Délmagyarország, 1953. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1953-03-01 / 51. szám

VTLXGPRÖIFTXRJAI EGYESOUETEKI Az ellenség garázdálkodása a kiskőrösi járási tanácsban Szovjet vendégek érkeznek Szegedre IX. ÉVF- 51. SZÁM ARA 50 FILLÉR Rákosi elvtárs fogadta az Indiai Köztársaság budapesti követét k." BfMia -.reaU MMft üJHfy'YKSMMMMi AJfraJiJuNH TT» ím Oli.' I iBŰWMHBWaBBI VASÁRNAP 1953. MÁRCIUS I EREDM£HT£I9IK KIIPMMISFL1Ü F0M1SH A hős szovjet harcosok vívták ki szabadságunkat. Lehetővé tették, hogy rálépjünk a szocializmus épí­tésének útjára. Azóía is a baráti szovjet nép állandóan segítő kezét nyújtja építő munkánkhoz. Épül­hetne-e a Sztálin Vasmű, Komló, Kazincbarcika, November 7. Erőmű, a Földalatti Gyorsvasút' a Szovjet­unió segítése, útmutatása nélkül ? Nem érhettünk volna el ilyen ered­ményeket és ezért hálásak a magyar dolgozók a baráti szovjet népnek. A ké- nép barátságát ez a segítés és hála köti egyre szorosabbá, eltép­hetetienné­A szovjet emberek rendelkezé­sünkre bocsájtották a gyakorlati ta_ pasztalattal telt, mérhetetlen gaz­dag kincsestárukat, az élenjáró szovjet munkamódszereket, szak­könyveket és személyesen is elláto­gattak hazánkba, felkeresték az építkezéseket, a bányákat, a ko­hókat, a textilgyárakat és segítet­tek, átadták munkamódszerüket a magyar dolgozóknak. Nincs Szegeden egyetlen olyan tüzem sem, ahol naponta százféle módon ne éreznék a szovjet nép bará'i támogatását. Jól emlékszünk még Szeged büszkeségének, Közép­Európa egyik legmodernebb üzemé­nek, a Szegcdi Textilművek építé­sére, ahol Makszimenko elvtárs út­mutatása nyomán már a'kalmaztuik a gyorsfalazás szovjet módszerét A szovjet segítség végig kisérte az üzem egész eddigi életét. A szov­jet gépek beszerelését Andrej Alek- ] szandrovics Pachomov szovjet mér- j nök és két szcViet. főszereié irányí­totta. Altuchov elvtárs többször meg­látogatta az üzemet, tanácsaival, útmutatásaival segítette elő r. Tex­tilművek dolgozóinak mumkját. A nyersanyag kihasználására, a gépek helyes karbantartására mutatott rá, elhozta az ivanovi textilgyár szta­hánov.komplex tervének leírását és azóta is állandóan segítsége' nyújt a gyár dolgozóinak. A szovjet ta­pasztalatok felhasználásával jelen, tősen csökkentettél': a szálszakadá­Bókat. amely a 27.es fonalnál 38 százalékkal, a 34-€s fonalnál pedig 16 százalékkal csökken­Hosszan lehetne felsorolni, ho­gyan döntötték meg a szegedi üze­mek dolgozói is munkájuk során az elavult régit, bekapcsolódva a ki­váló szovjet szakemberek által kez­deményezett szocialista mozgalmak­ba A Szegedi Kenderfonógyárban például — és ez jellemző valameny. r.yi üzemünkre — 1951-ben 49 szta­hanovista volt, az elmultesztendő­ben pedig már 75-re emelkedett a termelés élenjáróinak a száma. Ki­bontakozott .az újító mozgalom is. MÍT 1951-bon 178 volt az elfogadott újí ások száma, addig 1952-ben a szovjet Szakkönyvek tanulmányozá­sa folytán már 275 újítást fogadtak el és vea«4t«ik be a termelés foko­zása érdekében. A Vorosm-mozgaL mat Szegeden a Szegedi Kemlerfo. nógyárban vezették be először, melynek nyomán igen komoly ered­mények születtek. A Koval.iov­mozgnlom is nagyban seyí-i az üze_ meg dolgozóit a terv túl telj así lésé­ben. A Irzinsakij-rftozgalom beve­zetése a Ruhagyárban és igen sok hete m»íi. az irodai dolgozók munká­ját könnyítette meg. A szovjet szakemberek végtelen eegi'sége a magyar munkásoka* is olvan kezdeményezéisekrc serken­tette. amelyek ma már országos hí­rűvé váltak és a termelés szocia­lista mozpaterai közé tartoznak. Röder, Deák. Gazda és Loy elv­társak kezdeményezései és meg több magvar munkás által javasol' új munkamódszerek szovjet példák ösztönzik a ma. gyar dolgozókat is arra, hogy fo­kozzák termelésüket, javítsák a minőséget és még nagyobb, sok­kal nagyobb gondot fordítóimat: az eddiginél az anyagtekarékosságra. Nemcsak a 6zovjet elvtársak lá­togattak el hozzánk és adták át a szocializmus felépítésében a kom­munizmus építésében szerzett ta­pasztalataikat, hanem magyar mun­kások is, egyetemi tanárok, mér­nökök, igazgatók mentek el a Szovjetunióba, hogy onnan gaz­dag tapasztalaitokkal 'érjenek visz­sza, amelyeket átadnak dolgozó­társaiknak. Ku'i Fülöp elvtárs, a Szegedi Ruhagyár igazgatója is a Szovjetunióban három hónapon át tanulmányozta az élenjáró ru­házati konfekcióipart és az ott szerzett tapasztalatait már alkal­mazzák az üzemben. A Szovjetunió kiváló szakembe­reinek közvetlen segítségén kívül munkánkban gazdagon tudjuk ka­matoztatni a szovjet műszaki köny­veket. A sztahanovisták, az élen­járó dolgozók, az újí'ólc és min­den olyan fizikai és műszaki dol­gozó, aki aizt akarja, hogy terme­lése növekedjék és szakmailag is előre haladjon a munkában, eze­ket a gondosan megszerkesztett és kiváló gyakorlati tapasztalatokat tartalmazó könyveket alaposam ta­nulmányozza, felhasználja a min­dennapi munkában. Csonka István a Szegedi MÁV Műhely sztaháno. vista kocsivizsgálója Scsebljikin elvtárs munkamódszerét ve'ta át és valósította meg a gyakorlatban. A szovje' elvtárs útmutatása se­gítsége nyomán ,,az ország leg­jobb kocsivizsgálója" címet nyerte el. A szovjet szakkönyvek alap­ján szervezték meg a munkai a Szegedi Falemezgyárban. Szmir­nov: „Furnirgyár.tás" című könyve alapján teljesen új . alapokra he­lyezték a gyártást. A művezetői és a mérnöki továbbképző anya­gát is szovjet szakkönyvekből állították össze. A Szegedi Egye­tem Fizikai-Kémiai Intézete szov­jet útmutatásokra támaszkodva végezte a korróziós szegedi üzemekben. Sem elmondani, sem leírni nem lehet azt a felbecsülhetetlen se­gítséget. amelyet a szocializmus építéséhez kapunk a Szovjetunió­tól. Elmaradott agrárországból ipari országgá lettünk! Hála és szeretet, száll a maigyar dolgozók szivéből a szovjet nép, a nagy Sztálin fp.lé és köszönjük a pártnak, Rákosi elv­társnak, hogy biztos kézzel, szün­telenül a Szovje'unió segítségére támaszkodva vezet bennünke' az egyre boldogabb jövő felé. Itt a déli határ mentén Szeged mun­kásai is élni tudtak a Szovjetunió adta szabadsággal: keményen har­colnak a tervek túlteljesítéséért. Szeretik a Szovjetunió', mert sze­relik a magyar népet, drága ha­zánkat. Sikereket értünk el a termelésben, mert felhasználjuk a bará'i Szovjetunió segítését, Hazánk felszabadítása ünnepének tiszteletére március 20-tól április 4-ig „Felszabadulási Hetet tartunk A Szakszervezetek XVlll. Kongresszusán Claus Alajos Kossuth-díjas főmérnök jelentette be a Sztálin Vasmű dolgozóinak ethatározasát A magyar szakszervezetek XVIII. kongresszusán Kristóf István elv­társ referá'uma és Gerő Ernő elv­társ beszéde után Pavel Elanov, a Szovjetunió Szakszervezett Köz­Tanácsa elnökségének tag­dolgozók szak­elnöke, a szovjet küldöttség veze­és tolmácsolta a a szovjet dolgo­'eslvéri üdvözleté'. pontt ja, a kohászati szerveize'ének szakszervezeti tője szólalt fel kongresszusnak zók millióinak Efanov elvtárs ezu'án ismertette azokat a hatalmas eredményeket, amelyeket a Szovjetunió a kom­munizmus építése során már elért ós vázolta azokat a távlatokat, amelyeket a Szovjetunió Kommu­nista Pártjának XIX. kongresszu­sa az egész nép előtt feltart. — A szovjet áltam a béke és a népek közötti barátság követke­zetes politikáját folytatta és foly­tatja. A háborús propaganda bár­mely formája — mondotta a többi között Efanov elvtárs — hazánk­ban a legsúlyosabb vétségnek számít és törvény üldözi. A szovjet nép azért harcol a békéért, mert békés alkotó mun. káva", a természetnek az em­bert haladás és jólét szolgála­tába állításával akar foglalkoz­ni, fel akarja építeni a kom­munista társadalmat, békében és barátságban >kar élni más országok népeivel. — Napról-napra nő és erősödik a békemozgalom — mondotta a to­vábbiakban. ,— Sztálin elvtars bölcs szavai, hogy ,.a béke fenn, munkásainak harcát a kizsák- [ Végül megállapította: a munkás­mónyolók és elnyomók ellen. I csz'ály országos és nemzetközi Szóló" arról is, hogy a holland egysége fontos záloga a béke meg­munkásság milyen erőt merít a védésének. Bármily lázasan is magyar dolgozók eredményeiből , készülődjék a háborúra az Egye. mindennapi küzdelmükhöz. | sül' Államok vezette imperializmus, Lelkes taps köszöntötte a kínai szilárd meggyőződésünk, hogy a szakszervezetek képviselőjének, végső győzelem a világ munkás­Csín Cu-ming felszólalását, aki osztályáé, a dolgozóké, a magyar nép internacionalizmusát ' Csín Cu-ming a küldöttek viha­emel'e ki, amelyről tanúbizonysá- ros tapsa közben átadta a kínai got tett, amikor erkölcsi éa anyagi támogatást nyújtóit az amerikai imperiatts. ta agresszió el'en hősiesen har­coló koreai népnek és nagy mértékben lelkesítette a kínai népet is az amerikai agresszió­val szembeni ellenállásra és Korea megsegítésére. szervezett dolgozók ajándékát­Rákosi elvtars aranykeretbe fog­lal' arcképét és egy hímzett vö­rös selyemzászlól, amelynek fel­irata magyar nyelven: „Kína és Magyarország munkásai! Fűzzélek szorosra egységteket hazátok épí­téséért és a világbéke megvédé­séért tolytatotl harcotokban!" Németh ,|áno«, a SZOT ellenőrző bizottsága elnökének jelentése A kongresszus első napján töb­bek között felszólalt Németh Já. nos, a SZOT ellenőrző bizottsá­gának elnöke. Elmondotta, hogy a XVII. kongresszus óta a tagdíj­bevétel 84 százalékkal, a SZOT és a szakszervezetek költségveté­si kerete 75 százalékkal növeke­dett. Az 1953. évi költségvetésben kntturális célra előirányzott ösz­szeg közel háromszorosa az 1949 évinek. Az elmúlt években Ezután pénzügyi gazdálkodás 'erén tapasztalható hiányosságok, ról beszélt, majd felhívta a figyel­met a takarékosság minden téren való érvényesítésére. Gazda Géza Kossuth-díjas megállapította, hogy a javaslata nyomán megindult takarékossági mozgalom egyedül a Rákosi Mii­kultúrintézménye': fejlesztéséhez. Az egyes szakszervezetek több marad és tartós lesz, ha a népek területi és 12 jól berendezett köz­amiért adósak vagyunk. Igaz átlós­kezükbe veszik a béke megvédésé­nek ügyét és végig kitartanak mellette" — mélyen behatottak a föld minden részén a becsületes emberek millióinak tudatába, zász­kutatasokal állójukká váltak a békéért, a hala­dásért és a demokráciáért vívott harcban, — A szovjet szakszervezetek teljes mértékben támogatják a szovjet kormány békeszerető po­litikáját, segítenek neki a béke megvédésében az egész világon. A szovjet szakszervezetek a nemzetköziség „Iveihez híven, a szovjet dolgozókat a béke és a mépek közötti barátság szelle­mében nevelik. Szakadatlanul erősítik nemzetközi kapcsolatal­kat. aktívan résztvesznek a Szakszervezeti Világszövetség munkájában. — A szovjet nép nagy örömmel figyeli a szocializmust épttő népi demokratikus országok sikereit. Ezek az országok a Szovjetunió­val együ't alkotják a hatalmas, békeszerető, demokrattkus tábort. Mi önökkel együtt örülünk anr.ak, Ságunkból már törlesztettünk, de még jócskán hátralékban vagyunk. Hogy ezt cz adósságot hogyan tud­juk 'örlesz'eni, erről Révai József elvtárs, a Magyar-Szovjet Társaság II. kongresszusán ezeket mondotta: „Tanulj a Szovjetunió példájá­ból, vedd át és alkalmazd a szov­jet építés tapasztalatait, légy ugyanolyan 6zilárd és állhatatos, kitartó és bátor, mint a szovje* nép! Tanuld meg ugyanúgy leküzdeni a szocialista épí'ás apróbb-nagyobb mind-mind j nehézségeit, mint a szovje* dol. úpv szüle'hettek meg, hogy ren- j gozó, tanulj meg ugyanúgy har­dílhetetlenül nvo-mon követjük a ; colni és helytallani, mint a szov­Szovjctunió péidáiát, bará'i sogit- I jet nép: ezzel törleszt ed a magyar só?,cl felhasználjuk. A nagysaerü adósságot a Szovjetuniónak." Tanácselnökök értekezlete Szombaton Budapesten a belügy-1 Házi Árpád, a minisztertanács el­minisztériumban értekezletet tar-' nökhelye'tese. Györe József bel­tottak a budapesti városi tanács, ügyminiszter, Erdei Ferenc föld­és a megyei tanácsok végrehajtó- j művelésügyi miniszter. Az érte­bizottságaipak elnökei részére. Az i kezleten Györe József belügymi­értekezletan megjelent Rákosi nisz'er mondott beszédet a bü. Mátyás elv'árs, a minisztertanács; rokrácia és az elhajlások elleni elnöke. Résztvett az értekezleten' harc kérdéséről. hogy a magyar nép — miu'án fel­szabadult a hazai és idegen ki­zsákmányolók elnyomása alól ,— új, boldog életet épít. A magyar níp sikerei az ipar, a mezőgazdaság, a tudomány és a kultúra területén őszinte örömmel tö tik el a szovjet em­bereket. Végül Efanov elv'árs átadta a kongresszusnak a Szovjet Szak. szervezetek Tanácsa megbízásából íizt a díszdobozi, amelynek fedő­tapján Sztálin elvtárs képmása van, a háttérben a Kremllel. A kongresszus résztvevői hosszan­tartó tapssal ünnepették Sztálin és Rákosi elvtársat és a magyar és a 6zovjel nép barátságát. A Szakszervezeti Világszövetség képviseletében Bertus Bransen al­elnök köszöntötte a kongresszust és állapította meg, hogy a magyar szakszervezett mozgalom nagy se­gítséget nyújt a nemzetközi mun­kásmozgalomnak azzal, hogy tevékenyen résztvesz a Szak. szervezeti Világszövetség írem. zelközi szakmai tagozatának munkájában, erősíti a nemzet­közi szolidaritást és segíti a kapitalista és gyarmati országok többmillió forinttal járultak hoz- [ vekben egy év alatt körülbelül 25 zi a szakszervezetek az állami ' millió forint megtakarítást ered­költségvetésből létesített üzemi , ményeze't. Az Ozdi Kohászat dol­gozói 21 millió forint megtakari. tásrój számolnak be. A Gazda-mozgalom mindezen eredmények ellenére nem vált való­ságos tömegmozgalommá. Nem hoz­ta felszínre mindazokat a lehetősé­geket, amelyek az anyagtakarékos, ság terén feltárhatók. — A Gazda.mozgalom elterjedé­séi elsősorban a bürokrácia akadá. lyozza. A javaslatokat igen hosszú ideig elfektetik, nem adnak a dol­gozóknak választ és ezért hosszú ak­latologatás kezdődik. A szakszervezetek sokat segítenek azzal, ha széleskörben elterjesztik az egyes gyárak tapasztalatait az anyagmegtakarílás terén és népsze­rűsítik azokat a dolgozókat, akik javaslataikkal nagyobbösszegű erié­kes anyagot takarítanak meg. Ez­után ponti kullúroirthonnal rendeikez. nek. A SZOT területi kultúrott. honokat létesített Miskolcon, Pé­c+elt, Győrött, Veszprémben, Kecskeméten, Egerben és Nyír­egyházán. 1953-ban a szakszerve­zetek közel négyszer annyit irá­nyoztak elő sportcélokra, min' 1949-ben. Az épílők, vasutasok, a kereskedelmi és pénzügyi dolgozók szakszervezete és a többi szak­szervezetek tízezrek számára te­remtettek sportolási lehetőséget új létesítmények építésével, vagy a meglévők fejlesztésével. A szakszerveizetek a tagsági dí­jakból 1952-ben közel 22 millió forintot fizettek ki segélyezésre — folytatta. Az üdültetésre felhasz­nált összeg több, mint kétszeresé­re emelkede't. Claus Alajos, a Sziálín Vasmű Kossuth-díjas főmérnöke beszélt. Claus méltatta a Sztálin jelentőségét, hangsúlyozta, hagy of. éves tervünk ipari beruházásai kö­zül ta kiemelkedik jelentőségében a Sztálin Vasmű. Amikor az elmúlt, év végén Gerő elvtárs a Központi Ve­zetőség ülésén kijelölte a népgazda­ság fejlesztése (erén elöljünk álló feladatokat — mondotta —. külön kiemelte, hogy mindenekelőtt gyor­san üzembe kell helyeznünk terve­inknek megfelelően a Szlálin Vas­müvei. Gerő elvtárs szavai a párf állás­pontját fejezték ki és Sstálinváros dolgozói magukévá teszik minden­kor a párt iránymutatását. Ezer! mi, a nagyolvasztó épí­tői elhatároztuk, hogy hazánk fe szabadulása ünnepének t'sz­feletére március 20-tél április 4-ig „Felszabadulási hetet'' tar­tunk, amelynek keretében újabb lerftielési győzelmekkel bi­zonyítjuk be a felszabadító Szovjetunió iránt, Sztália elv­társ iránt érzett hálánkat és forró szeretetünket. A felszabadulási hét megtartását élenjáróink kezdeményezése nyomán magukévá tették a kohómű összes dolgozói, a tervek teljesítéséért cr­zetf felelősségüket bizonyítva több­ezer sztálinvárosi dolgozó csatlako­zott már eddig is kezdeményezé­sünkhöz. ] A „Felszabadulási hét" keretében Vasmű | április 4-ig a Vaskohászati Kernen. ceépítő Vállalat dolgozói vállalják, hogy munkájuk jobb megszervezé­sén keresztül a nagyolvasztó léghe­vítő falazásánál átlagban tíz nap előnyt érnek el. A Cső- és Erőmű, szerelő Vállalat dolgozói a gáz- és levegővezetékek szerelésénél 8 na­pos ütemnyereséget biztosítanak. A Mélyépítő Vállalat dolgozói a nagy­olvasztó építkezéseinél fennálló át. lag másfélhét) a pos lemaradásukból tíz napot behoznak A MÁVAG ko­hószerelési csoportjának dolgozói vállalják, hogy a nagyolvasztó és léghevíiő padszerkezelének szerelé­sénél átlagban 8 napos előnyt biz­losítanak A vállalások maradékta. lan teljesítésének biztosítására a nagyolvasztó építésénél dolgozó műszaki vezetők vállalják, hrg-y lő. kéietes lervíelbontássai, ar eíőfetté­íelek biztosításával megszervezik és kordinájják az építkezési munkáta­tokat. — Kedves Elvtársak! Az Ország­nak ado't szavunkat mag akarjuk és meg js fogjuk tartani. Célkitűzé­seink megvalósításának reális fe'.té felei biztosítva vannak, j Dolgozóink akarnak versenyezni, de megkíván­ják a szakszervezeti és műszaki ve­zetőktől és kérik a pártszervezetek, tol, hogy komoly segítsége? a ]j trok a munkához. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom