Délmagyarország, 1953. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1953-01-17 / 14. szám

2 SZOMBAT. 105.7. JANUÁR 17. PARFÉIÉT Levelezőink írják az ünnepi 1 aüresekről A míi/észeli csoportok II. országos versenyhről tárgyalt az Országos Népművelési Bizo'tság A tagszervezeteinknél egymás'tán ártják meg a tagkönyvki ** ünnepi taggyűléseke . Párttagjaink lelkesen készülnek < kiosztó erre a napra. Ez a lelkesedést bizonyítják azok a felajánlások Í8, melyek az új ingkönyvek átvételekor elhangzanak. De ez: bizonyítja az is, hogy szer­kcsz őségiinkbe tömeges n érkeznek az ünnepi taggyűlésekről szóló le­velek. Még egyetlen eseményről sem számoltak be ilyen lelkesen dolgo. zóink, mint az ünneoi taggyűlésekről. Régi levelezőink, de új elvtár­sak is lelkesen számolnak be erről az ünnepi eseményről. Az új tagkönyv még többre köteSez A pártszervezel csütörtökön esle tartotta meg a vállalat kultúrtermé­ben aiz ünnepi tágkönyvkiosiló tag­gyűlést. A taggyűlést műsor előzte meg. Vőnekl Műrin elvtársnő Ma­jakovszkij: a Pártról szóló versét, Vancsura Vin<^ ifjütaunkás a „Van o;yan Párt" című verset szavalta. Majd a tápéi énekbrigád Vaidrpun József Kossuth-díjas karnagy veze­tésével két énokszámo adott elő. A műsort az elvtársak lelkes tapssal jutalmazták. A kultúrműsor után Ereiéi Ká­roly elvtárs, az üzemi pár!szerve­zet titkára tartotta meg ünnepi bő­számolóját. Előadásában rámutatott a kommunisták élenjáró szerepére, a tömegekkel való szoros kapcsolat szükségességére. Bírálatot mondott az alapszervezet hiányos munkájá­ról. Az új tagsági könyv — mon­dotta — legyen minden kommunis­ta számára olyan erő, mely minden területen helytállásra kötelezi és se­gíti hibái kijavításában. A beszámoló után lelkes hozzá­szólások hangzottak el, majd sor került a tngkönyvek kiosztására. Boros elvtárs, aki elsőndk kapta meg új tagsági könyvét, meghatott szavakkal mondotta: — Bár már idős, 67 éves vagyokt de most úgy érzem, hogy az új tag­könyv többre kötelez, mint amit ed­dig végeztem. Kérem, hogy engem, iia kissé későn is, de osszanak be az alapfokú szemináriumra, hogy ta­nulhassak s ennek segítségével jobb munkát végezhessek a jövőben. Lantos elvtárs, nz alapfokú poli­tikai iskola propagandistája szere­t-e1 tel fogadta új hallgatóját és meg­ígérte Boros elvtársnak, segítségérc lesz a tanulásban, a jegyzetelésben. A Balatoni Hajózási Vállalat kommunista dolgozói nz új tag­könyv birtokában megfogadták, munkájukat úgy végzik a jövőben, hogy továbbra is máj ták legyének a párt bizalmára. Sebestyén Béla. A lagbfinyvcterével erősítjük a párt egységét A Szegedi Villanyszerelő Válla­lat taggyűlésén a párttitkár elv­társnő ünnepi bcrz'dében hangsú­lyozta e nap jelentőségét, beszélt arról, hogy az új tagsági könyvek kiosz'ása nem csupán a párt ügye, hanem az egész ország dolgozóinak ügye iá. Pártonkívüli dolgozoink szeretete éppen e napokban mutat­kozolt meg legjobban a párt és Rá­kosi elvtárs iránt. Ezt bizonyította nz js, hogy az ünnepi taggyűlés kö­szöntésére megjelentek tömegszer­vezeteink képviselői és üdvözölték a taggyűlés résztvevőit. Az új tagsági könyvek átvétele­kor az elvtársak kivétel nélkül megfogadták, a jövőben m'g jobb munkál végeznek. Perei György elvtárs például elmondta, hogy bár nem egyszer kapott kritikát, még mindig vannak hiányosságok mun­kájában. Megígérte, hogy az új tagsági könyv átvétele után munká­ját minden követelménynek megfe­lelően végzi. A taggyűlés vérén Nagy József elvtárs összefoglalót tartott s rövi­den meghatározta a köve kező ne­gyedév feladatait, melyeknek vég­rehajtásához kérte a párttagság se­gítségét. Az elhangzottak alapján másnap üzemünkben műszaki érte­kezletet tartottunk, ahol a felada­tok végrehajtására javaslatokat teltünk, amelyek hozzájárulnak ah­hoz, hogy 1953-as évi tervünket s januári tervünket is túlteljesít­sük. Leipnlker Pé'er. Pé'dát kell mutatnunk Bensőséges ünnepség színhelye volt a Szegedi Kisvasút kultúrter­me: a tagikönyvkiosztó ünnepi tag­gyűlést tartottak a Kisvasút dolgo­zói. A taggyűlés előtt szép műsor­ral úttörők üdvözölték a vasutas dolgozóikat, majd Ábrahám János elvtárs, a Szegedi Kisvasút párltit­kára. tartotta meg beszámolóját. A beszámoló után megkezdődött a tag­könyvek kiosztása. Kiss Kovács elvtárs tagkönyve á'véteiekor el­mondta; nem elég nekünk, kommu­nistáknak a pártkönyvet egyszerűen eltenni, hanem példát kell mutat­nunk a munkában. Szakmai és po­litikai tudásunkat át kell adni a fia. lalabb dolgozótársainknak, hogy ez­által is segítsük a szocialista vasút felépítését. Okos Lajos elvtárs, a Kisvasúti Fűtőház vezetője elmondta, azzal a szilárd elhatározással veszi ál tag­könyvét, hogy a munkájában ta pacztájható hiányosságokat félsz' mplja. A hős szovjet vasutasok nyomán arra törek:zi!c, hogy min­den 'tudásával biztosítsa a téli for­galom zavartalan lebonyolí ását. A taggyűlést üdvözölték a doma széki iszcís dolgozói is s a tagköny­vek kiosztása után a kisvasúti dob gozók egységesen ígéretet Ve tek hogy április 4 tiszteletire újabb, szebb eredményeket érnek el. Földvári Lajos. A taggyűlésen nvnden párttag jelen volt Szeged 2. Posti dolgozói már na­pok óta lelkesen készüllek az ünne pi taggyűlésre. 16-án reggel fél 7-kor kezdődött az ünnepi tagoyű­lés, de már 6 órakor gyülekeztek az elvtársak. A taggyűlés valóban lel­kes hangulatban zajlóit le. Meg. Iá'szolt a pártcsoportvezetők jó fel­világosító munkája. A taggyűlésen minden párt'ag jelen vo't. Ezt elő segíte tek a pártonkívüli do'gozók is, akik vállalták a szolgálatban lévő elvtársaik helyettesítését. A titkár elv'árs beszámolójában rámutatott az új tagsági könyv je­lentőségére, a párthoz való szeretet és kötelességérzet fokozásának szük­ségességére. * A beszámoló után megkezdődő't az új tagkönyvek kiosztása. Első­nek Ágoston József elvtárs kapta meg tagsági könyvét s e szavakkal vette át a ti'kár elv társ'ól: .,Nngy megtiszteltetés ez számomra, hogy elsőnek kapóra meg a tagsági köny­vet. Megfogadom, a jövőben még jobban elvégzem a rámbízott fcl­adatakat s munkám minőségére is fokozo'tabban ügyelek". Bálint An­tal elvtárs az új tagkönvv átvétele­kor ígéretet tett, hogy április A-e tiszteletére tett vállalását Rákosi elvtárs születésnapjára teljesíti. Zöldi Imre elvtárs elmondta, hogy minket, kommunistákat az új tag­sági könyv újabb, nagyobb felada­tok elvégzésére kell, hogy buzdít­son a termelésben és a békeharc to­vábbfolytatásában. Javasolta. a taggyűlés til'akozzon a Rosenberg­házaspár fogvatartása és halálrc­ítélése ellen. Követeljék azonnali szabadonbocsátásukat. A taggyűlés résztvevői lelkesen csatlakoztak a javaslathoz és a táviratot el is küld­ték. Az ünnepi taggyűlés j/el)kcS han­gulatban ért véget. Az elvtársak hitet tettek amellett, hogy ez új tagsági könyvvei kezükben a követ­kező honn pókban még fokozottabb, jobb munkát végeznek a terv ma­radéktalan tejjesí éréért. Kovács Mihály Szeged 2. Posta dolgozója. Izcíues Ciicios leleplezi a franciaországi kommunistaellenes hajsza indító oxait Párizs (MTI). Jacques Duclos, a Francia Kommunista Párt titkára a francia nemzetgyűlésnek a kommu­nista képviselők mentelmi ügyével foglalkozó különleges albizottsága előtt hosszabb nyilatkozatot tett. Ebben mindenekelőtt a törvényho­zók mentelmi jogának jellegét vilá­gította meg, hangoztatva, hogy a képviselők azért élveznek különle­ges mentességet, hogy ilyen módon mentesítsék n törvényhozás tagjait a végrehajtó hatalom túlkapásaitól. Jacques Duclos a továbbiakban megállapította, hogy Renő Maycr ugyanazt n nem. zelellencs politikát folytatja, mint elődje és tovább folytatja a fasizá'ást. Az új kormánynak az a célja, hogy továbbra Is eljátszhassa az ál-ellenzék sze­repét azzal a szocialista párttal, amely legfőbb fc'adalát a mun­kásosztály egységének mogbon­tásában Iá ja. Ezzel az ál-ellenzék s 'ggel azt a látszatot akarják kelteni,, hogy a kormányzat megtűr egy b zonyos fajta ellenzéket miáltal — úgy gon­dolják — kevésbbó feltűnővé váll! nz a nyomás, amelyet az igazi el­lenzékkel, a Francia Kommunista Párttal szemben gyakorolnak.. Miért akar a kormányzat lesúj­tani a komnuini ta pártra és a nagy demokratikus szervezetekre? — tet­te fel a kérdést Jacques Duclos, majd így válaszolt: ­Azért, mert mi ellenezzük nz c lcnáUdsl mozgalomból átvett t eattk e'távolítárát. Azírt, mer: el'en 'zzUk az 1 dokir.ai háborút és szembehelyezkedünk azíal, hogy a fran-'n haó-ereget be­szerve z'k nz úgynereze t euró ai ha "seregbe Az'rt. mrrt eUenciz'ik nemre i fiigge'lensó. gürk o'adás'trés F nnctntaflérág terű.étének idegen megszállását. Azért, mert szembcszállunk a francia gazdasági élet mllitari. zálásával. A kormányzat azért rendez ösz­szeeskiivést a Francia Kommunista Párt elten, mert látja, hogy pár­tunk demokratikus és nemzeti poli­tikája egyre szélesebb rétegekre gyakorol befolyást. Tekintettel minderre, a nemzet­gyűlés mentelmi bizottságának vita nélkül el kell vetnie a katonai tör­vényszék előterjesztéseit. Az egyedüli „bűn", amelyet szemünkre tudnak vetni — mon­dotta a továbbiakban Jacques Ductes — az, hogy mint kép. viselők, híven kitartunk ama programm mellett, amelyet a választások előtt a választópol­gárok előtt hirdettünk. Törvényhozói hivatásunk gyakorló. sában akarnák tehát minket akadá­lyozni és már az is elegendő ok kellett volna, hogy legyen a men­telmi bizottság számára, hogy ki­adatásunkat megtagadja. Nyilvánvaló az is, hogy ezzel a népellenes eljárással az amerikai rekaciósok követeléseit akarják ki­elégíteni. A parancsok tehát most az Idegen megszállóktól érkeznek, éppúgy, mint a náci megszá'lás idején Mindez persze nagyon tet­szik a volt együttműködőknek. Mi azonban biztosak vagyunk ab­ban, hogy mai amerikai szolgálat­ban álló kormányköreink éppoly kevéssé tudják megakadályozni pár. tunkat abban, hogy előrevigye né­pünket a szocializmus ragyogó haj­nala felé, mint ahogy nem tudtak a náci zsoldban álló kormánykörök sem — fejezte be nyilatkozatát Jasques Duclos. Az Újsiegedi Kender- és fovább szélesedik a Az Újszeged! Kender- és Lein­szövőigyár dolgozói, műszaki veze­tői a mult évben vállalták, hogy a szovjet gyoreüzemi tapasztala, tek felhasználásával a szövődé egyik részlegének teljesítményét sztahánovista színire emelik. A m<"'­vezetőkből szervezett munka,b'zo". sáq kísérleteket folytat n legtöké­letesebb gépbeállí'ásokra, a leg­jobb szövítei módszerek kldolgo. zására. Több gépen megcs'ná'ták á naoytávljást s ezeket a szövőtök szoclaTste megőrzésre átvették. A percenkénti fordulatszámot foko­zatosan 37-tal növelték. Az elöké­szttöb-n „M'-nösáil brgídok" ala­krótak. amelyek k'fogásla'an rop. sokkal é-, láncheniaerekket látták el a szövődét és nagyobb mére'ű <copsokat alkalmaztak. így a hatos üzemrész dolgozónak. teliesítmté­Az Országos Népművelési Bizott­ság január 15-i ülésén meglá­gyulta a művó:z:ti csojto lo.; li. országos verstayonck eddigi ta­pasz alatalt, Atbzottság határára a megállapítja, hogy a most fo!yó verseny fontos eseménye á talán-s kulturális fej'.ődésünkn-k. Mind a színvonalban, mind a művészeti csoportok résztvevő nek szóm bon megmutatkozik a dolgozók és a ta­nulóifjúság művészeti tevékenysé­gének újabb jelentős fejlő lése, A versenyre közel 14 ezer cso­port nevezett 224 ezer rérztvevő­v 1. akik közül mintegy 180 ezer a 74 éven n'uli. A benevezett csoportok körött van: 5610 szkfzcrvere'i művésze;: csoport, 4980 városi és községi m'. veszeti csoport, 3330 iskolai művé izetl csoport, 4000 s-ín'áis/t'cso­port, több mint két ós félezrr énekkar, közel négyezer t'nccso­port több mint másfélezer rigmas­brigád, ezer zenekar és négyszáz bábcsoport nevezett be. Az cddtgi bemutatókon újabb művésze't csoportok kerültek az élenjárók soraiba. Lényegeren javul; a c opnr'.ok t bbsógc ek átlagos színvonala. Szánmtterő fejlődést mutatnak az üzemi színjútszőcsoportok: általában kielégítő a műforvá'asz­tásuk, a csoportok jelentékeny ré­szének fejlődött a művészi a'akítas színvonala és az eddigieknél lé. nyegesen több időscerú helyi darab­bal js szerepeltek a bemutatókon. Például a dunakeszi Járműjavító csoportja „Az ezredik vagon", az Ikarus csoportja „Élüzem", a Hon­véd Tiszti Akadémia együttese ,,Ho. gyan lesz egy munkásifjúbői tüzér, tiszt" című darabját mutatta be. Az énekkarok közül különösen az iskolai és falusi énekkarok fejlőd­tek. A magyar dalok és kórusmű­vek mellett szovjet 'és más baráti népek dalait is előadják. Az üzemi énekkarok a munkásmozgalom régi forradalmi dalait is műsorukra tű­zik. Mindezek mellett az énekka­rok műsora nem elég változatos, a helyi dalokon kívül 10—20 kórus­műre korlátozódik, az iskolai énekkarok kevés gyermekdalt éne­kelnek. Az iizemí és falusi tánccsopor. tok továbbfejlődtek, gazdagod, lak a népi táncnrodukciók, ja­vutt a szovjet és más baiátl népek táncai előadásának szin. 1 vonala is. Fejlődés tapasztalható az új tar­talmú népi játékok alkotása ós elő­adása terén a b'tai, tdp-i, sá. pi­lisi, nyudugosi és más együttesek népi játékában. A zenekarok c'.ső izben szerepelnek oiszágos versenyen; műsorukban é.i előadásmódjukban ínég sok a kí­vánnivaló. Uigmusbrigádok is szerepelnek ez­úttal a versenyen. Ez igen fentos, mert elősegíti a dalos rigmusok elő­adásmiivészeiének az élenjáró mű. vészeli csoportok színvona.ára va.ó emelkedéséi. A hábcsoportok is részt vesznek a versenyen és áltatában jól szere­pelnek. Ismét szép sikerrel szrrcpetnek .« versenyen a szlovák, német' dé'­szláv és román nemzeliségü művé­szeti csoportok is. A vers ny snrán nem egy he­lyen je'entkez-tt a literi! á is reakció és egyéb etlcnstees cte nick Aknamunkája. Lecsúszó* t burzsoá e'emek, mini „hc'yi szerzők" több hc'ycn beesem, pész ék n maguk bom'aszíó sze­lemét a művészc'1 csoportok tevékenységébe. Az ellenséggel szemben1 megalkuvás megmutatkozott a körzeti bemutalók elhalasztásában, pé'dául Fejér és Borsod megyékben. Fokozottabb erő­vel kell feltépni mindenfé'e nép­e'lenes mesterkedéssel szemben, ami népünk kulturális felemelkedésének útiéban áll. • Az áltatanos fet'ődés és srámo? csoport kiemelkedő sikere mellett sok csoport munkája még nem ki­elégítő. Ezért a verseny fovábW szakaszán — a járási és megyei be­mutatókon — jelentős munkát kell végezni nz eddigi eredmények továbbfej­lesztése és n meglévő hiányos­ságok megszüntetése érdekében. Ez komoly politikai, művészeti és szervezési feladatok megoldd sá! követeli meg. A művészeti csoportok versenyé­nek további szakaszán még jobban kell segíteni a művészet fegyveré­vel a széles néptömegek politikai és kulturális fejlődését. Ezzel ta meggyorsítjuk nagy országépít-'í munkánkat, erősítjük hazánkat és a békéért folyó küzdelmünket. A gyálaréti Komszomol tsz elnöke hasznosítja az elnökképző iskolán tanultakat Lenszövőgyárban az idén gyorsüzem mozgatom nye már a mult év végére a kez­deti 118 százalékról 140-te emel­kedett 6 az üzemrész elnyerte a sztahánovista címet. Az eddigi tapasztalatok alapján ebben az évben tovább szélesítik' n gyorsüzemi mozgalma'. A mü. szaki do'goeók megfogadták: to­vábbi három szövődéi részleg gé­pelnek fordulatszámát emelik, hogy azok teljesítménye már az első félévben szintén elérje a szta­hánovista szintet. Nagyrészt az egyre szélesedő m-ozga'ommk köszönhető, hcigy ; ez üzemrészek teljesítménye á'­lnndóan eme'kedik'. A net&s üzen-, 'rész például decemberben 114.9 száza'ékot ért el. január eáső tíz! napjában pedig felemelt vetéster­vét már 117.4 százalékra teljesí- : tétté, .. 1 Farkas Dezső, a gyálaréti ,,Kom­szomol" tsz elnöke szeptemberben tért haza Gödöllőről' a tízhónapos clnükképző iskoláról. Az itt szer. zett ismereteket az új gazdasági év­ben már hasznosítja termelőszövet­kezete javára. A tervkészítésnél az igazgatósági tagokkal, brigádvezetők ke' és a tsz legjobb dolgozóival megbeszélte, hogyan tudnak maga­sabb terméshozamot elérni az 1953-as évben, hogyan gyarapíthat­ják tovább a közös vagyont s egy­ben a tagok jövedelmét. Tavaly nem használ Iák ki az ön­tözési lehetősegeket, s csak néhány holdira vezeltek vizet. Most elhatározták, hogy tavnsz­szal száz holdon kezdik meg az öntözést. Az árasztó öntözés mellett az 500 mé'er hosszú csőből és négy .szórófejből álló csőgéppcl permetező öntözést folytatnak. Harminc hold cukorrépafőldjükőn legalább 400 mázsás átlagtermés: akarnak e'érni. A fűszerpaprika és a zöldségfélék mellett kísérletkép­pen öntőmi fogják a gyapotot és a kendert is. A mult évben még csak kísérle­teztek a kukorica négyzetes vetésé­vel és a pólbeporzással. A modern ngrotechn kával kezelt kukoricaföld holdanként hat mázsával több ter­mést adott' mint a régi módszerrel vc[ett kukorica. A tavalyi tapasz­talaiokon okulva az idén 150 hol­don vetnek négyzetesen kukoricát, ami még aszályos időben is kőzd czermázsés többleitermést jelent. Tavaly csupán néhányszáz tyúkot neveltek » nem gondoltak arra, hogy a ba­romfitelep mellett húzódó Holt. Tiszái milyen jól lehetne hasz­nosítani vízlsz.írnvnsok tartásá­ra. Az Idei tervből ez sem ma railt kl: tavasszal háromezer ka­csát hozatnak a gödöllői ba romfikc'tc ő állomásról s ezeniktviil többszáz libát is te­nyésztenek. A szárnyasok gondozá­sát a nőkre bízzák. A tsz saját erejéből nagyszabású építkezéseket végez. Már húsz vagen szónport hoznttak Pécsről a tégla­égetéshez. Tizenötvagonos raktár: t, ötven férőhelyes sertésf aztalőt és ölszáz férőhe'yes hizlaldát építen ' •. Szarvasmarhaállomfinyuktat hatv n darabról százra fejteszti. Korszerű lejházat építenek, ahol a tejlermá­keket dolgozzák fel. Kitüntették a hős szuhakáUói bányászokat és mentési munkákban kilünte et A Népköztársaság Elnöki Taná­csa a szuhakállői bányában vízbe, ömlés miatt föld alatt maradt, pél­daadóan fegyelmezett magatartást tanúsító bányászokat, valamint a mentési munkálatokban részlvevők közül kiemelkedően lelkes mun'r't végzőket a Magyar Munka Érdem rend és a Mngvar N2pközlársasár i Érdemérem különböző fokozatai- al kitüntette. A koreai háború kezdete óta 49 ezer amerikai katona szökött meg Bern (TASZSZ). A „Berner Tag­blatt" newyorki jetentc&t kö ölt, amely szerint a Koreában lévő arac. rikai hadseregben növekszik a sző. kések száma A lap az( írja, ho~y a koreai hadműveletek m'gkezdése óta a hadseregből 49 ezer amerikai katona szökött meg. A wash'ngtoni „Times Hera'd" Is arról ír, hegy az amerikai had­seregből sok katona szökik meg, mert a koreai háború „ecm ilyen lelkesedést sem kelt az amerikaiak, ban". „Trumanban — írja a lap — rossz Isik ismeret szó'a't meg, a- i kor azokra akarta há"ítani a szo katlanul nagyszámú szökésért a f ­Ielősscget, akik bírálják trag k s koreai kalandját. Truman tudja hogy felelős nemcsak a szökések­ért, de minden koreai veszteség-

Next

/
Oldalképek
Tartalom