Délmagyarország, 1950. április (7. évfolyam, 77-100. szám)

1950-04-02 / 78. szám

Éljenek szeretett vendégeink9 a népi demokráciák küldöttei! Rövidesen rendszeresen műsort ad Szeded a Kossuth-rádió hullámhosszán Péntek este 7 órakor a városháza közgyűlési termében a Magyar Rá­dió vezetősége az üzemek kultúr­felel'jseinek, a Szegedi Nemzeti Színház. Rendőrség, Múzeum, Kon­zervatórium, valamint a különböző szervek képviselőivel értekezletet tartott. Az értekezleten Szirmai István elvtárs, a Magyar Rádió vezetője röviden vázolta, hogy Pártunk veze­tősége a többi vidéki városok mel­lett Szegedet is be kívánja kapcsol­ni a rádió műsoradásába. Az érte­kezlet résztvevői örömmel fogadták ezt a hírt, amely igen jelentős lesz Szeged politikai és kulturális életé­ben. Egyelőre Szeged minden hat hétben tart kétórás műsort a Kos­su'íh-rádió hullámhosszán. Ebben a műsorban sztahánovistáink, újító­ink adják át munkamódszereiket, az üzemek jóiműködő kultúrcso­portjai. énekkarai mutatják betudá­sukat. Ugyanakkor jelentős szerepe lesz a műsoradásnak Szeged írói­nak, költőinek és színészeinek éle­tében, mert rádión keresztül ismer­tethetik műveiket az egész magyar dolgozó néppel. Ezzel rohamléptekkel fejlődijk Szeged kultúrája, de ugyanakkor ezzel az egész ország kultráját is gazdagítjuk. Az értekezlet résztvevői hálájukat és köszönetüket fejezték ki Rákosi elvtársnak és a Pártnak és különös­képpen nagy örömemi vették Szir. mai elvtársnak azt a bejelntését. hogy minden valószínűség megvan arra, hogy az ötéves tervben Szeged külön rádióleadóállomást kap. Az értekezlet utolsó pontjaként a jelenlévők megválasztották a műsor­I összeállító bizottságot, amelynek ve­I zetöje Salamon Ferenc elvtárs lett. SAKK Á csapatbajnoki küzdelmek las­san véget érnek. Az elmúlt va­sárnap már az utolsóelőtti for­dulót játszották a csapatok. Az NB Il-es Szegedi SzMSK a Kispesti Vasas sakkcsapatával játszott és azt 6,5—5,5 arányban legyőzte. Nyertek: Szántay, Si­mon, Ozsvár, Sándor, Magyar és Rédei. A kerületi I. osztály eredmé­nyei: Hmvásá/rhelyi MTE—EDOSz Konzervgyár 8—4. Gázgyár—Dorozsma 7—5. Lokomotív—Honvéd 7—4 (L függőjátszma). A II. oszt. csoportgyőztesei: a Hmvásárhelyi Közkórház és a mindszenti EPOSz áprHis 4-én játszák az egymásközötti döntő, első mérkőzést, Mindszenten. Ma d. e. a SzSzMSK az NB II. utolsó fordulójában a Bp. Köz­alkalmazottak csapatával játszik a Szaiksz. székházban fél 11-kor. —Fd7 lö.VgS—b4 16.He2—Fb5 17.Hf4—Bc8 18.g5—He4 19JIe4 —de : 20.o—o—o ? A világos ki­rály rossz beáyre került 20 ... — Vc7 21.BŰ2—Va5! 22.a3 (Kbl?— b3! nyer) Bc3!.. Bástya ütésre Va3 dönt. 23.Vh4—ba:! 24.Vh6 —Kg8 25.b3. A bástyát most sem lehet ütni Vc3 miatt, ..—a2 26.Kb2—Bb3:! 27.Kb3:—Fc4! feladta világos. Futó ütésre Vb5 mattiig vezet 28JCb2—Bb8. 12-i számunkban közölt végjáték megfejtése: I.Vb4 aj) Vd5 2.Va4—Kb6 3.V b3!—Vb3: 4.b8V stib. b) Vg2 2.Va3 é Vb2 nyer. c) Vhl 2.Va3—Kb6 3.Vb2-^Kc7 4.Vh2. d) .—Kc5 4.Ka7—Vh7 5-Vb6— Kc4 6.Ka6 nyer. Megérkezett az meghívott április negyedik! ünnepségekre kinai és koreai küldöttség m i * •ÍM. '• ü# I m * ti i k m T r sPwl <m. m : & m j i ni 1 i Mt W í m p Világos indul és nyer! BERCZY TIPARY JATSZMA Magyar bajnokság 1950 I.e4—c6 2Hc3—d5 3.HÍ3—a6 4.h3—g6 5.exd—cxd 6.d4—Hc6 7.Fe3—Fg7 8.Vd2—Hf6 9.Fd3—o —o 10.Fh6— Hb4 II.Fg7:—Hd3 12.Vd3:—Kg7 13.g4—b5 14.IM2 Tenyésztésre alkalmas baromfi felvásárlása A Baromfitenyésztő NV egyre inkább irányt vesz arra, hogy a termelőszövetkefzeti csoportokat és az állami gazdaságokat te­nyésztésre alkalmas fajbaromfi­állománnyal lásaa el. A tenyész­tésre alkalmas fajbaromfi vásár­lást rövid időn belül megkezdi a Baromfitenyésztő NV. Ezzel kap­csolatban a Nemzeti Vállalat ve­zetősége felkéri mindazokat a te­nyésztőket, akiknek tulajdonában ilyen jószágok vannak és azokat el szándékoznak adrr, az ezzel kapcsolaítos megbeszélés végett jelenjenek meg április 3-án dél: 12 órakor a keltetőállomás helyi­ségében (Szeged. Kossuth Lajos­sugárát 111.). ahol az átvétellel kapcsolatos részleteket megbeszé­lik. Elsőnek lenni a munkában, elsőnek tenni a sportban, •mmwwwz' — EHHEZ SEGÍT AZ MHK • • KAMATMENTES KÖLCSÖNT nem, de egy főnyereményt készpénzben, örömmel kifi­zetünk bárkinek, ha vesz nálunk osztálysorsjegyet. Uj játékterv 8 millió forint nyereménnyel! 'la sorsj. 5"-, 'Idsorsí. 10"-'% sorsj. 20"—Fi A SORSJEGYEKNEK TOBB HINT A FELE NYER! Még soha nem volt ilyen nagy a nyerési esély, mint az április 19-én kezdődő osztálysorsjáték húzásán. Vásároljon vagy rendeljen egy sxerenese-sxámot Ma reggel megérkezett Bu­dapestre a felszabadulás év­fordulójának ünnepségére meghívott kínai és koreai küldöttség. A budaörsi re­pülőtéren elsőnek Pien-Vang­Vu altábornagy, a Kínai Nép­köztársaság küldöttségének ve zetője, majd Li-Ben-Nam egészségvédelmi miniszter, a Koreai Népköztársaság kül­döttségének vezetője lépett ki a repülőgép utasfülkéjéből. Ezután sorra száltak ki a re­pülőgépből a két küldöttség tagjai, számszerint tizenöten. A távolkeleti vendégek fo­gadására megjelent Kádár Já­nos belli gyminszter. Nagy Dániel, a Népköztársaság El­nöki Tanácsának alelnöke. Szabó Piroska, az Elnöki Ta­nács titkára, Fos Zoltán, az Országos Tervhivatal elnöke, Berei Andor külügyi államtit­kár, Révész Géza altábornagy, Szalvai Mihály altábornagy, Mihályfi Ernő. a Kultúrkap­csolatok Intézetének elnöke és Szűcs Lajos, a MINSz elnöke. A kínai és koreai küldötte­ket a Magyar Dolgozók Pártja ós a magyar kormány nevé ben Kádár János üdvözölte. — A Magyar Népköztársa ság kormánya és a Magyar Dolgozók Pártja nevében tisz­telettel és forró szeretettel kö­szöntöm a Kínai Népköztár­saság és a Koreai Népköztár­saság kormányának küldötteit magyar földön, — Szeretettel köszöntöm az egyesült amerikai és kínai reakciós erők fölött hatalmas győzelmet arató nagy kínai nép, a kínai nép szabadság­harcát és forradalmát vezető Kommunista Párt, Mao-Ce. Tusig küldötteit, a küldöttség vezetőjét, Pien-Cang-Vu altá­bornagy elvtársat és a kül­döttség minden tagját. — Szeretettel köszöntöm az imperialista reakciós erőkkel hősi harcot folytató koreai Kommunisták Pártjának, Kim-Ir-Szen népének kül­dötteit, üdvözlöm a küldőt* ­gés vezetőjét, Li-Ben-Nam egészségvédelmi miniszter elvtársat és a küldöttség min­den egyes tagját. — Nagyon hálásak vagyunk a kínai és koreai népeknek, az Önök kormányainak, a hősi harcokat vezető kínai és ko­reai Kommunista Pártoknak, hogy meghívásunkat elfogad­va, jelenlétükkel emelik a ma­gyar nép felszabadulása ün nepének fényét. Érezzék jól magukat nálunk, ismerjék meg és fogadják szívükbe a magyar dolgozó népet, mely II norvég kikötőmunkások is megtagadták az amerikai fegyverszáliitmányok kirakását A várható amerikai fegyverszál­iitmányok kirakása nagyon nyugta­lanítja a norvég kormányköröket. A hatóságok március 30-án újabb kísérletet tettek, hogy a kikötőmun­kásokat a hadianyag kirakására rá­bírják. A kikötőmunkások szerveze­te ezzel kapcsolatban rögtönzött gyűlést rendezett, amelyen Gerhard­son miniszterelnök szólalt fel. A szakszervezet vezetősége indítvá­nyozta, fogadjanak el határozati ja­vaslatot a hadianyagszállílmányok kirakására. 'A' gyűlés résztvevői azonban meghiúsították ezt a kísér­letet: a megjelent 660 munkás kö­zül csak 156-an szavazták meg a javaslatot. nagy szeretettel várja Önöket. Az üdvözlésre a kínai kül­döttség nevében Pien-Cang-Vu altábornagy válaszolt. — Engedjék meg — mon­dotta —> hogy tolmácsoljam Önöknek a Kínai Népköztár­saság üdvözletét. Nagy öröm­mel tettünk eleget a meghí­vásnak, hogy résztvegyünk a Magyarország felszabadu­lásának évfordulója alkalmá­ból Budapesten rendezett ün­nepségeken. A koreai küldöttség nevé­ben Li-Ben-N un egészségvé­delmi miniszter mondott kö­szönetet az üdvözlésért: — Meggyőződésünk, hogy látogatásunk még szorosabb­ra fűzi a koreai és a magyar nép baráti együttműködését ós ezzel is hozzájárul a Hzov­jetunióvezette hatalmas béke­tábor megerősítéséhez. Az ünnepi fogadtatás után a kínai és koreai küldöttség tagjai szállásaikra hajtattak. Üzemeinkben bevezetik az igazgatói alap rendszerét A népgazdasági tanács hatá­rozata alapján április hónapban ban — a szovjet példa nyomán — a mi üzemeinkben is beve­zetjük az igazgatói alap rend­szerét. Mi az igazgatói alap? Azok az üzemek, amelyek teljesítet­ték termelési tervüket és nyere- j ségbefizetési előirányzatukat, eddig is rendszeresen részesül­tek úgynevezett nyereségvissza­térítésben. A visszatérítés 60 százalékát kulturális és szociá­lis célokra, 40 százalékát pedig egyéni jutalmazásra használták fel. A 60 százalék rendeltetése változatlan marad, a visszatérí­tés 40 százalékát pedig a jövő­be Igazgató! alapként kezielik. Ezzel az alappal az igazgató, a vállalat vezetője rendelkezik és azt egyéni jutalmazásra használ­ja fel. Az új rendszer elsősor­ban abban különbözik a régi jutalmazási rendszertől, hogy a vállalat vezetője általában elő­re tűz_ki jutalmat bizonyos fel­adatok megoldására és csak a jutalmak kisebbik részét osztja ki utólagos mérlegelés alapján, így például a vállalatvezető ju­talmat tűzhet ki a tervfelbon­tás, a csoportnormák felbontá­sának bizonyos határidőre való elvégzéséért. Jutalmazhatja an­nak a műhelynek a vezetőjét, aki meghatározott idő alatt jobb tervezéssel megszünteti a vállalat egyes szűk keresztmet­szeteit, azt a sztahánovistát, aki meghatározott idő alatt bizo­nyos számú társának átadja munkamódszerét. Előre kitűzhet jutalmat a vállalatvezető egyes olyan munkák elvégzésére, ame­lyek elősegítik az önköltség­csökkentést, a jobb minőséget. Természetesen ezek csak példák. Minden vállalatvezetőnek ma­gának kell megállapítani, me­lyek azok a feladatok az üzem­ben, amelyek megoldását leg­inkább szükséges anyagi jutal­mazással is elősegíteni. Az új rendszer abban is kü­lönbözik a régitől, hogy fokozzza a vállalatvezető hatáskörét, ön­állóságát. A vállalatvezető ter­mészetesen meghallgatja és fi­gyelembe veszi az üzemi három­szög véleményét, de végső fo­kon ő a felelős az alap felhasz­nálásáért. Az igazgatói alap be­vezetése tehát növeli a vállalat­vezető felelősségét.. A népgazdasági tanács hatá­rozata előirja: a vállalatvezető a kitűzött feladatokat általában olyan határidőre jelölje meg, hogy egybeessék a negyedévi tervszakasz lezárásával. Ezzel kell biztosítani, hogy az igazga­tói alapból eredő juttatások, ne elaprózva kerüljenek kiosztásra. A kitűzött jutalmak legyenek valóban ösztönzőerejűek, na­gyobb összegűek. Azoknak a vál­lalatoknak a részére, amelyek nyereséget nem fizetnek be, a zakminiszter a pénzügyminisz­terrel egyetértésben egyéni el­bírálás alapján meghatározott összeget bocsáthat rendelkezésre igazgatói alap céljára. Ugyanez vonatkozik az újonnan létesített vállalatokra, amelyek a termelés beindításának előkészítési idejé­ben nyereséget még befizetni nem tudtak. Tizennyolc nap alatt hétezer ötszáz négyzetkilométert szabadított fel a vietnámi néphadsereg A vietnámi hírügynökség je­lenti, hogy a vietnámi hadsereg március 9-e és 27-e között 2500 négyzetkilométer területet szaba­dított fel Lakay kerületében, 200 mér­földnyire Hanoitól északnyugat­ra, 13, a franciák által megszáll­va tartott helység jutott a viet­námi néphadsereg kezére. 1 főórusitónól Szeged, Széchenyi-tér 2a Orsxágos vásárokon, hetipiacokon KERESSE FEL az Hllami Vásározó NV sátrait A mezőgazdasági kiállításon iparunk legjobb termékeivel várjuk látogatóinkat. legyen mindig egy zacskó Cukorka/ chség, fáradtság ellen fCíAwvJ'/

Next

/
Oldalképek
Tartalom