Délmagyarország, 1951. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1951-10-25 / 249. szám

2 CSÜTÖRTÖK, 1951. OKTÓBER 25. A legaljasabb provokátorok,jijegmegrögzöttebb kémek és az imperialisták leghűségesebb szolgáinak laáhozo^a tesz litóék zágrábi „béke gyűlése" Moszkva. A jugoszláv politikai emigránsok „A szocialista Jugo­szláviáért" című, Moszkvában meg­jelenő lapjában K- Carics a Zágráb­ban mára hirdetett úgynevezett „békegyűléssel" foglalkozik és a többi között a kövelkezőket írja: Az imperialisták a népeik hatal­mas békemozgnlmának gyengítésére törekedve felhasználják lakájaikat. Különösen fontos szerepet szántak a Tito.bandának, amelyet az impe­rialista sajtó nyfltan a Nyugat „hídfőjeként" emleget. A Tito-ban­da, amely Jugoszláviát az imperia­listák felvonuló terepévé változtat­ta. nemcsafk békefrázisokkai akar­ja leplezni tettei'?. hanem a béke­harc „megszervezőjekénl" lép fel. A litóista sajtó, de a kapitalista országok sajtója is, már heiek óta világgá kürtölte a Zágrábban meg­tartandó úgynevezett „bókegyű­lís".t. Erre a „békegyűlésrc" meghívót K'.iptnk mindazok az alfas provokátorok, akiket már régen kiebrudaltak az összes demokratikus nemzetközi szer­vezőiekből. Az angol-amerikai imperialisták agyba-főbe reklámozták Tilóék ál. Utólagos „bélketevékenységét", de elegendő, ha megnézzük azoknak a névjegyzékét, akiket meghívtak a zágrábi békegyűlésre" « láfni fog. juk, kik is tulajloníképpen ezek a „békeangyalok". A meghívottak jegyzékén Zlllla­rus, a leleplezett imperialista ügynök ls szerepel, Részívesz a zágrábi gyűlésen John Rogge, u Tilo-banda egyik levitézlett prókátora. Arról a Ropgeröl van Itt szó, ak't provokációs tevékenysége miatt a varsói RékekongrcSz. szuson kifütyültek, A háborús provokátorok zágrábi gyűlésén jelen lesz Ignazio Silonc, a munkásmozgalom árulója Is, aki résztvett 1919 ben a Béke Hí­ve: Kongresszusának megakadályo­zására irányuló niesterkedésekben­A résztvevők listájából látszik, liogv n zágrábi úgynevezett „béke­gsíí'és" nem lesz egyéb, mint a IcgaljiTStihb provokátorok, a legmegrögzötlcbb kémek és az imperialisták leghűségesebb szolga'nek találkozója. 'A napirend alapjául szolgáló úgy­nevezett „tézisek" még inkább le. £rplezik a „békegyűlés" igazi jel­legét és céliait. A .,békegyűlés" kezdeményezői, amidőn képmuta­töan az „agresszió" ellen lépnek fel, téziseikben a kővetkezőiket ír. ják: „A mai viszonyok közölt a lefegyverzésre vonatkozó egyetlen javaslat sem lenno hasznos és cél­ravezető". Világosabban, nyíltabban és ciniklisabban nem is tudták volna megfogalmazni álláspontju­kat. A részvevők összetételéből és n fivúlés programmiából következtetni lehet a béke ellenségei zágrábi fisz. sz-jövetelének munkájára. Minden­ki előtt világos, hogy Zágrábban nem n béke megvé­désének kérdését fogják ineg. tárgyalni, hanem arra törek­szenek, hogy gyengítsék a bé­kevédelmi mozgalmat, hogy rá­galmazzák a Szovjetuniót, a népi demokratikus országokat és az egész béketábort, amely a világ összes becsületes em­bereit egyesíti. Nem kétséges azonban, hogy Ti. tóéknak ez a tömegek megtévesz­tésére irányuló újabb mesterkedése (kudarcba fullad. Vájjon akad-e olyan becsületes ember Jugoszláviában, aki hisz azokban a képmutató frázisokban, amelyek elhangzanak majd a hír­hedt zágTábi gyűlésen, amikor mindenki ludja, milyen láza­san készülődnek Titóék a há­borúra. A népek tudják és látják, hogy a Tito-banda állandóan újabb fegy­verkezési kölcsönöket kap, katonai szövetségeket köt az imperialisták­kal és ezek bércnce'ivel. gyorsított és féktelen háborús uszító hadjá­ratot folytat a Szovjetunió és a •lépi demokratikus országok ellen. A belgrádi fasiszták nemcsak rá­galmazzák a. népi demokratikus országokat, hanem állandóan újabb és újabb provokációkat hajtanak végre határaikon Mindezek eléggé bizonyítja Ti­tóék békefrázisainak aljasságát és Iképmutatását, bizonyítja, hogy Titóék nem akarnak békét. Az imperialistáknak eme fizetett ügynökei jól tudják, hogy csak addig érnek valamit gazdáik sze­mében, amíg végrehajtják háborús uszító megbízásaikat­Amíg Titóék a békéről képmu­tató frázisokkal álcázzák háborús uszító politikájukat, a jugoszláv dolgozók milliói a békét akarják és harcolnak is érte. Titóék sem­miféle mesterkedésekkel nem tud. ják félrevezetni a jugoszláv dolgo­zókat. A jugoszláv dolgozók egyre elszántabban harcolunk Titóék el­len és harcukkal ki is fogják vív­ÜjszelJemű jogászképzés a szegedi egyetemen ütemben militarizálja az országot ni a végső győzelmet. Wilhelm Pieck elvtárs, a Német Demokratikus Köztársaság elnöke Prágába utazott Wilhelm Pieck elvtárs, a Német Demokratikus Köztársaság elnöke Iílement Gottwald elvtársnak, a Csehszlovák Köztársaság elnökének meghívására kedden baráti látoga­tásra Prágába utazott. Pieck dnölc elvtársat kormány, küldöttság kísérte. Ottó Grolewohl elvtárs, minisz­terelnök kifejezte azt a reményét, hogy a láto-gatás hozzá fog'járulni a Csehszolvák Köztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság baráti kapcsolatainak további el. mélyítéséhez és megszilárdításához. A kormányküldöttség megérkezett Prágába A Német Demokratikus Köztár­saság kormányküldöttségének kü­lönvonata kedden megérkezett a csehszlovák határra. A halártól Prágáig ünneplő tömegek üdvözöl­ték Wilhelm Pieck elvtársat és kí­séretét. A feldíszített prágai főpályaud­varon a német vendégeket ünnepé­lyesen fogadták Wilhelm Pieck elv. társ és a német kormányküldött­ség tagjai kedden meglátogatták Klement Gottwald elvtársat, a Cseh. szlovák Köztársaság elnökét. Az egyiptomi beiügyminiszier sajtónyilatkozata Kairó (TASZSZ). Szirag El.Dln pasa, egyiptomi belügyminiszter hétfőn sajtóértekezleten elmondta, hogy az angol csapatok húsz pán­célgépkocsival megszállták a szuezi vasútállomást és a vasúti műhelye­ket. Kairó és Szuez között a vasúti közlekedés ismét megszakadt. Az sze Al-Aszasz című lap jelentése rint az angol katonai hatóságok ki­jelentették, hogy október 23-ára vii-radó éjszaka óta Szuez katonai megszállás alatt van. Szuez és Egyiptom többi része között a vas. úti forgalom október 22-én este 11 óra óta megszakadt. A Lemezgyárban szombaton: Kommunista műszak! A Lemezgyár dolgozói lelkesen készülnek a vasárnapi pártvezető­ségválasztó taggyűlésre. A pártvo. zeiőség, a tömegszervezetek vezetői s a népnevelők ezen a héten még fokozottabb felvilágosító munkái végeznek, hogy az üzem minden A vietnámi néphatlsereg hét hét alatt hétezerötszás ellenséges katonát és tisztet semmisített meg Sanghaj (TASZSZ). A Vielnámi Tájékoztató Iroda északvielnámi je­lentére szerint a vietnámi néphad. sereg főhadiszállásánál? képviselője sajtóértekezleten kijelentette, hogy a néphadsereg az arcvonal észak, nyugati szakaszán és a Vörös fo­lyótól északra lévő térségben a legutóbbi két hét alatt vívott har­cok során megsemmisített mintegy 2500 ellenséges katonái és tisztet. A néphadsereg csapatai Nghia Lo, Fong-To és Vinh-Lo falvak térsé. gében támadták a francia gyar­matosítók csapatait. Nghia Lo tér­ségében a harcokban a gyarmato. silók mintegy 1100 katonát vesztet­tek, közt®? három európai és afri­kai ejtőernyős századot. A néphad. sereg csapatai jelentós mennyiségű fegyvert, lőszert és egyéb hadi. anyagot zsákmányoltak. En Bai és Nghia.Lo falvak között a néphad­sereg nagy területet szabadított fel. A koreai ncpliadscre" főparancsnokságának legújabb hadijclentése Phenjan (TASZSZ). A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság néphadseregének főparancsnoksága jelenti: A koreai néphadsereg egységei, szoros együttműködésben a kinai nc'pi önkénteseik egységeivel, vala. mennyi arcvonalon sikeresen visz. szaverték az amerikai-angol inter vonciósok és a liszinmanisla csapa­tok elkeseredett rohamait és nagy veszteségeket okozta!? az ellenség­nek emberben és hadianyagban. A középső arcvonalon Csholvonlól északra a néphadsereg egységei si­keresen visszaverték az ellenség Jöbb mint tíz rohamát. A keleti arcvonalon Janggutól északra az ellenség hét dühödt tá­madást indított, de a néphadsereg egységei valamennyit visszaverték. Az ellenség vereséget szenvedett és több mint 1500 halottat és nayy mennyiségű fegyvert hátrahagyva a harctéren, visszavonult. Október 23-án a néphadsereg lég­védelmi egységei és a repülőgépek, re vadászó lövészek lelőtték az el­lenség hét repülőgépét, amelyek bé. kés helységek barbár bombázásában vetlek részt Phenjan, Nampho, Hvancsu, Szohin, Vonszan és Muncshon térségében. dolgozója, mind a párttagok, mind a pártonkíviiliok tisztába legyenek a pártvezetőség újraválasztásának jelentőségével. A dolgozók szabadidejükben, ebédidő alatt szinte másról sem beszélnek most, mint a közelgő választásról- Kiértékelik a vezető­cég eddigi munkáját, megbeszélik a mufnlf?ozó hiányosságokat, hogy a gyűlésen kritikát gyakorolhassanak S így segítsék pártszervezetük to­vábbfejlődését. A gyűlést szavala­tokkal akarják ünnepélyessé tenni, nogy ezzel is kifejezésre juttassák, hogy nnndcn párttag számára ün­nepnek számít ez a nap. Ugy is készülnek fel rá, mint a több' nagy ünnepekre, május l-re vagy november 7.re. Jó munkájukkal köszönt iC? a vezetőségválasztás!. Szombaton kommunista műszakot tartanak az üzemben, hogv itt ki­emelkedő teljesítményekkel is be­bizonyítsák a Párt iránti szeretetü­ket és hűségüket. A párttagod? mellé felzárkóznak a pártonkívüli dolgozók iss mert tudják, hogy a Párt az ő érdekük­ért is harcol « a Párt az egész dol­gozó népé- Ök is készülnek a szombati kommunista műszakra, hogy itt munkájukká". köszöntsék a Pártot s annak nagy vezefőjét, Rákosi elvtársat. A Szegedi Egyetem Állam- és Jog­tudományi Karának életében az idei tanév lényeges változást hozott. Az 1940-ben újjászervezett szege­di egyetemen Állam- és Jogtudomá­nyi kar nein vo.t. Csal: a felszaba­dulás uián kezdheti meg ez a kar I a szegedi egyetem keretében újból működését. Megfelelő elhelyezése sokáig nem volt biztosítható. Egjtes tanszékek az egyetem Dugonics téri épületében, mások a Táncsics Mi­hály-utcai épii.étben működtek. A Párt és a közoktatásügy) kor­mány a folyó tanévben lehetővé lette, hogy a kar a volt felső­bíróság épületében egységes el­helyezést nyerjen. Gondoskodtak arról, hogy ezi az épületet a kar számúra megfelelően átalakítsák- Az átalakítási munkák befejezés előtt állanak. A terv sze­rint az épület emeletráépítéssel a jövő tanévtől kezdve még fokozot­tabb mértékben szolgálhatja a jo­gászképzés ügyét. A jogászképzés terén a fc'szn­badulással egészen új szellem érvényesül. A felszabadulás előtt a hallgatóság túlnyomó része nem látogatta az előadásokat. A szigorlatokra üzleti alapon működő előkészítő intéze­tekben erősen lerövidített jegyzetek­ből készüli, s ilyen jegyzetek alap­ján kapta meg doktori oklevelét A régi Magyarország tele volt jogi és államtudományi doktorokkal, de igazán képzett jogász kevés volt- A jog- és államtudományi diploma csak formális előfeltétele volt an­nak, hogy az uralkodó osztály fiai . különböző állami hivatalokban el­helyezést nyerjenek. A jogászi pá- | lya kifejezetten „úri" pályla volt, ahonnan a munkás- és parasztifjak színre teljesen hiányoztak­Ez a helyzet egészem megválto­zott. Uj jogászifjúság van felnöveke­dőben, amely nemcsak az új gazdasági és társadalmi rend szettemében teljesen njjá lelt jogot tanul, hogy azt majd az életben n dolgozó nép érdeké­ben alkalmazza, hanem lényege­sen más a tanuláshoz Való vi­szonya Is. A régi „mezeizés" reljcscn felszámo­lás előtt áll- A hal Ifjat óság köteles az előadásokat pontosan látogatni. Az előadásokról való ieazolattan el­maradás fegyelmi vétség és fegvel­mi büntetést von maga után- Gon­doskodás történt a hallgatóság fo­lyamatos tanulásának biztosításáról is Az újonnan bevezetett csoport­rendszer lehetővé teszi, hogy a hall­gatóság kisebb, 20—25 főből álló csoportja a csoportmegbízott állan­dó ellenőrzése alatt dolgozzék- A csoporlmegbízo'K nemcsak ellenőrzi kötelcsségteljesílésükct, hanem min­den lehető segítséget megad szá­mukra, hogy niinél alaposabb szak­embereikké váljanak. Népi demokráciánk kiépítette az Állam- és Jogtudományi Karon is a ludományos segédszemélyzet rend­szerét. A tanszékek mellett Intézeti ta­nárok. adjunktusok, tanársegé­dek és gyakornokok működnek, akik résztvesznek a tanszékvezető professzor oktató munkájában. A hallgatókkal állandó kapcsolatban vannak és esetleg felmerülő nehéz­ségeiket eloszlatják. Emellett a pro­fesszorok vezetése alatt tudományos kutatómunkái is végeznek, hogy majd közülük kerüljenek ki az új jogtudomány tudósai­Közök tatásügy í kormányzatunk fnesszemenő anyagi támogatással biztosttja. hogy megfelelő jogász­káderek álljanak rendelkezésre. A hallgatók nagyrésze ösztöndíj­ban részesül, diákotthonokban nyer elhelyezést és megfelelő ellátást Is kap, úgyhogy anya­gi gondoktól mentesen tisztán tanulmányainak élhet­A megfelelő jogászkáderok képzésűi szolgálják azok az útiam áital ren­delkezésre bocsátott ös-zegek is, amelyek mind a professzorok, mind a tudományos segédszemélyzet tag­jai számára gondoktól mentes éle­tet tesznek lehetővé. Az Állam- és Jogtudományi Ka<" tanszemélyzete Is érzi, hogy a Párt és a Kormány a tudósok munkáját megkülönböztetett megbecsülésben részesíti. \ hallgatóknak többsége munkás- és dolgozó parasztszármazású, ök hi­vatottak arra, hogy népi demokrá­ciánkban a dolgozó nép akaratának érvényesítését minden vonalon biz­tosítsák. Megfejelő jogászkáderek nélkül a szocialista állam zavartalan működése nem biztosítható­Ezért nagy távlatok állanak a jog­hallgató ifjúság előtt. Felelősségtel­jes munka vár rájuk ar életb-n- A jogászok fonlos tényező' az ötéves terv sikerénei? és a szocializmus építésének. Búza László a Szegedi Tudományegyetem' jogiudománvkari dékánja. • Eredményesen fejlődik a Gazda-mozgalom a Villamosvasút műhelyében Befejeződött a Gazda-mozgalom­kiállftás. De üzemeinkben a kiállí­tás alatt hatalmasat fejlődött a mozgalom- Kiszélesedett s a dolgo­zók tömegei kapcsolódtak be, hogy javaslatukkal minél több eddig fel. használatlanul heverő hulladékanya­got hasznosítsanak. Igy van ez a Szegedi Villamos­vasút műhelyében is. Szikom lános, a műhely egyik dolgozója, használt sínből váltót' készített, melynek csak a nyelve készüit új anyagból. Ócska csövekből és vaslemezekből pedig csinos új villamosmegálló jelzőtábla készült. Ez a két tárgy a Gazda-kiállításon is szerepelt s jutalmul értékes könyvjutalmat ka­pott a rendezőbizottságtól Szikor® János. A Villamos Társaság dolgozói azonban nem elégedtek meg azzal, hogy a kiállításon szerepelt a hasz. nált anyagból készült váltó és meg­állót jelző tábla, hanem a gyakor­latban is alkalmazzák. Már cl is készült egy csomó ilyen tábla s hamarosan kikerülnek az utcára a sinek. mellé. Az elért eredményeken kívül a kiállítás óta a villamosvasút dol­gozói már számos újabb javaslatot és ötletet nyújtottak be, amelyek rövidesen megvalósításra kerülnek­Hamarosan a Gazda-mozgalom újabb eredményeiről számolnak be a Vil_ lamos Vasút műhelyének dolgozói. Leiarlózlaiiák a zsirt rejlegeiő mosonszentjánosi plébánost Az USA újabb csapatokat kér a koreai intervenció számára Barillits Viktor mosonszentjá­nosi kulák-plébános — mint isme­retes — a templom oltárában 280 kiló sertészsírt, 150 kiló nulláslisz let és sok más, egyéb árut rejtett el. A kulák-plébánosnak Schweig­hardl Júlia és Palkovics Krisztina volt apácák segítettek az árurejte­getésben. A község dolgozóinak ébersége leleplezte aljas mesterkedesüket. Az elkobzott árul a dolgozók kívánsá­gára közszemlére tettél? ki a helyi földműves-szövetkezet boltjának ki. rakatába. „Ezt rejtette el Barillits Viktor kulák plébános a templom főoltá­rában'. „Amig mi a békét védjük munkánkkal, Batill ts háborúra spekulá.", — ezek a feliratok olvashatók a.ki. rakatban elhelyezett áruk felett. — Felháborodott hangú megjegy­zések hallatszanak itt egész nap — mondja Husz Mária boltvezető. Az egész környékről, Bősárkány­ból, Kázmérról, Várbalogról, Pusz. tasomorjáról is állandóan jönnek a falvak dolgozói, hogy saját szemük, kel győződj emel? meg ennek New-York (MTI). John Hicker. son, az USA ENSZ-kérdésekkel megbízott külügyi államtitkára — az AFP tudósítása szerint — kije­lentette: Az USA az ENSZ nove-m beri párizsi közgyűlése idején fel fogja szólítani az ENSZ többi tag- i Az állami gazdaságból itt járt asz. államát küld ion eV Koreába métr ' arnnvok felháborodottan mondoetat. az elvelomült embernek az aljasságáról. államát, küldjenek Koreába még1 szonyok felháborodottan mondogat. több csapatot és hadianyagot. ilyen emberről'' Galamb Lajosné és Oláh Imrené telepesasszonyok visszaemlékeznek 1946-ra, amikor Barillits plébános az új telepeseket leköpdöste és piszkos zsiványoknak nevezte. — Szerencséje ennek az aljas embernek, hogy a börtönben van — mondja Mondi Joachimné telepes, asszony bent a boltban, ahol most is erről folyik a szó. Nemcsak a templomban, hanem a lakásán is nagymennyiségű árut rejtegetett. Itt is volt másfél bödön zsír, sok ruhanemű, többel? között 280 lepedő. A lepedők egy részét is zsirosbö­dönben tartotta, úgylátszik, tarta. lékolt még üres zsírosbödönöket. Mosonszentjános termelőszövetke­zeti község dolgozói az árurejtegelő plébános aljas cselekedeteire azzal válaszolnak, hogy kukoricabegyüj. tési tervüket túlteljesítik. Eddig már 313 mázsa kukoricát ajánlot­tal? fel, elhatározták, hogy az őszi mezőgazdasági munkákat pedig no. vember 7.re maradéktalanul elvég­zik. Erről az elhatározásukról le­vélben értesítették a dolgozó nép ták: „Le kell húzni a reverendát az szeretett vezérét, Rákosi elvtársat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom