Délmagyarország, 1950. április (7. évfolyam, 77-100. szám)

1950-04-13 / 85. szám

2 Csütörtök, 1950. április 13. Tovább szélesedik a szocialista rnunlsaverseny május 1 tiszteletére A szocializmus és demokrácia erői növekszenek és izmosodnak A Prarda vezércikke Az üzemekben a felszabadulási munkaverseny tapasztalatai alapján fokozott lendülettel folyik a mun­kaverseny. Ujabb ezrek és tízez­rek tettek felajánlásokat a mun­kásság nagv nemzetközi ünnepének, május 1-ének méltó megünneplé­sére. A salgótarjáni acélárugyárban Audó László dróthúzó május 1. tiszteletére a ketgepes rendszerről 3 gépes rendszerre tért át. Varga István ifjúmunkás követte példáját. Teljesítményét 101 százalékról' 150 százalékra emelte és vállalta, hogy május l-ig eléri a 200 százalékot, első tervévét pedig 3 hónappal' a kitűzött határidő előtt fejezi be. Az acélöntődé dolgozói vál'alták, hogy a tervelőirányzaton kívül még egy 25 mázsás ónozó üstöt készítenek. A Ganz Villamossági gyárban a „December 21" sztaliánovista bri­gád elhatározta, hogy május 1 tisz­teletére terven felül 2 darab nagy­teljesítményű dinamót készít. A május 1-i versenyben élen jár­nik a nödolgozók az Egyesült Izzó­ban. Magyar Béláné katódbeszóró május l-ig 210 százalékra fokozza teljesítményét. Bárdóczki Irén muunkaérdemrendes sztahánovista rádiócsőszerelő bejelentette, hogy ezévi tervét szeptember l-re telje­síti. Kitűnő munkamódszerét tíz munkatársának adta át s vállalta, hogy május l-ig újabb 4 munkatár­sának adja át. A Ganz Villamossági NV műszaki értelmisége is tevékenyen résztvesz a munkaverseny fejlesztésében és az észszerűsítesi mozgalom széles­körű kiterjesztésében. A komplex­brigádok száma néhány hét alatt a kétszeresére emelkedett és ma 62 olyan brigádja van az üzemnek, amelyben résztyesz a gyár egy-egy műszaki dolgozója is Két hónap alatt kétszeresére emelkedett a 200 százalék feletti eredményt elérő dolgozók száma, amit a tervszerű gyártás megszervezésével, a gépek jobb kihasználásával és új munka­ínjdszerek bevezetésével sikerült elérni. Rohamrendőrökkel szembeszállva tüntetett Bordeaux és Nantes népe a magasabb bérért és a békéért A Béke- és Szabadságharcosok Híveinek bordeauxi szervezete és a vidéki demokratikus tömegszerveze­tek felhívására Bordeaux dolgozó népe kedden este gyűlést tartott a város főterén. A gyűlés célja az volt, hogy kifejezze szolidaritását a kikö­tőmunkások mellett, akik visz­szautasitották az Indoklaáha fegyvereket szállító Boulogne nevű gőzös bernkását. A, gőzös napok ótn vesztegel a ki­kötőben és míndezideig nem tudott elindulni. A hatalmas tüntető tömeget a vá­ros főterén többezer rohamrendőr vette körül. A tüntetők végigvonul­tak a rakpartokon, majd a város központja felé vették útjukat. 'A' rohamrendőrség tagjai közben ál­landóan provokálták őket. Az épf­tőmunkás szakszervezet titkárát és rgv fiatal vasmunkást letartóztat­tak. A dolgozók hevesen reagáltak a rendőrség durvasága ellen és több rohamrendőrrcl élesen szembeszáll­tak. A marscillei kikötömunkások sztrájkja bérköveteléseikért — har­mincharmadik napjába lépett. — Ugyancsak folytatták sztrájkjukat a clermont-ferrandi Michelin és Ber­gougnan nagy gumigyárak dolgozói is. A Saint Nazaire-i vasmunkások, akik ugyancsak több mint harminc napja sztrájkolnak, kedden nagysze­rű tanújelét adták annak, hogy el­szánt szellemben akarják folytatni sztrájkjukat. A kora reggeli órák­ban ötezer főnyi sztrájkoló gyűlt össze a Központi Pártbizottság fel­hívására. Az összegyűlt sztrájkolok kije­lentették, hogy visszautasítják azokat az ajanlatokat, amelye­ket legutóbb a Munkaadók Szö­vetsége teli nekik. Ezután meg­kezdődöli a tüntetők felvonulá­sa Nanles felé, hogy a nantesi megyefőnökség elé terjesszék bérköveteléseiket. HáromezerötszAz munkás készült fel, hogy megtegye kerékpáron a hatvan kilométeres utat. 'A'z útvona­lon állandóan munkásdalokat és forradalmi indulókat énekeltek. Sok kisebb helység sztrájkoló! csatlakoz­tak menetükhöz. A tiintetö menet élén a központi sztrájkbizottság képviselői ha­ladtak, köztük az Általános Mun­kásszövetség, n Keresztény Szak­szervezet és a Szociáldemokrata Szakszervezet képviselői. Az országúton végig a felvonulók mellett a rohamrendőrség teherau­tói cirkáltak. Amikor megérkeztek Nantes vá­rosába, a város dolgozó népe tün­tető kedvességgel és lelkesedéssel fogadta őket. Az egész várost be­járták és szavalókórusban kiáltozva követelték a háromezerfrankos havi bérpótlékot. Végül tüntető nagygyű­lést tartottak, amelyen résztvettek a nantesi vasmunkások is, akik abba­hagyták a munkát, hogy sztrájkoló testvéreikhez csatlakozzanak. Ezután a küldöttséget a prefek­tus fogadta. A küldöttség közölte vele, hogy a sztrájkoló Saint-Na­zaire-i munkásság csak akkor veszi fel újra a munkát, ha a munka­adók nem alamizsnát ígérnek ne­kik, hanem jelentősen megjavítják a béreket. A Pravda írja: „A szocializmus és a demokrácia erői növekszenek és izmosodnak" című vezércikké­ben: Fokozódik a ncmeztközi prole­tariátus osztályharca a hurzsoázia ellen, növekszik a nemzeti felsza­badító mozgalom a gyarmati és a fiiggő helyzetben lévő országokban. A szovjet nép által, Lenin—Sztá­lin pártjának vezetése alatt meg­teremtett szovjet állam a jelen kor döntő haladó erejévé vált. aime'y meggyorsítja a boldogság korsza­kának bekövetkezését az egész em­beriség számára> Ha összehasonlítjuk a Szovjet­unió és az asierikai Egyesült Álla­mok gazdasági fejlődésének üte­mét az elmúlt húsz év alatt, kide­rül, hogy a Szovjetunió gazdasága! ezalatt az idő alatt tíZSZer gyor­sabban fejlődött, mint az USÁ-nak, a kapitalizmus vezető országának gazdasága. Az elmúlt három év alatt a Szovjetunió évi ipari fejlő­désének átlagos üteme 22.5 száza­lék- Ugyanekkor az USA ipari ter­melése 1949-ben 22 százalékkal csökkent. Ezek az adatok meggyő­zően tanúsítják, hogy az USA gaz­dasága — épp úgy mint a többi ka­pitalista országé — a hanyatlás gazdasága, mig a Szovjetunió gaz­dasága a szüntelen fejlődés gaz­dasága. Az Idegen országok dolgozóinak százmilliói egyre szilárdabb meg­győződéssel tudják, hogy a szovjet szocilaJista ál'am a világ leghatal­masabb és legszilárdabb állama, A történelemben egyetlen társa­dalmi tanítás sem volt oly mély ha­tással a népek és az államok sor­sára, mint Marx-Engels-Lenin-Szt-á­lin, mindent legyőző tana. 'Alig tíz évvel ezelőtt az idegen országok­ban nem sokkal több mint egymil lió volt a kommunisták száma, ma ' pedig a külföldi kommunista és EZ AMERIKA Trumsn elnök a múlt év vé­gén kijelentette, hogy december 15. ezentúl az Egyesült Álla­mokban „a jogok bullájának napja" lesz. A jogokról azután nem esett többet szó, Ezzel szem­ben az amerikai haladó lapok kö­zölték, hogyan értelmezik Ame­rikában a jogok bulláját. Az FBI ügynökei lehallgatják az amerikai polgárok magánbeszel. getéseit, hogy rájuk süthessék a „vörös", „kommunistái" vagy más hasonló bélyeget és ennek az alapján üldözhessék őket. A telefonbeszélgetések lehall­gatásának ez a módszere olyan óriási arányokat öltött, hogy az amerikaiak millióit tartja ret­tegésben. Baloldalinak egyálta­lán nem mondható lapok — mint például a „Look" című hetilap — írják, hogy egyetlen amerikai sincs biztosítva: nem hallgatja-e le telefonbeszélgetéseit a rend­őrség. A telefonbeszélgetések lehall­gatása az amerikai alkotmány szerint tulajdonképpen bűncse­lekmény. Az Egyesült Ailamok Legfelsőbb Bírósága 1937-ben külön döntvényt hozott, amely megtiltja az amerikai bíróságok­nak és jogi szerveknek, hogy olyan vallomást, vagy bizonyíté­kot figyelembe vegyenek, amely telefonbeszélgetések lehallgatá­sán alapszik. De ar, FBI és az amerikai rendőrhatóságok fütyülnek az alkotmányra és a Leg­felsőbb Bíróság határozatá­ra. A nyomozó szervek jóvoltából a telefonbeszélgetések lehallga­tásét alkalmazni kezdték külön­böző politikusok és üzleti körök, jogi cégek és gangszUrek. Ugyancsak a „Look" állapítja meg, hogy a telefonbeszélgeté­sek lehallgatása szinte személy szerint kiterjed az Egyesült Ailamok politikai és üzleti kö­yeire, beleértve a Fehér Házat, a Legfelsőbb Bíróságot és az uralkodó burzsoá pártok veze­tőit is. Kihallgatják egymás te­lefonbeszélgetéseit az egyes ál­lamok és városok vezetői, a pár­tok helyi politikai főnökei és a zsoldjukban álló ügynökök. A lehallgatott anyagot azután al­kalmasnak gondolt időben nyil­vánosságra hozzák, hogy lehe­tetlenné tegyék politikai ellen­felüket. A mult év őszén egyik aerv­yorki lap szenzációs leleplezést közölt arról, hogy a városháza épületében fel­fedeztek egy lehallgató ké­szüléket, amelynek segítsé­gével lemezre vették a new­yorki polgármester telefon­beszélgetéseit. Ügyvédi irodák te'efonbasréige­tések kihallgatásával gyűjtik a bizonyítékokat, hogy alátámasz­szák a válópöröket A telefonbe­szélgetések lehallgatójának jár­ványa behatolt az amerikai pol­gárok magánéletébe. A fekete­piacon óriási mennyiségben árul­ják a technikai készülékeket, mindössze néhány dollárért. — Erek segítségével gyanúkeltés nélkül le lehet hallgatni telefon­beszélgetéseket. A rendőrség nem hajlandó semmiféle korlá­tot szabni az ilyen készülékek terjesztése és azoknak magáncél­ra való felhasználási elé. Ez nem is csoda, hiszen éppen a rend­őrség hozta divatba ezt az er­kölcstelen terrorista módszert. A spicliskedésnek ez a mód­szere elsősorban az amerikai kormánynak, a rendőrségnek és az FBI nevű amerikai Lémszervezetnek szolgál fegyverül az Egyesült Álla­mok haladó mozgalmai el­len. A rendőrhatóságok a sajtó leleplezése után ezt állították, hogy a telefonbeszélgetések le­hallgatása csak nagy-bűnüü'ek) felderítésére szolgál. Ezrei szemben — mint ezt több ameri­kai lap megírta—, az igazság az, hogy a telefonbeszélgetések le­hallgatása még egyetlen komoly bűncselekmény kiderítésére sem vezetett. Ez az állítás tehát nem egyéb mellébeszélésnél, amely el akarja terelni a fi "veimet az FBI és a rendőrség politikai kémtevékenységéről. Ez a tevé­kenység nagyon alkalmas arra, hogy alaptalan vádakat tám?sz­szoii haladó politikusok eilen, hogy őket azután a „vádak tisz­tázására" a hirhedt Amerikael­lenes Tevékenységet Vizsgáló Bi­zottság elé idézhessék, vagy kü­lönböző rendőri zaklatásoknak tegyék ki. Igv néz ki a szabadságával oly szívesen dicsekvő Ameriká­ban a polgári szabadságjogok védelme. Éppen az a szerv, mely­nek hivatása lenne ezeket a jo­gokat megvédeni, ásta alá őket így válik az amerikai burzsoá demokrácia a legrosszabb fajta fasiszta rendőruralommá. munkáspártok mintegy 18 millió embert tömörítenék. A kommunis­ták pártjaival haladnak most azok­nak a munkásoknak és parasztok­nak százmilliói, akik meggyőződtek arról, hogy a kommunisták, akik a háború napjaiban a fasiszta hódí­tókkal szemben az egész nép el­lenállásának élcsapata voltak, a há­ború utáni időszakban a legélenjá­róbb harcosok a népek létérdekei­ért, a tartós békéért, az új háború ellen. Az imperializmus táborában sötét bizonytalanság uralkodik. A jövőtől állatias félelemmel rettegő imperia­lista ragadozók mindent elkövetnek, hogy meghosszabbítsák a haldokló kapitalizmus életét. I)e hiábavalók a kapitalista világ főkolomposainak erőlködései és ra­vaszkodásai. A dolgozók harca az imperializmus ellen a békéért, a de­mokráciáért és a szocializmusért egyre szélesebb méreteket ölt. 'A' népek békeakarata fényesen megnyilvánul abban, hogy a béke hívei világkongresszusa állandó bi­zottságának stockholmi ülésszakán kibocsátott felhívását az egész hala­dó emberiség tevékenyen támogatja. A béke harcosai áttérnek a béke propagandájáról és agitációjáról a konkrét gyakorlati akciókra a há­borús gyujtogatók megfékezése cél­jából. Énnek legékesebb példája az a tény, hogy a nyugateurópai orszá­gok munkásai megtagadják az ame­rikai fegyverrel megrakott hajók ki­rakását és fegyverek gyártását új, támadó háború céljaira. Soha még békéért folytatott aktív, öntudatos harcra nem lendültek oly széles néptömegek, mint most, amikor a történelemben először létrejött a béke híveinek többszázmilliós szer­vezett frontja. Nincs a világon olyan erő. amely megállítaná a demokrácia és a szo­cializmus útjára lépett népek dia­dalmas előrehaladását. A Szovjet­unió békeszerető külpolitikája az egész világ egyszerű embereinek tá­mogatását élvezi. Lenin és Sztálin mindent legyőző eszméi megvilágít­ják a népek útját a boldog jövő (Felé. Dánia szuverénitásának megsértésével az amerikaiak megszállták Kasfrup dán repülőteret Valamennyi svéd lap közli a hírt, hogy április 8-án, a Bal<tí, tengeren, valahol Gotland sziget és a litván partok között, eltűn! egy négymotoros amerikai bom­bavetőgép. ,,Az eltűnt bombavetőgép fel­kutatása" ürügyével az amerikai parancsnokság megszállta KaS­trup dán repülőteret és a Balti­tenger térségében is jcüentős légierőt összpontosított. _ Dánia szuverenitásának megsértésével amerikai katonai repülőgépek minden előzetes bejelentés nélkül érkeiznek dán repülőterekre. Az amerikai bombavetőknek megen­gedték, hogy átrepüljenek Svéd­ország területén, különösen a fontosabb stratégiai térségek fe­lett. A dán közvélemény az amerikai epülőgépek eltűnéséről szóló je­lentést egyre inkább amerikai lé­gi hadgyakorlatok ürügyének te­kinti, amelyek arra irányulnak, hogy az amerikai repülők elfog­lalják Kastrup dán repülőteret és hogy megismerkedjenek a Bal­ti tenger vidékével. Az „Expressen" című svéd lap rámutat, hogy az eltűnt repülő­gépnek külön feladattal az észt partokhoz kellett repülnie. A londoni „Daily Maü" kopenhágai tudósítója azt írja, hogy a dán katonai körök véleménye szerint a kutatás méretei „szokatlanul nagyarányúak." Még ne vessük a gyapotot, de készüljünk fel gyors elvetésére Az újonnan meghonosodott növé­nyek közül legfontosabb ipari nö­vényünk a gyapot, amelyet idén már 10,500 holdon termesztenek az állami gazdaságok, termelőszövetke­a dolgozó nőnél KÖLNMZ IS! zeti csoportok és egyénileg gazdál­kodó parasztok. A jó gyapottermés érdíkélien rendkívül fontos a vetésidő helyes megválasztása. Eddigi tapasztalatok szerint a gyapotvetés legjobb ideje az átlagosan szokásos kitavaszodás esetén április második (ele. 1H azonban nem következett be sem a levegő, sem a talaj olyan felme­legedése, amelyei a gyapot vetése megkövetel. A gyapotvetéssel tehé' feltétlenül meg kell várni, amíg a levegő átlaghőmérséklete legalább 15 fokot ér el. Elég ponlos jelzője a tavaszi felmelegedésnek a meggy­fa és az orgona virágbaborulása. A gyapottermesztöknek tehát egyelőre várniok kell a vetéssel, ugyanakkor azonban minden előké­születet meg kell tenniök s fel kell készülniök arra. hogy a kedvező időjárás beköszöntével azonnal hoz­zálássanak a vetéshez és azt a leg­rövidebb időn belül, lehetőleg né­'1 hány nap alatt elvégezzék. Azok a termelők, akiknek túl­korai vciiését esetleges kár érné, a Gyapottermeltető NV-től pótvetö­magot igényelhetnek. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom