­sült Államok kormányának azonos szövegű jegyzékeit, válaszul a szov­jet kormány szeptember 28-i, a külügyminiszterek összehívásáról szóló jegyzékére. A Szovjetunió külügyminisztéri­uma november 3-án megküldte Anglia, Franciaország és az Egye­sült Államok kormányának — e kormányok moszkvai nagykövetsé­gén keresztül — a szovjet kormány válaszjegyzékét. A szovjet kormány jegyzéke rész­letesen foglalkozik az angol kor­mánynak a nyugati hatalmak ál­láspontját tartalmazó október 18-1 jegyzékében foglaltakkal és miután megállapítja, hogy az angol kormány ezen jegy­zéke megkerüli azokat a főker­déseket, 'amelyeket a szovjet kormány felvetett abból a cél­1 >ól, hogy előmozdítsa a megol­datlan nemzetközi problémák rendezését és a béke megszi­lárdítását, ismételten kifeje­zésre juttatja a szovjet kormány­nak a nemzetközi kérdésekben elfoglalt és a szovjet kormány szeptember 28-i jegyzékében közölt álláspontját. November 3-i jegyzékében a szov4 jet kormány megerősíti a szeptem* ber 28-i jegyzékében foglalt javas* latát, hogy hívják össze a külügy* miniszterek tanácskozását és ezen a tanácskozáson Anglia, Francia­ország, az Egyesült Államok, a Kí­nai Népköztársaság és a Szovjet­unió külügyminiszterei vizsgálják meg a nemzetközt feszültség enyhí­tését szolgáló intézkedéseket. An­glia, Franciaország és a Szovjet­unió külügyminiszterei tárgyalják .meg a német kérdést, beleértve a j tanácskozás előkészítése során e!ő* I terjesztett javaslatot. Rövid külpolitikai hírek Párizs (MTI). Az ,,'AFP" hírügy­nökség a jeruzsálemi rádió bejelen­tése alapján közölte, hogy Dávid Ben Gurion izraeli miniszterelnök lemondott. Ben Gnrion lemondó le­velében szerdán közölte, hogy „egészségi okokból" mondott le. • Berlin (MTI). A Szovjetunió a német népnek nyújtott baráti segít­sége keretében ismét hatalmas mennyiségű élelmiszert szállított a Német Demokratikus Köztársa­ságnak. A Szovjetunióból október máso­dik felében a többi között a követ­kező szállítmányok érkeztek Odera­Frankfurtba, a Német. Demokrati­kus Köztársaság határállomására: 119 vagon marha- és sertéshús, 33 vagon vaj és étolaj, 30 vagon hal és halkonzerv, 4 vagon kakaó, 3 vagon bor és egyéb szeszesital, 595 vagon gabona. Ugyanezen idő alatt a Lengyel Népköztársaság 64 vagon szárnyast, 79 vagon főzelékfélét és 40 vagon tojást, húst és húskonzervet szál­lított a Német Demokratikus Köz­társaságnak. • Róma (TASZSZ). Az „II Globo" című lap közlése szerint az olasz külkereskedelmi minisztérium és a külügyminisztérium elhatározta, hogy a citrom és a narancs, vala­mint bizonyos magvak kivételével engedélyhez köti olasz áruk Jugo­szláviába irányuló kivitelét. Ezzel kapcsolatban Gregorics r6* mai jugoszláv követ kormánya ne­vében tiltakozó jegyzéket intézett Olaszország kormányához. Dominedo olasz külügyi állam­titkár közölte s jugoszláv követtel, hogy ezt az Intézkedést „az tette szükségessé, hogy akadályozni kel startégiai anyagoknak Ju­goszláviába Irányuló exportját, mert Jugoszlávia nem hatályta­lanítja az olasz határ közelében tett mozgósítási intézkedéseket " • Párizs (TASZSZ). November 8-áa tartják meg Portugáliában a nem­zetgyűlési választásokat. A párizsi sajtó közleményei szerint a választá­si kampány menete azt mutatja, hogy mindaddig, amíg azt Salazar diktá­tor kormányzó pártja, a „Nemzeti Unió" szervezi, semmiben sem kü­lönbözik az előző választásoktól. Bár a portugál kormány úgy tün­teti fel, mintha biztosítaná az ellen­zék számára a „szabad működés lehetőségét", a valóságban az ellen­zéki pártoknak nincs lehetőségük, hogy a választások eredményeiben megmutassák befolyásukat. * Berlin (MTI). Lubomir Linhart, a Csehszlovák Köztársaság rendkí­vüli és meghatalmazott nagykövete a Német Demokratikus Köztársa­ságban. szerdán átnyújtotta megbí­zólevelét Wilhelm Pieck köztársa­sági elnöknek. A SZÖVOSZ jelentése a vas- és fémgyűjtés első összesített eredményeiről A SZÖVOSZ első összesített je­lentése szerint november 3-lg vas­gyűjtésben Hajdú, Borsod és Fe­jér megye földmflvesszövetkezetei a legjobbak, míg a fémgyűjtésben Pest, Komárom és Borsod megyo szövetkezetei járnak az élen. Több megyében a földművesszöL vetkezetek még két százalékát sem teljesítették az előirányzatuknak. Közöttük van Csongrád, Tolna, He­ves, Békés és Szabolcs megye szö­vetkezetei. A földművosszövetke­zetek ezekben a megyékben gyor­sítsák meg a gyűjtés ütemét, liogy mielőbb az elsők közé kerülhesse­nek. > Magyar szakszervezeti küldöttség utazott a Szovjetunióba a november 7-i ünnepségekre A Szovjetunió Szakszervezetei­nek meghívására 5 tagú magyar küldöttség utazott a Szovjetunióba a november 7-i ünnepségekre. A küldöttség vezetője Gyetval Irén, a Művészeti Dolgozók Szakszerveze­tének elnöke, tagjai: dr. Szabó Zoltán, az Orvosegészségügyi Dol­gozók Szakszervezetének elnöke, Jochlik Lajos, a Kohászati Dolgo­zók Szakszervezetének titkára, Mislóczky Mátyás, a Lenin Kohá­szati Művek Kossuth-díjas olvasz­tóra, a Szocialista Munka Hőse és Petro József, a Magyar Optikai Művek üzemi bizottságának elnöke, Baráti országok tudósai Tanulmányútra hazánkba érke­zett a Lengyel Népköztársaságból Mleczyslaw Debicki. a Gdanski mű­egyetem gépészeti fakultásának dé­kánja, Mieczyslaw Klimaszewski, a varsói egyetem fizikai földrajzi tanszékének vezetője és Bronislaw Gancarz professzor, állatorvos. A érkeztek Magyarországra lengyel tudósok szakembercinknek előadásokat is tartanak. A Német Demokratikus Köztár­saságból régészeti kutatásaink ed­digi eredményeinek és a hazánkban folyó ásatások tanulmányozása céljából Ludger Alscher régész professzor látogatott el hazánkba. Az üzletek zárórája november 6 és 8-a között A megyei tanács kereskedelmi osztálya közli: November 6-án, ma, minden élel­miszer-bolt. a késő estig nyitva­tartó boltok kivételével 7 óráig árusít. Az este 7 óra után záró boltok zárórája változatlan. November 7-én, szombaton min­den üzlet zárva van, kivéve a va­sárnap rendszeresen nyitvatartó döhónyárudákat, édességboltokat, virágboltokat. Ezek a vasárnapi nyitvatartási idő szerint árusíta­nak. November 8-án, vasárnap, az összes tejet árusító üzletek reggel 7 órától délelőtt 10 óráig, az egyéb, vasárnaponként is nyitva tartó üzletek, pedig rendes vasárnapi nyltvatartás szerint dolgoznak. Az egyéb üzleteknek (az iparcikk üz­leteknek is) zárórája változatlan. A vendéglátó üzletek 6-6n és 7-én szombati nyitvatartási idő szerint üzemelnek. A koreai és az albán követ bemutatkozó látogatása Nagy Imre elvtársnál An Jen rendkivüli és meghatal­mazott követ, a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság budapesti követe november 5-én, csütörtökön bemutatkozó látogatást tett Nagy Imre elvtársnál, a minisztertanács elnökénél, Piro Koci rendkivüli követ és meghatalmazott miniszter, az Al­bán Népköztársaság budapesti kö­vete, november 5-én, csütörtökön bemutatkozó látogatást tett Nagy Imre elvtársnál, a minisztertanács elnökénél. Mozgalom Franciaországban a vietnami gyarmati háború beszüntetéséért A francia demokratikus sajtó közölte annak az üzenetnek szöve­gét, amelyet a Vietnámi Békebi­zotlság intézett a Francia Béke­harcosok Országos Bizottságához. •"Vietnám népe békét akar te­remteni országában — mondja az üzenet — és baráti kapcsolatokat akar kiépíteni a francia néppel, amely mindig harcolt a szabad­ságért és a haladásért. Népünk az egyenjogúságon és a kölcsönös megbecsülésen alapuló gazdasági és kulturális kapcsolatokat akar létesíteni a francia néppel. Népünk békeakaratát számtalan­szor igazolták a Vietnámi Demo­kratikus Köztársaság kormányának cselekedetei... A Vietnámi Demokratikus Köztársaság kormánya eddig 2930 európai és afrikai hadifog­lyot bocsátott szabadon, most pedig felhívásunkra parancsot adott a francia hadifoglyok újabb csoportjának hazatelepí­tésére*. A "Liberation*, üdvözölve a Vi­etnámi Békebizottság üzenetét, ezt írja: «A vietnámi békemozgalom feltétlenül a lakosság véleményét juttatja kifejezésre ... Egyetlen francia sem tudja eléggé értékelni ennek a felhívásnak jelentőségét, amely teljes mértékben megfelel a franciák túlnyomó többsége ér­dekeinek és várakozásának*. A „l'Humanité" újabb adatokkal bizonyítja, mint terebélyesedik Franciaországban a vietnami béke megteremtéséért indított mozgalom. Október 29-én Párizs egyik te­rén hatalmas rendőri apparátus felvonultatásával megkíséreltek bemutatni egy olyan filmet, amely az indokinai háborút propagálta. A téren összegyüle­kező többszáz párizsi ilyen fel­kiáltásokkal fogadta a filmet: „Békét Vietnamban!" A rendőrség több személyt letar­tóztatott. A tiltakozás ennek elle­nére folytatódott és a film vetíté­sét beszüntették. A dolgozók egy csoportjának követelésére a rend­őrség kénytelen volt valamennyi letartóztatottat szabadonbccsátani. A „l'Humanité" közli, hogy az „Emberi Jogok Ligája" az indoki­nai helyzettel foglálkozó legutóbbi közleményében haladéktalan tár­gyalásokat követelt a Vietnami De­mokratikus Köztársaság kormányá­val. Ugyanilyen követeléssel for­dult Auhenas község szocialista- és kommunistapárti szervezete együt­tesen Ardeche megye képviselői­hez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom