Délmagyarország, 1951. december (7. évfolyam, 280-304. szám)

1951-12-30 / 303. szám

VASARNAP, 1951. DECEMBER 89 másaink szervezzenek napközi ott­honokat. H Az alapszubály betartása és a szövetkezeti demokrácia 1. A termelőszövetkezetek vezetői és tagjai helyezzenek nagy súlyt az alapszabály következetes betartásá­ra. Gondoskodj anek arról, hogy a tagok földjeiket, állataikat alapsza­bály szerinj bevigyék a közös gaz­dálkodásba, fordítsanak gondot az állam iránti kötelezettségek időben ás •taradél/ nélküli teljesítésére és növeljék a szövetkezeti és üzemi . alapot, amely a tagok jólétének is alapja Szembe kell szállni mind. azokkal, akik a tagok jogait meg­sértik és azokkal is, akik az alap­szabályban előírt kötelezettségeiknek nem tesznek eleget. Az alapszabály az l-e® és II-es tí­pusú csoportok számára is kötelező törvény. Felhívjuk ezért az I. és II. típusú termelőszövetkezeti cso­portok vezetőit és tagjait, hogy alapszabályszerűen gazdálkodjanak, létesítsenek közös szövetkezeti va­gyont és földjeiket táblásán művel­jék. 2. A termelőszövetkezetek a szö­vetkezeti demokrácia megvalósítása érdekében, minden hőnapbam leg­alább egyszer tartsanak közgyűlési és a vezetők részletesen számolja­nak be a tagságnak a termelőszö­vetkezet helyzetéről. Az elnökök, igazgatóságok. intézőbizottságok fontosabb ügyekbein csak a közgyű­lés és a csoport/értek/ezlet határo­zata alapján intézkedjened/. A köz­gyűlésen jegyzőkönyvet kell vezet­ni és a határozatokot írásba kell foglalni. Ki kell küszöbölni azt is, hogy a termelőszövetkezeti vezetők a tagság megkérdezése nélkül vegyenek M hiteleket. Ezért a jövőben kölcsönt csak a tagság kétharmad többségé­nek közgyűlésén való határozata alapján lehet kérni és • hitelkére­lemhez csatolni kell a közgyűlés erre vonatkozó határozatát. 3. Termelőszövetkezeteink szer­vezzék meg a közös szövetkezeti va­gyon társadalmi ellenőrzését. Te­gyék az ellenőrző bizottságot mű­ködő szervvé, amely évenként több­ször ellenőrizze a termelőszövetke­zet gazdasági, pénzügyi tevékeny­ségét. Gondoskodni kell arról, hogy a könyvelők az előírásoknak meg­felelően naponként vezessék a nyil­vántartási könyveket. 4 Teremelőszövetkeze leink a ve­zetés megjavítása érdekében az igazgatóság tagjai közül válassza­nak elnökhelyettest, aki az elnök távollétében önállóan is ellátja a termelőszövetkezet vezetését. Ter­melőszövetkezeteink vonják be a vezetésbe a gazdálkodáshoz értő kö­zepparasztokat, nőket, fiatalokat, válasszák be őket az igazgatóságok, ba, a fegyelmi és ellenőrző bizottsá­gokba és az élenjáró nőlagolzat, fia. Lalokat bízzák meg a brigád- és munkacsapat vezetésével is. A terme löszövei keze lel/ elnökei, elnökhelyetlesei, igazgatósági tagi­jai, agronómusai. brigádvezetöi, könyvelői, állaltenyésztői sajátítsák el mielőbb a nagyüzemi gazdálko­dás vezetésének tudományát, növel­jék szaktudásukat, vegyenek részt szaktanfolyamokon iskolákon. Ter­melőszövelkezeteink gondoskodjanak a tanfolyamon, iskolán lévő tagok részére arról, hogy az ösztöndíj mellett havonta a tag legutóbbi 12 hónapban teljesített munkaegységei egy hónapra eső részének — a tag. eág határoztától függően — 50—70 százalékáig, jóváírást kapjanak. Termelőszövetkezeteink szervez­zék meg a munkaogységelsaámolás rendszeres oktatását, kérjék a nép­hez hű tanítók segítségét. I. II. tí­pusú tszcsk is küldjék tagjaikat tanfolyamokra, iskolákra, emellett szervezzék meg a tszcsn belül a tagság oktatását. DE] Termelőszövetkezeteink gazda, ságuk fejlesztése és erősítése mel­lett ne hanyagolják el az egyéni dolgozó parasztokkal sem jó kap­csolataik: további fejlesztését. Ne rejtsék véka alá eredményeiket és segítsék az egyéni dolgozó parasz­tokai abban, hogy a számukra egyedül helyes útra, a termelőszö­vetkezeti gazdálkodás útjára térje­nek. Ne feledkezzenek meg azonban arról sem, hogy dolgozó népünk ádáz ellenségei, a kulákok, nem jó szemmel nézik a szövetkezelek erő­södését, fejlődéséi és mindent el­követnek, hogy azt meggátolják. 4rra kevés az erejük, hogy nyílt lámadást indítsanak el):ne. ehelyett alattomosan végzik romboló munká. jukat. uszítanak a termelőszövetke­zet ellen, rémhíreket koholnak és mindezekkel gyengíteni akarják a termelőszövetkezet és az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok között egyre inkább elmélyülő kapcsolatot. A kulákok aljas módon be akar­nak furakodni a termelőszövetkeze­tekbe, hogy belül folytathassák kár­levő tevékenységüket. A termelőszö­vetkezetek bátran vegyék fel a har­col a kulákok és a velük szövetke­zett egyéb ellenséges eleinek ellen, leplezzék le aljas törekvéseiket, sö­pörjék ki őket szövetkezeteikből és éberen őrködjenek, hogy a termelő­szwelkezetb? egyetlen egy se fura­kodhasson be. A termelőszövetkezeteket harcuk­ban erősítse az a tudat, hogy mel­let lük áll a munkások és parasztok állama, segíti és vezeti őket a Ma­gyar Dolgozók Párlja és a magyar nép bölcs tanítója, Rákosi Mátyás. Mindig ott áll mellettük nagy támo­gatásával a hatalmas Szovjetunió és annak nagy vezére, a békelábor őre, a magyar nép legnagyobb ba­rátja és segítője, a nagy Sztálin. Termelőszövetkezetek és gép. állomások élemjáró dolgozói, nák országos tanácskozása. Megalakult a Termelőszövetkezeti Tanács Szombaton délelőtt tartotta ala_ kulé ülését a parlamentben a Ter­melőszövetkezeti Tanács. Kovács Istvánnénak, a hatvani Dózsa-tsz elnökének megnyitó sza­vai ulán Dobi István, a Termelő, szövetkezeti Tanács elnöke tartotta meg beszámolóját. Bevezetésül hangoztatta, hogy a Termelőszövetkezeti Tanács meg­alakításával virágzó termelőszövet, kezed mozgalmunk egyik jelentős határkövéhez érkeztünk el. A tanács megalakítása új fegy­vert jelent dolgozó parasz'.sá­gunk számára és bizonyítja, hogy a magyar nép demokrá­ciája széles alapokon nyugszik, hogy az állam 6a a nép a ml hazánkban egyet jelent. A termelőszövetkezetek megszi­lárdítása érdekében a Termelőszö­vetkezeti Tanácsnak mindenekelőtt azt kell követelnie — mondotta —, hogy betartsák a termelőszövetke­zetek alapszabályát. Az aiapsza. báiy (örvény számunkra, szent és sérthetetlen törvény, mint népi de­mokratikus államunk valamennyi jogszabálya. A Termelőszövetkezeti Tanácsnak különösen ébernek ketl lennie a termelőszövetkezetek belső demokráciájával kapcsolatban. Dobi Iaiván ezután arról beszélt, hogy a Termelőszövetkezeti Ta­nácsnak Rákosi Mátyás november 30-i beszédének szellemében azon kell fáradoznia, hogy megszilárduljon * szövetkeze­tekben a munkafegyelem. Fel­adata. Hogy elősegítse a szö­vetkezetekben a vezetés meg­javítását­Szorgalmaznia kell, hogy a terme­lőszövetkeze lek vezetésébe meg­felelő számban vonják be a nőket, a fiatalokat és a volt középparasz­tokat Erőteljesen kell támogatnia a fiatal, nemrég alakult, egyes és kettes típusú termelőszövetkezet i csoportokat­A Termelőszövetkezeti Tanács­nak szorgalmaznia kell a nagy­üzemi gazdálkodás fejlesztését is a termelőszövetkezetekben. Ez azt jelenti, hogy mindenütt meg kell honosítani a termelésben az élen­járó tudományos eljárásokat, ame­lyeknek segítségével magnaalbb ter. méshozamo! érhetünk el. Ml Is gazdag eredményeket . érünk el, ha követjük eszmény­képünknek. a szovjet paraszt­ságnak jól bevált agrotechni­kai eljárásait. Nem szabad elfeledkezni róla, hogy a Termelőszövetkezeti Tanács céljait csak az ellenség elletni ke. mény küzdelemben valósíthatja meg. Le kell csapni a nép ádáz és mindenre elszánt ellenségére, ahol csak felüti fejét. — A Termelőszövetkezeti Ta­nács tagjának lenni: kitünte­tésnek számít, de ez egyben kötelezettséget is jelent- Min­denek eló'lt példamutatásra kö­telez­Bízom abban, hogy megtesszük mindazt, amit elvár tőlünk a Párt, amit példamutatásával és útmuta­tásaival kijelölt számunkra népünk nagy vezére, dolgozó parasztsá­gunk nagy jótevője és atyja, a mi forrón szeretett Rákost Mátyás elvtársunk. A Termelőszövetkezeti Tanács elnökének beszámolója után Ma. Wlcsi János, a tanács titkára be­szélt az új szervezet feladatairól és szervezeti kérdéseiről­Több hozzászólás után Bene Jo. Ián elvtársnő, az MDP baronya. megyei pártbizottságának munka­társa .javaslatot tett a tanács el­nökhelyetteseinek és titkárhe.yette­sének megválasztására. A tanács tagjai elnökhelyettesekké Kovács Istvánnét, a hatvani Dózsa.tsz el­nökét és Lova® Lajost- a turkevei Vörös Csillag-tsz Kossuth-díjas el­nökét, i itkárhelyettesnck pedig Mol­nár Káro.yi, a SZÖVOSZ oktatási főosztályának vezetőjét választot­ták meg. A Termelőszövetkezeti Tanács alakuló ülése Dobi István zárósza­vaival ért véget. Őszinte hálát és forró szeretetet érzünk azok iránt9 akik életüket adták a mi életünkért Leleplezték Osztapenko kapitány, a német fasiszták állal meggyilkolt liősi szovjet parlamenter szobrát ' Hót esztendővel ezelőtt. 1944 mi miniszter első helyettesét aki december 29-én a Budaörsi-út és ellépett a felsorakozott díszszázad a balatoni műút elágazásánál a előlit. A magyar és szovjet Him­német fasiszták orvul meggyilkol­ták a szovjet hadsereg hős purla. menterét, I. A. Osztapenko kapi­tányt. A szovjet parlamenter hősi halála színhelyén a dolgozó ma­gyar nép örök hálája jeléül em­lékművet emelt. Oszlapenko kapitány szobrát szombaton délután ünnepélyes ke* retek között leplezitek le. Megje­lent az ünnepségen Szabó István elvtárs altábornagy- honvédelmi m'n+zlerhrlyaltes. a Magyar Dol­gozók Pártja Politikai Bizottságának' tagja Szabó Piroska elvtársnő. a N'pközlársnaáa Elnöki Tanácsának titkára- Házi Árpád elvtárs belügy­miniszter. Darvas József közokta­tásügyi min'szter, Dögei Imre e'v­tárg. nz országgyűlés elnöke. Ott volt A. T. Sapovalov alezredes a budapesti szovjet nagykövetség he­lyettes katonai attaséja és a töb­bi baráti állam budapesti külkép­viseletének képviselői. nusz elhangzása után Nezvál Fe­renc a budapesti városi tanács végrehajtóbizottságának einökhe. lyettese mondott ünnepi beszédei. Ma hót éve annak, hogy Oszta­penko k-pitányt a nemzelközi jog legaljasabb meggyaJázásával, min­den emberi érzés eltiprásával orvul és aljas módon meggyilkolták — mondotta a többek között. — Ez alatt az idö alatt a sokat szenve­dett város háborús sebei begyó­gyultak. A dolgozó nép állama Partunk é6 kormányunk vezetése és iránymutatása mellett újjáépí­tette a romokból az országot, őszinte hálát és forró szeretetet érzünk azok Iránt, akik életü­ket adták a ml éltünkért, s akik saját vérüket áldozták azért, hogy a mi hazánkat megkímél­* jók. — Ez a szobor, amelynek lelep­lezésére mi összegyűltünk, jelképe Kürtszó fogadta NógTádi Sándor a Hazájához, népéhez mindig hű, fe­tlvtárs altábornagyot, a honvédéi- • gyelmezett ós semmi áldozattól A magyar kormány jegyzékben utasítja vissza a jugoszláv kormány hazug állításait a Mura egyik szigetén történt jugoszláv provokáciös határsértéssel kapcsolatban A külügyminisztérium tájékozta­tási főosztálya közli: A magyar külügyminisztérium a Mura egyik szigetén elkövetett ju­goszláv határsértéssel kapcsolatiban a következő újabb jegyzéket adta át december 28-án a budapesti ju­goszláv követségnek: ,,A Magyar Népköztársaság kor. mánya a leghatározottabban vissza­utasítja a jugoszláv követség 1951 december 27-én kelt jegyzékét., amely a Magyar Népköztársaság kormánya 1951 december 20-i jegy­zékében részletesen ismertetett durva jugoszláv határsértést, amit jugoszláv katonai és polgári s*e_ mélyek a Murának egy magyar területhez tartozó szigetére va.5 behatolással követtek el. azzal te­tézi, hogy a magyar szerveknek az említett Mura sziget őrzése végét magyar területen foganatosított in. tézkexléseit minden alap nélkül „agressziv eljárásnak", „bitonó akciónak", „jugoszláv terület meg­szállásának'3 és .kisajátításnak" minősíti. A jugoszláv kormány nyilván ugyanazokból a provoká­ciós célokból folyamodik a lények ilyen meghamisításához, amelyek a magyar területet képező szigetre való behatolásra vezették. A M'agyar Népköztársaság kor­mánya leszögezi, hogy a szóban, forgó sziget a trianoni békeszer­ződés mellékleteit képező, a híva. talos határmegállapító bizottság tagjai — köztük Jugoszlávia kép. viselője — által ellenjegyzett tér­képek tanúsága szerint (lásd: frontiere entre la hongrie et le royaume des serbes, croates et slovenes, section ,,B'< bornes no. 48—54, bornes 54—57) minden két­séget kizárólag a határvonaltól, amely a Mura főágának közepén vonul É. K-re magyar területen fekszik. A budapesti jugoszláv ügyvivőnek 1951 december 27-én a magyar külügyminisztériumban tett látogatása alkalmával ezeket a hi­vatalos térképeket felmutatták és így módjában volt az azokba való betekintés útján erről a tényről meggyőződni. Minthogy a 1 1947-cs párizsi békeszerződés változtatás nélkül megerősítette a Magyaror­szág és Jugoszlávia között 1920­ban kijelölt határokat, nem férhet kétség ahhoz, hogy a fent említeti térképeken feltüntetett határvonal ma is változattanul érvényes. Fentiek alapján a Magyar Nép­köztársaság kormánya ismételten leszögezd, hogy a Mura említett szigetére való behatolás jugoszláv részről előre megfontolt, durva ha­társértés volt és újból a leghatáro­zottabban felszólítja a jugoszláv kormányt, gondoskodjék arról, bogy a jugoszláv határőrizeti szervek a jövőben a magyar területen lévő szigetre való behatolástél tartóz­kodjanak. A Magyar Népköztársa­ság kormánya ragaszkodik ahhoz, hogy az elkövetett szándékos ha­társértést a jugoszláv kormány vizsgáltassa ki és annak elkövetőit részesítse példás büntetésben " Tovább szélesedik Szegeden az egymázsás-mozgalom Több szegedi egyénileg dolgozó paraszt Sztálin elvlárs születésnap­jára s a Szegedi Pártértekezlet tdsz. leletére indította el az úgynevezett egymázsás mozgalmat. Azóta már eltelt néhány hét, elmúlt Sztálin elvtárs születésnapja s ai becsületes -szegedi dolgozó parasztok igérelük­höz híven eleget tettek vállalásaik­nak. Ez a nagyszerű kezdeménye­zés, az egymázsás moztgialom azon. ban egyre fokozódott tovább. Mind több és több szegedi dolgozó paraszt csatlakozott hozzá. Sokan nemcsak egymázsa terményt, hanem ezen fe­lül még más terményt is adilok be ennek keretében. A mozgalom azóta is egyre szé­lesedik tovább. Legújabban két sze­gedi dolgozó paraszt csatlakozott az egymázsás mozgalomhoz. Barta Já­nos Alsótiszapart 306. 6zám alatti 3 holdas kisparaszt társai példáját követve egy mázsa kukorica beadá­sát ajánlotta fel Ugyancsak egy múzsa kukorica beadásával csatla­kozott az egymázsás mozgalomhoz Német Péter négy és félholdas új­szegedi dolgozó paraszt ia. Ezek a dolgozó panasztól/ nemcsak szóval, hanem letted nyilvánítják ki szere­tetüket népünk állama iránt s így járulnak hozzá hatalmas ország­épílő munkánkhoz, az ötéves terv végrehajtásához, a béke megvédé­séhez. Megjelent a „Tartós lékéért, népi demokráciáért" legújabb száma vissza nem riadó harcosnak. Örök je'képe annak a hatalmas véráldo­zalnak, melyet a dicső szovjet had. sereg hozott hazánk és népünk sza­bsdrágáért és függetlenségéért. Megfogadjuk ilt. a hős Oszta­penko emlékműve előtt, hogy kérlelhetetlen bátorsággal fo­gunk küzdeni szabadságunkért és függetlenségünkért. Nezvál Ferenc beszéde után le­hűlte't a lepel Osztapenko kapitány ezobráról, amelynek talapzatára e"ymá,su'án helyezték el a megem­lékezés koszorúit. Elsőnek a Ma­gyar Dolgozók Pári a Köznonti Ve zetöjége nevébrn Hidas István elv tá-s. a Budapesti Pártbizottság t't kára helyezett el koszorút, majd a minisztertanács nevében Darva" József közoktatásügyi mhrszter ko­szorúzta meg az emlékművet. A Szovjetunió ntagyarországi nagy /ö. ve'ségének koszorúját A. T. Sapo­valov alezredes, helyettes katonai attasé helyezte el az emlékmű ta­lapzatán. Bukarest. Megjelent a „Tarlóg békéért, népi demokráciáért!" leg­újabb száma. A lap vezércikke be­számol a Szovjetuniónak és a népi demokralikus országoknak az el­múlt évben/ elért munkagyőzelmei­ről, valamint a nemzelközi mun­kásmozgalomnak az elmúlt évben aratott sikereiről. Hangsúlyozza, hogy a kommunista és munkáspár­tok szervezetileg és ideológiailag minden országban egyre Jobban megetrő/söditak, még közelebb kerül­tek a tömegekhez és még nagyobb tekintélyre és befolyásra tettek szert a tömegek körében. Megállapítja lo. vábbá, hogy az elmúlt évben gyen­gültek a demokrácia/ellenes' impe­rialista tábor erői és elmélyült, ki­szélesedett a kapitalizmus állalánoe válsága. A lap első oldalán közli a Nem­zetközi Sztálindíj Bizottságnak az 1951. évi bíkedíjak odaítéléséről szóló határozatát, valamint szer­kesztőségi cikket közöl a kitüntetet, lekről. Kpzli a lap a többi közölt Révai József, a Magyar Dolgozók Párlja Központi Vezetősége Politikai Bi­zottságának tagja „Tito az imperia. listák gyarmati hajcsára" című cik­két. A lap tág teret szentel a pártélet­nek és számos jelentést közöl a népi demokratikus országol/ és a | tőkés országol/ kommunista és mun I káspáríjadnak mindennapi éleiéről és tevékenységéről. Az egyiptomi kormány elbocsátotta az egyiptomi hadsereg kötelékeiben foglalkoztatott angol katonai szakértőkét Kairó (TASZSZ). Az Al Miszri című lap jelenlése szerint az egyip­tomi kormány elhatározta, hogy el­bocsátja az egy'ptomi hadsereg kö­telékeiben foglalkoztatott angol ka­torai szakérteket. Szirag Ed Din pasa belügyminisz­ter kijelentette, hogy elbocsátják az államapparátusban foglalkoztatott angol tisztviselőket is.. Luxor lakossága Hatalmas impe. rialislaellenes tüntetést rendezett az odaérkező amerikai diplomaták el­len, a tüntetők ,,nincs szükségünk közvetítésre vagy komprom:sszum­ral", „bűn minden kompromisszum az imperialistákkal!" jelszavakkal fogadták a diplomatákat. A Délmagyarország, a Magyar Dolgozók Pártja Csongrád­megyei Pár.bizottsága lapjának szerkcsztó'si'gc és kiadóhivatala szomorúan tudatja, hogy PINTÉR GÉZA elvtárs, a szerkesztőség belső munkatársa 1951. december 28-án, pénte­ken reggel 62 éves korában e'.hunyi. Temetése december 30-án, vasárnap délután 3 órakor lesz a szeged-rókusl temeiö halottasházából. Emlékét kegyelettel megőrizzük és békeliarcos, kommunista munkáját helyetáe Is tovább folyta juk! Délmagyarország szerkesztőségének , és kiadóhivatalának dolgozói

Next

/
Oldalképek
Tartalom