Délmagyarország, 1950. augusztus (7. évfolyam, 176-202. szám)

1950-08-06 / 181. szám

s YASÁRNAP, 1950. AUGUSZTUS*. Ml IQRIENI ESM TÖRTÉNIK? 1 IDŐJÁRÁS JELENTÉS: Mérsé­kelt, Időnkint élénkebb északnyu­gati-északi, később északkeleti szél Ma erősen felhős idő, sokfelé eső, esetleg zivatar. Holnap: változó fel. hőzet, kevesebb eső. A hőmérséklet emelkedik. VÍZÁLLÁSJELENTÉS: A Tisza vizének hőmérséklete Szegednél 22 3 fok. Vízállások: Tiszábecs —95 cm (11 százalék), Tokíj —152 (3), Szolnok —214 (3), Csongrád —323 (2), Szeged -218 [3). NAPIREND MOZI Belvárosi (fél 5 fél 7, fél 9) Mág. pás Miska, Korzó (4, 6, 8) Biciklitolvajok. Fáklya; Nyári szünet. • Vasárnap délelőtt 10 órakor a Fáklya Moziban filmmatiné a „Dön. (ő fordulat" magyarul beszélő szov­jet filmről. • Az Egyetemi könyvtár olvasóter­mei augusztus hó folyamán általá­nos takarítás, rendezés és tatarozás miatt zárva Könyvkölcsönzés ked den és pénteken 8ttól 1 óráig A Somogyi-könyvtár nyitva dél­előtt 9-tól délután 2-ig. A Muzeum nyrtva vasárnap és ün­nepnapokon 9 órától 13 óráig, hét­köznapokon 9 órától 14 óráig. • DOLGOZÓK Általános Iskolája nyílik meg szeptemberben a Föld­műves-utcai általános iskolában. Jelentkezhetnek, akik a népisko­la négy osztályát elvégezték. He. tenként három este van tanítás, 13 hónap alatt mindenki megsze­rezheti nz általános isko'a V— VIII. osztályáról szóló bizonyít­ványt teljesen díjtalanul. Rész­letes felvilágosítást ad az iskola igazgatósága. Szolgálaton gyógyszertárak: Megváltó gyógyszertár NV, Klau. zál-tér 9 Telefon- 35—63 Barcsay István: Szlálin-körút 32. Bulcsu Barna; Kálvária-tér 7. Dr. Löbl örök. Kenéz E.: Klcbels. berg-tér 4. Selmeczy Béla; Somogyi-telep IX. 436. \ A SZEGEDI ÁLL. ZENEKON­ZERVATÓRIUM összes dolgozói és tanári kara mélységes fájdalommal jelentik, hogy szeretett elvtársuk és kartársuk. Kollár Pál zongoramű­vész, u Zenekonzervatórium tanára augusztus 4-én, pénteken délután 4 órakor hirtelen elhunyt. Kivá'ó elv­társunk népi demokráciánk fiatal­ságának zenei nevelése terén kifej­tett példaadó nagyszerű munkássá­gát folytatni fogjuk és emlékét mindenkor megőrizzük. Temetése ma. va?árn«p délelőtt lt órakor a belvárosi temető ravatalozójából. NYÍLT TÉR* Szabó Fcrencnétől, Szeged, SzE Antal-utca 2. sz. alatti lakostól bo­csánatot kérek a magánlaksértésért és a tett kijelentésemért. Csata Szilveszterré, 2572 Szt. Attila-u. 2. *E rovatban közöltekért sem a ízerkesz'öség sem a kiadóhivatal felelősséget nem vállal * Báríhirek Augusztus 8-án, kedden délután fél ötkor instruktori értekezletet tartunk, Sztálin.sétány 10 sz. alatt. Augusztus 8-án, kedden délután 0 órakor titkári értekezletet tar­tunk Kálvin tér 6 szám alatt. Felhívjuk a tilkár elvtársak fi­gyelmét, hogy a jövőheti szervezeti megnyilvánulásokkal kapcsolatban kisérjék figyelemmel a Szabad Né­pet, amelyben erre vonatkozólag út­mutatásokat kapnak. Kis és nagy párt jelvények érkez­tek. Kaphatók a Pártbizottságon A hathetes esti szemináriumvezető képző iskola megnyitóját vasárnap délelőtt 10 órakor tartjuk a város­háza közgyűlési termében. Kérjük a meghívottak pontos megjelenését, mert az első előadási már meg is tartjuk. A meghívót mindenki hoz­za magával,. Szakszervezeti hirek SzOT természettudományi előadá­sok: Szegedi Textilművek NV aug. 7-én délután fé] 3 órakor (Gazsó: A Föld kialakulása és fejlődése), Ma­gyar Kender és Lenipari NV aug. 7-én délután fél 1 és negyed 3 óra­kor (Gallé: A Föld kialakulása és fejlődése), Közalkalmazottak Szak­szervezete város aug. 7-én délután 6 órakor (Hazslinszky; Az egysejtű­től az emberig), Szegedi Épületsze­relő NV aug. 8-án délután 5 órakor (Süli: A tudomány harca a babonák ellen), Postások Szakszervezete, postás klub aug. 9-én délután 6 óra­kor (Hazslinszky: Az egysejtűtől az emberig), DISz Baross-gimnázium augusríus 11-én délután 7 órakor (Józsa: Az ember származása), Kis. kundorozsmai Pamutszövő NV aug. 10-én délután 2 órakor (Czimer; Az ember átalakítja a természetet), A háztartási alkalmazottak szak­szervezeti csoportja 6-án este 8 órai kezdettel Kálvária-utca 10. sz. alatt műsoros estet tart. Mindenkit szeretettel várnak. A házfelügyelők szakszervezete a szegedi házfelügyelök részére rend­kívüli taggyűlést tart augusztus 7­én délután 5 órai kezdettel a szak­szervezeti székházban (Szeged, Kál­vária-utca 10.) A Textil Ruházati helyi csoport augusztus 8-án délután 5 órakor természettudományi előadást tart. Kérjük a tagokat, hogy minél na­gyobb számban jelenjenek meg. MNDSZ- HIREK Hétfőn délután 6 órai kezdettel a felsővárosi MNDSz-csoport kul­túrdélutánt tart a Szent György­tfrcn. Oyermekek részére bábszín­ház előadás. Szendrsi Juha csoport felkéri az asszonytársakat, hogy hétfőn dél­után 4 órakor a székház előtt (Szé­clicnyi-tér 12) gyülekezzenek, ahon nan a Textilkombinátba megyünk. Az MNDSz központ instruktorai részére kedden délután 4 órakor tartjuk meg az értekezletet. Kérjük a megjelenést. A kerületi csoportok részére ked­den 5 órakor tartjuk az értekezle­tet összevonva az üzemi ügyveze­tőkkel és n kerületi ügyvezetőkkel x HALÁLOZÁS. Berger Vilma, volt szegedi banktisztviselő július 25-én Budapesten meghalt. I KOLLÁR PAL Súlyos veszteség érte Szeged város zenei életét. Kollár Pál elvtárs, zongoraművész a Sze­gedi Állami Zenekonzervatórium kiváló tanára pénteken délután váratlanul elhunyt. Kollár Pált a Zeneművészeti Főiskolán szer zelt tanári oklevelének elnyerő, se után 1928-ban a Szegedi Vá­rosi Zeneiskola zongoratanán ál­lására hívták meg és ettől az időtől kezdve számos növendé­ket nevelt fel a zenei pályán. Közülük többen ma is kitűnő tanárok é.3 művészek. Mint zon­goraművész számos hangver­senyt adott az országban. A fa­siszta uralom alatt sok szen­vedésben volt része. A felszaba­dulás után újiászervezle a Sze­gedi Városi Zeneiskolát, maid 3 947-ben a Konzervatórium zon­gora főtanszakának tanára lett. ahol rövid idő alatt kitűnő pe­dagógiai és művészi munkássá­gával igen elismerésre méltó eredményeket ért.el. Legutóbb az Országos Soproni versenven tanítványai igen szép eredménv­nyel szerepeltek. A népművelési minisztérium érmen az elmúlt napokban a miskolci Konzerva­tórium megszervezésével bízta meg, ezt a feladatát sajnos már nem tudta végrehajtani. Egy lelkes nevelő elvtárs hul­lott ki sorainkból, de kartársai és tanítványai tovább folytatják azt a harcos, önfeláldozó mun­kásságot, amelyet Kollár elvtárs kifejtett és amellyel építette né­pi demokráciánk zenekultúráját. FELHÍVÁS! A Délmagyaror­szág Nyomda NV labdarugói ma délután 2 órakor feltétlen jelen­jenek meg üzemünk előtt (Lenin­u. 9.). hogy pontosan indulhas­sunk Sándorfalvára. Sportfelelős. BELVÁROSI MOZI == TELEFON: 40-25 .. . Szerdáin: Mannás Miska KORZO MOZ. ===== TELEFON: 33-44 ===== Augusztus H-ig, péntekig: BICIKLITOLVAJOK Széchenyi p fi K LY A filmszínház . TELEFON: 34-77 == Nyári szünet VASÁRNAP délelőtt 10 órakor filnv maiinét tartunk 1 forintos hely­árakkal, amelyen bemutatjuk a „DÖMTÖ FORDUL A l" cimü magyarra szinkronizált hatalmas szovjet filmet. Előadások kezdete a belvá­rosi Moziban: hétköznap fél 7 és fél 9 órakor, vasárnap és ünnepnap fél 5. fél 7 és fél 9 órakor. Előadások kezdete a Korzó Moziban: hélköznap fi és 8 órakor, vasárnap és ünnepnap 4, fi és 8 órakor. I'énztárnyilás délelőtt 11 — 12­íg, délután egy órával az elő­adás kezdete elő'it. qolyváittf'sKépvát KÉRJE MINDENÜTT! Koreai Kusia a Szegedi Kenderfonógyárban A SzOT harmadik ülésén ha­tározatot hoztak a koreai hét megszervezésére. Minden dolgozó átérezte a koreai műszak nagy jelentőségét. A dolgozók ezrei lelkes munkafelajánlásokkal biz­tosítják a koreai műszak sikerét és ezzel tanúbizonyságot tesznek arról, hogy a koreai néppel szo­lidaritást vállalnak. De nemcsak a munka frontján, hanem a tö­megsport továbbfejlesztése érde­kében is megmutatkozik a ver­senyszellem. A hős koreai nép szabadságharcának emlékére a Szegedi Kenderfonógyár vándor, kupát írt ki. amelyen nem iga­zolt sportolók résztvehetnek. — Nagy küzdelem — négy sportág­ban : labdarúgás, asztalitenisz, röplabda és sakk — zajlik le pon­tozásos rendszer alapján. Az új normák lelkes túlteljesítésével és. a tömegsport még fokozottabb ki­szélesítésével bizonyítják be a dol­gozók sportbéli fejlődésükön ke­resztül, hogy helyes utat követ­nek és így válik a hatalmas: béke­tábor megbonthatatlan egységgé. Ma délelőtt Szeged—Debrecen röp­labda és kézilabda mérkőzések Újszegeden Ma délelőtt játsszák le az újsze­gedi Ságvári Endre sporttelepen a Szeged: MÉMOSz—Debreceni MÉ­MOSz nöi, férfi röplabda és kézi­labda visszavágó városközi mérkő­zéseket. 'A'z érdekes találkozó részletes műsora a következő: reggel 9 óra­kor egyidőben két pályán kerül sor a D. MÉMOSz—Sz. MÉMOSz női, férfi röplabda játékra. Fél 10 D. MÉMOSz—Sz. MÉMOSz nöi ké­zilabda mérkőzés 10 óra: D, MÉ­MOSz—Sz. MÉMOSz férfi kézilab­da mégkőzés. Fél 12. Szeged^ Szak­szervezeti válogatod—D. MÉMOSz férfi kézilabda játék. A vasárnapi sportműsor Az SzSzMTE—Bp. Postás láb­darugómérkőzést negyed 5 óra­kor az újsaegedi SzSzMTE-pályán játsszák le. melynek szünetében a szombat esti divatbemutatónak díjnyertes ruhái kerülnek bemu­tatásra. Előtte negyed 3 órakor SzSzMTE n.—Sz, Textil II. ba­rátságos mérkőzés. Esti Béke-Kupa mérkőzések A Vasutas Stadionban negyed 8 órakor Sz. Textil—Szőregi Rá­kóczi DISz. Onódi játékvezetésé­vel. 9 órakor Sz. Lokomotív— ÉDOSz SK Jurka játékvezetésé­vel. JT konferencia A Délmagyarországi Labdaru­gó Játékvezetők Testülete reggel 8 órai kezdettel konferenciát tart az Ady-téri Egyetem előadóter­mében. Kézilabda " és röplabda mérkőzések Újszegeden, a Ságvári-pályéa reggel 9 órai kezdettel Szegedi MÉMOSz—Debreceni MÉMOSz kézi- és röplabda mérkőzést ren­demnek. x KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. — Minazok, akik szeretett felesé­gem és édesanyánk elhalálozásakor részvétükkel és virágadományukkal fájdalmunkat enyhítették, fogadják hálás köszönetünket. Csanádi Fe­renc és gyermekei, 2587 x HIRDETMÉNY. Közhérré te­szem, hogy az ujszegedi lőtéren augusztus 7, 8. 9; 10 és 11-én 7 órától 16 óráig, 19-én pedig 6 órá­tól 14 óráig éles lőgyakorlat lesz, mely idő alatt a lőtér környékén 2 km-.es körzetben tartózkodni n&m szabad. A biztonsági örök által el­határolt területre belépők testi ép­ségéért a hatóság felelősséget nem vállal. Polgármester. x HÁZASSÁG Fekete, József és Hegyeshalmi Rózsa augusztus 5-én házasságot kötöttek. Minden külön értesítés helyett. HIBDETMENY Közhírré teszem, hogy a Bak­tói lőtéren augusztus 7, 8, 9, J0, 33. 32, 33 és 34-én 7 órától 16 óráig éles lőgyakorlat lesz. Fenti időpontban a lőtér te­rületén tartózkodni, vagy oda belépni szigorúan tilos. Felhívom a biztonsági örök által lezárt területen lakó szemé­lyeket, hogy a rendészeti ható­ságok közegei utasításainak megfelelően a lőgyakorlat ide­jére lakóhelyüket hagyják el. Figyelmeztetem a lőtér terü­letén lakó személyeket, valamint a város lakosságát, hogy a biz­tonsági őrök által lezárt terü­letre tilalom ellenére belépő sze­mélyeket ért balesetért a ha­tóság felelősséget nem vállal. A Szeged-sándorfalvi műúton a lőgyakorlat ideje alatt az ut lezárása folytán közlekedni nem szabad. Polgármester A Dolgozók Óvónőképzőjének első osztálya nyílik Szegeden A Dolgozók Óvónőképzője kellő­számú jelentkező esetén új első osztályt nyit szeptemberben. Az iskola elvégzése teljesen díj­talan. Az iskola időtartama 3 cv. Ennek befejeztével a hallgatók ovó_ női oklevelet kapnak. Az előadások délután 4 órakor kezdődnek. Jelentkezhetnek a 8 általános — vagy ezzel egyenértékű — iskolát végzett dolgozók. Jelentkezés írásban, vagy sze­mélyesen óvónőképző igazgatósá­gánál (Szeged, Szentháromság-u. 68. szám) 7-től 24-ig bezárólag minden délután 4—6 óráig. Folytatólagosan megnyílik á" Dolgozók Óvónőképzőjének III., IV. évfolyama is. ahova a jelentkezők a megfelelő iskolai előképzettség ese­tén, szintén felvételt nyerhetnek. ELSŐ osztály nyiiik a dol­gozók részére a tanítóképző-in­tézetben. Elegendő jelentkező esetén az ujszegedi álll. tanító­képző-intézetben (Temesvári-kör. ut 28) megnyílik a dolgozók ré­szére az e'ső osztály. A dolgozók tanítóképző-intézete négy osztá­lyú. Az első és második osztályo­kat egy-egy félév alatt, a har­madik és negyedik osztályokat pedig egy-egy év alatt lehet el­végezni. A negyedik osztály be­fejeztével egy évi fizetéses gya­korlatra általános iskolákhoz nyernek b?osztást a jelöltek és annak befejeztével a pedagógiá­ból tett tanitóképesitő vizsgálat eredményeképpen kapnak tanitói oklevelet. Részletes tájékoztatást ad délelőtt-délután az ujszegedi tanítóképző-intézet igazgatósága. Jelentkezési határidő augusztus 32. ÉLADÓ Singer balkaros cipész-gép Juhász Gyula-utca 21 sz. 2Ö74 Ma, vasárnap délelőtt 9 órától 2 óráig textil- és ruhakiállitás a Szegedi Ruházati Bőit NT szaküzleteiben: Választékbó l, Lenin-u. 3. Nfli ruhák boüja, Széchenyi-léi 8 Minőségi Textilből', Lenin-u. 8. Férfirunabolt, Lenin-u. 8 Szövet- es Bétésárubolt, Széchenyi-tér 14. Butortexliibolt, Lenin-u. 6b Del-Ka, Lenin-U. 16. Haas Fülöp és Fiai, Szécheiyí-tér 15 Belépődíj nincs !

Next

/
Oldalképek
Tartalom